EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0601

Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999

OJ L 97, 1.4.2004, p. 16–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 23 - 36

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj

32004R0601Úřední věstník L 097 , 01/04/2004 S. 0016 - 0029


Nařízení Rady (ES) č. 601/2004

ze dne 22. března 2004,

kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Úmluvu o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (dále jen "úmluva") schválilo Společenství rozhodnutím Rady 81/691/EHS [2] a vstoupila v platnost ve Společenství dnem 21. května 1982.

(2) Úmluva poskytuje rámec pro regionální spolupráci při zachování a řízení živých mořských zdrojů v Antarktidě založením Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (dále jen "komise CCAMLR") pověřené přijmout opatření pro zachování zdrojů, která jsou pro smluvní strany závazná.

(3) Společenství jako smluvní strana úmluvy by mělo zajistit, aby se opatření pro zachování přijatá komisí CCAMLR vztahovala na rybářská plavidla Společenství.

(4) Uvedená opatření zahrnují četná pravidla a ustanovení pro kontrolu rybolovných činností v oblasti úmluvy, která je třeba převzít do právních předpisů Společenství jako zvláštní ustanovení ve smyslu čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [3] doplňující ustanovení uvedeného nařízení.

(5) Některá z těchto zvláštních ustanovení byla převedena do právních předpisů Společenství nařízením Rady (EHS) č. 3943/90 ze dne 19. prosince 1990 o provádění systému sledování a kontroly zavedeného podle článku XXIV Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě [4], nařízením Rady (ES) č. 66/98 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví některá opatření pro zachování a kontrolu vztahující se na rybolovné činnosti v Antarktidě [5], a nařízením Rady (ES) č. 1721/1999 ze dne 29. července 1999, kterým se stanoví určitá kontrolní opatření týkající se plavidel plujících pod vlajkou nesmluvních stran Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě [6].

(6) S ohledem na provádění nových opatření pro zachování přijatých komisí CCAMLR by měla být tato nařízení zrušena a nahrazena jediným nařízením, které shrnuje jednotlivá ustanovení o kontrole rybolovných činností, která vyplývají ze závazků Společenství jako smluvní strany úmluvy.

(7) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

1. Toto nařízení stanoví obecná pravidla a podmínky, za nichž Společenství provádí:

a) kontrolní opatření vztahující se na rybářská plavidla plující pod vlajkou smluvní strany Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (dále jen "úmluva") operující v oblasti úmluvy ve vodách za hranicemi národních jurisdikcí;

b) systém zaměřený na podporu dodržování opatření pro zachování stanovených komisí CCAMLR plavidly plujícími pod vlajkou nesmluvní strany úmluvy.

2. Toto nařízení platí, aniž jsou dotčena ustanovení úmluvy, a slouží jejím cílům a zásadám a ustanovením závěrečného aktu konference, na které byla přijata.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "oblastí úmluvy" oblast působnosti úmluvy podle definice v článku 1 úmluvy;

b) "antarktickou konvergencí" linie spojující podél poledníků a rovnoběžek tyto body: 50o jižní šířky, 0o zeměpisné délky–50o jižní šířky, 30o východní délky–45o jižní šířky, 30o východní délky–45o jižní šířky, 80o východní délky–55o jižní šířky, 80o východní délky–55o jižní šířky, 150o východní délky–60o jižní šířky, 150o východní délky–60o jižní šířky, 50o západní délky–50o jižní šířky, 50o západní délky–50o jižní šířky, 0o zeměpisné délky;

c) "rybářským plavidlem Společenství" rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrované ve Společenství, které loví a uchovává na palubě mořské živočichy získané z živých mořských zdrojů v oblasti úmluvy;

d) "systémem VMS" systém satelitního sledování plavidel instalovaný na palubě rybářských plavidel Společenství v souladu s článkem 3 nařízení (EHS) č. 2847/93;

e) "novým rybolovem" rybolov nějakého rybího druhu za použití určité rybolovné metody v antarktické statistické podoblasti FAO, pro nějž komise CCAMLR dosud neobdržela:

i) žádné údaje o rozdělení, vydatnosti, charakteristikách, potenciální výtěžnosti a totožnosti populace získané ze zevrubných šetření nebo studií nebo z průzkumného rybolovu,

ii) ani žádné údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu,

iii) ani žádné údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu za dvě poslední rybolovná období;

f) "průzkumným rybolovem" rybolov dříve zařazený jako "nový rybolov" ve smyslu písmena e). Jeho průzkumný charakter zůstává, dokud nebudou k dispozici dostačující informace:

i) k vyhodnocení rozdělení, vydatnosti a charakteristik populace cílového druhu, umožňujícímu odhadnout potenciální výtěžnost tohoto rybolovu,

ii) k ověření potenciálního dopadu rybolovu na závislé a přidružené druhy,

iii) umožňující vědeckému výboru komise CCAMLR vypočítat a doporučit náležité úrovně odlovu i intenzity rybolovu a případně rybolovné zařízení;

g) "inspektorem komise CCAMLR" inspektor, který je jmenován smluvní stranou úmluvy pro provádění kontrolního systému podle čl. 1 odst. 1;

h) "kontrolním systémem komise CCAMLR" takto nazvaný dokument přijatý komisí CCAMLR o dohledu a kontrole na moři plavidel plujících pod vlajkou smluvní strany úmluvy;

i) "plavidlem nesmluvní strany" rybářské plavidlo plující pod vlajkou nesmluvní strany úmluvy, které bylo zpozorováno při rybolovné činnosti v oblasti úmluvy;

j) "smluvní stranou" smluvní strana úmluvy;

k) "plavidlem smluvní strany" rybářské plavidlo plující pod vlajkou smluvní strany úmluvy;

l) "zpozorováním" každé pozorování plavidla plujícího pod vlajkou nesmluvní strany plavidlem plujícím pod vlajkou smluvní strany úmluvy, které operuje v oblasti úmluvy, letadlem registrovaným u smluvní strany úmluvy, které přelétá nad oblastí úmluvy, nebo inspektorem komise CCAMLR;

m) "činnostmi NNN" nedovolené, neřízené a nehlášené rybolovné činnosti v oblasti úmluvy;

n) "plavidlem NNN" plavidlo provádějící nedovolené, neregulované a nehlášené rybolovné činnosti v oblasti úmluvy.

