EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0086

Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

Úř. věst. L 294, 10.11.2001, p. 22–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj

32001L0086Úřední věstník L 294 , 10/11/2001 S. 0022 - 0032


Směrnice Rady 2001/86/ES

ze dne 8. října 2001,

kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na pozměněný návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

Vzhledem k těmto důvodům:

(1) K dosažení cílů Smlouvy stanoví nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 [4] statut evropské společnosti (SE).

(2) Účelem tohoto nařízení je vytvořit jednotný právní rámec, ve kterém by společnosti z různých členských států mohly plánovat a provádět reorganizaci svých podnikatelských činností v měřítku Společenství.

(3) Na podporu sociálních cílů Společenství musí být přijaty zvláštní předpisy, zejména v oblasti zapojení zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že založení SE nemá mít za následek zánik nebo omezení praxe v oblasti zapojení zaměstnanců, která je obvyklá ve společnostech podílejících se na založení SE. Tohoto cíle by mělo být dosaženo vytvořením souboru pravidel v této oblasti, která doplní ustanovení zmíněného nařízení.

(4) Jelikož cílů navrhované akce, jak bylo uvedeno výše, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, poněvadž cílem je vytvořit soubor pravidel o zapojení zaměstnanců použitelných na SE, a proto jej může být vzhledem z důvodu rozsahu či účinků navrhované akce lépe dosaženo Společenstvím. Společenství může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku tato směrnice nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(5) Kvůli velké rozmanitosti pravidel a praxe v jednotlivých členských státech, pokud jde o způsob, jakým se zástupci zaměstnanců podílejí na rozhodování v rámci společností, není vhodné vytvářet jednotný evropský model účasti zaměstnanců použitelný na SE.

(6) Ve všech případech založení SE by však měly být zajištěny postupy pro poskytování informací a projednání na nadnárodní úrovni.

(7) Existuje-li v jedné nebo více společnostech zakládajících SE právo na účast zaměstnanců, mělo by být toto právo zachováno převedením na SE po jejím založení, nerozhodnou-li strany jinak.

(8) Konkrétní postupy týkající se nadnárodního informování a projednání se zaměstnanci a jejich případné účasti, které se uplatňují na jednotlivé SE, by měly být definovány přednostně prostřednictvím dohody mezi dotyčnými stranami nebo v případě neexistence dohody pomocí uplatnění souboru podpůrných pravidel.

(9) Členské státy by nadále měly mít možnost neuplatňovat referenční ustanovení týkající se účasti v případě fúze vzhledem k rozmanitosti vnitrostátních systémů zapojení zaměstnanců. Stávající systémy a obvyklá praxe účasti, popřípadě na úrovni zúčastněných společností, musí být v uvedeném případě zachovány úpravou předpisů pro zápis do rejstříku.

(10) Pravidla hlasování v rámci zvláštního výboru zastupujícího zaměstnance pro účely jednání, zejména při uzavírání dohod stanovících nižší míru účasti, než je míra existující v jedné nebo ve více zúčastněných společnostech, by měla být úměrná riziku zániku nebo omezení stávajících systémů a zvyklostí v oblasti účasti. Toto riziko je větší v případě SE vytvořené přeměnou nebo fúzí než při založení holdingové společnosti nebo společné dceřiné společnosti.

(11) Nevedou-li jednání mezi zástupci zaměstnanců a příslušnými orgány zúčastněných společností k dohodě, měly by být vytvořeny určité standardní požadavky uplatňované na SE po jejím založení. Tyto standardní požadavky by měly zajistit účinné postupy při nadnárodním informování a projednání se zaměstnanci a jejich účast v příslušných orgánech SE, pokud existovala taková účast v zúčastněných společnostech před založením SE.

(12) Je třeba stanovit, že zástupci zaměstnanců jednající v rámci směrnice při výkonu svých funkcí požívají podobné ochrany a záruk, jaké poskytují zástupcům zaměstnanců právní předpisy nebo zvyklosti země zaměstnání. Neměli by podléhat žádné diskriminaci v důsledku řádného výkonu činnosti a měli by požívat přiměřené ochrany, pokud jde o propuštění ze zaměstnání nebo jiné sankce.

(13) Důvěrnost citlivých údajů by měla být zachována i po uplynutí funkčního období zástupců zaměstnanců a mělo by být přijato ustanovení, které by umožnilo příslušnému orgánu SE neposkytnout údaje, které by po zveřejnění mohly vážně poškodit fungování SE.

