Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0029

Nařízení Komise (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství

OJ L 6, 10.1.2002, p. 3–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 164 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 198 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 198 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 003 P. 162 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/29/oj

32002R0029Úřední věstník L 006 , 10/01/2002 S. 0003 - 0034


Nařízení Komise (ES) č. 29/2002

ze dne 19. prosince 2001,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 [2], a zejména na čl. 8 písm. b) a článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EHS) č. 3037/90 zavedlo klasifikaci ekonomických činností (dále jen NACE rev. 1), aby vyhovělo požadavkům na statistiku v rámci Společenství.

(2) Je třeba pozměnit NACE rev. 1 za účelem zohlednění technologického a ekonomického rozvoje, jakož i ukončení Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli.

(3) Je třeba pozměnit NACE Rev. 1 za účelem zachování mezinárodních systémů propojených klasifikací a zajištění harmonizace na světové úrovni.

(4) Nařízení (EHS) č. 3037/90 je tudíž třeba změnit.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EHS) č. 3037/90 se nahrazuje přílohou k tomuto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2003.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2001.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

[2] Úř. věst. č. 83, 3.4.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

NACE REV. 1.1

| | |

| | |

SEKCE A | ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ | ISIC |

01 | | | ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | |

01.1 | | Rostlinná výroba vč. zelinářství a zahradnictví | 011 |

01.11 | Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n. | 0111 |

01.12 | Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků | 0112 |

01.13 | Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření | 0113 |

01.2 | | Živočišná výroba | 012 |

01.21 | Chov skotu | 0121x |

01.22 | Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků | 0121x |

01.23 | Chov prasat | 0122x |

01.24 | Chov drůbeže | 0122x |

01.25 | Chov ostatních zvířat | 0122x |

01.3 | | Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 013 |

01.30 | Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 0130 |

01.4 | | Zemědělské a chovatelské činnosti kromě veterinárních, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch | 014 |

01.41 | Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch | 0140x |

01.42 | Chovatelské činnosti (kromě veterinárních) | 0140x |

01.5 | | Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti | 015 |

01.50 | Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti | 0150 |

02 | | | LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | |

02.0 | | Lesnictví a související činnosti | 020 |

02.01 | Lesnictví a těžba dřeva | 0200x |

02.02 | Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva | 0200x |

SEKCE B | RYBOLOV A CHOV RYB |

05 | | | RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | |

05.0 | | Rybolov, chov ryb a související činnosti | 050 |

05.01 | Rybolov | 0501 |

05.02 | Chov ryb | 0502 |

SEKCE C | TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN |

SUBSEKCE CA | TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN |

10 | | | TĚŽBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY | |

10.1 | | Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket | 101 |

10.10 | Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket | 1010 |

10.2 | | Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket | 102 |

10.20 | Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket | 1020 |

10.3 | | Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket | 103 |

10.30 | Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket | 1030 |

11 | | | TĚŽBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŮZKUMNÝCH VRTŮ | |