KAPITOLA II

PŘÍSTUP K RYBOLOVNÝM ČINNOSTEM V OBLASTI ÚMLUVY

Článek 3

Zvláštní povolení k rybolovu

1. Pouze rybářská plavidla Společenství se zvláštním povolením k rybolovu vydaným jejich členským státem vlajky v souladu s nařízením (ES) č. 1627/94 [8] jsou oprávněna v souladu s podmínkami stanovenými v povolení lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat rybolovné zdroje z oblasti úmluvy.

2. Členské státy předají Komisi elektronickou cestou do tří dnů ode dne vydání povolení podle odstavce 1 o plavidle, na které se vztahuje povolení, tyto údaje:

a) jméno dotyčného plavidla;

b) období, po které je oprávněno lovit v oblasti úmluvy, včetně dat začátku a konce rybolovných činností;

c) oblast nebo oblasti rybolovu;

d) cílové druhy;

e) použité rybolovné zařízení.

Komise tyto údaje neprodleně předá sekretariátu komise CCAMLR.

3. Údaje předávané členskými státy Komisi obsahují také vnitřní registrační číslo v rejstříku loďstva podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 2090/98 ze dne 30. září 1998 o rejstříku rybářských plavidel Společenství [9], a rovněž údaje o domovském přístavu, jméno vlastníka nebo nájemce plavidla a prohlášení, že velitel plavidla byl informován o opatřeních platných v oblasti úmluvy, kde bude plavidlo lovit.

4. Odstavce 1, 2 a 3 platí s výhradou zvláštních ustanovení podle článků 5, 6, 7 a 8.

5. Členské státy nevydávají zvláštní povolení k rybolovu plavidlům, která chtějí v oblasti úmluvy provádět rybolov pomocí dlouhých lovných šňůr, který neodpovídá ustanovením čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce nařízení Rady (ES) č. 600/2004 ze dne 2004, kterým se stanoví některá technická opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě [10].

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 4

Obecná pravidla chování

1. Zvláštní povolení k rybolovu podle článku 3 nebo jeho ověřená kopie musí být na palubě rybářských plavidel a být kdykoli k dispozici pro kontrolu inspektorem komise CCAMLR.

2. Členské státy zajistí, aby jim všechna rybářská plavidla Společenství plující pod jejich vlajkou hlásila vstup do všech přístavů a jejich opuštění, vstup do oblasti úmluvy a její opuštění a pohyb mezi statistickými podoblastmi a divizemi FAO.

3. Členské státy ověřují údaje podle odstavce 2 s údaji získanými pomocí systémů VMS fungujících na palubě rybářských plavidel Společenství. Tyto údaje předávají Komisi elektronickou cestou do dvou dnů ode dne jejich přijetí. Komise tyto údaje neprodleně předá sekretariátu komise CCAMLR.

4. V případě technické poruchy systému VMS na palubě rybářského plavidla Společenství sdělí co možná nejdříve členský stát vlajky komisi CCAMLR a v kopii Komisi jméno plavidla, čas, datum a polohu plavidla v okamžiku, kdy systém VMS přestal fungovat. Jakmile je systém VMS opět funkční, členský stát vlajky o tom neprodleně informuje komisi CCAMLR.

Článek 5

Přístup k lovu krabů

1. Členský stát vlajky oznámí Komisi, že rybářské plavidlo Společenství hodlá lovit kraby ve statistické podoblasti FAO 48,3. Toto oznámení se provede čtyři měsíce před plánovaným zahájením lovu a obsahuje vnitřní registrační číslo v rejstříku loďstva a plán výzkumných a rybolovných činností dotyčného plavidla.

2. Komise přezkoumá oznámení, ověří, zda je v souladu s platnými předpisy, a informuje členský stát o závěrech šetření. Po obdržení závěrů Komise nebo deset pracovních dnů po oznámení může členský stát vydat zvláštní povolení k rybolovu. Komise následně informuje komisi CCAMLR, a to nejpozději tři měsíce před plánovaným zahájením rybolovu.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 6

Přístup k novým druhům rybolovu

1. Provozování nového druhu rybolovu v oblasti úmluvy je zakázáno, pokud nebylo povoleno v souladu s odstavci 2 až 5.

2. Pro účast na novému druhu rybolovu jsou způsobilá pouze plavidla, která jsou vybavena a uspořádána tak, aby vyhovovala všem příslušným opatřením pro zachování přijatým komisí CCAMLR. Plavidla uvedená v seznamu plavidel NNN komise CCAMLR podle článku 29 nejsou způsobilá pro účast na novému druhu rybolovu.

3. Členský stát vlajky oznámí Komisi nejpozději čtyři měsíce před výročním zasedáním komise CCAMLR, že rybářské plavidlo Společenství hodlá v oblasti úmluvy zahájit nový druh rybolovu.

Oznámení doplní členský stát všemi těmito údaji, které jsou dostupné:

a) druh plánovaného rybolovu včetně cílových druhů, metod rybolovu, navrhovaného regionu a případná minimální množství úlovků, která jsou nezbytná, aby se rozvinul životaschopný rybolov;

b) biologické údaje získané ze zevrubných šetření nebo studií o rozdělení, vydatnosti, charakteristikách a totožnosti populací;

c) podrobné údaje o závislých a přidružených druzích a pravděpodobnost, že budou tyto druhy plánovaným rybolovem jakkoliv ovlivněny;

d) údaje o jiných druzích rybolovu v tomtéž regionu nebo o podobných druzích rybolovu v jiných regionech, které mohou přispět k vyhodnocení potenciálního výnosu.

4. Komise předá údaje poskytnuté podle odstavce 3 a všechny další související údaje, které má k dispozici, komisi CCAMLR k přezkoumání.

5. Jakmile komise CCAMLR nový druh rybolovu schválí, bude tento rybolov povolen:

a) Komisí, pokud komise CCAMLR nepřijala v souvislosti s tímto novým druhem rybolovu žádná opatření pro zachování;

b) ve všech ostatních případech Radou kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 7

Přístup k průzkumnému rybolovu

1. Provádění průzkumného rybolovu v oblasti úmluvy je zakázáno, není-li povoleno v souladu s odstavci 2 až 7.

2. Pro účast na průzkumnému rybolovu jsou způsobilá pouze plavidla, která jsou vybavena a uspořádána tak, aby vyhovovala všem příslušným opatřením pro zachování přijatým komisí CCAMLR.

Plavidla uvedená v seznamu plavidel NNN komise CCAMLR podle článku 29 nejsou způsobilá pro účast na průzkumnému rybolovu.

