Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0117

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky

OJ L 33, 8.2.1979, p. 36–40 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 46 - 50
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 126 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 168 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; Zrušeno 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/117/oj

31979L0117Úřední věstník L 033 , 08/02/1979 S. 0036 - 0040
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 10 S. 0168
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 24 S. 0046
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 10 S. 0168
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 15 S. 0126
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 15 S. 0126


Směrnice Rady

ze dne 21. prosince 1978,

kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky

(79/117/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že rostlinná výroba zaujímá v Evropském hospodářském společenství velmi důležité místo;

vzhledem k tomu, že výnos této výroby je neustále ohrožován škodlivými organismy a plevely; že je bezpodmínečně nutné chránit rostliny před těmito riziky, aby se zabránilo poklesu výnosů a napomohlo zajistit spolehlivost zásobování;

vzhledem k tomu, že jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany rostlin a rostlinných produktů a zvyšování produktivity zemědělství je používání přípravků na ochranu rostlin;

vzhledem k tomu, že tyto přípravky na ochranu rostlin nemusí mít na rostlinnou výrobu výhradně příznivé účinky; že jejich použití může ohrozit člověka a životní prostředí, protože jde většinou o toxické látky nebo přípravky s nebezpečnými účinky;

vzhledem k tomu, že v případě určitých přípravků na ochranu rostlin jsou tato rizika tak velká, že jejich úplné ani částečné použití nelze nadále tolerovat;

vzhledem k tomu, že členské státy proto přijaly nejen právní předpisy, které upravují uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ale rovněž zavedly pro určité přípravky na ochranu rostlin omezení nebo zákazy použití, které se vztahují také na jejich uvádění na trh;

vzhledem k tomu, že mezi těmito předpisy v různých členských státech existují rozdíly, které jsou překážkami obchodu, a tím přímo ovlivňují vytvoření a fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že je tedy žádoucí tyto překážky odstranit sbližováním příslušných právních a správních předpisů členských států;

vzhledem k tomu, že se jeví oprávněným přijmout jako hlavní zásadu zákaz použití veškerých přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinné látky, které i v případě správného použití pro určený účel mají nebo mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo na zdraví zvířat nebo nepřijatelné nepříznivé účinky na životní prostředí;

vzhledem k tomu, že pro určité z těchto přípravků na ochranu rostlin však mohou být v omezeném rozsahu povoleny vnitrostátní odchylky pro zvláštní použití, jestliže jsou potřebné z ekologických důvodů a jestliže je riziko nižší než v případě jejich jiných dříve schválených použití;

vzhledem k tomu, že i tyto odchylky by měly být postupně odstraňovány, jakmile budou dostupné méně nebezpečné prostředky ošetření;

vzhledem k tomu, že je na druhé straně nezbytné udělit členským státům omezené právo na vlastní odpovědnost dočasně pozastavit zákazy použití v případě nepředvídatelného nebezpečí, které by ohrozilo rostlinnou výrobu a které by nebylo možné zvládnout jinými prostředky;

vzhledem k tomu, že se tato směrnice nevztahuje na přípravky na ochranu rostlin pro výzkumné a analytické účely;

vzhledem k tomu, že mimoto není vhodné použít předpisy Společenství o přípravcích na ochranu rostlin na přípravky na ochranu rostlin určené pro vývoz do třetích zemí, protože tyto země většinou mají vlastní předpisy;

vzhledem k tomu, že provádění této směrnice a přizpůsobení její přílohy pokroku v technických a vědeckých poznatcích nutně vyžaduje úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy; že postup Stálého rostlinolékařského výboru, zpočátku časově omezený, a zapojení Vědeckého výboru pro pesticidy nabízejí vhodnou základnu pro tuto spolupráci,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se týká zákazu uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky.

Článek 2

Pro účely této směrnice se použijí následující definice:

1. Přípravky na ochranu rostlin

Účinné látky a přípravky obsahující jednu nebo více účinných látek určené

1.1 k hubení organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům nebo k jejich ochraně před těmito organismy, pokud nejsou tyto látky nebo přípravky definovány v následujících předpisech;

1.2 k ovlivňování životních pochodů rostlin jinak než jako živiny;

1.3 ke konzervaci rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo přípravky nevztahují zvláštní předpisy Rady nebo Komise o konzervantech;

1.4 k ničení nežádoucích rostlin nebo

1.5 k ničení částí rostlin nebo k zamezení nežádoucímu růstu rostlin.

