Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0079

2009/79/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Text s významem pro EHP)

OJ L 25, 29.1.2009, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2010; Zrušeno 32010R1094

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/79(1)/oj

29.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. ledna 2009

o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním

(Text s významem pro EHP)

(2009/79/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jako součást tzv. „Lamfalussyho procesu“ přijala Komise rozhodnutí 2004/6/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (1) (dále jen „výbor“). Výbor se ujal svých povinností dne 24. listopadu 2003 a sloužil jako nezávislý subjekt k výměně zkušeností a názorů a radil Komisi v otázkách pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění.

(2)

Při plnění ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (2), provedla Komise v roce 2007 přezkum Lamfalussyho procesu a předložila hodnocení ve sdělení ze dne 20. listopadu 2007 s názvem „Přezkum Lamfalussyho procesu – Posílení sbližování dohledu“ (3).

(3)

Ve sdělení Komise poukázala na význam Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry, Evropského výboru orgánů bankovního dohledu a Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (dále jen „výbory orgánů dohledu“) na stále integrovanějším evropském finančním trhu. Jednoznačný rámec pro činnost těchto výborů v oblasti sbližování dohledu a spolupráce byl považován za nezbytný.

(4)

Při přezkumu fungování Lamfalussyho procesu Rada Komisi vyzvala, aby objasnila úlohu výborů orgánů dohledu a uvážila všechny jednotlivé možnosti posílení fungování těchto výborů, aniž by došlo k narušení rovnováhy stávajícího institucionálního uspořádání nebo omezení odpovědnosti orgánů dohledu (4).

(5)

Evropská rada na zasedání ve dnech 13. a 14. března 2008 vyzvala k urychlenému zlepšení fungování výborů orgánů dohledu (5).

(6)

Dne 14. května 2008 (6) Rada Komisi vyzvala, aby provedla revizi svých rozhodnutí o zřízení výborů orgánů dohledu, aby byla zajištěna soudržnost a návaznost jejich mandátů a úkolů a byl posílen jejich příspěvek ke spolupráci a sbližování v oblasti dohledu. Rada uvedla, že by tyto výbory měly být výslovně pověřeny konkrétními úkoly, aby se posílila spolupráce a sbližování v oblasti dohledu i jejich úloha při posuzování rizik ohrožujících finanční stabilitu. Proto je nutno stanovit posílený právní rámec pro úlohu a úkoly výboru v tomto ohledu.

(7)

Výbor by měl sloužit jako nezávislá poradní skupina Komise v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění. V oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění by výbor neměl řešit otázky pracovního a sociálního práva, jako je například organizace systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména povinné členství (přidružení) nebo kolektivní smlouvy, měl by se však zabývat otázkami regulace těchto úprav a dozoru nad nimi.

(8)

Mandát výboru by měl zahrnovat dohled nad finančními konglomeráty. S cílem zamezit duplicitě práce, předejít nesrovnalostem a zajistit, aby výbor držel krok s pokrokem a aby měl možnost výměny informací, by se spolupráce s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu při dohledu nad finančními konglomeráty měla uskutečňovat v rámci Smíšeného výboru pro finanční konglomeráty.

(9)

Výbor by měl rovněž přispět ke společnému a jednotnému každodennímu provádění právních předpisů Společenství a jejich jednotnému uplatňování orgány dohledu.

(10)

Výbor nemá na úrovni Společenství žádné regulační pravomoci. Měl by provádět přezkumy, prosazovat osvědčené postupy a vydávat nezávislé pokyny, doporučení a standardy s cílem zvýšit sbližování v celém Společenství.

(11)

Zlepšená dvoustranná a mnohostranná spolupráce v oblasti dohledu závisí na vzájemném porozumění a důvěře mezi orgány dohledu. Výbor by měl přispět ke zlepšení této spolupráce.

(12)

Výbor by měl rovněž podporovat sbližování v oblasti dohledu v celém Společenství. Aby byl tento cíl konkrétnější, je nutno vypracovat orientační a otevřený seznam úkolů, které má výbor plnit.

(13)

K řešení sporů přeshraniční povahy mezi orgány dohledu, zejména v rámci kolegií orgánů dohledu, by měl výbor vytvořit dobrovolný a nezávazný mechanismus zprostředkování.

