Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0106

Směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

OJ L 359, 4.12.2004, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 266–271 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Implicitně zrušeno 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/106/oj

4.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 359/30


SMĚRNICE RADY 2004/106/ES

ze dne 16. listopadu 2004,

kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účinný boj proti podvodům v oblasti spotřebních daní je třeba užší spolupráce mezi finančními orgány Společenství a mezi těmito orgány a Komisí, založené na společných zásadách.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2073/2004 ze dne 16. listopadu 2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (3) zahrnuje všechna ustanovení určená k usnadnění správní spolupráce v oblasti spotřebních daní a obsažená ve směrnicích 77/799/EHS (4) a 92/12/EHS (5), s výjimkou vzájemné pomoci upravené směrnicí Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (6).

(3)

Směrnice Rady 2004/56/ES (7) ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS, vyžaduje, aby členské státy uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s uvedenou směrnicí do 1. ledna 2005. Tyto předpisy se použijí v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného. Jelikož nebude směrnice 77/799/EHS na základě uvedené směrnice od 1. července 2005 použitelná na spotřební daně, není vhodné, aby byly členské státy povinny přijímat předpisy, které mají během krátké doby pozbýt účinnosti. Je tedy nezbytné umožnit členským státům nepřijímat s ohledem na spotřební daně předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí 2004/56/ES, aniž je dotčena povinnost přijmout tyto předpisy s ohledem na jiné daně, na které se směrnice 77/799/ES vztahuje.

(4)

Směrnice 77/799/EHS a 92/12/EHS by tedy měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/799/EHS se mění takto:

1.

Název se nahrazuje tímto:

2.

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány členských států si v souladu s touto směrnicí navzájem poskytují veškeré údaje, které by jim mohly umožnit správné vyměření daní z příjmů a majetku, a veškeré údaje týkající se zavedení daní z pojistného podle čl. 3 šesté odrážky směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (8).“

Článek 2

Směrnice 92/12/EHS se mění takto:

1.

Článek 15a se zrušuje.

2.

Článek 15b se zrušuje.

3.

V článku 19 se zrušuje odstavec 6.

Článek 3

Odkazy na směrnici 77/799/EHS v souvislosti se spotřebními daněmi se považují za odkazy na nařízení (ES) č. 2073/2004.

Odkazy na směrnici 92/12/EHS v souvislosti se správní spoluprací v oblasti spotřebních daní se považují za odkazy na nařízení (ES) č. 2073/2004.

Článek 4

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. července 2005.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Odchylně od článku 2 směrnice 2004/56/ES nejsou členské státy povinny přijmout a používat předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí 2004/56/ES, týkající se spotřebních daní.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2004.

Za Radu

G. ZALM

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2004/56/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 70).

(5)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 70.

(8)  Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.


Top