Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0580

Směrnice Rady ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu

OJ L 189, 13.7.1976, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 227 - 228
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 217 - 218
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 217 - 218
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 188 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 188 - 189
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 12 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušeno 32009L0138 A Viz 32012L0023 A 32013L0058

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/580/oj

31976L0580Úřední věstník L 189 , 13/07/1976 S. 0013 - 0014
Finské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 1 S. 0188
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 06 Svazek 1 S. 0227
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 6 Svazek 1 S. 0188
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 06 Svazek 1 S. 0217
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 06 Svazek 1 S. 0217


Směrnice Rady

ze dne 29. června 1976,

kterou se mění směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu

(76/580/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu [3] odstranila některé rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech, aby se usnadnil přístup k této činnosti a její výkon; že zabezpečila přiměřenou ochranu pojištěných a třetích osob ve všech členských státech a současně koordinovala zejména ustanovení týkající se finančních záruk požadovaných na pojišťovacích podnicích;

vzhledem k tomu, že podle výše uvedené směrnice nesmí minimální garanční fond požadovaný každým členským státem u všech pojišťoven se sídlem na jeho území být nižší než určité částky, jež jsou v uvedené směrnici vyjádřeny v zúčtovacích jednotkách;

vzhledem k tomu, že zúčtovací jednotka se uvádí také z toho důvodu, aby mohla být určena částka výnosů z příspěvků, pod kterou určité vzájemně pojišťovací spolky nespadají do oblasti působnosti uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že pro účely uvedené směrnice se "zúčtovací jednotkou" rozumí jednotka definovaná v článku 4 protokolu o statutu Evropské investiční banky; že by přepočet částek uvedených v této směrnici do národních měn na základě této definice vedl k narušení hospodářské soutěže mezi pojišťovnami, jejichž sídla se nacházejí v různých členských státech;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím 75/250/EHS [4] definovala Rada dne 21. dubna 1975 evropskou zúčtovací jednotku, která vyjadřuje průměr všech změn v hodnotě měn členských států; že přepočítací koeficient každé měny k zúčtovací jednotce je automaticky pevně stanoven denním kótováním na devizových trzích; že používáním této evropské zúčtovací jednotky se pro pojišťovny vytvářejí rovné podmínky hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že článek 4 výše uvedeného protokolu prochází revizí a že podle rozhodnutí Rady guvernérů Evropské investiční banky ze dne 18. března 1975 používá tato banka evropskou zúčtovací jednotku definovanou rozhodnutím Rady 75/250/EHS;

vzhledem k tomu, že teprve nedávno, tj. 18. prosince 1975, přijala Komise rozhodnutím č. 3289/75/ESUO [5] za jednomyslného souhlasu Rady tuto evropskou zúčtovací jednotku k použití při uplatňování Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli;

vzhledem k tomu, že se hodnota evropské zúčtovací jednotky v měně každého členského státu stanoví denně a že se při jejím používání při uplatňování této směrnice musí stanovit také referenční den;

vzhledem k tomu, že by však zavedení evropské zúčtovací jednotky vedlo v určitých členských státech ke snížení částek v národní měně vyjádřených v této směrnici v zúčtovacích jednotkách; že toto snížení by vedlo k odpovídajícímu snížení ochrany, kterou nyní pojištěným stranám poskytuje minimální garanční fond; že by uvedené částky měly být každé dva roky přezkoumány; že předmětné částky bude pravděpodobně nutno v důsledku tohoto přezkoumání změnit; že v určitých členských státech by mohlo za těchto podmínek snížení částek vyjádřených v národní měně vbrzku vyvolat další změny; že by zavádění těchto po sobě následujících opatření přineslo pojišťovnám a orgánům dozoru potíže; že by tudíž tyto částky měly být zachovány na stejné úrovni, jakou měly podle přepočítacího kurzu používaného před zavedením evropské zúčtovací jednotky, jestliže je tato úroveň vyšší než úroveň vyjádřená v evropské zúčtovací jednotce, dokud nedojde k přezkoumání částek stanovených ve směrnici 73/239/EHS;

vzhledem k tomu, že změny v hospodářské a měnové situaci Společenství opravňují k tomu, aby v pravidelných intervalech docházelo k přezkoumání uvedených částek,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. "a) "zúčtovací jednotkou" evropská zúčtovací jednotka podle definice v rozhodnutí Komise 3289/75/ESUO (1). Kdekoli se tato směrnice odvolává na zúčtovací jednotku, považuje se za protihodnotu v národní měně, jež se má použít, od 31. prosince každého roku protihodnota z posledního dne předchozího října, pro který jsou k dispozici protihodnoty evropské zúčtovací jednotky ve všech měnách Společenství;"

.

1. "(1) Úř. věst. L 327, 19.12.1975, s. 4."

.

Článek 2

Jako přechodné opatření do doby, než budou částky vyjádřené v zúčtovacích jednotkách ve směrnici 73/239/EHS poprvé změněny, nesmějí být částky vyjádřené v národní měně pro přepočet zúčtovací jednotky ve smyslu čl. 5 písm. a) nižší než částky vypočtené podle přepočítacího koeficientu platného pro zúčtovací jednotku před přijetím této směrnice.

Článek 3

Rada na návrh Komise každé dva roky přezkoumává a případně mění částky uvedené ve směrnici 73/239/EHS v zúčtovacích jednotkách s přihlédnutím ke změnám v hospodářské a měnové situaci Společenství.

Článek 4

Vnitrostátní právní předpisy změněné v souladu s touto směrnicí se použijí od 31. prosince 1976.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům

V Lucemburku dne 29. června 1976.

Za Radu

předseda

G. Thorn

[1] Úř. věst. C 28, 9.2.1976, s. 16.

[2] Úř. věst. C 35, 16.2.1976, s. 17.

[3] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3.

[4] Úř. věst. L 104, 24.4.1975, s. 35.

[5] Úř. věst. L 327, 19.12.1975, s. 4.

--------------------------------------------------

Top