(14) Vztahuje-li se na SE a její dceřiné společnosti a závody směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství [5], neměla by se ustanovení uvedené směrnice a vnitrostátní právní předpisy přijaté k jejímu provedení uplatňovat na SE ani na její dceřiné společnosti nebo závody, nerozhodne-li zvláštní vyjednávací výbor nezahájit jednání nebo ukončit již zahájená jednání.

(15) Pravidla stanovená touto směrnicí by se neměla dotknout ostatních stávajících práv týkajících se zapojení a nemusí mít vliv na ostatní stávající struktury zastoupení podle právních předpisů Společenství a vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí.

(16) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření v případě, že nejsou dodrženy povinnosti stanovené v této směrnici.

(17) Smlouva neposkytuje Společenství jiné pravomoci nezbytné pro přijetí navrhované směrnice kromě těch stanovených v článku 308.

(18) Základní zásadou a stanoveným účelem této směrnice je zajistit zaměstnancům nabytá práva v oblasti jejich zapojení do rozhodování podniku. Práva zaměstnanců existující před založením SE by měla být základem pro práva zaměstnanců v oblasti zapojení v SE (zásada "předtím i potom"). V důsledku toho by se tento přístup měl uplatnit nejen na založení nové SE, ale také na strukturální změny ve stávající SE a ve společnostech dotčených těmito strukturálními změnami.

(19) Členské státy by měly být schopny zajistit, aby zástupci odborových svazů mohli být členy zvláštního vyjednávacího výboru bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni společností zúčastněnou na založení SE. V této souvislosti by členské státy měly být zejména schopny zavést toto právo v případech, kdy zástupci odborových svazů mají právo být členy a hlasovat v dozorčích nebo správních orgánech společnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

(20) V některých členských státech jsou zapojení zaměstnanců a jiné oblasti vztahů mezi sociálními partnery založeny jak na vnitrostátních právních předpisech, tak na zvyklostech, přičemž zvyklostmi se v této souvislosti rozumí také kolektivní smlouvy na úrovni členského státu, odvětví nebo podniku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Cíl

1. Tato směrnice upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských akciových společností (Societas Europaea, dále jen "SE"), uvedených v nařízení (ES) č. 2157/2001.

2. K tomuto účelu se v každé SE přijme úprava zapojení zaměstnanců postupem vyjednávání uvedeným v článcích 3 až 6 nebo za okolností uvedených v článku 7 v souladu s přílohou.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

a) "SE" rozumí společnost založená podle nařízení (ES) č. 2157/2001;

b) "zúčastněnými společnostmi" rozumějí společnosti přímo se účastnící na založení SE;

c) "dceřinou společností" společnosti rozumí společnost, nad níž mateřská společnost vykonává dominantní vliv ve smyslu čl. 3 odst. 2 až 7 směrnice 94/45/ES;

d) "dotyčnou dceřinou společností nebo závodem" rozumí dceřiná společnost nebo závod zúčastněné společnosti, který se má stát dceřinou společností nebo závodem SE po jejím založení;

e) "zástupci zaměstnanců" rozumějí zástupci zaměstnanců stanovení vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

f) "zastupujícím orgánem" rozumí orgán zastupující zaměstnance, který byl zřízen na základě dohod uvedených v článku 4 nebo v souladu s přílohou za účelem informování a projednání se zaměstnanci SE a jejich dceřiných společností a závodů nacházejících se ve Společenství a případně za účelem vykonávání práv na účast ve vztahu k SE;

g) "zvláštním vyjednávacím výborem" rozumí výbor zřízený v souladu s článkem 3 pro vyjednávání s příslušným orgánem zúčastněných společností, pokud jde o přijetí úpravy pro zapojení zaměstnanců v SE;

h) "zapojením zaměstnanců" rozumí mechanismus, včetně informování, projednání a účasti, pomocí něhož mohou zástupci zaměstnanců ovlivňovat rozhodnutí, která mají být ve společnosti přijata;

i) "informováním" rozumí informování orgánu zastupujícího zaměstnance nebo zástupců zaměstnanců příslušným orgánem SE o záležitostech, které se týkají samotné SE a kterékoli z jejích dceřiných společností nebo závodů nacházejících se v jiném členském státě nebo které překračují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednotlivém členském státě, a to v době, způsobem a o obsahu, které umožňují zástupcům zaměstnanců, aby důkladně posoudili možný dopad a případně připravili projednání s příslušným orgánem SE;

j) "projednáním" rozumí navázání dialogu a výměna názorů mezi orgánem zastupujícím zaměstnance nebo zástupci zaměstnanců a příslušným orgánem SE, a to v době, způsobem a o obsahu, které umožňují zástupcům zaměstnanců vyjádřit na základě poskytnutých informací stanovisko k plánovaným opatřením příslušného orgánu, které lze vzít v úvahu v procesu rozhodování v rámci SE;

k) "účastí" rozumí vliv orgánu zastupujícího zaměstnance nebo zástupců zaměstnanců na záležitosti společnosti prostřednictvím:

- práva volit nebo jmenovat některé členy dozorčího nebo správního orgánu společnosti nebo

- práva doporučovat nebo zamítat jmenování některých nebo všech členů dozorčího nebo správního orgánu společnosti.