11.1 | | Těžba ropy a zemního plynu | 111 |

11.10 | Těžba ropy a zemního plynu | 1110 |

11.2 | | Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů | 112 |

11.20 | Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů | 1120 |

12 | | | TĚŽBA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD | |

12.0 | | Těžba uranových a thoriových rud | 120 |

12.00 | Těžba uranových a thoriových rud | 1200 |

SUBSEKCE CB | TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN |

13 | | | TĚŽBA RUD KOVŮ | |

13.1 | | Těžba železných rud | 131 |

13.10 | Těžba železných rud | 1310 |

13.2 | | Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud | 132 |

13.20 | Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud | 1320 |

14 | | | TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN | |

14.1 | | Těžba kamene | 141x |

14.11 | Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely | 1410x |

14.12 | Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu | 1410x |

14.13 | Těžba břidlice | 1410x |

14.2 | | Těžba kameniva, písků, štěrkopísků, jílů a kaolinu | 141x |

14.21 | Těžba kameniva, písků a štěrkopísku | 1410x |

14.22 | Těžba jílů a kaolinu | 1410x |

14.3 | | Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv | 142x |

14.30 | Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv | 1421 |

14.4 | | Produkce soli | 142x |

14.40 | Produkce soli | 1422 |

14.5 | | Těžba ostatních nerostných surovin j.n. | 142x |

14.50 | Těžba ostatních nerostných surovin j.n. | 1429 |

SEKCE D | ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL |

SUBSEKCE DA | VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ |

15 | | | VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ | |

15.1 | | Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků | 151x |

15.11 | Výroba, zpracování a konzervování masa (kromě drůbeže) | 1511x |

15.12 | Výroba, zpracování a konzervování drůbežího masa | 1511x |

15.13 | Výroba masných výrobků | 1511x |

15.2 | | Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků | 151x |

15.20 | Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků | 1512 |

15.3 | | Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor | 151x |

15.31 | Zpracování a konzervování brambor | 1513x |

15.32 | Výroba ovocných a zeleninových šťáv | 1513x |

15.33 | Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j.n. | 1513x |

15.4 | | Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků | 151x |

15.41 | Výroba surových olejů a tuků | 1514x |

15.42 | Výroba rafinovaných olejů a tuků | 1514x |

15.43 | Výroba margarínu a podobných jedlých tuků | 1514x |

15.5 | | Produkce mléčných výrobků a zmrzliny | 152 |

15.51 | Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů | 1520x |

15.52 | Výroba zmrzliny | 1520x |

15.6 | | Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků | 153x |

15.61 | Výroba mlýnských výrobků | 1531 |

15.62 | Výroba škrobárenských výrobků | 1532 |

15.7 | | Výroba průmyslových krmiv | 153x |

15.71 | Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata | 1533x |

15.72 | Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu | 1533x |

15.8 | | Výroba ostatních potravinářských výrobků | 154 |

15.81 | Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých | 1541x |

15.82 | Výroba trvanlivých pekárenských výrobků | 1541x |

15.83 | Výroba cukru | 1542 |

15.84 | Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek | 1543 |

15.85 | Výroba těstovin | 1544 |

15.86 | Zpracování kávy a čaje | 1549x |

15.87 | Výroba koření a aromatických výtažků | 1549x |

15.88 | Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin | 1549x |

15.89 | Výroba ostatních potravinářských výrobků j.n. | 1549x |

15.9 | | Výroba nápojů | 155 |

15.91 | Výroba destilovaných alkoholických nápojů | 1551x |

15.92 | Výroba etylalkoholu kvašením | 1551x |

15.93 | Výroba hroznového vína | 1552x |

15.94 | Výroba jiného ovocného vína | 1552x |

15.95 | Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů | 1552x |

15.96 | Výroba piva ze sladu | 1553x |

15.97 | Výroba sladu | 1553x |

15.98 | Produkce minerálních vod a nealkoholických nápojů | 1554 |

16 | | | VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ | |

16.0 | | Výroba tabákových výrobků | 160 |

16.00 | Výroba tabákových výrobků | 1600 |

SUBSEKCE DB | VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ |

17 | | | VÝROBA TEXTILIÍ A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ | |

17.1 | | Úprava a spřádání textilních vláken a příze | 171x |

17.11 | Úprava a spřádání bavlnářských vláken | 1711x |

17.12 | Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken | 1711x |

17.13 | Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken | 1711x |

17.14 | Úprava a spřádání lnářských vláken | 1711x |

17.15 | Soukání a úprava hedvábí (vč. šapového hedvábí), soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí | 1711x |

17.16 | Výroba šicích nití | 1711x |

17.17 | Úprava a spřádání ostatních textilních vláken | 1711x |

17.2 | | Tkaní textilií | 171x |

17.21 | Tkaní bavlnářských tkanin | 1711x |

17.22 | Tkaní vlnařských mykaných tkanin | 1711x |

17.23 | Tkaní vlnařských česaných tkanin | 1711x |

17.24 | Tkaní hedvábnických tkanin | 1711x |

17.25 | Tkaní ostatních tkanin | 1711x |

17.3 | | Konečná úprava textilií | 171x |

17.30 | Konečná úprava textilií | 1712 |

17.4 | | Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů | 172x |

17.40 | Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů | 1721 |

17.5 | | Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů | 172x |

17.51 | Výroba koberců a jiných textilních podlahových krytin | 1722 |

17.52 | Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků | 1723 |

17.53 | Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů | 1729x |

17.54 | Výroba ostatních textilií j.n. | 1729x |

17.6 | | Výroba pletených nebo háčkovaných textilií | 173x |

17.60 | Výroba pletených nebo háčkovaných textilií | 1730x |

17.7 | | Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků | 173x |

17.71 | Výroba pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků | 1730x |

17.72 | Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků kromě punčochových | 1730x |

18 | | | VÝROBA ODĚVŮ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN | |

18.1 | | Výroba oděvů z usně | 181x |

18.10 | Výroba oděvů z usně | 1810x |

18.2 | | Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků | 181x |

18.21 | Výroba pracovních oděvů | 1810x |

18.22 | Výroba ostatních svrchních oděvů | 1810x |

18.23 | Výroba osobního prádla | 1810x |

18.24 | Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j.n. | 1810x |

18.3 | | Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků | 182 |

18.30 | Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků | 1820 |

SUBSEKCE DC | VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNĚ |

19 | | | ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A OBUVI | |

19.1 | | Činění a úprava usní (vyčiněných kůží) | 191x |

19.10 | Činění a úprava usní (vyčiněných kůží) | 1911 |

19.2 | | Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků | 191x |

19.20 | Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků | 1912 |

19.3 | | Výroba obuvi | 192 |

19.30 | Výroba obuvi | 1920 |

SUBSEKCE DD | ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU |

20 | | | ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ NÁBYTKU) | |

20.1 | | Výroba pilařská a impregnace dřeva | 201 |

20.10 | Výroba pilařská a impregnace dřeva | 2010 |

20.2 | | Výroba dýh, překližovaných desek a aglomerovaných dřevařských výrobků | 202x |

20.20 | Výroba dýh, překližovaných, laminovaných, dřevotřískových a dřevovláknitých a jiných desek, dílců apod. | 2021 |

