Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1093

Nařízení Rady (ES) č. 1093/94 ze dne 6. května 1994 o podmínkách, za kterých mohou rybářská plavidla třetích zemí přímo vykládat své úlovky v přístavech Společenství a uvádět je na trh

OJ L 121, 12.5.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 64 - 66
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 64 - 66
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Zrušeno 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1093/oj

31994R1093Úřední věstník L 121 , 12/05/1994 S. 0003 - 0005
Finské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 6 S. 0064
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 4 Svazek 6 S. 0064


Nařízení Rady (ES) č. 1093/94

ze dne 6. května 1994

o podmínkách, za kterých mohou rybářská plavidla třetích zemí přímo vykládat své úlovky v přístavech Společenství a uvádět je na trh

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1]

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že v rámci Smlouvy vykonávají členské státy pravomoci pobřežního státu, pokud jde o přístup třetích zemí do vnitřních vod a přístavů; že je však v případě přístupu rybářských plavidel do těchto přístavů za účelem přímé vykládky jejich úlovku a uvádět jej na trh nutno přijmout na úrovni Společenství doplňující a jednotná opatření a zajistit tak, aby byly tyto operace prováděny za podmínek, které nemohou ovlivnit opatření přijatá v rámci společné rybářské politiky, včetně hygienických a obchodních norem platných pro produkci Společenství, a nevedly tak k situaci, kdy bude narušována hospodářská soutěž v neprospěch produkce Společenství a vzhledem k produktům dováženým jinými dopravními prostředky;

vzhledem k tomu, že by mělo být zejména stanoveno, aby tyto vykládky probíhaly vždy pouze v přístavech, ve kterých je možno zajistit všechna kontrolní hygienická a veterinární opatření, jakož i uložit velitelům příslušných rybářských plavidel povinnost vyhotovit zvláštní prohlášení o vykládce;

vzhledem k tomu, že povolení k přímým vykládkám z rybářských plavidel plujících pod vlajkou třetí země nebo zapsaných v rejstříku plavidel třetí země nesmí vést k narušení rovnováhy trhu, která je pro určité produkty nastolována cenovými mechanismy, jež byly zavedeny jako součást společné organizace trhu; že je proto nutné stanovit, aby při propouštění výše uvedených produktů do volného oběhu byly dodržovány cenové úrovně stanovené uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že kromě toho společná organizace trhu s těmito produkty spočívá ve velké míře na schopnosti organizací producentů podpořit cenovou regulaci tím, že své členy přinutí, aby dodržovali pravidla, které tyto organizace přijaly s cílem, v souladu s cíli Smlouvy, zejména zajistit rybářům uspokojivou životní úroveň; že výhody spojené s přímou vykládkou dotyčných plavidel nesmí v oblastech, ve kterých působí organizace producentů, vést k ohrožení účinnosti opatření přijatých a zaváděných těmito organizacemi používajícími mechanismy pro společnou organizaci trhu; že je v důsledku toho nutné, s výjimkou produktů určených k dalšímu zpracování, aby se na uvádění na trh úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou třetí země nebo ve třetí zemi zapsaných vztahovalo dodržování výše uvedených opatření;

vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení vyžaduje náležité poskytování informací v přístavech, ve kterých je povoleno provádět přímou vykládku produktů, pocházejících z rybářských plavidel plujících pod vlajkou třetí země nebo ve třetí zemi zapsaných, nebo tyto produkty uvádět na trh;

vzhledem k tomu, že je nutné po určité době přezkoumat výsledky používání tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Za podmínek stanovených v tomto nařízení mají rybářská plavidla plující pod vlajkou třetí země nebo zapsaná ve třetí zemi povoleno provádět přímou vykládku svých produktů rybolovu v přístavech členských států Společenství za účelem jejich propuštění do volného oběhu nebo za jejich uvedení na trh.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. produkty rybolovu: každý produkt pocházející přímo z místa výlovu, případně přeložený na moři z jiného plavidla, uvedený v kapitole 3 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [4];

2. rybářskými plavidly

- plavidla o jakýchkoli rozměrech, jejichž hlavní nebo vedlejší náplní činnosti je lov produktů rybolovu,

- plavidla, která přestože sama svými vlastními prostředky neloví, přivážejí do přístavu produkty rybolovu přeložené z jiných plavidel,

- plavidla, na jejichž palubě produkty rybolovu procházejí před zabalením jednou nebo několika z těchto operací: nařezání na filety nebo na plátky, odstranění kůže, nasekání, zmrazení a/nebo zpracování.