ODDÍL II

POSTUP VYJEDNÁVÁNÍ

Článek 3

Vytvoření zvláštního vyjednávacího výboru

1. Pokud řídící nebo správní orgány zúčastněných společností vypracují plán na založení SE, učiní co nejdříve po zveřejnění návrhu podmínek fúze nebo vytvoření holdingové společnosti nebo po dohodnutí plánu vytvořit dceřinou společnost nebo plánu na přeměnu na SE nezbytné kroky, včetně poskytnutí informací o totožnosti zúčastněných společností, dotyčných dceřiných společností nebo závodů a o počtu jejich zaměstnanců, pro zahájení jednání se zástupci zaměstnanců společností o úpravách zapojení zaměstnanců v SE.

2. Za tímto účelem se zřizuje zvláštní vyjednávací výbor zastupující zaměstnance zúčastněných společností a dotyčných dceřiných společností nebo závodů v souladu s těmito ustanoveními:

a) Při volbě nebo jmenování členů zvláštního vyjednávacího výboru musí být zajištěno,

i) aby tito členové byli zvoleni nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců, které zaměstnávají zúčastněné společnosti a dotyčné dceřiné společnosti a závody v každém členském státě, tak, že se pro každý členský stát přidělí jedno křeslo na podíl zaměstnanců zaměstnaných ve zmíněném členském státě rovnající se 10 % nebo zlomku tohoto procenta z celkového počtu zaměstnanců zaměstnaných zúčastněnými společnostmi a dotyčnými dceřinými společnostmi nebo závody ve všech členských státech dohromady;

ii) aby v případě SE vytvořené fúzí bylo přítomno tolik dalších doplňujících členů z každého členského státu, kolik je zapotřebí k zajištění toho, aby zvláštní vyjednávací výbor zahrnoval nejméně jednoho člena zastupujícího každou zúčastněnou společnost, která je v uvedeném členském státě zapsána do rejstříku a má zde zaměstnance a která má zaniknout jako samostatná právnická osoba v důsledku zapsání SE do rejstříku, pokud

- počet těchto doplňujících členů nepřekračuje 20 % počtu členů jmenovaných na základě bodu i) a

- složení zvláštního vyjednávacího výboru nepovede ke dvojímu zastoupení dotyčných zaměstnanců.

Pokud je počet těchto společností vyšší než počet doplňujících členů podle prvního pododstavce, přidělí se tato doplňující křesla společnostem v různých členských státech v sestupném pořadí podle počtu zaměstnanců, které zaměstnávají.

b) Členské státy stanoví způsob, který má být použit pro volbu nebo jmenování členů zvláštního vyjednávacího výboru, kteří mají být zvoleni nebo jmenováni na jejich území. Přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby, je-li to možné, tito členové zahrnovali nejméně jednoho zástupce z každé zúčastněné společnosti, která má zaměstnance v dotyčném členském státě. Tato opatření nesmějí zvyšovat celkový počet členů.

Členské státy mohou stanovit, že mezi těmito členy mohou být zástupci odborových svazů, a to i ti, kteří nejsou zaměstnanci zúčastněné společnosti nebo dotyčné dceřiné společnosti nebo závodu.

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti stanovící prahové hodnoty pro vytvoření zastupujícího orgánu, stanoví členské státy, že zaměstnanci společností nebo závodů, ve kterých nezávisle na jejich vůli nepůsobí žádní zástupci zaměstnanců, mají právo volit nebo jmenovat členy zvláštního vyjednávacího výboru.

3. Zvláštní vyjednávací výbor a příslušné orgány zúčastněných společností stanoví písemnou dohodou úpravu zapojení zaměstnanců v SE.

Za tímto účelem příslušné orgány zúčastněných společností uvědomí zvláštní vyjednávací výbor o plánu založit SE a o skutečném průběhu zakládání až do okamžiku zápisu SE do rejstříku.

