Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0116

2007/116/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (oznámeno pod číslem K(2007) 249) (Text s významem pro EHP )

OJ L 49, 17.2.2007, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 913–917 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 144 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj

17.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 49/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. února 2007

o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou

(oznámeno pod číslem K(2007) 249)

(Text s významem pro EHP)

(2007/116/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je žádoucí, aby občané členských států včetně cestujících a zdravotně postižených uživatelů měli přístup k některým službám se sociální hodnotou pod harmonizovanými a rozpoznatelnými čísly ve všech členských státech. V současnosti existuje v členských státech mnoho systémů číslování a vytáčení a pro takovéto služby není ve Společenství v provozu společný systém na vyhrazení stejných telefonních čísel. Proto je zapotřebí akce Společenství.

(2)

Je nutné harmonizovat číslovací zdroje, aby tyto služby poskytované v různých členských státech byly přístupné koncovým uživatelům pod stejným číslem. Díky kombinaci „stejné číslo – stejná služba“ bude konkrétní služba poskytovaná v jakémkoliv členském státě vždy spojována s konkrétním číslem v celém Společenství. Vznikne tak služba celoevropského charakteru a evropští občané z ní budou těžit, protože budou vědět, že vytočení stejného čísla jim umožní přístup ke stejnému druhu služby v různých členských státech. Toto opatření podpoří rozvoj celoevropských služeb.

(3)

Harmonizovaná čísla by měla být bezplatná, aby se tak vyjádřila sociální funkce daných služeb, což však neznamená, že by operátoři museli nést náklady za volání na čísla začínající číslem 116 sami. Bezplatné volání na tato čísla je proto základním prvkem zamýšlené harmonizace.

(4)

Je nutné stanovit, jakým způsobem se bude určovat druh poskytované služby, aby se zajistilo, že k poskytování určitého druhu služby zahrnutého do tohoto rozhodnutí se používají harmonizovaná čísla.

(5)

Je možné, že bude nutné stanovit zvláštní podmínky spojené s právem používat konkrétní harmonizovaná čísla, například podmínku, že daná služba by měla být poskytována 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

(6)

V souladu s rámcovou směrnicí jsou za řízení vnitrostátních číslovacích plánů a za kontrolu přidělování vnitrostátních číslovacích zdrojů konkrétním podnikům odpovědné vnitrostátní regulační orgány. V souladu s článkem 6 a článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (2) mohou být s používáním čísel spojeny podmínky a za jejich nedodržování mohou být uloženy sankce.

(7)

Seznam konkrétních čísel v rozsahu 116 by měl být pravidelně aktualizován v souladu s postupem podle čl. 22 odst. 3 rámcové směrnice. Členské státy by měly existenci těchto čísel oznámit tak, aby byla přístupná všem zúčastněným stranám, například na internetových stránkách.

(8)

Komise zváží přepracování nebo další přizpůsobení tohoto rozhodnutí na základě získaných zkušeností a zpráv předložených Komisi členskými státy zejména o tom, zda se na celoevropské úrovni rozvinula konkrétní služba, pro kterou bylo vyhrazeno číslo.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

Číselný rozsah 116 se ve vnitrostátních číslovacích plánech vyhrazuje harmonizovaným službám se sociální hodnotou.

Specifická čísla v rámci uvedeného číselného rozsahu a služby, pro které jsou jednotlivá čísla vyhrazena, jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Harmonizované služby pro sociální účely

„Harmonizovanou službou se sociální hodnotou“ se rozumí služba odpovídající společnému popisu, která je jednotlivcům dostupná na bezplatném čísle, má potenciální hodnotu pro návštěvníky z jiných zemí a která odpovídá konkrétní sociální potřebě, zejména přispívá pocitu pohody nebo bezpečí občanů nebo konkrétních skupin občanů nebo pomáhá občanům, kteří se dostali do potíží.

Článek 3

Vyhrazení konkrétních čísel v rámci číselného rozsahu 116

Členské státy zajistí, aby:

a)

se čísla uvedená v příloze používala pouze na služby, pro které byla vyhrazena;

b)

se nepoužívala čísla z číselného rozsahu 116, která nejsou uvedena v příloze;

c)

číslo 116112 nebylo přiděleno a aby se nepoužívalo na žádnou službu.

Článek 4

Zvláštní podmínky spojené s právem užívat harmonizovaná čísla

Členské státy spojí s právem používat harmonizovaná čísla na poskytování harmonizovaných služeb pro sociální účely tyto podmínky:

a)

služba poskytuje občanům informace nebo pomoc nebo jim poskytuje nástroj na podávání zpráv nebo poskytuje kombinaci uvedených služeb;

b)

služba je dostupná všem občanům, aniž by se předem museli registrovat;

c)

služba není časově omezená;

d)

používání služby není podmíněno platbou nebo závazkem k platbě;

e)

během hovoru jsou zakázány následující činnosti: reklama, zábava, podpora prodeje a prodej, používání hovoru pro budoucí prodej komerčních služeb.

Členské státy navíc s právem na používání harmonizovaných čísel spojí zvláštní podmínky uvedené v příloze.

Článek 5

Přidělování harmonizovaných čísel

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby ode dne 31. srpna 2007 příslušný vnitrostátní regulační orgán mohl přidělovat čísla uvedená v příloze.

2.   Seznam specifických čísel a s nimi spojených harmonizovaných služeb se sociální hodnotou nepředstavuje pro členské státy závazek zajistit, aby dané služby byly poskytovány na jejich území.

3.   Poté, co je číslo uvedeno v příloze, oznámí členský stát na vnitrostátní úrovni, že pro poskytování harmonizované služby pro sociální účely je k dispozici konkrétní číslo a že je možné předkládat žádosti o práva na používání tohoto konkrétního čísla.

4.   Členské státy zajistí, aby byl na jejich území veden registr harmonizovaných čísel a k nim přiřazených harmonizovaných služeb pro sociální účely. Registr je přístupný veřejnosti.

Článek 6

Monitorování

Členské státy budou pravidelně informovat Komisi o aktuálním používání čísel uvedených v příloze pro poskytování daných služeb na jejich území.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. února 2007.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.


PŘÍLOHA

Seznam čísel vyhrazených službám pro sociální účely

Číslo

Služba, pro kterou je toto číslo vyhrazeno

Zvláštní podmínky spojené s právem užívat toto číslo

116000

Linky důvěry určené pro pohřešované děti

 


Top