3. Každý členský stát, který se podílí na průzkumném rybolovu nebo hodlá určitému plavidlu vydat k tomuto rybolovu povolení, vypracuje plán rybolovných činností a výzkumu a předá jej přímo komisi CCAMLR do termínu stanoveného komisí CCAMLR a v kopii Komisi.

Plán obsahuje všechny tyto údaje, které je členský stát schopen poskytnout:

a) popis souladu činností členského státu s plánem shromažďování údajů, který vypracoval vědecký výbor komise CCAMLR;

b) druh průzkumného rybolovu včetně cílových druhů, metod rybolovu, navrhovaných regionů a omezení odlovu navrhovaných pro následující rybolovné období;

c) biologické údaje získané ze zevrubných šetření nebo studií o rozdělení, vydatnosti, charakteristikách a totožnosti populací;

d) podrobné údaje o závislých a přidružených druzích a pravděpodobnost, že budou tyto druhy plánovaným rybolovem jakkoliv ovlivněny;

e) údaje o jiných druzích rybolovu v tomtéž regionu nebo o podobných druzích rybolovu v jiných regionech, které mohou přispět k vyhodnocení potenciálního výnosu.

4. Každý členský stát, který se podílí na průzkumném rybolovu, sdělí komisi CCAMLR a v kopii Komisi ročně ve lhůtách dohodnutých v rámci komise CCAMLR údaje o příslušném rybolovu upřesněné v plánu shromažďování údajů vypracovaném vědeckým výborem.

Členskému státu, který nesdělí komisi CCAMLR údaje o posledním rybolovném období upřesněné v plánu shromažďování údajů, se zakazuje provozovat průzkumný rybolov, dokud příslušné údaje nezašle komisi CCAMLR a v kopii Komisi a dokud tyto údaje neposoudí vědecký výbor komise CCAMLR.

5. Než členský stát povolí svým plavidlům, aby se zúčastnila již probíhajícího průzkumného rybolovu, oznámí to komisi CCAMLR alespoň tři měsíce před následujícím výročním zasedáním komise CCAMLR. Oznamující členský stát nepovolí svým plavidlům, aby se účastnila průzkumného rybolovu před ukončením tohoto zasedání.

6. Alespoň tři měsíce před začátkem každé rybářské výpravy sdělí členské státy přímo sekretariátu komise CCAMLR a v kopii Komisi jméno, typ, velikost, registrační číslo a radiovou volací značku každého plavidla, které se účastní průzkumného rybolovu.

7. Na rybolovnou kapacitu a intenzitu rybolovu se vztahuje předběžné omezení na úrovni, která nepřevyšuje úroveň nezbytnou pro získání údajů stanovených v plánu shromažďování údajů a potřebných pro posouzení podle čl. 2 písm. f).

8. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 8

Přístup k vědeckému výzkumu

1. Členské státy, jejichž plavidla hodlají provozovat rybolov pro účely vědeckého výzkumu, přičemž se očekává odhadovaný úlovek nižší než 50 tun ryb, včetně nejvýše 10 tun Dissostichus spp. a méně než 0,1 % daného omezení odlovu pro krily, olihně a kraby, sdělí přímo komisi CCAMLR a v kopii Komisi tyto údaje:

a) jméno dotyčného plavidla;

b) vnější identifikační znak plavidla;

c) divize a podoblast, ve kterých má být výzkum veden;

d) pravděpodobné datum, kdy má plavidlo do oblasti úmluvy vplout a kdy ji má opustit;

e) cíle výzkumu;

f) pravděpodobně použité rybolovné vybavení.

2. Plavidla Společenství uvedená v odstavci 1 jsou osvobozena od opatření pro zachování týkajících se předpisů pro velikost ok, zákazu některých kategorií lovných zařízení, uzavřených oblastí, rybolovných období a omezení velikosti, jakož i požadavků systému hlášení jiných, než jsou požadavky stanovené v čl. 9 odst. 6 a čl. 16 odst. 1.

3. Členské státy, jejichž plavidla hodlají provozovat rybolov pro účely vědeckého výzkumu, přičemž se očekává odhadovaný úlovek vyšší než 50 tun ryb nebo vyšší než 10 tun Dissostichus spp. nebo vyšší než 0,1 % daného omezení odlovu pro krily, olihně a kraby, předají komisi CCAMLR a v kopii Komisi nejméně šest měsíců před datem stanoveným pro zahájení výzkumu plán výzkumných činností v souladu s normalizovanými pokyny a formuláři stanovenými vědeckým výborem komise CCAMLR. Plánovaný rybolov pro účely vědeckého výzkumu nesmí být zahájen, dokud komise CCAMLR plán nepřezkoumá a neoznámí své rozhodnutí.

4. Členské státy sdělí komisi CCAMLR a v kopii Komisi údaje o úlovcích a intenzitě pro jednotlivá vytažení sítě, které se týkají všech rybolovných činností pro účely vědeckého výzkumu, na něž se vztahují odstavce 1, 2 a 3. Do 180 dnů po ukončení výzkumu zašle členský stát komisi CCAMLR a v kopii Komisi shrnutí výsledků. Členský stát zašle komisi CCAMLR a v kopii Komisi do 12 měsíců po ukončení výzkumu konečnou zprávu o výsledcích výzkumu.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

KAPITOLA III

SYSTÉM HLÁŠENÍ ÚDAJŮ

ODDÍL 1

HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH A INTENZITĚ RYBOLOVU

Článek 9

Hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu

1. Rybářská plavidla Společenství jsou povinna hlásit údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu podle jednoho ze tří systémů hlášení, které odpovídají různě dlouhým obdobím hlášení uvedeným v článcích 10, 11 a 12 v závislosti na jednotlivých druzích a na příslušné statistické oblasti, podoblasti a divizi FAO.

2. Hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu obsahuje tyto údaje týkající se příslušného období:

a) jméno dotyčného plavidla;

b) vnější identifikační znak plavidla;

c) celkový odlov příslušného druhu;

d) celkový počet dnů a hodin rybolovu;

e) úlovky všech druhů a vedlejší úlovky uchovávané na palubě za období hlášení;

f) počet háčků při rybolovu pomocí dlouhé lovné šňůry.

3. Velitelé rybářských plavidel Společenství předloží příslušným orgánům členského státu vlajky nejpozději jeden den po uplynutí příslušného období hlášení uvedeného v článcích 10, 11 a 12 hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu.

4. Nejpozději do tří dnů po uplynutí každého období hlášení sdělí členské státy elektronickou cestou Komisi hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu všech rybářských plavidel, která plují pod jejich vlajkou a jsou registrována ve Společenství. V každém hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu se uvede příslušné období hlášení.