4. S výhradou odstavce 6 přijímá zvláštní vyjednávací výbor rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů za předpokladu, že tato většina zastupuje rovněž nadpoloviční většinu zaměstnanců. Každý člen má jeden hlas. Vede-li však výsledek jednání k omezení práv na účast, jsou většinou požadovanou pro schválení této dohody hlasy dvou třetin členů zvláštního vyjednávacího výboru, kteří zastupují nejméně dvě třetiny zaměstnanců, a tato většina musí zahrnovat hlasy členů, kteří zastupují zaměstnance zaměstnané nejméně ve dvou členských státech, a to

- v případě SE, která má být založena fúzí, pokud se účast vztahuje na nejméně 25 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných společností nebo

- v případě SE, která má být založena vytvořením holdingové společnosti nebo dceřiné společnosti, pokud se účast vztahuje na nejméně 50 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných společností.

Omezením práv na účast se rozumí podíl členů orgánů SE ve smyslu čl. 2 písm. k), který je nižší než nejvyšší podíl existující v zúčastněných společnostech.

5. Za účelem jednání může zvláštní vyjednávací výbor požádat odborníky podle svého výběru, například zástupce příslušných odborových svazů na úrovni Společenství, aby mu byli nápomocni. Tito odborníci se mohou na žádost zvláštního vyjednávacího výboru účastnit zasedání jako poradci, je-li to vhodné na podporu celistvosti a soudržnosti na úrovni Společenství. Zvláštní vyjednávací výbor se může rozhodnout informovat o zahájení jednání zástupce vhodných externích organizací včetně odborových svazů.

6. Zvláštní vyjednávací výbor může rozhodnout níže uvedenou většinou hlasů o nezahájení jednání nebo ukončení již zahájených jednání a o použití úpravy o informování a projednání se zaměstnanci platné v členských státech, ve kterých má SE zaměstnance. Tímto rozhodnutím se zastavuje postup k uzavření dohody uvedené v článku 4. Je-li přijato takovéto rozhodnutí, ustanovení přílohy se nepoužijí.

Většinou požadovanou k rozhodnutí o nezahájení nebo ukončení jednání jsou hlasy dvou třetin členů, kteří zastupují nejméně dvě třetiny zaměstnanců, a tato většina musí zahrnovat hlasy členů, kteří zastupují zaměstnance zaměstnané v nejméně dvou členských státech.

V případě SE založené přeměnou se tento odstavec nepoužije, je-li ve společnosti, která má být přeměněna, zavedena účast.

Zvláštní vyjednávací výbor se znovu svolává na písemnou žádost nejméně 10 % zaměstnanců SE, jejích dceřiných společností a závodů, nebo jejich zástupců nejdříve dva roky po výše uvedeném rozhodnutí, ledaže se strany usnesly znovu zahájit jednání dříve. Rozhodne-li se zvláštní vyjednávací výbor znovu zahájit jednání s vedením společnosti, avšak při těchto jednáních není dosaženo dohody, ustanovení přílohy se nepoužijí.

7. Veškeré výdaje související s činností zvláštního vyjednávacího výbor a obecně s vyjednáváním hradí zúčastněné společnosti, aby zvláštní vyjednávací výbor mohl provádět své úkoly náležitým způsobem.

V souladu s touto zásadou mohou členské státy stanovit rozpočtová pravidla pro financování činnosti zvláštního vyjednávacího výboru. Tato pravidla mohou zejména omezit hrazení nákladů pouze na jednoho odborníka.

Článek 4

Obsah dohody

1. Příslušné orgány zúčastněných společností a zvláštní vyjednávací výbor musí jednat v duchu spolupráce, aby dosáhly dohody o úpravě pro zapojení zaměstnanců v SE.

2. Aniž je dotčena autonomie stran a s výhradou odstavce 4, stanoví dohoda mezi příslušnými orgány zúčastněných společností a zvláštním vyjednávacím výborem podle odstavce 1:

a) oblast působnosti dohody;

b) složení, počet členů a rozdělení křesel zastupujícího orgánu, který je partnerem pro vyjednávání příslušného orgánu SE v souvislosti s úpravami informování a projednání se zaměstnanci SE a jejích dceřiných společností a závodů;

c) pravomoci a postup informování a projednání se zastupujícím orgánem;

d) četnost zasedání zastupujícího orgánu;

e) finanční a hmotné prostředky, které je třeba zastupujícímu orgánu poskytnout;

f) rozhodnou-li se strany v průběhu jednání zavést jeden nebo více postupů pro informování a projednání namísto zřízení zastupujícího orgánu, úpravy pro provádění těchto postupů;

g) rozhodnou-li se strany v průběhu jednání zavést úpravu pro účast, obsah této úpravy včetně (případně) počtu členů v správním nebo dozorčím orgánu SE, které jsou zaměstnanci oprávněni volit, jmenovat, doporučovat nebo zamítat, postupy pro volby, jmenování, doporučování nebo zamítání těchto členů zaměstnanci a jejich práva;

h) den vstupu dohody v platnost a doba jejího trvání, případy, ve kterých by měla být dohoda znovu sjednána, a postup pro nové jednání.