(14)

Aby bylo možno využít zkušenosti výboru a aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů dohledu, měly by mít orgány dohledu možnost postoupit záležitosti výboru, aby si vyžádaly jeho nezávazné stanovisko.

(15)

Výměna informací mezi orgány dohledu je zásadní pro jejich fungování. Je důležitá pro účinný dohled nad pojišťovacími skupinami a pro finanční stabilitu. Ačkoli právní předpisy v oblasti pojišťovnictví ukládají orgánům dohledu jednoznačné právní povinnosti týkající se spolupráce a výměny informací, výbor by měl usnadnit každodenní výměnu informací mezi těmito orgány v praxi s výhradou příslušných ustanovení o důvěrnosti údajů obsažených v platných právních předpisech.

(16)

S cílem omezit duplicitu úkolů v oblasti dohledu, a zjednodušit tak dohled a snížit zátěž uloženou pojišťovacím skupinám, by měl výbor usnadnit předávání úkolů mezi orgány dohledu, zejména v případech stanovených v příslušných právních předpisech.

(17)

Na podporu sbližování a soudržnosti mezi kolegii orgánů dohledu a zajištění rovných podmínek by výbor měl sledovat jejich fungování, aniž by byla omezena nezávislost členů kolegia.

(18)

Kvalita, srovnatelnost a jednotnost zpráv o dohledu je zásadní pro efektivnost nákladů u režimů dohledu ve Společenství a zátěž přeshraničních institucí spojenou s dodržováním požadavků. Výbor by měl přispět k zajištění toho, aby bylo vyloučeno překrývání a zdvojení a aby nahlášené údaje byly srovnatelné a přiměřeně kvalitní.

(19)

Finanční systémy ve Společenství jsou úzce propojeny a události v jednom členském státě mohou mít významný dopad na finanční instituce a trhy v ostatních členských státech. Neustálé vznikání nových finančních konglomerátů a stírání rozdílů mezi činnostmi podniků v bankovnictví, odvětví cenných papírů a pojišťovnictví vyvolávají dodatečné problémy v oblasti dohledu na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství. V zájmu zajištění finanční stability je nutný systém na úrovni výboru, Evropského výboru orgánů bankovního dohledu a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry k určování možných rizik přesahujících hranice a jednotlivá odvětví už v počáteční fázi a v případě potřeby informování Komise a ostatních výborů. Dále je nezbytné, aby výbor informoval ministerstva financí a národní centrální banky členských států. Úlohou výboru musí být v tomto ohledu určování rizik v odvětví pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění a pravidelné podávání zpráv o výsledku Komisi. O tomto posouzení by měla být informována i Rada. Výbor by měl taktéž spolupracovat s Evropským parlamentem a pravidelně jej informovat o situaci v odvětví pojišťovnictví. V této souvislosti výbor nesmí zveřejnit informace o jednotlivých subjektech, v nichž se provádí dohled.

(20)

V zájmu přiměřeného řešení meziodvětvových záležitostí by činnosti výboru měly být koordinovány s činností Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry, Evropského výboru orgánů bankovního dohledu a Výboru pro bankovní dohled Evropského systému centrálních bank. To je obzvláště důležité při řešení možných meziodvětvových rizik ohrožujících finanční stabilitu.

(21)

Vzhledem ke globalizaci finančních služeb a rostoucímu významu mezinárodních standardů by měl výbor rovněž podporovat dialog a spolupráci s orgány dohledu mimo Společenství.

(22)

Odpovědnost výboru vůči institucím Společenství je velmi důležitá a měla by být jednou z náležitě stanovených norem při současném dodržování nezávislosti orgánů dohledu.

(23)

Výbor by měl vypracovat svůj jednací řád a plně respektovat výsady institucí a institucionální rovnováhu vytvořenou Smlouvou. Lepší rámec činností výboru by měl být doprovázen lepšími pracovními postupy. Za tímto účelem by v případě, že není možno dosáhnout shody, měla být rozhodnutí přijímána kvalifikovanou většinou podle pravidel stanovených ve Smlouvě.

