Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0012

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/12/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

OJ L 76, 19.3.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/12/oj

19.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 76/39


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/12/ES

ze dne 11. března 2008,

kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(4)

Je třeba zmocnit Komisi k úpravě přílohy III a k přijetí a revizi podrobných pravidel pro vývoz a označování baterií a akumulátorů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/66/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Směrnice 2006/66/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Vzhledem k tomu, že změny, které se provádějí touto směrnicí ve směrnici 2006/66/ES, jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují provedení v členských státech. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní ustanovení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2006/66/ES se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2 je možné přijmout přechodná ustanovení pro řešení potíží vzniklých ve kterémkoli členském státě při plnění požadavků odstavce 2 v důsledku zvláštních vnitrostátních okolností.

Do 26. září 2007 se zavede společná metodika výpočtu ročních prodejů přenosných baterií a akumulátorů konečným uživatelům. Uvedené opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

2)

V čl. 12 odst. 6 se první věta nahrazuje tímto:

„6.   Příloha III může být s ohledem na technický nebo vědecký pokrok upravena nebo doplněna. Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

3)

V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   K tomuto článku se přijmou prováděcí pravidla, zejména kritéria pro hodnocení rovnocenných podmínek podle odstavce 2. Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

4)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Registrace

Členské státy zajistí registraci všech výrobců. Registrace podléhá ve všech členských státech stejným procesním požadavkům. Tyto požadavky na registraci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se stanoví regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

5)

Článek 21 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, aby do 26. září 2009 byly všechny přenosné a automobilové baterie a akumulátory viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě. Prováděcí pravidla k tomuto požadavku, včetně harmonizovaných metod pro určení kapacity a vhodného použití, budou přijata do 26. března 2009. Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Z požadavků na označování uvedených v tomto článku je možno udělit výjimku. Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

6)

V článku 24 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. března 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 175, 27.7.2007, s. 57.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2008.

(3)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top