Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0044

Směrnice Rady 2000/44/ES ze dne 30. června 2000, kterou se mění směrnice 92/12/EHS, pokud jde o dočasná množstevní omezení u výrobků podléhajících spotřební dani, které se dovážejí do Švédska z jiných členských států

OJ L 161, 1.7.2000, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; Implicitně zrušeno 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/44/oj

32000L0044Úřední věstník L 161 , 01/07/2000 S. 0082 - 0083


Směrnice Rady 2000/44/ES

ze dne 30. června 2000,

kterou se mění směrnice 92/12/EHS, pokud jde o dočasná množstevní omezení u výrobků podléhajících spotřební dani, které se dovážejí do Švédska z jiných členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na konzultace s Hospodářským a sociálním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Čl. 26 odst. 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [2] zaručuje Švédsku právo i nadále do 30. června 2000 využívat omezení uvedená v aktu o přistoupení z roku 1994 ohledně množství alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které smí být dovezeny na území Švédska, aniž by jednotlivci, kteří mají tyto výrobky pro vlastní potřebu, museli platit další spotřební daň.

(2) Tato odchylka byla udělena, protože v Evropě bez hranic, kde se sazby spotřební daně značně liší, by okamžité úplné odstranění omezení související se spotřební daní způsobilo nepřijatelné rozdíly v obchodech a příjmech a narušení hospodářské soutěže ve Švédsku, které tradičně využívá vysokých spotřebních daní u zmiňovaných výrobků jako důležitého zdroje příjmů a zároveň i ze zdravotních a sociálních důvodů.

(3) Finsku a Dánsku bylo schváleno využívání podobných omezení do 31. prosince 2003.

(4) Švédsko požádalo o schválení, aby mohlo i nadále využívat omezení, a to po stejnou dobu jako Finsko a Dánsko, neboť potřebuje více času na přizpůsobení své politiky u alkoholu situaci, kdy nebudou platit omezení.

(5) Zároveň se Švédsko zavazuje v několika krocích zvýšit stávající množstevní omezení na alkoholické nápoje a tabákové výrobky přivážené na území Švédska z jiných členských států, aby se postupně přizpůsobilo pravidlům Společenství stanoveným v článcích 8 a 9 směrnice 92/12/EHS a zabezpečilo úplné odstranění omezení uvnitř Společenství na tyto výrobky, a to do 31. prosince 2003.

(6) Článek 26 směrnice 92/12/EHS představuje odchylku od jedné z nejzákladnějších zásad vnitřního trhu, konkrétně práva jeho občanů převážet zboží nakoupené pro vlastní spotřebu v rámci Společenství, aniž by jim vznikla povinnost platit nové daně, a proto je nutné dopad uvedeného článku co nejvíce omezit.

(7) Je tudíž vhodné poskytnout další čas na provedení úprav ve Švédsku a na stanovení kroků postupné liberalizace omezení, dokud nebudou zcela odstraněna k danému datu s tím, že se konečný termín stanovený v čl. 26 odst. 3 směrnice 92/12/EHS prodlužuje na již dále neobnovitelné období do 31. prosince 2003.

(8) S ohledem na hospodářský význam této směrnice je nutné se tímto problémem zabývat jako problémem naléhavým tak, jak je stanoveno v oddílu I bodě 3 protokolu k Amsterodamské smlouvě o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/12/EHS se mění takto:

1. Čl. 26 odst. 3 se nahrazuje tímto:

"3. Aniž je dotčen článek 8, je Švédsko oprávněno využívat u alkoholických nápojů a tabákových výrobků množstevní omezení stanovená v příloze.

Oprávnění se vztahuje na množství alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které mohou na švédské území dovážet jednotlivci pro svou osobní spotřebu bez další platby spotřební daně.

Toto ustanovení se použije do dne 31. prosince 2003."

2. Doplňuje se příloha připojená k této směrnici.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. července 2000.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. června 2000.

Za Radu

předseda

J. Gama

[1] Stanovisko ze dne 15. června 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/99/ES (Úř. věst. L 8, 11.1.1997, s. 12).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

Článek 26 odst. 3

MNOŽSTVÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, KTERÉ MOHOU NA ŠVÉDSKÉ ÚZEMÍ DOVÁŽET JEDNOTLIVCI PRO SVOU OSOBNÍ SPOTŘEBU BEZ DALŠÍ PLATBY SPOTŘEBNÍ DANĚ

Alkoholické nápoje

| Od 1. července 2000 | Od 1. ledna 2001 | Od 1. ledna 2002 | Od 1. ledna 2003 |

Lihoviny | 1 l | 1 l | 2 l | 5 l |

Meziprodukty | 3 l | 3 l | 3 l | 3 l |

Vína (včetně šumivých vín) | 20 l | 26 l | 26 l | 52 l |

Pivo | 24 l | 32 l | 32 l | 64 l |

Tabákové výrobky

| Od 1. července 2000 |

Cigarety nebo | 400 |

doutníčky nebo | 200 |

doutníky nebo | 100 |

kuřácky tabák | 550 g |

"

--------------------------------------------------

Top