5. Nejpozději do pěti dnů po uplynutí každého období hlášení předá Komise komisi CCAMLR hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu, která obdržela v souladu s odstavcem 3.

6. Tyto systémy hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu se vztahují na všechny druhy lovené pro výzkumné účely, pokud úlovky v daném období překročí pět tun, s výjimkou případu, kdy se na jednotlivé druhy vztahují zvláštní pravidla.

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 10

Systém měsíčních hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu

1. Pro systém měsíčních hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu se období hlášení definuje jako jeden kalendářní měsíc.

2. Tento systém se používá pro:

a) lov Electrona carlsbergi ve statistické podoblasti FAO 48.3;

b) lov Euphausia superba ve statistické oblasti FAO 48 a ve statistických divizích FAO 58.4.2 a 58.4.1.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 11

Systém desetidenních hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu

1. Pro systém desetidenních hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu se každý kalendářní měsíc rozdělí na tři období hlášení označená písmeny A, B a C a probíhající od 1. do 10. dne, od 11. do 20. dne a od 21. do posledního dne v měsíci.

2. Tento systém se používá pro:

a) lov Champsocephalus gunnari a Dissostichus eleginoides a jiných hlubinných druhů ve statistické divizi FAO 58.5.2;

b) průzkumný lov olihně Martialia hyadesi ve statistické podoblasti FAO 48.3;

c) lov kraba Paralomis spp. (řád Decapoda, podřád Reptantia) ve statistické podoblasti FAO 48.3 s výjimkou lovu prováděného během první fáze režimu průzkumného lovu CCAMLR pro tento druh a podoblast.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 12

Systém pětidenních hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu

1. Pro systém pětidenních hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu se každý kalendářní měsíc rozdělí na šest období hlášení označených písmeny A, B, C, D, E a F a probíhajících od 1. do 5. dne, od 6. do 10. dne, od 11. do 15. dne, od 16. do 20 dne, od 21. do 25. dne a od 26. do posledního dne v měsíci.

2. Tento systém se používá v každém rybolovném období pro:

a) lov Champsocephalus gunnari ve statistické podoblasti FAO 48.3;

b) lov Dissostichus eleginoides ve statistických podoblastech FAO 48.3 a 48.4;

c) průzkumný lov Dissostichus eleginoides v celé oblasti úmluvy podle obdélníků podrobné sítě definovaných v čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 600/2004.

3. Oznámí-li komise CCAMLR zastavení nějakého rybolovu z důvodu nepodání hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu podle tohoto článku, dotyčné plavidlo nebo plavidla přestanou neprodleně provádět příslušný rybolov a mohou jej obnovit teprve po podání chybějícího hlášení komisi CCAMLR nebo případně vysvětlení technických obtíží, které způsobily, že hlášení nebylo podáno.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

ODDÍL 2

SYSTÉMY MĚSÍČNÍCH HLÁŠENÍ PODROBNÝCH ÚDAJŮ O RYBOLOVU VLEČNÝMI SÍTĚMI, DLOUHÝMI LOVNÝMI ŠŇŮRAMI A VRŠEMI

Článek 13

Systém měsíčních hlášení podrobných údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu

1. Pro každé rybolovné období oznámí rybářská plavidla Společenství příslušným orgánům členského státu vlajky nejpozději patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci rybolovu podrobné údaje pro daný měsíc o úlovcích a intenzitě rybolovu vlečnými sítěmi, dlouhými lovnými šňůrami nebo vršemi pro tyto druhy a oblasti:

a) Champsocephalus gunnari ve statistické divizi FAO 58.5.2 a podoblasti 48.3;

b) Dissostichus eleginoides ve statistických podoblastech 48.3 a 48.4;

c) Dissostichus eleginoides ve statistické divizi 58.5.2;

d) Electrona carlsbergi ve statistické podoblasti 48.3;

e) Martialia hyadesi ve statistické podoblasti 48.3;

f) Paralomis spp. (řád Decapoda, podřád Reptantia) ve statistické podoblasti FAO 48.3 s výjimkou lovu prováděného během první fáze režimu průzkumného lovu CCAMLR pro tento druh a podoblast.

2. U rybolovu podle odst. 1 písm. b) a f) jsou hlášeny údaje pro každé kladení vrší a v ostatních případech pro každé vytažení.

3. Všechny úlovky cílových druhů a druhů vedlejších úlovků je třeba nahlásit podle jednotlivých druhů. Tyto údaje obsahují počty a druhy jednotlivých ulovených mořských ptáků a mořských savců, kteří byli vypuštěni nebo usmrceni.

4. Členské státy předávají údaje podle odstavců 1, 2 a 3 Komisi na konci každého kalendářního měsíce. Komise tyto údaje neprodleně předá komisi CCAMLR.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 14

Systém měsíčních hlášení podrobných biologických údajů

1. Rybářská plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům členskému státu vlajky za stejných podmínek a pro stejné druhy rybolovu, jaké jsou uvedeny v článku 13, údaje o reprezentativních vzorcích měření délkového složení jednotlivých cílových druhů a druhů vedlejších úlovků.

2. Naměřená délka ryby je celková délka zaokrouhlená dolů na celé centimetry a reprezentativní vzorky délkového složení musejí být odebrány z jediného obdélníku podrobné sítě (0,5o šířky na 1o délky). Pokud se plavidlo během jednoho měsíce přesune z jednoho obdélníku do druhého, délková složení se vypočtou pro každý z nich samostatně.

3. U údajů o rybolovu podle čl. 13 odst. 1 písm. d) tvoří reprezentativní vzorek nejméně 500 jedinců.

4. Na konci každého měsíce předají členské státy přijatá hlášení Komisi, která je neprodleně předá komisi CCAMLR.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 15

Zastavení rybolovu z důvodu nepodání hlášení

Oznámí-li komise CCAMLR členskému státu, že rybolov byl zastaven z důvodu nepodání hlášení podle článků 13 a 14, příslušný členský stát zajistí, aby jeho plavidla provádějící tento rybolov neprodleně zastavila činnost.

ODDÍL 3

ROČNÍ HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

Článek 16

Údaje o celkových úlovcích

1. Aniž je dotčen článek 15 nařízení (EHS) č. 2847/93, sdělují členské státy Komisi každoročně do 31. července celkové úlovky rybářských plavidel Společenství plujících pod jejich vlajkou za předchozí rok rozdělené podle jednotlivých plavidel.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 17

Souhrnné údaje o lovu krilů

1. Rybářská plavidla Společenství, která se v oblasti úmluvy podílela na lovu krilů, sdělí každoročně do 1. ledna příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou plují, podrobné údaje o úlovcích a intenzitě lovu za předchozí rybolovné období.

