Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0757

Nařízení Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010 , kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách Text s významem pro EHP

OJ L 223, 25.8.2010, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 234 - 241

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/757/oj

25.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 223/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 757/2010

ze dne 24. srpna 2010,

kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se do právních předpisů Evropské unie zavádí závazky dané Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), schválenou rozhodnutím Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (2) a Protokolem o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) schváleným rozhodnutím Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (3).

(2)

Na základě návrhů látek obdržených od Evropské unie a jejích členských států, Norska a Mexika ukončil Výbor pro hodnocení perzistentních organických znečišťujících látek ustanovený v rámci úmluvy svou práci na devíti navržených látkách a dospěl k závěru, že tyto látky splňují kritéria úmluvy. Na čtvrtém zasedání konference smluvních stran, která se konala ve dnech 4.–8. května 2009 (dále jen „COP4“) bylo odsouhlaseno zařazení všech devíti látek do příloh úmluvy.

(3)

Vzhledem k rozhodnutím přijatým na zasedání COP4 by měly být odpovídajícím způsobem změněny přílohy I a III nařízení (ES) č. 850/2004. Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 by měla být změněna s ohledem na to, že látky mohou být zařazeny pouze do úmluvy.

(4)

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení osmi látek do přílohy A úmluvy (Odstraňování). Devátá látka, kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (dále jen „PFOS“), je v celosvětovém měřítku stále hojně používána a zasedání COP4 rozhodlo zařadit ji do přílohy B úmluvy (Omezení) se stanoveným rozsahem výjimek. Nařízení (ES) č. 850/2004 má obdobnou strukturu s přílohou I (zakázané látky) a přílohou II (látky podléhající omezením). Úmluva obsahuje povinnosti zakázat nebo omezit výrobu, použití, dovoz a vývoz chemických látek uvedených v přílohách A a B úmluvy. Zařazením látky obsažené v rozhodnutí COP4 do nařízení (ES) č. 850/2004 je rozsah omezení uveden s rozhodnutím COP4 do souladu, protože nařízení (ES) č. 850/2004 zahrnuje podmínky pro výrobu, použití a nakládání s odpady společně s podmínkami omezujícími uvádění na trh.

(5)

Uvedení na trh a používání PFOS bylo v Evropské unii omezeno prostřednictvím přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (4). V Evropské unii zahrnují stávající omezující podmínky pro PFOS jenom několik výjimek ve srovnání s těmi, které schválilo zasedání COP4. PFOS byly také zařazeny do přílohy I aktualizovaného protokolu přijatého dne 18. prosince 2009. Z tohoto důvodu by měly být PFOS spolu s ostatními osmi látkami zařazeny do seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 850/2004. Výjimky uvedené v příloze XVII, které se mohly uplatnit v případě PFOS, jsou převzaty a pouze s několika změnami zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004. Výjimky by měly podléhat povinnosti použití nejlepší dostupné techniky, je-li aplikovatelná. Zvláštní výjimka pro použití PFOS jako smáčedel určených k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování je omezená dobou platnosti v souladu s rozhodnutím COP4. Pokud je to technicky odůvodněné, může být na základě rozhodnutí konference smluvních stran úmluvy doba platnosti prodloužena. Členské státy musí každé čtyři roky podávat zprávu o použití schválených výjimek. Jako smluvní strana úmluvy by Evropská unie měla podávat zprávy na základě zpráv členských států. Komise by měla nadále přešetřovat přetrvávající výjimky a dostupnost jiných bezpečnějších látek nebo technologií.

(6)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 850/2004 vztahující se na látky, které se vyskytují jako nezáměrné stopové kontaminující látky, by mělo být definováno pro PFOS, aby bylo zajištěno harmonizované uplatňování a kontrola nařízení a aby tak byl zároveň zabezpečen soulad s úmluvou. Prostřednictvím přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 bylo povoleno použití PFOS v množství nepřesahujícím určité mezní hodnoty. Dokud nebudou dostupné další informace, mezní hodnota pro PFOS ve výrobcích uvedená v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 představuje hranici, pod níž nemohou být PFOS použity záměrně, s ohledem na možnosti stávajících metod pro kontrolu a provádění. Tyto mezní hodnoty by tedy měly omezit použití PFOS na úroveň odpovídající nezáměrné stopové kontaminaci. Pro PFOS jako látky nebo přípravky by mělo toto nařízení stanovit mezní hodnotu na odpovídající podobnou úroveň. Aby bylo vyloučeno záměrné užívání, měla by být tato úroveň nižší než úroveň stanovená nařízením (ES) č. 1907/2006.

(7)

Uvedení na trh a používání pentabromdifenyletheru a oktabromdifenyletheru je v Evropské unii omezeno prostřednictvím přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 s maximálním koncentračním limitem 0,1 % hmotnostních, pod jehož hranicí se o omezení neuvažuje. Zasedání COP4 rozhodlo začlenit do seznamu kongenery přítomné v komerčních formách pentabromdifenyletherů a oktabromdifenyletherů, které mají charakter perzistentních znečišťujících látek. K zajištění souladu v případě těchto derivátů, identifikovaných COP4 jako látky s charakterem perzistentních organických znečisťujících látek, by mělo nařízení (ES) č. 850/2004 uplatnit stejný přístup jako příloha XVII nařízení (ES) č.1907/2006. Z tohoto důvodu by měly být deriváty hexabromdifenylether, heptabromdifenylether, tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004.