3. Není-li v dohodě stanoveno jinak, nepodléhá dohoda referenčním ustanovením uvedeným v příloze.

4. Aniž je dotčen čl. 13 odst. 3 písm. a), musí dohoda v případě SE založené přeměnou zajistit přinejmenším stejnou úroveň všech podmínek zapojení zaměstnanců, jaká existuje ve společnosti, jež má být přeměněna na SE.

Článek 5

Doba trvání vyjednávání

1. Jednání se zahajují, jakmile je zřízen zvláštní vyjednávací výbor, a mohou trvat až šest měsíců.

2. Strany se mohou společně dohodnout na prodloužení jednání nad dobu uvedenou v odstavci 1, a to až na dobu jednoho roku od zřízení zvláštního vyjednávacího výboru.

Článek 6

Právní předpisy uplatňované na postup vyjednávání

Není-li v této směrnici stanoveno jinak, uplatňují se na postup vyjednávání podle článku 3 až 5 právní předpisy členského státu, ve kterém bude mít SE své sídlo.

Článek 7

Referenční ustanovení

1. K dosažení cíle uvedeného v článku 1 stanoví členské státy, aniž je dotčen níže uvedený odstavec 3, referenční ustanovení pro zapojení zaměstnanců, která musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze.

Referenční ustanovení stanovená právními předpisy členského státu, ve kterém má mít SE sídlo, se uplatňují ode dne zápisu SE do rejstříku, pokud

a) se strany takto dohodly nebo

b) ve lhůtě stanovené v článku 5 nebyla uzavřena dohoda a

- příslušný orgán každé zúčastněné společnosti se rozhodl přijmout uplatnění referenčních ustanovení ve vztahu k SE, a tím pokračovat v postupu k zápisu SE do rejstříku a

- zvláštní vyjednávací výbor nepřijal rozhodnutí podle čl. 3 odst. 6.

2. Kromě toho se referenční ustanovení stanovená vnitrostátními právními předpisy členského státu, ve kterém má být SE zapsána do rejstříku, uplatňují v souladu s částí 3 přílohy pouze:

a) v případě SE založené přeměnou, jestliže se na společnost přeměněnou na SE vztahovaly předpisy členského státu týkající se účasti zaměstnanců ve správním nebo dozorčím orgánu;

b) v případě SE založené fúzí:

- uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více zúčastněných společnostech zahrnujících nejméně 25 % z celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných společnostech nebo

- uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více zúčastněných společnostech zahrnujících méně než 25 % z celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných společnostech a pokud takto rozhodl zvláštní vyjednávací výbor;

c) v případě SE založené zřízením holdingové společnosti nebo dceřiné společnosti:

- uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více zúčastněných společnostech zahrnujících nejméně 50 % z celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných společnostech nebo

- uplatňovala-li se před zápisem SE do rejstříku jedna nebo více forem účasti zaměstnanců v jedné nebo více zúčastněných společnostech zahrnujících méně než 50 % z celkového počtu zaměstnanců ve všech zúčastněných společnostech a pokud takto rozhodl zvláštní vyjednávací výbor.

Jestliže se v různých zúčastněných společnostech používala více než jedna forma účasti zaměstnanců, rozhodne zvláštní vyjednávací výbor, která z těchto forem musí být zavedena v SE. Členské státy mohou stanovit pravidla použitelná v případě, nebylo-li v této otázce pro SE zapsanou do rejstříku na jejich území přijato rozhodnutí. Zvláštní vyjednávací výbor uvědomí příslušné orgány zúčastněných společností o rozhodnutích přijatých podle tohoto odstavce.

3. Členské státy mohou stanovit, že referenční ustanovení v části 3 přílohy se nepoužijí v případě uvedeném v odst. 2 písm. b).

ODDÍL III

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Mlčenlivost a důvěrnost informací

1. Členské státy stanoví, že členové zvláštního vyjednávacího výboru nebo zastupujícího orgánu a odborníci, kteří jsou jim nápomocni, nejsou oprávněni poskytovat třetím osobám informace, které jim byly sděleny jako důvěrné.

Totéž platí pro zástupce zaměstnanců v rámci postupu informování a projednání.

Tato povinnost trvá bez ohledu na místo, kde se dotyčná osoba nachází, i po uplynutí jejího funkčního období.