2. Látky

Chemické prvky a jejich sloučeniny tak, jak se přirozeně vyskytují, nebo jak jsou vyrobeny.

3. Přípravky

Směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek nebo z mikroorganismů či virů používané jako přípravky na ochranu rostlin.

4. Účinné látky

Látky, mikroorganismy a viry, které mají obecný nebo specifický účinek

4.1 proti škodlivým organismům, nebo

4.2 na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty.

5. Rostliny

Živé rostliny a živé části rostlin, včetně čerstvých plodů a semen.

6. Rostlinné produkty

Produkty rostlinného původu v nezpracovaném stavu nebo produkty, které prošly pouze jednoduchou úpravou, jako je mletí, sušení nebo lisování, avšak s výjimkou rostlin ve smyslu bodu 5.

7. Škodlivé organismy

Organismy škodící rostlinám nebo rostlinným produktům, kteří patří do živočišné nebo rostlinné říše, jakož i viry, mykoplasmy nebo jiné patogeny.

8. Zvířata

Zvířata náležející k druhům, které člověk běžně krmí a chová nebo konzumuje.

9. Uvedení na trh

Jakékoliv předání, za úplatu nebo bezplatně.

10. Životní prostředí

Vztah mezi lidskými bytostmi a vodou, ovzduším, zemí a veškerými formami života.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující jednu nebo více účinných látek uvedených v příloze nesměly být uváděny na trh ani používány.

První odstavec se nevztahuje na přípravky na ochranu rostlin, které obsahují zanedbatelné nečistoty v důsledku výrobního postupu, pokud nemají škodlivé účinky na člověka, zvířata nebo životní prostředí.

Článek 4

1. Odchylně od článku 3 jsou členské státy dočasně oprávněny povolit na svém území uvádění na trh nebo použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují určité účinné látky uvedené v prvním sloupci přílohy, v případech uvedených ve druhém sloupci.

2. Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o veškerých případech, kdy použily odstavec 1, a jestliže to Komise požaduje, poskytnou jí podrobné údaje o rozsahu použití každé takové účinné látky.

Článek 5

Směrnice se nevztahuje na přípravky na ochranu rostlin určené

a) k výzkumným nebo analytickým účelům, nebo

b) k vývozu do třetích zemí.

Článek 6

1. Komise po konzultaci s Vědeckým výborem pro pesticidy zřízeným rozhodnutím 78/436/EHS [4] přijme postupem podle článku 8:

a) veškeré nezbytné změny ve skupinách látek A (sloučeniny rtuti) a B (persistentní chlorované organické sloučeniny) uvedených ve sloupci 1 přílohy;

b) veškeré nezbytné změny sloupce 2 přílohy. Má-li být zrušena některá odchylka, není nezbytná předcházející konzultace s vědeckým výborem, jestliže veškeré členské státy informovaly Komisi o tom, že nemají v úmyslu nebo již nadále nehodlají této odchylky využít. Tato informace může být poskytnuta Stálému rostlinolékařskému výboru zřízenému rozhodnutím 76/894/EHS [5].

2. Odstavec 1 je použitelný po dobu pěti let, počínaje 1. lednem 1981.

Rada může návrh Komise jednomyslně schválit a rozhodnout o prodloužení období použitelnosti odstavce 1 nebo o zrušení veškerých omezení jeho použití.

3. Veškeré změny přílohy, které nejsou stanoveny v odstavci 1, přijímá Rada na návrh Komise.

4. Komise alespoň každé dva roky prověří, zda a do jaké míry má být změněn druhý sloupec přílohy.

5. Veškeré změny přílohy se provádějí na základě pokroku ve vědeckých a technických poznatcích.

6. Účinná látka bude zařazena do přílohy, jestliže její použití má nebo může mít, a to i v případě, že je pro určený účel použita správně,

a) škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat;

b) nepřijatelný nepříznivý vliv na životní prostředí.

Článek 7

1. Členský stát může povolit na dobu nepřesahující 120 dní uvést na trh a používat přípravek na ochranu rostlin obsahující jednu nebo více účinných látek uvedených v příloze, jestliže se takové opatření jeví nezbytným vzhledem k nepředvídatelnému nebezpečí, jež nelze zvládnout jinými prostředky. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

2. Postupem podle článku 8 musí být neprodleně stanoveno, zda, a případně za jakých podmínek, může být opatření přijaté členským státem podle odstavce 1 zachováno nebo obnoveno.