(24)

Z důvodu právní jistoty a jasnosti by rozhodnutí 2004/6/ES mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se nezávislá poradní skupina pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ve Společenství, která se nazývá „Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním“ (dále jen „výbor“).

Článek 2

Výbor radí Komisi zejména při přípravě návrhů prováděcích opatření v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění a v oblasti finančních konglomerátů, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost Komise.

Pokud si Komise vyžádá radu výboru, může stanovit lhůtu, v níž výbor tuto radu poskytne. Tato lhůta je stanovena s přihlédnutím k naléhavosti věci.

Článek 3

Výbor plní úkoly, které mu byly uloženy, a vydáváním pokynů, doporučení a standardů přispívá ke společnému a jednotnému provádění a soudržnému uplatňování právních předpisů Společenství.

Článek 4

1.   Výbor podporuje lepší spolupráci mezi vnitrostátními orgány dohledu v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění a sbližování postupů a přístupů členských států v oblasti dohledu v celém Společenství. Za tímto účelem plní nejméně tyto úkoly:

a)

zprostředkovává nebo usnadňuje zprostředkování mezi orgány dohledu v případech stanovených v příslušných právních předpisech nebo na žádost orgánu dohledu;

b)

poskytuje orgánům dohledu stanoviska v případech stanovených v příslušných právních předpisech nebo na jejich žádost;

c)

podporuje účinnou dvoustrannou a mnohostrannou výměnu informací mezi orgány dohledu s výhradou platných ustanovení o důvěrnosti údajů;

d)

usnadňuje předávání úkolů mezi orgány dohledu, zejména určením úkolů, které je možno přenést, a prosazováním osvědčených postupů;

e)

přispívá k zajištění účinného a jednotného fungování kolegií orgánů dohledu, zejména stanovením pokynů pro operativní činnost kolegií, sledováním soudržnosti postupů jednotlivých kolegií a sdílením osvědčených postupů;

f)

přispívá k vypracování kvalitních společných standardů pro podávání zpráv o dohledu;

g)

přezkoumává uplatňování nezávazných pokynů, doporučení a standardů vydaných výborem v praxi.

2.   Výbor průběžně přezkoumává postupy jednotlivých členských států v oblasti dohledu a posuzuje jejich sbližování. Výbor podává každoročně zprávu o dosaženém pokroku a určuje zbývající překážky.

3.   Výbor vyvíjí nové praktické nástroje sbližování na podporu společných přístupů v oblasti dohledu.

Článek 5

1.   Výbor sleduje a hodnotí vývoj v odvětví pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění a v případě potřeby informuje Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry, Evropský výbor orgánů bankovního dohledu a Komisi. Výbor zajistí, aby o možných nebo bezprostředních problémech byla informována ministerstva financí a národní centrální banky jednotlivých členských států.

2.   Výbor nejméně dvakrát ročně předloží Komisi hodnocení týkající se trendů obezřetnostního dohledu na mikroúrovni, možných rizik a zranitelných míst odvětví pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Výbor do tohoto hodnocení zahrne klasifikaci hlavních rizik a zranitelných míst a uvede, nakolik tato rizika a zranitelná místa ohrožují finanční stabilitu, a v případě potřeby navrhne preventivní nebo nápravná opatření.

O tomto hodnocení je informována Rada.

3.   Výbor zavede postupy, které orgánům dohledu umožní rychle reagovat. Výbor popřípadě usnadní přijetí společného postoje Společenství k rizikům a zranitelným místům, jež mohou nepříznivě ovlivnit stabilitu finančního systému Společenství.

4.   Výbor zajistí přiměřené pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a zranitelných míst úzkou spoluprací s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry, Evropským výborem orgánů bankovního dohledu a Výborem pro bankovní dohled Evropského systému centrálních bank.

Článek 6

1.   Výbor přispěje k vypracování společných postupů dohledu v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění a rovněž na meziodvětvovém základě v úzké spolupráci s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry a Evropským výborem orgánů bankovního dohledu.

2.   Za tímto účelem zejména zavede odvětvové a meziodvětvové vzdělávací programy, usnadní výměny zaměstnanců a vybídne příslušné orgány, aby více využívaly režimy dočasného přidělování pracovníků, společné kontrolní týmy a kontrolní návštěvy a jiné nástroje.

