Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0023

Směrnice Rady ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

OJ L 77, 26.3.1973, p. 29–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 58 - 63
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 182 - 186
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 182 - 186
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 167 - 170
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 167 - 170
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 226 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 226 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Zrušeno 32006L0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/23/oj

31973L0023Úřední věstník L 077 , 26/03/1973 S. 0029 - 0033
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 2 S. 0167
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 2 S. 0058
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 2 S. 0167
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 2 S. 0182
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 2 S. 0182


Směrnice Rady

ze dne 19. února 1973

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

(73/23/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že se mohou v členských státech platné předpisy určené pro zajištění bezpečnosti při použití elektrických zařízení používaných v určitých mezích napětí navzájem lišit, a tak bránit obchodu;

vzhledem k tomu, že v některých členských státech mají právní předpisy týkající se bezpečnosti určitých elektrických zařízení formu preventivních a represivních opatření založených na závazných ustanoveních;

vzhledem k tomu, že v jiných členských státech se právní předpisy týkající se bezpečnosti odvolávají za účelem dosažení stejného cíle na technické normy vytvořené normalizačními subjekty; že tento systém nabízí výhodu rychlého přizpůsobování technickému pokroku bez zanedbávání požadavků na bezpečnost;

vzhledem k tomu, že v některých členských státech se normy schvalují správním postupem; že tento způsob schvalování nijak neovlivňuje technický obsah norem ani neomezuje podmínky jejich použití; že tento způsob schvalování proto nemůže, z hlediska Společenství, pozměňovat účinnost harmonizovaných a zveřejněných norem;

vzhledem k tomu, že budou-li elektrická zařízení splňovat určité požadavky na bezpečnost uznávané ve všech členských státech, může nastat jejich volný pohyb v rámci Společenství; že prokazování shody s těmito požadavky může být založeno na odkazu na harmonizované normy, které tyto požadavky obsahují, aniž by tím byly dotčeny jiné formy prokazování; že by tyto harmonizované normy měly být zavedeny na základě společné dohody subjektů, které by každý členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi, a mělo by se jim dostat co nejširší publicity; že tato harmonizace by měla pro účely obchodu odstranit obtíže vyplývající z rozdílů mezi vnitrostátními normami;

vzhledem k tomu, že, aniž jsou dotčeny jiné formy prokazování, je možné shodu elektrických zařízení s harmonizovanými normami předpokládat na základě značek nebo certifikátů připojených nebo vydaných příslušnými organizacemi anebo, pokud neexistují, na základě prohlášení výrobce o shodě; že pro usnadnění odstraňování překážek obchodu by měly členské státy uznávat tyto značky nebo certifikáty anebo tato prohlášení jako doklady důkazu shody; že za tímto účelem by zmíněné značky nebo certifikáty měly být zveřejňovány především jejich zveřejněním v Úředním věstníku Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že jako přechodné opatření by se mohlo volného pohybu elektrického zařízení, pro které ještě neexistují harmonizované normy, dosáhnout použitím bezpečnostních předpisů anebo norem, které již byly vytvořeny jinými mezinárodními subjekty anebo některým ze subjektů, které vytvářejí harmonizované normy;

vzhledem k tomu, že je možné, že elektrická zařízení mohou být uvedena do volného oběhu i přesto, že neodpovídají požadavkům na bezpečnost, a že je proto žádoucí stanovit vhodná opatření k minimalizaci tohoto nebezpečí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se "elektrickým zařízením" rozumí jakékoli zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí střídavých od 50 do 1000 V a stejnosměrných od 75 do 1500 V, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze II.

Článek 2

1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze tehdy, bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí týkající se bezpečnosti platnou ve Společenství, pokud neohrožuje bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku, je-li správně instalováno, udržováno a užíváno k účelu, pro který bylo vyrobeno.

2. Základní prvky bezpečnostních zásad podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby nebyl z důvodu bezpečnosti omezen volný pohyb elektrického zařízení v rámci Společenství, jestliže vyhovuje ustanovením článku 2 a jsou-li splněny podmínky stanovené v článcích 5, 6, 7 a 8.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby subjekty, které dodávají elektrickou energii, neuplatňovaly pro připojení elektrického zařízení k rozvodné síti nebo pro dodávku elektrické energie k jeho uživatelům přísnější požadavky na bezpečnost, než jsou uvedeny v článku 2.