2. Členské státy shromažďují přesné údaje o úlovcích a intenzitě lovu podle obdélníků o velikosti 10 × 10 námořních mil a období 10 dnů a každoročně do 1. března je předávají Komisi.

3. Pro zjišťování podrobných údajů o úlovcích a intenzitě lovu se každý kalendářní měsíc rozdělí na tři desetidenní období hlášení označená písmeny A, B a C a probíhající od 1. do 10. dne, od 11. do 20. dne a od 21. do posledního dne v měsíci.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 18

Údaje o úlovcích krabů ve statistické podoblasti FAO 48.3

1. Rybářská plavidla Společenství lovící ve statistické podoblasti FAO 48.3 kraby sdělí každoročně do 25. září Komisi údaje o rybolovné činnosti a úlovcích krabů uskutečněných před 31. srpnem toho roku. Komise tyto údaje každoročně do 30. září předá komisi CCAMLR.

2. Údaje o úlovcích od 31. srpna každého roku se předávají Komisi do dvou měsíců od zastavení lovu. Komise tyto údaje předá komisi CCAMLR nejpozději tři měsíce po zastavení lovu.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 19

Podrobné údaje o úlovcích a intenzitě průzkumného lovu olihní ve statistické podoblasti FAO 48.3

1. Rybářská plavidla Společenství lovící ve statistické podoblasti FAO 48.3 olihně (Martialia hyadesi) sdělí každoročně do 25. září Komisi podrobné údaje o úlovcích a intenzitě tohoto lovu. Tyto údaje obsahují počty a druhy jednotlivých ulovených mořských ptáků a mořských savců, kteří byli vypuštěni nebo usmrceni. Komise tyto údaje každoročně do 30. září předá komisi CCAMLR.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

KAPITOLA IV

KONTROLA A INSPEKCE

ODDÍL 1

KONTROLA A INSPEKCE NA MOŘI

Článek 20

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na rybářská plavidla Společenství a rybářská plavidla plující pod vlajkou jiné smluvní strany úmluvy.

Článek 21

Inspektoři komise CCAMLR jmenovaní členskými státy pro provádění kontroly na moři

1. Členské státy mohou jmenovat inspektory komise CCAMLR, kteří mohou být přítomni na palubě všech rybářských plavidel Společenství nebo po dohodě s jinou smluvní stranou na palubě plavidel této smluvní strany, která provádějí nebo hodlají provádět rybolov živých mořských zdrojů nebo vědecký výzkum rybolovných zdrojů v oblasti úmluvy.

2. Inspektoři komise CCAMLR kontrolují plavidla plující v oblasti úmluvy pod vlajkou smluvní strany jiné než Společenství nebo pod vlajkou jeho členských států a ověřují, zda dodržují platná opatření pro zachování přijatá komisí CCAMLR, a v případě rybářských plavidel Společenství, zda dodržují všechna opatření pro zachování nebo kontrolní opatření Společenství pro rybolovné zdroje platná pro tato plavidla.

3. Inspektoři komise CCAMLR musí být obeznámeni s rybolovem a vědeckým výzkumem, které jsou předmětem kontroly, s ustanoveními úmluvy a s opatřeními pro zachování přijatými podle této úmluvy. Členské státy musí potvrdit způsobilost všech inspektorů, které jmenují.

4. Inspektoři jsou státními příslušníky členského státu, který je jmenuje, a při provádění kontroly podléhají výlučně pravomoci tohoto členského státu. Při přítomnosti na palubě mají status lodního důstojníka a musí být schopni domluvit se v jazyce státu vlajky plavidla, na němž vykonávají činnost.

5. Každý inspektor komise CCAMLR je držitelem průkazu totožnosti schváleného nebo poskytnutého komisí CCAMLR a vydaného jmenujícím členským státem. V tomto průkazu je uvedeno, že inspektor byl jmenován pro provádění kontrol v souladu se systémem sledování a kontroly komise CCAMLR.

6. Členské státy sdělí jména inspektorů, které jmenují, sekretariátu komise CCAMLR a v kopii Komisi do 14 dnů od jejich jmenování.

7. Při provádění tohoto systému členské státy spolupracují navzájem i s Komisí.

8. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 22

Činnosti podléhající kontrole

Vědecký výzkum a rybolov živých mořských zdrojů v oblasti úmluvy mohou podléhat kontrole. Tyto činnosti se předpokládají, jestliže inspektor komise CCAMLR zjistí, že činnosti rybářského plavidla nesporně splňují jedno nebo více z těchto čtyř kritérií a že nic nesvědčí o opaku:

a) rybolovné zařízení je používáno, bylo používáno nedávno nebo je připraveno k použití, tj.:

i) sítě, šňůry nebo vrše jsou ve vodě,

ii) vlečné sítě a chlopně jsou připraveny,

iii) háky, vrše nebo pasti jsou opatřeny návnadou nebo je rozmražená návnada připravena k použití,

iv) lodní deník obsahuje údaje o nedávno skončeném nebo začínajícím rybolovu;

b) ryby, které se vyskytují v oblasti úmluvy, jsou nebo byly nedávno zpracovávány, tj.:

i) čerstvé ryby nebo rybí odpad jsou skladovány na palubě,

ii) ryby jsou zmrazovány,

iii) jsou k dispozici údaje o pracovních činnostech nebo produktech v tomto smyslu;

c) rybolovné zařízení daného plavidla je ve vodě, tj.:

i) rybolovné zařízení nese znaky plavidla,

ii) rybolovné zařízení odpovídá zařízení na palubě plavidla,

iii) lodní deník obsahuje údaje o tom, že zařízení je ve vodě;

d) ryby, které se vyskytují v oblasti úmluvy, nebo jejich zpracované produkty jsou skladovány na palubě.

Článek 23

Označení plavidel s inspektory na palubě

1. Plavidla s inspektory komise CCAMLR na palubě plují pod zvláštní vlajkou nebo praporkem schváleným komisí CCAMLR, které označují, že inspektoři na palubě vykonávají kontrolní povinnosti v souladu s kontrolním systémem komise CCAMLR.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 24

Postupy kontroly na moři

1. Každé plavidlo Společenství přítomné v oblasti úmluvy za účelem rybolovu nebo vědeckého výzkumu živých mořských zdrojů musí na dohodnutý signál Mezinárodního signálního kódu vyslaný plavidlem s inspektorem komise CCAMLR na palubě v souladu s článkem 23 zastavit nebo učinit jiná potřebná opatření pro usnadnění bezpečného a rychlého vstupu inspektora na plavidlo, neprovádí-li právě plavidlo aktivně rybolov; v tom případě splní tuto povinnost co nejdříve.