20.3 | | Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva | 202x |

20.30 | Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva | 2022 |

20.4 | | Výroba dřevěných obalů | 202x |

20.40 | Výroba dřevěných obalů | 2023 |

20.5 | | Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku | 202x |

20.51 | Výroba ostatních dřevěných výrobků kromě nábytku | 2029x |

20.52 | Výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku | 2029x |

SUBSEKCE DE | VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK |

21 | | | VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU | |

21.1 | | Výroba buničiny, papíru a lepenky | 210x |

21.11 | Výroba buničiny | 2101x |

21.12 | Výroba papíru a lepenky | 2101x |

21.2 | | Výroba výrobků z papíru a lepenky | 210x |

21.21 | Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů | 2102 |

21.22 | Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru | 2109x |

21.23 | Výroba kancelářských potřeb z papíru | 2109x |

21.24 | Výroba papírových tapet | 2109x |

21.25 | Výroba výrobků z papíru a lepenky j.n. | 2109x |

22 | | | VYDAVATELSKÉ A TISKAŘSKÉ ČINNOSTI | |

22.1 | | Vydavatelství | 221 |

22.11 | Vydávání knih | 2211 |

22.12 | Vydávání novin | 2212x |

22.13 | Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací | 2212x |

22.14 | Vydávání zvukových nahrávek | 2213 |

22.15 | Ostatní vydavatelské činnosti | 2219 |

22.2 | | Tisk a činnosti související s tiskem | 222 |

22.21 | Tisk novin | 2221x |

22.22 | Ostatní tisk j. n. | 2221x |

22.23 | Vázání knih | 2222x |

22.24 | Příprava tisku | 2222x |

22.25 | Ostatní činnosti související s tiskem | 2222x |

22.3 | | Rozmnožování nahraných médií | 222 |

22.31 | Rozmnožování nahraných médií záznamu zvuku | 2230x |

22.32 | Rozmnožování nahraných médií záznamu obrazu | 2230x |

22.33 | Rozmnožování programového vybavení | 2230x |

SUBSEKCE DF | VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY |

23 | | | VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY | |

23.1 | | Výroba koksárenských produktů | 231 |

23.10 | Výroba koksárenských produktů | 2310 |

23.2 | | Rafinérské zpracování ropy | 232 |

23.20 | Rafinérské zpracování ropy | 2320 |

23.3 | | Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin | 233 |

23.30 | Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin | 2330 |

SUBSEKCE DG | VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN |

24 | | | VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN | |

24.1 | | Výroba základních chemických látek | 241 |

24.11 | Výroba technických plynů | 2411x |

24.12 | Výroba barviv a pigmentů | 2411x |

24.13 | Výroba jiných základních anorganických chemických látek | 2411x |

24.14 | Výroba jiných základních organických chemických látek | 2411x |

24.15 | Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin | 2412 |

24.16 | Výroba plastů v primárních formách | 2413x |

24.17 | Výroba syntetického kaučuku v primárních formách | 2413x |

24.2 | | Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků | 242x |

24.20 | Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků | 2421 |

24.3 | | Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů | 242x |

24.30 | Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů | 2422 |

24.4 | | Výroba farmaceutických výrobků | 242x |

24.41 | Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky | 2423x |

24.42 | Výroba farmaceutických přípravků a farmaceutických výrobků j.n. | 2423x |

24.5 | | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků | 242x |

24.51 | Výroba mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků | 2424x |

24.52 | Výroba parfémů a toaletních přípravků | 2424x |

24.6 | | Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků | 242x |

24.61 | Výroba výbušnin | 2429x |

24.62 | Výroba klihů a želatiny | 2429x |

24.63 | Výroba vonných silic | 2429x |

24.64 | Výroba fotochemického materiálu | 2429x |

24.65 | Výroba hotových nenahraných médií | 2429x |

24.66 | Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j.n. | 2429x |

24.7 | | Výroba chemických vláken | 243 |

24.70 | Výroba chemických vláken | 2430 |

SUBSEKCE DH | VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ |

25 | | | VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | |

25.1 | | Výroba pryžových výrobků | 251 |

25.11 | Výroba pryžových plášťů a duší | 2511x |

25.12 | Protektorování pneumatik | 2511x |

25.13 | Výroba ostatních pryžových výrobků | 2519 |

25.2 | | Výroba plastových výrobků | 252 |

25.21 | Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů | 2520x |

25.22 | Výroba plastových obalů | 2520x |

25.23 | Výroba plastových výrobků pro stavebnictví | 2520x |

25.24 | Výroba ostatních plastových výrobků | 2520x |

SUBSEKCE DI | VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ |

26 | | | VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ | |

26.1 | | Výroba skla a skleněných výrobků | 261 |

26.11 | Výroba plochého skla | 2610x |

26.12 | Tvarování a zpracování plochého skla | 2610x |

26.13 | Výroba dutého skla | 2610x |

26.14 | Výroba skleněných vláken | 2610x |

26.15 | Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického | 2610x |

26.2 | | Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků pro jiné účely než stavební; výroba žáruvzdorných keramických výrobků | 269x |

26.21 | Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů | 2691x |

26.22 | Výroba keramických sanitárních výrobků | 2691x |

26.23 | Výroba keramických elektrických izolátorů a izolačního příslušenství | 2691x |