3.   Výbor popřípadě vyvine nové nástroje na podporu rozvoje společných postupů v oblasti dohledu.

4.   Výbor zlepší spolupráci s orgány dohledu ve třetích zemích, zejména jejich účastí ve společných vzdělávacích programech.

Článek 7

1.   Výbor se skládá ze zástupců veřejných orgánů členských států příslušných pro oblast pojištění, zajištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění na vysoké úrovni. Každý členský stát jmenuje zástupce svých příslušných orgánů na vysoké úrovni, aby se účastnil jednání výboru.

2.   Komise se účastní schůzí výboru a jmenuje svého zástupce na vysoké úrovni k účasti na jeho jednáních.

3.   Výbor volí ze svých členů předsedu.

4.   Výbor může na jednání přizvat odborníky a pozorovatele.

5.   Výbor se nezabývá otázkami pracovního a sociálního práva, jako je například organizace systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména povinné členství nebo kolektivní smlouvy.

Článek 8

1.   Členové výboru nesmějí zveřejnit informace podléhající služebnímu tajemství. Všichni účastníci jednání jsou povinni dodržovat platné předpisy týkající se služebního tajemství.

2.   Má-li při jednání dojít k výměně důvěrných informací týkajících se určité instituce, která je předmětem dozoru, může být účast na tomto jednání omezena na členy, kteří se bezprostředně podílejí na dozoru nad touto institucí.

Článek 9

1.   Výbor pravidelně informuje Komisi o výsledku svých činností. Udržuje pravidelné kontakty s Evropským výborem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízeným rozhodnutím Komise 2004/9/ES (7) a s příslušným výborem Evropského parlamentu.

2.   Výbor zajišťuje meziodvětvovou soudržnost práce v odvětvích finančních služeb pravidelnou a úzkou spoluprací s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry a Evropským výborem orgánů bankovního dohledu.

3.   Předseda výboru se pravidelně – nejméně jednou za měsíc – schází s předsedy Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry a Evropského výboru orgánů bankovního dohledu.

Článek 10

Výbor může zřizovat pracovní skupiny. Komise je zvána k účasti na schůzích pracovních skupin jako pozorovatel.

Článek 11

V oblasti dohledu nad finančními konglomeráty spolupracuje výbor s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu a se Smíšeným výborem pro finanční konglomeráty.

Komise a Evropská centrální banka jsou zvány k účasti na schůzích Smíšeného výboru pro finanční konglomeráty jako pozorovatelé.

Článek 12

Před předáním svého stanoviska Komisi se výbor otevřeným a průhledným způsobem včas a obsáhle radí s účastníky trhu, spotřebiteli a konečnými uživateli. Výbor zveřejňuje výsledky konzultací, nepožaduje-li respondent opak.

Článek 13

Výbor připravuje svůj roční pracovní program a do konce října každého roku jej předkládá Radě, Evropskému parlamentu a Komisi. Výbor pravidelně a nejméně jednou ročně informuje Radu, Evropský parlament a Komisi o provádění činností stanovených v pracovním programu.

Článek 14

Výbor pracuje na základě shody svých členů. Nelze-li dosáhnout shody, rozhodnutí jsou přijímána kvalifikovanou většinou. Hlasy zástupců členů výboru odpovídají hlasům členských států, jak je stanoveno v čl. 205 odst. 2 a 4 Smlouvy.

Členové výboru, kteří nedodrží pokyny, doporučení, standardy a jiná opatření schválená výborem, musí být připraveni své rozhodnutí odůvodnit.

Článek 15

Výbor přijme jednací řád a stanoví své pracovní postupy.

Ve věcech rozhodnutí o změnách jednacího řádu a voleb a propuštění z rady výboru může jednací řád stanovit rozhodovací postupy, které se liší od postupů stanovených v článku 14.

Článek 16

Rozhodnutí 2004/6/ES se zrušuje.

Článek 17

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. ledna 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 v konečném znění.

(4)  Závěry Rady 15698/07 ze dne 4. prosince 2007.

(5)  Závěry Rady 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Závěry Rady 8515/3/08 Rev 3.

(7)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.


Top