2. Velitel plavidla umožní inspektorovi, který může být doprovázen asistenty, vstup na palubu plavidla. Při vstupu na palubu plavidla předloží inspektor průkaz totožnosti podle čl. 21 odst. 5. Velitel plavidla poskytne inspektorům pomoc při výkonu jejich povinností, v případě potřeby včetně přístupu ke komunikačním zařízením.

3. Kontrola se provádí tak, aby byla činnost plavidla co nejméně ovlivňována a narušována. Požadavky na informace se omezují na zjišťování skutečností v souvislosti s dodržováním opatření komise CCAMLR pro zachování platných pro dotyčný stát vlajky.

4. Inspektoři jsou oprávněni kontrolovat úlovky, sítě a jiná rybolovná zařízení, a rovněž rybolovné činnosti a vědecký výzkum a mají přístup k záznamům a hlášením údajů o úlovcích a o poloze, pokud je to nezbytné pro výkon jejich úkolů. Inspektoři mohou pořizovat fotografie a videozáznamy, je-li to nezbytné pro zdokumentování údajných porušení platných opatření komise CCAMLR pro zachování.

5. Inspektoři komise CCAMLR připevní identifikační značku schválenou komisí CCAMLR na všechny sítě nebo jiná rybolovná zařízení, které byly údajně použity při porušení platných opatření komise CCAMLR pro zachování. Tuto skutečnost uvedou ve zprávě podle čl. 25 odst. 3 a 4.

6. Pokud plavidlo odmítne zastavit nebo jinak usnadnit vstup inspektora na palubu nebo velitel nebo posádka plavidla narušují oprávněnou činnost inspektora, připraví dotyčný inspektor podrobnou zprávu s úplným popisem všech okolností a předá ji jmenujícímu státu v souladu s příslušnými ustanoveními článku 25.

Narušování činnosti inspektora nebo nesplnění odůvodněných žádostí inspektora při výkonu jeho úkolů posuzuje členský stát vlajky, jako by se jednalo o inspektora tohoto členského státu.

Členský stát vlajky podá zprávu o opatřeních přijatých podle tohoto odstavce v souladu s článkem 26.

7. Před opuštěním kontrolovaného plavidla předá inspektor komise CCAMLR veliteli plavidla kopii řádně vyplněné kontrolní zprávy podle článku 25.

8. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 25

Kontrolní zpráva

1. O kontrolách na moři prováděných v souladu s článkem 24 se vystavuje kontrolní zpráva ve formě schválené komisí CCAMLR takto:

a) inspektoři komise CCAMLR podají hlášení o všech údajných porušeních platných opatření pro zachování. Inspektoři umožní veliteli kontrolovaného plavidla, aby ve formuláři kontrolní zprávy uvedl poznámky ke všem aspektům kontroly;

b) inspektoři podepíší kontrolní zprávu. Velitel kontrolovaného plavidla je vyzván, aby podepsal kontrolní zprávu na potvrzení jejího přijetí.

2. Inspektor komise CCAMLR předá kopii kontrolní zprávy s fotografiemi a videozáznamy jmenujícímu členskému státu nejpozději 15 dnů po svém návratu do přístavu.

3. Jmenující členský stát předá kopii kontrolní zprávy nejpozději 15 dnů od jejího přijetí se dvěma kopiemi fotografií a videozáznamů komisi CCAMLR.

Členský stát rovněž předá jednu kopii zprávy s kopiemi fotografií a videozáznamů Komisi nejpozději sedm dnů od jejího přijetí, a rovněž případné doplňující zprávy nebo informace ke kontrolní zprávě, které ještě následně předal komisi CCAMLR.

4. Každý členský stát, který přijme kontrolní zprávu nebo případné doplňující zprávy nebo informace, včetně zpráv podle čl. 24 odst. 6, o plavidle plujícím pod jeho vlajkou, předá neprodleně komisi CCAMLR a také Komisi jejich kopii s připojenou kopií všech poznámek a připomínek, které případně předal komisi CCAMLR po přijetí těchto zpráv nebo informací.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 26

Postup při porušení předpisů

1. Je-li na základě kontroly provedené v souladu s kontrolním systémem komise CCAMLR prokázáno porušení opatření přijatých podle úmluvy, členský stát vlajky zajistí, aby byla přijata vhodná opatření proti fyzickým nebo právnickým osobám odpovědným za porušení opatření přijatých podle úmluvy v souladu s článkem 25 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [11].

2. Členský stát vlajky informuje komisi CCAMLR a Komisi do 14 dnů od vznesení obvinění nebo zahájení trestního stíhání a nadále je informuje o průběhu řízení a jeho výsledku.

3. Členský stát vlajky podá nejméně jednou ročně komisi CCAMLR písemnou zprávu o výsledcích řízení podle odstavce 1 a uložených sankcích. Nejsou-li řízení ukončena, je podána zpráva o jejich průběhu. Nebyla-li řízení zahájena nebo byla-li neúspěšná, je ve zprávě uvedeno vysvětlení. Členský stát vlajky předá kopii zprávy Komisi.

4. Sankce stanovené členskými státy vlajky za porušení opatření komise CCAMLR pro zachování musí být dostatečně přísné, aby účinně zaručovaly dodržování těchto opatření, odrazovaly od takového porušování a připravily viníky o ekonomický prospěch plynoucí z jejich protiprávního jednání.

5. Členský stát vlajky zajistí, aby žádná jeho plavidla, u kterých bylo zjištěno porušení opatření komise CCAMLR pro zachování, neprováděla rybolovnou činnost v oblasti úmluvy, dokud nesplní uložené sankce.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

ODDÍL 2

KONTROLA A INSPEKCE V PŘÍSTAVU

Článek 27

Kontrola a inspekce v přístavu

1. Členské státy provádějí kontrolu všech rybářských plavidel vezoucích Dissostichus spp., která vstoupí do jejich přístavů.

Kontroly mají zajišťovat, aby:

a) úlovky, které mají být překládány nebo vykládány:

i) byly provázeny dokladem o úlovku druhu Dissostichus, jak jej vyžaduje nařízení Rady (ES) č. 1035/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanoví režim dokumentace úlovků druhu Dissostichus spp. [12],

ii) odpovídaly údajům v tomto dokladu;

b) jestliže plavidlo provádělo rybolovné činnosti v oblasti úmluvy, byly tyto činnosti v souladu s opatřeními komise CCAMLR pro zachování.