(8)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 850/2004 vztahující se na látky, které se vyskytují jako nezáměrné stopové kontaminující látky, by mělo být definováno pro polybromované difenylethery (PBDE), aby bylo zajištěno harmonizované uplatňování a kontrola nařízení, a zároveň aby tak byl zabezpečen soulad s úmluvou. Nařízení by mělo stanovit pevnou mezní hodnotu pro posouzení nezáměrných stopových kontaminací PBDE v látkách, přípravcích a výrobcích. Vzhledem k nově dostupným informacím a přezkumu provedenému Komisí, v souladu s cíli tohoto nařízení, představuje mezní hodnota pro PBDE obsažené ve výrobcích z recyklovaných materiálů uvedená v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 hranici nezáměrného stopového znečištění, pod níž nemohou být PBDE použity záměrně, s ohledem na možnosti stávajících metod pro kontrolu a provádění. Pro PBDE jako chemické látky, přípravky nebo výrobky by mělo nařízení stanovit mezní hodnotu na odpovídající podobnou úroveň.

(9)

Je nutné upřesnit, že zákaz uvedený v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004 se netýká výrobků s obsahem PBDE a PFOS, které jsou v době vstupu tohoto nařízení v platnost již používány.

(10)

DDT a hexachlorcyklohexany (HCH) včetně lindanu by měly být zařazeny bez výjimek. Část A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 povoluje členským státům zachovat stávající výrobu a používání DDT k výrobě dikofolu. Žádný z členských států v současné době tuto výjimku nevyužívá. Navíc bylo zamítnuto zařazení dikofolu do přílohy 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (5), stejně jako do směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (6). Uvedená výjimka by proto měla být zrušena. HCH, včetně lindanu, jsou zařazeny do části B přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 se dvěma zvláštními výjimkami pro určité zvláštní použití. Výjimky vypršely dne 1. září 2006 a 31. prosince 2007, a měly by proto být zrušeny.

(11)

V souladu s rozhodnutím zasedání COP4 by měl být pentachlorbenzen doplněn do přílohy I a III nařízení (ES) č. 850/2004, a stává se tak předmětem obecného zákazu a ustanovení, které se v uvedeném nařízení týkají snižování úniků. Látky chlordekon a hexabrombifenyl by měly být přeřazeny do přílohy I části A, protože jsou nyní zařazeny do obou mezinárodních dokumentů.

(12)

V souladu s článkem 22 úmluvy vstupují změny jejích příloh A, B a C v platnost po uplynutí jednoho roku od sdělení depozitáře o změně, což bude 26. srpna 2010. V návaznosti na to a z důvodu zajištění souladu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ke stejnému datu. Vstup tohoto nařízení v platnost je tedy naléhavý.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 67/548/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a III nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

1)

Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Část A –   Látky uvedené v úmluvě a v protokolu, jakož i látky uvedené pouze v úmluvě

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

Tetrabromdifenylether

C12H6Br4O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci tetrabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících tetrabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (1).

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku tetrabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci pentabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících pentabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku pentabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Hexabromdifenylether

C12H4Br6O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci hexabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících hexabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku hexabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Heptabromdifenylether

C12H3Br7O

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci heptabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Formou výjimky může být povolena výroba, uvedení na trh a použití:

a)

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících heptabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

b)

elektrických a elektronických zařízení v rozsahu daném směrnicí 2002/95/ES.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku heptabromdifenylether, používaných v Unii před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

 

 

1.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOS v látkách nebo přípravcích, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

2.

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci PFOS v polotovarech nebo výrobcích nebo v jejich částech, pokud je koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, menší než 0,1 % hmotnostních, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, pokud je množství PFOS menší než 1 μg/m2 povlakovaného materiálu.

3.

Používání výrobků obsahujících jako složku PFOS, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno. Na takovéto výrobky se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

4.

Náplně do pěnových hasicích přístrojů uvedené na trh před 27. prosincem 2006 mohou být užívány do 27. června 2011.

5.

Pokud je minimalizováno množství uvolňované do prostředí, výroba a uvádění na trh jsou povoleny pro následující zvláštní použití s tím, že členské státy každé čtyři roky podávají Komisi zprávu o pokroku v odstraňování PFOS:

a)

smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, a to do 26. srpna 2015;

b)

fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii;

c)

fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky;

d)

látky potlačující tvorbu zákalu při nedekorativním tvrdém pochromování (VI) v uzavřených systémech;

e)

hydraulické kapaliny v letectví;

Pokud se výjimky v bodech a) až e) týkají výroby nebo použití v zařízeních spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (2), musí se použít odpovídající nejlepší dostupné techniky k prevenci a minimalizaci úniků PFOS popsané v informaci zveřejňované Komisí podle čl. 17 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2008/1/ES.

Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích pro použití, v bodech b) až e), přezkoumá Komise jednotlivé výjimky uvedené v druhém pododstavci tak, aby:

i)

bylo postupně ukončeno používání PFOS, jakmile bude použití bezpečnějších alternativ technicky a ekonomicky uskutečnitelné,

ii)

mohla výjimka nadále platit pouze pro nezbytná použití, pro něž neexistují bezpečnější alternativy, a pokud byla předložena zpráva o tom, jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpečnější alternativy,

iii)

bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.

6.

Jakmile budou Evropským výborem pro normalizaci (CEN) přijaty normy, použijí se jako analytické testovací metody k prokázání souladu látek, přípravků a výrobků s odstavci 1 a 2.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Hexachlorcyklohexany, včetně lindanu

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzen

608-93-5

210-172-5

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a další

215-648-1 a další

Aniž by tím byla dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2


Část B –   Látky uvedené pouze v protokolu

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

—“

 

 

 

2)

Do přílohy III se zařazuje nová látka:

„Pentachlorbenzen (číslo CAS 608-93-5)“


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.


Top