26.24 | Výroba ostatních technických keramických výrobků | 2691x |

26.25 | Výroba keramických výrobků j. n. | 2691x |

26.26 | Výroba žáruvzdorných keramických výrobků | 2692 |

26.3 | | Výroba keramických obkladaček a dlaždic | 269x |

26.30 | Výroba keramických obkladaček a dlaždic | 2693x |

26.4 | | Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků | 269x |

26.40 | Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků | 2693x |

26.5 | | Výroba cementu, vápna a sádry | 269x |

26.51 | Výroba cementu | 2694x |

26.52 | Výroba vápna | 2694x |

26.53 | Výroba sádry | 2694x |

26.6 | | Výroba betonových, sádrových a cementových výrobků | 269x |

26.61 | Výroba betonových výrobků pro stavební účely | 2695x |

26.62 | Výroba sádrových výrobků pro stavební účely | 2695x |

26.63 | Výroba betonu připraveného pro lití | 2695x |

26.64 | Výroba suchých maltových a omítkových směsí | 2695x |

26.65 | Výroba osinkocementových a obdobných vláknocementových výrobků | 2695x |

26.66 | Výroba ostatních betonových, sádrových a cementových výrobků | 2695x |

26.7 | | Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely | 269x |

26.70 | Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely | 2696 |

26.8 | | Výroba jiných nekovových minerálních výrobků | 269x |

26.81 | Výroba brusiv | 2699x |

26.82 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. | 2699x |

SUBSEKCE DJ | VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ |

27 | | | VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ | |

27.1 | | Výroba surového železa, oceli a feroslitin | 271x |

27.10 | Výroba surového železa, oceli a feroslitin | 2710x |

27.2 | | Výroba trub a trubek | 271x |

27.21 | Výroba litinových trub, trubek a potrubních tvarovek | 2710x |

27.22 | Výroba ocelových trub, trubek a potrubních tvarovek | 2710x |

27.3 | | Ostatní hutní zpracování železa a oceli | 271x |

27.31 | Tažení oceli za studena | 2710x |

27.32 | Válcování ocelových úzkých pásů za studena | 2710x |

27.33 | Tváření ocelových profilů za studena | 2710x |

27.34 | Tažení ocelového drátu | 2710x |

27.4 | | Výroba a hutní zpracování neželezných kovů | 272 |

27.41 | Výroba a hutní zpracování drahých kovů | 2720x |

27.42 | Výroba a hutní zpracování hliníku | 2720x |

27.43 | Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu | 2720x |

27.44 | Výroba a hutní zpracování mědi | 2720x |

27.45 | Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů | 2720x |

27.5 | | Slévárenství | 273 |

27.51 | Odlévání železa | 2731x |

27.52 | Odlévání oceli | 2731x |

27.53 | Odlévání lehkých kovů | 2732x |

27.54 | Odlévání ostatních neželezných kovů | 2732x |

28 | | | VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | |

28.1 | | Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů | 281x |

28.11 | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 2811x |

28.12 | Výroba kovových prefabrikátů | 2811x |

28.2 | | Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob; výroba radiátorů a kotlů pro ústřední topení | 281x |

28.21 | Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob | 2812x |

28.22 | Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení | 2812x |

28.3 | | Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) | 281x |

28.30 | Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení) | 2813 |

28.4 | | Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie | 289x |

28.40 | Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie | 2891 |

28.5 | | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenství | 289x |

28.51 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů | 2892x |

28.52 | Všeobecné strojírenství | 2892x |

28.6 | | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků | 289x |

28.61 | Výroba nožířských výrobků | 2893x |

28.62 | Výroba nástrojů a nářadí | 2893x |

28.63 | Výroba zámků a kování | 2893x |

28.7 | | Výroba ostatních kovodělných výrobků | 289x |

28.71 | Výroba ocelových sudů a podobných nádob | 2899x |

28.72 | Výroba drobných kovových obalů | 2899x |

28.73 | Výroba drátěných výrobků | 2899x |

28.74 | Výroba spojovacích materiálů, řetězů a pružin | 2899x |

28.75 | Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. | 2899x |

SUBSEKCE DK | VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. |

29 | | | VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. | |

29.1 | | Výroba strojů pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly | 291x |

29.11 | Výroba motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly | 2911 |

29.12 | Výroba čerpadel a kompresorů | 2912x |

29.13 | Výroba potrubních armatur | 2912x |

29.14 | Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků | 2913 |

29.2 | | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely | 291x |

29.21 | Výroba pecí a hořáků pro topeniště | 2914 |

29.22 | Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení | 2915 |

29.23 | Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení | 2919x |

29.24 | Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n. | 2919x |

29.3 | | Výroba zemědělských a lesnických strojů | 292x |

29.31 | Výroba zemědělských a lesnických traktorů | 2921x |

29.32 | Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů | 2921x |

29.4 | | Výroba obráběcích a tvářecích strojů | 292x |

29.41 | Výroba ručního mechanizovaného nářadí | 2922x |

29.42 | Výroba ostatních strojů na obrábění kovů | 2922x |

29.43 | Výroba ostatních obráběcích strojů j.n. | 2922x |

29.5 | | Výroba ostatních účelových strojů | 292x |

29.51 | Výroba strojů pro metalurgii | 2923 |

29.52 | Výroba těžebních a stavebních strojů | 2924 |

29.53 | Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku | 2925 |

29.54 | Výroba strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní a výrobků z usně | 2926 |

29.55 | Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky | 2929x |

29.56 | Výroba ostatních účelových strojů j. n. | 2929x |

29.6 | | Výroba zbraní a střeliva | 292x |

29.60 | Výroba zbraní a střeliva | 2927 |

29.7 | | Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j.n. | 293 |

29.71 | Výroba elektrických přístrojů a zařízení pro domácnost | 2930x |

29.72 | Výroba neelektrických přístrojů a zařízení pro domácnost | 2930x |

SUBSEKCE DL | VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ |

30 | | | VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ | |

30.0 | | Výroba kancelářských strojů a počítačů | 300 |

30.01 | Výroba kancelářských strojů | 3000x |

30.02 | Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování dat | 3000x |

31 | | | VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. | |

31.1 | | Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů | 311 |

31.10 | Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů | 3110 |

31.2 | | Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení | 312 |

31.20 | Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení | 3120 |

31.3 | | Výroba izolovaných vodičů a kabelů | 313 |

31.30 | Výroba izolovaných vodičů a kabelů | 3130 |

31.4 | | Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií | 314 |

31.40 | Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií | 3140 |

31.5 | | Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla | 315 |

31.50 | Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla | 3150 |

31.6 | | Výroba elektrického zařízení j.n. | 319 |

31.61 | Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla | 3190x |

31.62 | Výroba ostatního elektrického zařízení j. n. | 3190x |

32 | | | VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVIZNÍCH A SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ | |

32.1 | | Výroba elektronek a jiných elektronických součástek | 321 |

32.10 | Výroba elektronek a jiných elektronických součástek | 3210 |

32.2 | | Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii | 322 |

32.20 | Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii | 3220 |

32.3 | | Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení | 323 |

32.30 | Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení | 3230 |

33 | | | VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH, PŘESNÝCH, OPTICKÝCH A ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ | |

33.1 | | Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků | 331x |

33.10 | Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků | 3311 |

33.2 | | Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů | 331x |

33.20 | Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů | 3312 |

33.3 | | Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů | 331x |

33.30 | Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů | 3313 |

33.4 | | Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení | 332 |

33.40 | Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení | 3320 |

33.5 | | Výroba časoměrných přístrojů | 333 |

33.50 | Výroba časoměrných přístrojů | 3330 |

SUBSEKCE DM | VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ |

34 | | | VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ | |

34.1 | | Výroba motorových vozidel a jejich motorů | 341 |

34.10 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů | 3410 |

34.2 | | Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů | 342 |

34.20 | Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů | 3420 |

34.3 | | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů | 343 |

34.30 | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů | 3430 |

35 | | | VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ | |

35.1 | | Stavba a opravy lodí a člunů | 351 |

35.11 | Stavba a opravy lodí | 3511 |

35.12 | Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů | 3512 |

35.2 | | Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku | 352 |

35.20 | Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku | 3520 |

35.3 | | Výroba letadel a kosmických lodí | 353 |

35.30 | Výroba letadel a kosmických lodí | 3530 |

35.4 | | Výroba motocyklů, jízdních kol a vozíků pro invalidy | 359x |

35.41 | Výroba motocyklů | 3591 |

35.42 | Výroba jízdních kol | 3592x |

35.43 | Výroba vozíků pro invalidy | 3592x |

35.5 | | Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení | 359x |

35.50 | Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení | 3599 |

SUBSEKCE DN | ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. |

36 | | | VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. | |

36.1 | | Výroba nábytku | 361 |

36.11 | Výroba sedacího nábytku | 3610x |

36.12 | Výroba ostatního kancelářského nábytku a dřevěného zařízení obchodů | 3610x |

36.13 | Výroba dřevěného kuchyňského nábytku | 3610x |

36.14 | Výroba ostatního nábytku | 3610x |

36.15 | Výroba matrací a pružinových koster | 3610x |

36.2 | | Výroba klenotů a příbuzných výrobků a mincí | 369x |

36.21 | Ražení mincí | 3691x |

36.22 | Výroba klenotů a příbuzných výrobků j. n. | 3691x |

36.3 | | Výroba hudebních nástrojů | 369x |

36.30 | Výroba hudebních nástrojů | 3692 |

36.4 | | Výroba sportovních potřeb | 369x |

36.40 | Výroba sportovních potřeb | 3693 |

36.5 | | Výroba her a hraček | 369x |

36.50 | Výroba her a hraček | 3694 |

36.6 | | Ostatní zpracovatelský průmysl | 369x |

36.61 | Výroba bižuterie | 3699x |

36.62 | Výroba kartáčnických výrobků | 3699x |

36.63 | Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. | 3699x |

37 | | | RECYKLACE DRUHOTNÝCH SUROVIN | |

37.1 | | Recyklace kovových druhotných surovin | 371 |

37.10 | Recyklace kovových druhotných surovin | 3710 |

37.2 | | Recyklace nekovových druhotných surovin | 372 |

37.20 | Recyklace nekovových druhotných surovin | 3720 |

SEKCE E | VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU A VODY |

40 | | | VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, TEPELNÉ ENERGIE | |

40.1 | | Výroba a rozvod elektrické energie | 401 |

40.11 | Výroba elektrické energie | 4010x |

40.12 | Přenos elektrické energie | 4010x |

40.13 | Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií | 4010x |

40.2 | | Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí | 402 |

40.21 | Výroba plynných paliv | 4020x |

40.22 | Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí | 4020x |

40.3 | | Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu | 403 |

40.30 | Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu | 4030 |

41 | | | SHROMAŽĎOVÁNÍ, ÚPRAVA A ROZVOD VODY | |

41.0 | | Shromažďování, úprava a rozvod vody | 410 |

41.00 | Shromažďování, úprava a rozvod vody | 4100 |

SEKCE F | STAVEBNICTVÍ |

45 | | | STAVEBNICTVÍ | |

45.1 | | Příprava staveniště | 451 |

45.11 | Demolice, příprava území a zemní práce | 4510x |

45.12 | Průzkumné vrtné práce | 4510x |

45.2 | | Pozemní a inženýrské stavitelství | 452 |

45.21 | Výstavba pozemních a inženýrských staveb | 4520x |

45.22 | Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin | 4520x |

45.23 | Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů | 4520x |

45.24 | Výstavba vodních děl | 4520x |

45.25 | Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla | 4520x |

45.3 | | Stavební montážní práce | 453 |

45.31 | Elektroinstalace | 4530x |

45.32 | Izolační práce | 4530x |

45.33 | Instalatérské práce | 4530x |

45.34 | Ostatní stavební montážní práce | 4530x |

45.4 | | Kompletační a dokončovací práce | 454 |

45.41 | Omítkářské a štukatérské práce | 4540x |

45.42 | Truhlářské a zámečnické kompletační práce | 4540x |

45.43 | Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin | 4540x |

45.44 | Sklenářské, malířské a natěračské práce | 4540x |

45.45 | Ostatní dokončovací stavební práce | 4540x |

45.5 | | Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | 455 |

45.50 | Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | 4550 |

SEKCE G | OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST |

50 | | | OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT | |

50.1 | | Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) | 501 |

50.10 | Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů) | 5010 |

50.2 | | Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) | 502 |

50.20 | Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) | 5020 |

50.3 | | Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) | 503 |

50.30 | Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) | 5030 |

50.4 | | Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství | 504 |

50.40 | Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství | 5040 |

50.5 | | Maloobchodní prodej pohonných hmot | 505 |

50.50 | Maloobchodní prodej pohonných hmot | 5050 |

51 | | | VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL) | |

51.1 | | Zprostředkování velkoobchodu | 511 |

51.11 | Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary | 5110x |

51.12 | Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi | 5110x |

51.13 | Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály a výrobky | 5110x |

51.14 | Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly | 5110x |

51.15 | Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost | 5110x |

51.16 | Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a výrobky z usní | 5110x |