2. Pro usnadnění kontrol členské státy požadují, aby dotyčná plavidla předem oznámila vstup do přístavu a písemně prohlásila, že neprováděla nebo nepodporovala nedovolené, neřízené a nehlášené rybolovné činnosti v oblasti úmluvy. Vstup do přístavu je s výjimkou mimořádných událostí zamítnut plavidlům, která neprohlásí, že neprováděla nedovolené, neřízené a nehlášené rybolovné činnosti, nebo která neučiní žádné prohlášení.

U plavidel, která mohou vstoupit do přístavu, vykonají příslušné orgány členského státu přístavu co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po vstupu do přístavu kontrolu.

Kontroly nesmí plavidlo nebo jeho posádku nadměrně zatěžovat a řídí se příslušnými ustanoveními kontrolního systému komise CCAMLR.

3. Existují-li důkazy, že plavidlo provádělo rybolov v rozporu s opatřeními komise CCAMLR pro zachování, příslušné orgány členského státu přístavu nepovolí vykládku nebo překládku úlovku.

Členský stát přístavu sdělí své nálezy státu vlajky a spolupracuje s ním při provádění šetření údajného porušení předpisů a případně při ukládání sankcí podle vnitrostátních právních předpisů.

4. Členské státy při nejbližší příležitosti informují komisi CCAMLR o všech plavidlech podle odstavce 1, kterým byl zamítnut vstup do přístavu nebo povolení k vykládce nebo překládce Dissostichus spp. Členské státy současně předají kopii tohoto sdělení Komisi.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

KAPITOLA V

PLAVIDLA PROVÁDĚJÍCÍ NEDOVOLENÉ, NEŘÍZENÉ A NEHLÁŠENÉ RYBOLOVNÉ ČINNOSTI (NNN) V OBLASTI ÚMLUVY

ODDÍL 1

PLAVIDLA SMLUVNÍCH STRAN

Článek 28

Činnosti NNN prováděné plavidly smluvních stran

1. Pro účely tohoto oddílu se předpokládá, že plavidlo smluvní strany provádělo činnosti NNN, které ohrožovaly účinnost opatření komise CCAMLR pro zachování, jestliže:

a) provádělo rybolovné činnosti v oblasti úmluvy bez zvláštního povolení k rybolovu podle článku 3 nebo v případě plavidla, které není rybářským plavidlem Společenství, bez licence vydané v souladu s příslušnými opatřeními komise CCAMLR pro zachování nebo porušilo podmínky tohoto povolení nebo licence;

b) nezaznamenalo nebo nenahlásilo své úlovky v oblasti úmluvy v souladu se systémem hlášení platným pro rybolov, který provádělo, nebo nahlásilo nepravdivé údaje;

c) lovilo během uzavřeného rybolovného období nebo v uzavřených oblastech v rozporu s opatřeními komise CCAMLR pro zachování;

d) používalo zakázané rybolovné zařízení v rozporu s platnými opatřeními komise CCAMLR pro zachování;

e) překládalo úlovky plavidel uvedených v seznamu plavidel NNN komise CCAMLR nebo se účastnilo společných rybolovných činností s těmito plavidly;

f) provádělo rybolovné činnosti v rozporu s jinými opatřeními komise CCAMLR pro zachování způsobem, který ohrožuje dosažení cílů úmluvy, jak jsou stanoveny v článku XXII úmluvy;

g) provádělo rybolovné činnosti ve vodách přilehlých k ostrovům v oblasti úmluvy, u kterých všechny smluvní strany uznávají státní svrchovanost, způsobem, který ohrožuje dosažení cílů opatření komise CCAMLR pro zachování.

2. V případě rybářských plavidel Společenství se odkazy na opatření komise CCAMLR pro zachování v odstavci 1 považují za odkazy na příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 600/2004, ustanovení nařízení (ES) č. 1035/2001 nebo ustanovení nařízení, kterým se každoročně stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé rybí populace a skupiny rybích populací platné ve vodách Společenství, a rovněž pro plavidla Společenství ve vodách, ve kterých jsou požadována omezení odlovu, kterými se tato opatření provádějí.

Článek 29

Identifikace plavidel provádějících činnosti NNN

1. Členské státy, které mimo jiné na základě použití článků 16 až 26 obdrží dostatečně prokázané informace o plavidlech, která odpovídají jednomu nebo více kritériím uvedeným v článku 28, předají tyto informace Komisi nejpozději do 20. dubna roku následujícího po roce, ve kterém plavidla prováděla prokázané činnosti.

Komise neprodleně a nejpozději do 30. dubna předá komisi CCAMLR informace přijaté od členských států.

2. Komise předá členským státům neprodleně po přijetí od komise CCAMLR návrh seznamu plavidel smluvních stran, která údajně prováděla činnosti NNN.

Členský stát nebo členské státy, jejichž plavidla jsou uvedena v návrhu seznamu, předají Komisi nejpozději do 1. června své případné připomínky, včetně ověřitelných údajů VMS a jiných informací, které dokládají, že plavidla uvedená v seznamu neprováděla rybolovné činnosti v rozporu s opatřeními komise CCAMLR pro zachování nebo neměla možnost provádět rybolovné činnosti v oblasti úmluvy. Komise předá tyto připomínky a doplňkové informace komisi CCAMLR nejpozději do 30. června.

3. Po přijetí návrhu seznamu podle odstavce 2 členské státy důkladně dohlížejí na plavidla uvedená v seznamu, aby sledovaly jejich činnosti a zjistily případné změny jejich jména, vlajky nebo vlastníka.

4. Komise předá členským státům neprodleně po přijetí od komise CCAMLR seznam plavidel smluvních stran, která jsou uvedena v prozatímním seznamu plavidel NNN. Členské státy předloží Komisi dodatečné připomínky nebo informace o plavidlech uvedených v seznamu nejméně dva měsíce před následujícím výročním zasedáním komise CCAMLR. Komise tyto dodatečné připomínky a informace neprodleně předá komisi CCAMLR.