Článek 3

1. Aniž je dotčena směrnice Rady č. 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí [5], a směrnice Rady č. 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [6], mohou rybářská plavidla vyložit svůj úlovek, za účelem jeho propuštění do volného oběhu nebo uvedení na trh pouze v přístavech k tomu určených členskými státy. Tyto státy zde pak zajišťují všechny činnosti hygienické a veterinární kontroly, které ukládají právní předpisy platné pro produkty rybolovu.

2. Před tím, než se začne používat toto nařízení, poskytnou členské státy Komisi seznam přístavů uvedených v odstavci 1. Oznámí Komisi všechny pozdější změny provedené v tomto seznamu.

Komise zveřejní seznam přístavů a změny tohoto seznamu v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Článek 4

1. Aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [7], je velitel rybářského plavidla povinen vyhotovit a předat příslušným orgánům členského státu, jehož prostory pro vykládku zamýšlí využít, prohlášení uvádějící pro všechny produkty, které mají být vyloženy:

- jejich původ a případně i plavidla, z nichž byly produkty přeloženy,

- množství produktů rozepsaných podle jednotlivých druhů,

- zamýšlený způsob jejich uvedení na trh.

2. Produkty rybolovu přeložené z jednoho rybářského plavidla mohou být propuštěny do volného oběhu pouze poté, co bylo prohlášení uvedené v odstavci 1 podáno příslušným orgánům.

Článek 5

1. Uvádění na trh produktů rybolovu přímo vyložených z rybářského plavidla, které nejsou určeny k dalšímu zpracování, se provádí za následujících podmínek:

- pokud jsou produkty uvedené v příloze I nebo v příloze VI nařízení Rady (EHS) č. 3759/92 ze dne 17. prosince 1992 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [8] a pokud jsou uváděny na trh uvnitř oblasti působnosti, ve které byla uznána určitá organizace producentů, lze uvádět tyto produkty na trh pouze jsou-li dodržována pravidla přijatá příslušnou organizací producentů týkající se ceny za stažení nebo prodejní ceny, regulování nabídky nebo jakosti produktů.

Pokud se propuštění do oběhu uskutečňuje vně této oblasti, produkty uvedené v příloze I písm. A, D a E nařízení (EHS) č. 3759/92 nesmějí být prodávány za cenu s dodáním na hranici nižší, než je cena za stažení nebo prodejní cena Společenství stanovená pro probíhající hospodářský rok na základě článků 11 a 13 výše uvedeného nařízení,

- pokud jsou produkty uvedeny v příloze II nařízení (EHS) č. 3759/92, nelze je propustit do volného oběhu za cenu s dodáním na hranici nižší, než je prahová cena stanovená v čl. 16 odst. 2 výše uvedeného nařízení, při níž se začíná poskytovat podpora soukromého skladování,

- pokud jsou dotyčné produkty uvedeny v přílohách IV. B a v příloze V nařízení (EHS) č. 3759/92, nelze je propustit do volného oběhu za cenu s dodáním na hranici nižší, než je cena stanovená na základě čl. 22 odst. 1 výše uvedeného nařízení.

2. Pro účely odstavce 1 odpovídá cena s dodáním na hranici uznané celní hodnotě.

Článek 6

Proclení může být provedeno teprve poté, co je k uspokojení celních orgánů prokázáno, že příslušné produkty vyhovují podmínkám stanoveným tímto nařízením.

Článek 7

Členské státy přijmou náležitá opatření za účelem dodržování tohoto nařízení, zajistí informovanost velitelů příslušných plavidel o povinnostech, které musejí splňovat, a zveřejní v přístavech ceny, jejichž dodržení vyžaduje článek 5.

Článek 8

Komise předloží Radě do 1. července 1996 zprávu o výsledcích používání tohoto nařízení, která bude případně doplněna náležitými návrhy.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 15. května 1994.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 1994.

Za Radu

předseda

Th. Pangalos

[1] Úř. věst. C 219, 13.8.1993, s. 16.

[2] Úř. věst. C 329, 6.12.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. C 352, 30.12.1993, s. 46.

[4] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 2551/93 (Úř. věst. L 241, 27.9.1993, s. 1).

[5] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1. Směrnice pozměněná nařízením (EHS) č. 1601/92 (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13).

[6] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[7] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

[8] Úř. věst. L 388, 31.12.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

Top