2. Každý členský stát stanoví, že dozorčí nebo správní orgán SE nebo orgán zúčastněné společnosti se sídlem na jeho území nejsou ve zvláštních případech a za podmínek a omezení určených vnitrostátními právními předpisy povinny podávat informace, pokud jsou takové povahy, že by jejich zveřejnění mohlo podle objektivních kritérií vážně ohrozit nebo poškodit fungování SE (nebo případně zúčastněné společnosti) nebo jejích dceřiných společností a závodů.

Členský stát může toto osvobození podmínit předchozím správním nebo soudním schválením.

3. Každý členský stát může přijmout zvláštní ustanovení pro SE usazené na jeho území, které přímo a převážně sledují cíl ideologického směrování týkající se informování o názorech a jejich vyjadřování, za podmínky, že ke dni přijetí této směrnice jsou tato zvláštní ustanovení již obsažena ve vnitrostátních právních předpisech.

4. Při uplatňování odstavců 1, 2 a 3 stanoví členské státy správní nebo soudní řízení o opravném prostředku, která mohou zahájit zástupci zaměstnanců, pokud dozorčí nebo správní orgán SE nebo zúčastněné společnosti vyžadují důvěrnost informací nebo odmítají informace poskytnout.

Tato řízení mohou zahrnovat řízení určená pro zachování důvěrnosti dotyčných informací.

Článek 9

Fungování zastupujícího orgánu a postup informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci

Příslušný orgán SE a zastupující orgán pracují v duchu spolupráce při dodržování vzájemných práv a povinností.

Totéž platí pro spolupráci mezi dozorčím nebo správním orgánem SE a zástupci zaměstnanců v rámci postupu informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci.

Článek 10

Ochrana zástupců zaměstnanců

Členové zvláštního vyjednávacího výboru, členové zastupujícího orgánu, zástupci zaměstnanců vykonávající funkce v rámci postupu informování zástupců zaměstnanců a projednání se zástupci zaměstnanců v dozorčím nebo správním orgánu SE, kteří jsou zaměstnanci SE, jejích dceřiných společností nebo závodů nebo zúčastněných společností, požívají při výkonu svých funkcí stejné ochrany a záruk jako zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí uplatňovaných zemí zaměstnání.

To se týká zejména účasti na schůzích zvláštního vyjednávacího výboru nebo zastupujícího orgánu, na všech ostatních schůzích pořádaných v rámci dohody uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. f) nebo na schůzích správního nebo dozorčího orgánu, jakož i vyplácení mezd členům, kteří jsou zaměstnanci zúčastněné společnosti nebo SE, jejích dceřiných společností nebo závodů, po dobu nepřítomnosti nezbytnou k výkonu jejich funkcí.

Článek 11

Zneužití postupů

Členské státy přijmou v souladu s právem Společenství příslušná opatření zaměřená na předcházení zneužití SE k odnětí práv zaměstnanců na zapojení nebo k odpírání těchto práv.

Článek 12

Dodržování směrnice

1. Každý členský stát zajistí, aby vedení závodů SE a dozorčí nebo správní orgány dceřiných společností a zúčastněných společností, které se nacházejí na jeho území, a zástupci zaměstnanců nebo případně zaměstnanci dodržovali povinnosti stanovené touto směrnicí, bez ohledu na to, zda má SE sídlo na jeho území.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ nedodržování této směrnice; zejména zajistí, aby byla k dispozici správní nebo soudní řízení, která umožní splnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Článek 13

Vztah mezi touto směrnicí a jinými ustanoveními

1. Je-li SE podnikem působícím na území Společenství nebo řídícím podnikem skupiny podniků působící na území Společenství ve smyslu směrnice 94/45/ES nebo směrnice 97/74/ES [6], kterou se rozšiřuje oblast působnosti uvedené směrnice na Spojené království, neuplatňují se na ně ani na jejich dceřiné společnosti ustanovení těchto směrnic a vnitrostátní právní předpisy přijaté k jejich provedení.

Rozhodne-li se však zvláštní vyjednávací výbor v souladu s čl. 3 odst. 6 nezahájit jednání nebo ukončit již zahájená jednání, použije se směrnice 94/45/ES nebo směrnice 97/74/ES a vnitrostátní právní předpisy přijaté k jejich provedení.

2. Ustanovení o účasti zaměstnanců v orgánech společnosti podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí s výjimkou těch, kterými se provádí tato směrnice, se nepoužijí na společnosti založené v souladu s nařízením (ES) č. 2157/2001, na které se vztahuje tato směrnice.

3. Touto směrnicí nejsou dotčena:

a) stávající práva zaměstnanců na zapojení podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí v členských státech, která náležejí zaměstnancům SE a jejich dceřiných společností nebo závodů, s výjimkou účasti v orgánech SE;

b) ustanovení o účasti v orgánech podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí a uplatňovaných na dceřiné společnosti SE.