51.17 | Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky | 5110x |

51.18 | Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím | 5110x |

51.19 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu | 5110x |

51.2 | | Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty | 512x |

51.21 | Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem | 5121x |

51.22 | Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami | 5121x |

51.23 | Velkoobchod se živými zvířaty | 5121x |

51.24 | Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi | 5121x |

51.25 | Velkoobchod se surovým tabákem | 5121x |

51.3 | | Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 512x |

51.31 | Velkoobchod s ovocem, zeleninou a bramborami | 5122x |

51.32 | Velkoobchod s masem a masnými výrobky | 5122x |

51.33 | Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými tuky a oleji | 5122x |

51.34 | Velkoobchod s nápoji | 5122x |

51.35 | Velkoobchod s tabákovými výrobky | 5122x |

51.36 | Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami | 5122x |

51.37 | Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením | 5122x |

51.38 | Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů | 5122x |

51.39 | Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky | 5122x |

51.4 | | Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost | 513 |

51.41 | Velkoobchod s textilem | 5131x |

51.42 | Velkoobchod s oděvy a obuví | 5131x |

51.43 | Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost | 5139x |

51.44 | Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky, kovovými kuchyňskými potřebami, tapetami a čisticími prostředky | 5139x |

51.45 | Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky | 5139x |

51.46 | Velkoobchod s farmaceutickými výrobky | 5139x |

51.47 | Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost | 5139x |

51.5 | | Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem | 514 |

51.51 | Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky | 5141 |

51.52 | Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky | 5142 |

51.53 | Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním vybavením | 5143x |

51.54 | Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami | 5143x |

51.55 | Velkoobchod s chemickými výrobky | 5149x |

51.56 | Velkoobchod s ostatními meziprodukty | 5149x |

51.57 | Velkoobchod s odpadem a šrotem | 5149x |

51.8 | | Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami | 515 |

51.81 | Velkoobchod s obráběcími stroji | 5159x |

51.82 | Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením | 5159x |

51.83 | Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji | 5159x |

51.84 | Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a programovým vybavením | 5151 |

51.85 | Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením | 5159x |

51.86 | Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením | 5152 |

51.87 | Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci | 5159x |

51.88 | Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím vč. traktorů | 5159x |

51.9 | | Ostatní velkoobchod | 519 |

51.90 | Ostatní velkoobchod | 5190 |

52 | | | MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST | |

52.1 | | Maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách | 521 |

52.11 | Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách | 5211 |

52.12 | Ostatní maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách | 5219 |

52.2 | | Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách | 522 |

52.21 | Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami | 5220x |

52.22 | Maloobchod s masem a masnými výrobky | 5220x |

52.23 | Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a s výrobky z nich | 5220x |

52.24 | Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami | 5220x |

52.25 | Maloobchod s nápoji | 5220x |

52.26 | Maloobchod s tabákovými výrobky | 5220x |

52.27 | Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách | 5220x |

52.3 | | Maloobchod se zdravotnickými prostředky, farmaceutickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách | 523x |

52.31 | Maloobchod s farmaceutickými přípravky | 5231x |

52.32 | Maloobchod se zdravotnickými prostředky vč. ortopedických | 5231x |

52.33 | Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím | 5231x |

52.4 | | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | 523x |

52.41 | Maloobchod s textilem | 5232x |

52.42 | Maloobchod s oděvy | 5232x |

52.43 | Maloobchod s obuví a koženým zbožím | 5232x |

52.44 | Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n. | 5233x |

52.45 | Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost | 5233x |

52.46 | Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily | 5234 |

52.47 | Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím | 5239x |

52.48 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | 5239x |

52.5 | | Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách | 524 |

52.50 | Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách | 5240 |

52.6 | | Maloobchod provozovaný mimo prodejny | 525 |

52.61 | Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby | 5251 |

52.62 | Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích | 5252 |

52.63 | Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny | 5259 |

52.7 | | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | 526 |

52.71 | Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků | 5260x |

52.72 | Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost | 5260x |

52.73 | Opravy časoměrných přístrojů a klenotů | 5260x |

52.74 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n. | 5260x |

SEKCE H | POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY |

55 | | | POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY | |

55.1 | | Hotely a podobná ubytovací zařízení | 551x |

55.10 | Hotely a podobná ubytovací zařízení | 5510x |

55.2 | | Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování | 551x |

55.21 | Turistické ubytovny a horské boudy | 5510x |

55.22 | Kempy | 5510x |

55.23 | Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování | 5510x |

55.3 | | Restaurace | 552x |

55.30 | Restaurace | 5520x |

55.4 | | Výčepy a bary | 552x |

55.40 | Výčepy a bary | 5520x |

55.5 | | Stravování účelové a dodávky hotových jídel | 552x |

55.51 | Stravování účelové | 5520x |

55.52 | Dodávky hotových jídel | 5520x |

SEKCE I | DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE |

60 | | | POZEMNÍ A POTRUBNÍ PŘEPRAVA | |

60.1 | | Železniční doprava | 601 |

60.10 | Železniční doprava | 6010 |

60.2 | | Ostatní pozemní doprava | 602 |

60.21 | Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava | 6021 |

60.22 | Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem | 6022x |

60.23 | Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava | 6022x |

60.24 | Silniční nákladní doprava | 6023 |

60.3 | | Potrubní doprava | 603 |

60.30 | Potrubní doprava | 6030 |

61 | | | VODNÍ DOPRAVA | |

61.1 | | Námořní a pobřežní doprava | 611 |

61.10 | Námořní a pobřežní doprava | 6110 |

61.2 | | Vnitrozemská vodní doprava | 612 |

61.20 | Vnitrozemská vodní doprava | 6120 |

62 | | | LETECKÁ A KOSMICKÁ DOPRAVA | |

62.1 | | Pravidelná letecká doprava | 621 |

62.10 | Pravidelná letecká doprava | 6210 |

62.2 | | Nepravidelná letecká doprava | 622x |

62.20 | Nepravidelná letecká doprava | 6220x |

62.3 | | Kosmická doprava | 622x |

62.30 | Kosmická doprava | 6220x |

63 | | | VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ; ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR | |

63.1 | | Manipulace s nákladem a skladování | 630x |

63.11 | Manipulace s nákladem | 6301 |

63.12 | Skladování | 6302 |

63.2 | | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | 630x |

63.21 | Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě | 6303x |

63.22 | Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě | 6303x |

63.23 | Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě | 6303x |

63.3 | | Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti | 630x |

63.30 | Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti | 6304 |

63.4 | | Ostatní činnosti související s dopravou | 630x |

63.40 | Ostatní činnosti související s dopravou | 6309 |

64 | | | SPOJE | |

64.1 | | Poštovní a kurýrní činnosti | 641 |

64.11 | Činnosti státní pošty | 6411 |

64.12 | Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty | 6412 |

64.2 | | Telekomunikační služby | 642 |

64.20 | Telekomunikační služby | 6420 |

SEKCE J | FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ |

65 | | | FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ | |

65.1 | | Peněžní zprostředkování | 651 |

65.11 | Centrální bankovnictví | 6511 |

65.12 | Ostatní peněžní zprostředkování | 6519 |

65.2 | | Ostatní finanční zprostředkování | 659 |

65.21 | Finanční leasing | 6591 |

65.22 | Ostatní poskytování úvěrů | 6592 |

65.23 | Ostatní finanční zprostředkování j. n. | 6599 |

66 | | | POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | |

66.0 | | Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení | 660 |

66.01 | Životní pojištění | 6601 |

66.02 | Penzijní financování | 6602 |

66.03 | Neživotní pojištění | 6603 |

67 | | | POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM | |

67.1 | | Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování | 671 |

67.11 | Řízení a správa finančních trhů | 6711 |

67.12 | Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů | 6712 |

67.13 | Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n. | 6719 |

67.2 | | Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním | 672 |

67.20 | Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním | 6720 |

SEKCE K | ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI |

70 | | | ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ | |

70.1 | | Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí | 701x |

70.11 | Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje | 7010x |

70.12 | Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí | 7010x |

70.2 | | Pronájem vlastních nemovitostí | 701x |

70.20 | Pronájem vlastních nemovitostí | 7010x |

70.3 | | Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy | 702 |

70.31 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | 7020x |

70.32 | Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy | 7020x |

71 | | | PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ SPOTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST | |

71.1 | | Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t | 711x |

71.10 | Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t | 7111x |

71.2 | | Pronájem ostatních dopravních prostředků | 711x |

71.21 | Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků | 7111x |

71.22 | Pronájem vodních dopravních prostředků | 7112 |

71.23 | Pronájem leteckých dopravních prostředků | 7113 |

71.3 | | Pronájem ostatních strojů a zařízení | 712 |

71.31 | Pronájem zemědělských strojů a zařízení | 7121 |

71.32 | Pronájem stavebních strojů a zařízení | 7122 |

71.33 | Pronájem kancelářských strojů a zařízení vč. počítačů | 7123 |

71.34 | Pronájem ostatních strojů a zařízení j. n. | 7129 |

71.4 | | Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n. | 713 |

71.40 | Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n. | 7130 |

72 | | | ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY | |

72.1 | | Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů | 721 |

72.10 | Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů | 7210 |

72.2 | | Publikování, dodávky a poradenství v oblasti programového vybavení počítačů | 722 |

72.21 | Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů | 7221 |

72.22 | Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů | 7229 |

72.3 | | Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby | 723 |

72.30 | Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby | 7230 |

72.4 | | Činnosti v oblasti databází | 724 |

72.40 | Činnosti v oblasti databází | 7240 |

72.5 | | Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů | 725 |

72.50 | Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů | 7250 |

72.6 | | Jiné činnosti související s výpočetní technikou | 729 |

72.60 | Jiné činnosti související s výpočetní technikou | 7290 |

73 | | | VÝZKUM A VÝVOJ | |

73.1 | | Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | 731 |

73.10 | Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | 7310 |

73.2 | | Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd | 732 |

73.20 | Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd | 7320 |

74 | | | OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI | |

74.1 | | Účetnictví a audit, daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění, poradenství v oblasti podnikání a řízení; činnosti holdingových společností | 741 |

74.11 | Právní činnosti | 7411 |

74.12 | Účetnictví a audit; daňové poradenství | 7412 |

74.13 | Průzkum trhu a veřejného mínění | 7413 |

74.14 | Poradenství v oblasti podnikání a řízení | 7414x |

74.15 | Činnosti v oblasti řízení holdingových společností | 7414x |

74.2 | | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství | 742x |

74.20 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství | 7421 |

74.3 | | Technické testování a analýza | 742x |

74.30 | Technické testování a analýza | 7422 |

74.4 | | Reklamní služby | 743 |

74.40 | Reklamní služby | 7430 |

74.5 | | Personální agentury | 749x |

74.50 | Personální agentury | 7491 |

74.6 | | Pátrací a bezpečnostní služby | 749x |

74.60 | Pátrací a bezpečnostní služby | 7492 |

74.7 | | Průmyslové čištění a všeobecný úklid | 749x |

74.70 | Průmyslové čištění a všeobecný úklid | 7493 |

74.8 | | Různé podnikatelské činnosti j. n. | 749x |

74.81 | Fotografické činnosti | 7494 |

74.82 | Balicí činnosti | 7495 |

74.85 | Sekretářské a překladatelské činnosti | 7499x |

74.86 | Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu | 7499x |

74.87 | Ostatní podnikatelské činnosti j. n. | 7499x |

SEKCE L | VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBRANA A POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |

75 | | | VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBRANA A POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | |

75.1 | | Veřejná správa a hospodářská a společenská politika | 751 |

75.11 | Všeobecné činnosti veřejné správy | 7511 |

75.12 | Usměrňování institucí poskytujících zdravotní péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení | 7512 |

75.13 | Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu | 7513 |

75.14 | Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek | 7514 |

75.2 | | Činnosti pro společnost jako celek | 752 |

75.21 | Činnosti v oblasti zahraničních věcí | 7521 |

75.22 | Činnosti v oblasti obrany | 7522 |

75.23 | Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví | 7523x |

75.24 | Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku | 7523x |

75.25 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce | 7523x |

75.3 | | Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení | 753 |

75.30 | Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení | 7530 |

SEKCE M | VZDĚLÁVÁNÍ |

80 | | | VZDĚLÁVÁNÍ | |

80.1 | | Předškolní výchova a základní vzdělávání (primární a preprimární vzdělávání) | 801 |

80.10 | Předškolní výchova a základní vzdělávání (primární a preprimární vzdělávání) | 8010 |

80.2 | | Střední (sekundární) vzdělávání | 802 |

80.21 | Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání | 8021 |

80.22 | Střední (sekundární) odborné vzdělávání | 8022 |

80.3 | | Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské(terciární) vzdělávání | 803 |

80.30 | Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání | 8030 |

80.4 | | Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání | 809 |

80.41 | Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol | 8090x |

80.42 | Vzdělávání dospělých a vzdělávání j.n. | 8090x |

SEKCE N | ZDRAVOTNICTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY |

85 | | | ZDRAVOTNICTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY | |

85.1 | | Činnosti související se zdravotní péčí | 851 |

85.11 | Ústavní zdravotní péče | 8511 |

85.12 | Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní) | 8512x |

85.13 | Zubní péče | 8512x |

85.14 | Ostatní činnosti související se zdravotní péčí | 8519 |

85.2 | | Veterinární činnosti | 852 |

85.20 | Veterinární činnosti | 8520 |

85.3 | | Sociální péče | 853 |

85.31 | Ústavní sociální péče | 8531 |

85.32 | Mimoústavní sociální péče | 8532 |

SEKCE O | OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY |

90 | | | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE KANALIZACÍ A ODVOZU ODPADU, SANITÁRNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY | |

90.0 | | Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby | 900 |

90.01 | Odvádění a čištění odpadních vod | 9000x |

90.02 | Sběr a zpracování ostatních odpadů | 9000x |

90.03 | Čištění města, sanační a podobné činnosti | 9000x |

91 | | | ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A PODOBNÝCH ORGANIZACÍ J. N. | |

91.1 | | Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací | 911 |

91.11 | Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací | 9111 |

91.12 | Činnosti profesních organizací | 9112 |

91.2 | | Činnosti odborových svazů | 912 |

91.20 | Činnosti odborových svazů | 9120 |

91.3 | | Činnosti ostatních členských organizací | 919 |

91.31 | Činnosti náboženských organizací | 9191 |

91.32 | Činnosti politických stran a organizací | 9192 |

91.33 | Činnosti ostatních členských organizací j. n. | 9199 |

92 | | | REKREACE, KULTURA A SPORT | |

92.1 | | Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů | 921x |

92.11 | Výroba filmů a videozáznamů | 9211x |

92.12 | Půjčování a distribuce filmů a videozáznamů | 9211x |

92.13 | Promítání filmů a videozáznamů | 9212 |

92.2 | | Rozhlasové a televizní činnosti | 921x |

92.20 | Rozhlasové a televizní činnosti | 9213 |

92.3 | | Umělecké a ostatní zábavní činnosti | 921x |

92.31 | Umělecká a literární tvorba | 9214x |

92.32 | Provoz kulturních zařízení | 9214x |

92.33 | Činnosti lunaparků a zábavních parků | 9219x |

92.34 | Ostatní zábavní činnosti j. n. | 9219x |

92.4 | | Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur | 922 |

92.40 | Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur | 9220 |

92.5 | | Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení | 923 |

92.51 | Činnosti knihoven a archivů | 9231 |

92.52 | Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek | 9232 |

92.53 | Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků | 9233 |

92.6 | | Sportovní činnosti | 924x |

92.61 | Provoz sportovních areálů a stadionů | 9241x |

92.62 | Ostatní sportovní činnosti | 9241x |

92.7 | | Ostatní rekreační činnosti | 924x |

92.71 | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří | 9249x |

92.72 | Ostatní rekreační činnosti j. n. | 9249x |

93 | | | OSTATNÍ ČINNOSTI | |

93.0 | | Ostatní činnosti | 930 |

93.01 | Praní a chemické čištění | 9301 |

93.02 | Kadeřnické, kosmetické a podobné služby | 9302 |

93.03 | Pohřební a související služby | 9303 |

93.04 | Služby v oblasti tělesné hygieny | 9309x |

93.05 | Ostatní služby j. n. | 9309x |

SEKCE P | ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ |

95 | | | ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ DOMÁCÍHO PERSONÁLU | |

95.0 | | Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu | 950 |

95.00 | Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu | 9500 |

96 | | | ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY PRO VLASTNÍ POTŘEBU | |

96.0 | | Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu | 960 |

96.00 | Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu | 9600 |

97 | | | ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ POSKYTUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU | |

97.0 | | Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu | 970 |

97.00 | Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu | 9700 |

SEKCE Q | EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE |

99 | | | EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE | |

99.0 | | Exteritoriální organizace a instituce | 990 |

99.00 | Exteritoriální organizace a instituce | 9900 |

"

--------------------------------------------------

Top