Článek 8

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému rostlinolékařskému výboru (dále jen "výbor") neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k těmto opatřením ve lhůtě stanovené předsedou podle naléhavosti dané otázky. Stanoviska se přijímají většinou 41 hlasů.

4. Komise přijme zamýšlená opatření (a ihned je provede), jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise neprodleně Radě návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců od předložení věci Radě, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede.

Článek 9

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1981. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1978.

Za Radu

předseda

Otto Graf Lambsdorff

[1] Úř. věst. C 200, 26.8.1976, s. 10.

[2] Úř. věst. C 30, 7.2.1977, s. 38.

[3] Úř. věst. C 114, 11.5.1977, s. 16.

[4] Úř. věst. L 124, 12.5.1978, s. 16.

[5] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Názvy účinných látek nebo skupin účinných látek uvedených v článku 3 | Případy, ve kterých se povoluje uvedení látek na trh nebo jejich použití v souladu s článkem 4 |

A..Sloučeniny rtuti

1.Oxid rtuťnatý | Jako nátěr k ošetření jádrovin proti Nectria galligena (nektriová rakovina stromů) po sklizni až do rašení |

2.Chlorid rtuťný (kalomel) | a)Proti hlence kapustové na brukvovitých rostlinách (Plasmodiophora brassicae)b)Ošetření osiva a rostlin cibule proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum)c)Ošetření okrasných trávníků a trávníků na sportovních hřištích proti houbám Sclerotinia a Fusarium |

3.Jiné anorganické sloučeniny rtuti | |

4. Alkylsloučeniny rtuti | a)Namáčení cibulí, hlíz a oddenků okrasných rostlin a hlíz sadbových bramborb)Ošetření základního a šlechtitelského osiva obilnin s výjimkou osiva kukuřice a osiva cukrové řepy |

5.Alkoxyalkyl- a arylsloučeniny rtuti | a)Jako nátěr k ošetření jádrovin proti Nectria galligena (nektriová rakovina stromů) po sklizni až do rašeníb)V případě potřeby na podzim k prevenci proti Nectria galligena (nektriová rakovina stromů) na jabloních Bramley v severním Irsku po výjimečně vlhkém létěc)Namáčení cibulí, hlíz a oddenků okrasných rostlin a hlíz sadbových brambord)Ošetření osiva obilnin, řepy, lnu a řepky |

B.Persistentní chlorované organické sloučeniny

1.Aldrin | a)Ošetření půdy proti lalokonoscům rodu Otiorhynchus ve školkách, na záhonech před výsadbou jahodníků, na záhonech okrasných rostlin a ve vinicíchb)Ošetření brambor pěstovaných na pozemcích dřívějších pastvin proti larvám kovaříků (drátovcům) rodu Agriotes v Irsku a ve Spojeném královstvíc)Ošetření narcisů, které musí zůstat dva nebo tři roky v zemi, proti cibulovkám Merodon equestris, Eumerus strigatus a Eumerus tuberculatus |

2.Chlordan | |

3.Dieldrin | |

4.DDT | a)Namáčení semenáčků jehličnanů proti klikorohům rodu Hylobiusb)Ošetření jednotlivých stromů proti kůrovcům (čeleď Scolytidae) jako boj proti houbě Ceratocystis ulmic)Ošetření cukrové řepy, brambor a okrasných trávníků nebo trávníků na sportovních hřištích proti chroustům rodu Melolontha a dalším škůdcům z čeledi vrubounovitých z rodu Amphimallon, Phyllopertha, Cetonia a Sericad)Ošetření cukrové řepy, brambor, jahodníků, mrkve a okrasných rostlin proti osenicím rodů Agrotis a Euxoae)Ošetření obilnin proti tiplicím rodu Tipula |

5.Endrin | a)Jako akaricid na bramboříku a na rostlinách jahodníků určených k množeníb)Ošetření proti hryzci vodnímu (Arvicola terrestris L.) v sadech bez podkultury |

6.HCH obsahující méně než 99,0 %gama isomeru | |

7.Heptachlor | Ošetření při preparaci osiva řepy proti maločlenci čárkovitému (Atomaria linearis), larvám kovaříků (drátovcům) rodu Agriotes, mnohonožkám Myriapoda a chvostoskokům Collembola |

8.Hexachlorbenzen | |

--------------------------------------------------

Top