4. K zachování práv uvedených v odstavci 3 mohou členské státy přijmout nezbytná opatření, aby i po zápisu SE do rejstříku byly zachovány struktury zastoupení zaměstnanců v zúčastněných společnostech, které mají zaniknout jako samostatné právnické osoby.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 8. října 2004 nebo zajistí, aby nejpozději k uvedenému dni sociální partneři zavedli nezbytná opatření prostřednictvím dohod; členské státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zajistit výsledky uložené touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 15

Přezkum Komisí

Nejpozději do 8. října 2007 Komise přezkoumá po konzultaci členských států a sociálních partnerů na úrovni Společenství postupy pro uplatňování této směrnice, aby Radě případně navrhla potřebné změny.

Článek 16

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 17

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 8. října 2001.

Za Radu

předsedkyně

L. Onkelinx

[1] Úř. věst. C 138, 29.5.1991, s. 8.

[2] Úř. věst. C 342, 20.12.1993, s. 15.

[3] Úř. věst. C 124, 21.5.1990, s. 34.

[4] Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

[5] Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/74/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 22).

[6] Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 22.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

REFERENČNÍ USTANOVENÍ

(podle článku 7)

Část 1: Složení orgánu zastupujícího zaměstnance

Za účelem dosažení cíle popsaného v článku 1 a v případech uvedených v článku 7 se zřizuje zastupující orgán v souladu s těmito pravidly:

a) Zastupující orgán se skládá ze zaměstnanců SE a jejích dceřiných společností a závodů, které ze svého středu volí nebo jmenují zástupci zaměstnanců, nebo, nejsou-li určeni, všichni zaměstnanci.

b) Volba nebo jmenování členů zastupujícího orgánu se provádí podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí.

Členské státy stanoví pravidla k zajištění toho, aby počet členů zastupujícího orgánu a rozdělení křesel v tomto orgánu byly upraveny tak, aby byly zohledňovány změny, ke kterým v SE a jejích dceřiných společnostech a závodech dochází.

c) Je-li to odůvodněno počtem členů, zvolí si zastupující orgán ze svého středu užší výbor tvořený nejvýše třemi členy.

d) Zastupující orgán přijme svůj jednací řád.

e) Členové zastupujícího orgánu jsou voleni nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců, které zaměstnávají zúčastněné společnosti a dotyčné dceřiné společnosti a závody v každém členském státě, tak, že se pro každý členský stát přidělí jedno křeslo na podíl zaměstnanců zaměstnaných ve zmíněném členském státě rovnající se 10 % nebo zlomku tohoto procenta z celkového počtu zaměstnanců zaměstnaných zúčastněnými společnostmi a dotyčnými dceřinými společnostmi nebo závody ve všech členských státech dohromady.

f) O složení zastupujícího orgánu SE je informován příslušný orgán.

g) Čtyři roky po svém zřízení přezkoumá zastupující orgán, zda má zahájit jednání o uzavření dohody uvedené v článcích 4 a 7, nebo zda se mají nadále uplatňovat referenční ustanovení přijatá v souladu s touto přílohou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 až 7 a články 4 až 6 se použijí obdobně, pokud bylo přijato rozhodnutí o vyjednání dohody podle článku 4, a v tom případě se slova "zvláštní vyjednávací výbor" nahrazují slovy "zastupující orgán". Nebyla-li dohoda uzavřena ve lhůtě stanovené pro konec vyjednávání, uplatňuje se nadále úprava přijatá původně v souladu s referenčními ustanoveními.

Část 2: Referenční ustanovení pro informování a projednání

Působnost a pravomoc zastupujícího orgánu zřízeného v SE se řídí těmito pravidly:

a) Působnost zastupujícího orgánu se omezuje na záležitosti, které se týkají SE samotné a jejích dceřiných společností a závodů nacházejících se v jiném členském státě nebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednotlivém členském státě.

b) Aniž jsou dotčeny schůze konané podle písmena c), má zastupující orgán právo, aby byl informován, bylo s ním projednáno a aby se za tímto účelem nejméně jednou ročně sešel s příslušným orgánem SE, o vývoji obchodních činností SE a jejích výhledech na základě pravidelných zpráv vypracovaných příslušným orgánem. Uvědomí o tom místní vedení společnosti.

Příslušný orgán SE poskytne zastupujícímu orgánu pořad jednání správního nebo případně řídícího a dozorčího orgánu a kopie všech dokumentů předaných valné hromadě jejích akcionářů.