Článek 5

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zejména pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 pokládaly jejich příslušné správní orgány elektrické zařízení, které vyhovuje bezpečnostním opatřením harmonizovaných norem, za vyhovující ustanovením článku 2.

Za harmonizované lze považovat normy, které byly vytvořeny na základě společné dohody subjektů oznámených členskými státy podle článku 11 a zveřejněny zavedeným vnitrostátním postupem. Tyto normy musí být aktualizovány s ohledem na technický pokrok a vývoj správné technické praxe týkající se bezpečnosti.

Seznam harmonizovaných norem s uvedením odkazů bude pro informaci zveřejněn v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

1. Pokud ještě nejsou vypracovány a zveřejněny harmonizované normy podle článku 5, přijmou členské státy veškerá příslušná opatření, aby pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 pokládaly jejich příslušné správní orgány za vyhovující ustanovením článku 2 také elektrické zařízení, které vyhovuje bezpečnostním ustanovením Mezinárodní komise pro předpisy pro schvalování elektrotechnických výrobků (CEE) nebo Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), u nichž byl použit postup pro zveřejnění uvedený v odstavcích 2 a 3.

2. Komise oznámí členským státům bezpečnostní ustanovení uvedená v odstavci 1, jakmile tato směrnice vstoupí v platnost a poté, jakmile budou taková ustanovení zveřejněna. Komise po konzultaci s členskými státy určí ustanovení a zejména varianty, které doporučuje ke zveřejnění.

3. Členské státy sdělí ve lhůtě tří měsíců Komisi případné námitky, které mají k oznámeným ustanovením, s uvedením bezpečnostních důvodů, na jejichž základě by tato ustanovení neměla být uznána.

Bezpečnostní ustanovení, vůči kterým nebyly vzneseny žádné námitky, budou pro informaci zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

V případech, kdy ještě neexistují harmonizované normy podle článku 5 ani bezpečnostní ustanovení zveřejněná podle článku 6, přijmou členské státy veškerá příslušná opatření, aby pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 jejich příslušné správní orgány pokládaly za vyhovující ustanovením článku 2 také elektrické zařízení, které bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními ustanoveními norem platných v členském státě výrobce, pokud tím bude zajištěna úroveň bezpečnosti rovnocenná úrovni požadované na jejich vlastním území.

Článek 8

1. Členské státy přijmou veškerá příslušná opatření, aby jejich příslušné správní orgány povolily uvést na trh podle článku 2 nebo pro volný pohyb podle článku 3 také elektrické zařízení, které vyhovuje ustanovením článku 2, i když neodpovídá harmonizovaným normám podle článku 5 nebo ustanovením článků 6 a 7.

2. V případě námitky může výrobce nebo dovozce předložit zprávu o shodě elektrického zařízení s ustanoveními článku 2 vypracovanou subjektem oznámeným podle článku 11.

Článek 9

1. Pokud členský stát z bezpečnostních důvodů zakáže uvedení elektrického zařízení na trh anebo zabrání jeho volnému pohybu, je povinen to ihned oznámit ostatním dotyčným členským státům a Komisi s uvedením důvodů svého rozhodnutí, přičemž zejména uvede

- zda neshoda s článkem 2 vyplývá z nedostatku v harmonizovaných normách podle článku 5, v ustanoveních podle článku 6, anebo v normách podle článku 7,

- zda neshoda vyplývá z nesprávného použití těchto norem nebo zveřejněných opatření anebo z toho, že nebyla dodržena správná technická praxe podle článku 2.

2. Pokud jiný členský stát vznese námitky vůči rozhodnutí podle odstavce 1, Komise je ihned konzultuje s dotyčnými členskými státy.