5. Komise každoročně informuje členské státy o seznamu plavidel NNN přijatém komisí CCAMLR.

Článek 30

Opatření týkající se plavidel smluvních stran

1. Členské státy přijmou všechna potřená opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právem Společenství, aby:

a) nebylo vydáno žádné zvláštní povolení podle článku 3 k rybolovu v oblasti úmluvy rybářským plavidlům Společenství, která jsou uvedena v seznamu plavidel NNN;

b) nebyla vydána žádná licence nebo zvláštní povolení k rybolovu ve vodách v jejich svrchovanosti nebo jurisdikci plavidlům, která jsou uvedena v seznamu plavidel NNN;

c) nebylo povoleno plout pod jejich vlajkou plavidlům, která jsou uvedena v seznamu plavidel NNN;

d) plavidla, která jsou uvedena v seznamu plavidel NNN a která dobrovolně vstoupí do jejich přístavů, byla v přístavu zkontrolována v souladu s článkem 27.

2. Jsou zakázány tyto činnosti:

a) rybářským, podpůrným, mateřským a nákladním plavidlům Společenství, odchylně od článku 11 nařízení (EHS) č. 2847/93, podílet se na překládkách nebo společných rybolovných činnostech s plavidly uvedenými v seznamu plavidel NNN;

b) plavidlům uvedeným v seznamu plavidel NNN, která dobrovolně vstoupí do přístavů, vykládat nebo překládat v těchto přístavech;

c) najímat plavidla uvedená v seznamu plavidel NNN;

d) dovážet druh Dissostichus spp. pocházející z plavidel uvedených v seznamu plavidel NNN.

3. Členské státy nepotvrdí doklady pro vývoz nebo zpětný vývoz pro zásilku Dissostichus spp. podle příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 1035/2001, jestliže na základě prohlášení byla dotyčná zásilka ulovena plavidlem uvedeným v seznamu plavidel NNN.

4. Komise shromažďuje a vyměňuje si s ostatními smluvními stranami nebo spolupracujícími nesmluvními stranami, rybářskými či jinými subjekty veškeré příslušné a dostatečně doložené informace s cílem odhalovat, kontrolovat a bránit používání falešných dovozních a vývozních osvědčení pro ryby pocházející z plavidel uvedených v seznamu plavidel NNN.

ODDÍL 2

PLAVIDLA NESMLUVNÍCH STRAN

Článek 31

Opatření týkající se státních příslušníků smluvních stran

Členské státy spolupracují a přijímají veškerá potřebná opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právem Společenství, aby:

a) zajistily, že státní příslušníci v jejich jurisdikci nepodporují nebo neprovádějí rybolovné činnosti NNN, ani činnosti na palubě plavidel uvedených v seznamu plavidel NNN podle článku 29;

b) identifikovaly své státní příslušníky, kteří jsou provozovateli nebo skutečnými vlastníky plavidel provádějících rybolovné činnosti NNN.

Členské státy zajistí, aby sankce za rybolovné činnosti NNN ukládané státním příslušníkům v jejich jurisdikci byly dostatečně přísné, aby rybolovným činnostem NNN účinně zabraňovaly, odrazovaly od nich a omezovaly je a připravily viníky o ekonomický prospěch plynoucí z jejich protiprávního jednání.

Článek 32

Činnosti NNN prováděné plavidly nesmluvních stran

1. U plavidla nesmluvní strany, které bylo zpozorováno při rybolovných činnostech v oblasti úmluvy nebo kterému byl odepřen vstup do přístavu, vykládka nebo překládka v souladu s článkem 27, se předpokládá, že provádělo činnosti NNN, které ohrožovaly účinnost opatření komise CCAMLR pro zachování.

2. V případě překládky uvnitř nebo vně oblasti úmluvy při účasti zpozorovaného plavidla nesmluvní strany se předpoklad, že účinnost opatření komise CCAMLR pro zachování byla ohrožena, vztahuje na veškerá další plavidla nesmluvní strany, která byla zapojena do těchto činností s tímto plavidlem.

Článek 33

Kontrola plavidel nesmluvních stran

1. Členské státy zajistí, aby všechna plavidla nesmluvní strany podle článku 32, která vstoupí do jejich přístavu, byla zkontrolována jejich příslušnými orgány v souladu s článkem 27.

2. Plavidla zkontrolovaná podle odstavce 1 smí vykládat nebo překládat druhy ryb, které případně uchovávají na palubě a na které se vztahují opatření komise CCAMLR pro zachování, pouze pokud plavidlo prokáže, že tyto ryby byly uloveny v souladu s těmito opatřeními a nařízeními úmluvy.

Článek 34

Informace o plavidlech nesmluvních stran

1. Členský stát, který zpozoruje plavidlo nesmluvní strany nebo mu odepře vstup do přístavu, vykládku nebo překládku podle článků 32 a 33, se snaží plavidlo informovat o podezření, že ohrožuje cíle úmluvy a že bude tato informace sdělena všem smluvním stranám, komisi CCAMLR a státu vlajky dotyčného plavidla.

2. Členské státy neprodleně předají Komisi informace o zpozorování, odepření vstupu do přístavu, vykládky nebo překládky, výsledcích všech kontrol provedených v jejich přístavech a všech následných opatřeních, která vůči dotyčnému plavidlu přijaly. Komise tyto informace neprodleně předá komisi CCAMLR.

3. Členské státy mohou Komisi kdykoli předložit dodatečné informace k neprodlenému předání komisi CCAMLR, které mohou mít význam pro identifikaci plavidel nesmluvních stran, která případně provádějí rybolovné činnosti NNN v oblasti úmluvy.

4. Komise každoročně informuje členské státy o plavidlech nesmluvních stran uvedených v seznamu plavidel NNN přijatém komisí CCAMLR.

Článek 35

Opatření týkající se plavidel nesmluvních stran

Ustanovení čl. 30 odst. 1, 2 a 3 se obdobně vztahuje na plavidla nesmluvních stran uvedená v seznamu plavidel NNN podle čl. 34 odst. 4.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Provádění

Prováděcí pravidla k článkům 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 a 27 se stanoví postupem podle čl. 37 odst. 2.

Článek 37

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 30 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 38

Zrušení

1. Zrušují se nařízení (EHS) č. 3943/1990, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999.

2. Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 39

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2004.

Za Radu

předseda

J. Walsh

[1] Stanovisko ze dne 16. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 252, 5.9.1981, s. 26.

[3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).

[4] Úř. věst. L 379, 31.12.1990, s. 45.

[5] Úř. věst. L 6, 10.1.1998, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2742/1999 (Úř. věst. L 341, 31.12.1999, s. 1).

[6] Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 14.

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

[9] Úř. věst. L 266, 1.10.1998, s. 27. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 26/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

[10] Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 18.

[11] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

[12] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 669/2003 (Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

Top