Schůze se týká zejména struktury, hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje obchodních činností, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti, investic a podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod nebo výrobních procesů, přesunu výroby, fúzí, omezení nebo uzavření podniků, závodů nebo jejich důležitých částí a hromadného propouštění.

c) Nastanou-li mimořádné okolnosti, které mají výrazný dopad na zájmy zaměstnanců, zejména při přemístění nebo zavření závodů nebo podniků nebo při hromadném propouštění, má zastupující orgán právo být o tom informován. Zastupující orgán nebo, je-li tak rozhodnuto zejména z důvodu naléhavosti, užší výbor je oprávněn sejít se na žádost s příslušným orgánem SE nebo jinou lépe odpovídající úrovní vedení SE, která má vlastní rozhodovací pravomoci, aby byl informován o opatřeních, která se významně dotýkají zájmů zaměstnanců, a aby s ním byla tato opatření projednána.

Rozhodne-li se příslušný orgán nejednat v souladu se stanoviskem zastupujícího orgánu, má tento orgán právo sejít se znovu s příslušným orgánem SE za účelem dosažení dohody.

Schůze organizované užším výborem se mohou rovněž účastnit členové zastupujícího orgánu, kteří zastupují zaměstnance, kteří jsou těmito opatřeními bezprostředně dotčeni.

Tato schůze se nedotýká výhradních práv příslušného orgánu.

d) Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se předsednictví schůzí zaměřených na informování a projednání.

Zastupující orgán nebo užší výbor, případně rozšířený podle písm. c) třetího pododstavce, jsou oprávněny sejít se před schůzí s příslušným orgánem SE bez účasti zástupců příslušného orgánu.

e) Aniž je dotčen článek 8, informují členové zastupujícího orgánu zástupce zaměstnanců SE a jejích dceřiných společností a závodů o obsahu a výsledcích informování a projednání.

f) Zastupujícímu orgánu nebo užšímu výboru mohou být nápomocni odborníci podle jejich výběru.

g) Je-li to nezbytné k plnění jejich úkolů, mají členové zastupujícího orgánu nárok na placené pracovní volno za účelem účasti na školení.

h) Výdaje zastupujícího orgánu hradí SE, která poskytuje členům zastupujícího orgánu finanční a hmotné prostředky, aby jim umožnila plnit jejich povinnosti odpovídajícím způsobem.

Není-li dohodnuto jinak, hradí SE zejména náklady na pořádání jednání a na tlumočení a náklady na ubytování a cestovní výdaje členů zastupujícího orgánu a užšího výboru.

Členské státy mohou při zachování těchto zásad stanovit rozpočtová pravidla pro fungování zastupujícího orgánu. Mohou zejména omezit úhradu nákladů pouze na jednoho odborníka.

Část 3: Referenční ustanovení týkající se účasti

Účast zaměstnanců v SE se řídí těmito ustanoveními:

a) V případě SE založené přeměnou, uplatňovala-li se pravidla členského státu týkající se účasti zaměstnanců ve správním nebo dozorčím orgánu před zápisem do rejstříku, uplatňují se na SE nadále všechna hlediska účasti zaměstnanců. Za tímto účelem se uplatňuje obdobně písmeno b).

b) V ostatních případech založení SE jsou zaměstnanci SE, jejích dceřiných společností a závodů nebo jejich zastupující orgán oprávněni volit, jmenovat, doporučovat nebo zamítat jmenování takového počtu členů správního nebo dozorčího orgánu SE, který se rovná nejvyššímu platnému podílu v dotyčných zúčastněných společnostech před zápisem SE do rejstříku.

Neuplatňovala-li žádná ze zúčastněných společností před zápisem do rejstříku pravidla o účasti zaměstnanců, není SE povinna zavést předpisy týkající se účasti zaměstnanců.

Zastupující orgán rozhodne o rozdělení křesel ve správním nebo dozorčím orgánu členům, kteří zastupují zaměstnance z různých členských států, nebo o způsobu, kterým mohou zaměstnanci SE doporučovat nebo zamítat jmenování členů těchto orgánů podle podílu zaměstnanců SE v každém členském státě. Nejsou-li podle tohoto poměrného kritéria zastoupeni zaměstnanci jednoho nebo více členských států, jmenuje zastupující orgán člena z jednoho z těchto členských států, přednostně z členského státu, ve kterém má SE své sídlo, je-li to možné. Každý členský stát může určit, jak rozdělí křesla, která mu jsou připsána ve správním nebo dozorčím orgánu.

Každý člen správního nebo případně dozorčího orgánu SE, který byl zvolen, jmenován nebo doporučen zastupujícím orgánem nebo za určitých okolností zaměstnanci, je řádným členem se stejnými právy a povinnostmi, jaké mají členové zastupující akcionáře, včetně hlasovacího práva.

--------------------------------------------------

Top