3. Pokud nedojde k dohodě do tří měsíců ode dne oznámení podle odstavce 1, vyžádá si Komise stanovisko některého ze subjektů oznámených podle článku 11, který má sídlo mimo území dotyčných členských států a který se nezúčastnil postupu podle článku 8. Ve stanovisku musí být uvedeno, do jaké míry nebyla dodržena ustanovení článku 2.

4. Komise sdělí stanovisko tohoto subjektu ostatním členským státům, které pak mohou do jednoho měsíce sdělit Komisi své připomínky. Komise se současně seznámí s případnými připomínkami stran, kterých se výše uvedené stanovisko týká.

5. Po seznámení s těmito připomínkami Komise vypracuje, pokud to bude nutné, vhodná doporučení nebo stanoviska.

Článek 10

1. Aniž jsou dotčeny jiné způsoby prokazování, přijmou členské státy veškerá vhodná opatření,aby jejich příslušné správní orgány předpokládaly shodu s ustanoveními článků 5, 6 a 7, je-li k elektrickému zařízení připojena značka potvrzující shodu nebo je-li vydán certifikát shody nebo v případě neexistence certifikátu, zvláště v případě průmyslového zařízení, prohlášení výrobce o shodě.

2. Značky nebo certifikáty stanoví subjekty oznámené v souladu s postupem podle článku 11 samostatně nebo po společné dohodě. Vzory těchto značek nebo certifikátů budou těmito orgány pro informaci zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Každý členský stát je povinen informovat ostatní členské státy a Komisi

- o subjektech podle článku 5,

- o subjektech, které mohou stanovovat značky a certifikáty podle článku 10,

- o subjektech, které mohou vypracovat zprávu podle článku 8 nebo předložit stanovisko podle článku 9,

- o místě zveřejnění podle čl. 5 odst. 2.

Členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi jakékoli změny ve výše uvedených údajích.

Článek 12

Tato směrnice se nevztahuje na elektrická zařízení určená pro vývoz do třetích zemí.

Článek 13

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s požadavky této směrnice do osmnácti měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

V případě Dánska se však tato lhůta prodlužuje na pět let.

2. Členské státy oznámí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. února 1973.

Za Radu

předseda

A. Lavens

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ PRVKY BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO POUŽÍVÁNÍ V URČITÝCH MEZÍCH NAPĚTÍ

1. Obecné podmínky

a) Na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, v přiloženém upozornění musí být uvedeny základní údaje a pokyny, jejichž znalost a dodržování zajistí, aby elektrické zařízení bylo užíváno bezpečně a k účelu, pro který bylo vyrobeno.

b) Na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obalu musí být zřetelně uvedeno jméno výrobce nebo obchodní známka.

c) Elektrické zařízení a jeho součásti by měly být provedeny tak, aby mohly být bezpečně a správně smontovány a připojeny.

d) Elektrické zařízení by mělo být navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3 této přílohy, pokud bude používáno pro účely, ke kterým je určeno, a řádně udržováno.

2. Ochrana před nebezpečím, které může být způsobeno elektrickým zařízením

V souladu s bodem 1 musí být technická opatření stanovena tak, aby

a) osoby a domácí zvířata byly přiměřeně chráněny před nebezpečím fyzického poranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno přímým dotykem nebo nepřímo;

b) nevznikaly teploty, elektrické oblouky nebo záření, které by mohly být nebezpečné;

c) osoby, domácí zvířata a majetek byly přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která by podle zkušenosti mohla být elektrickým zařízením způsobena;

d) izolace odpovídala předpokládaným podmínkám.

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení

V souladu s bodem 1 musí být stanovena opatření technické povahy, která zajistí, aby elektrické zařízení

a) odpovídalo předpokládaným podmínkám mechanického namáhání tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku;

b) bylo za předpokládaných podmínek okolního prostředí odolné vůči působení jiných než mechanických vlivů tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku;

c) za předpokládaných podmínek přetížení neohrožovalo osoby, domácí zvířata a majetek.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZAŘÍZENÍ A JEVY, KTERÉ NESPADAJÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI TÉTO SMĚRNICE

Elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely

Elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy

Elektroměry

Zásuvky a vidlice pro domácnost

Zařízení pro napájení elektrických ohradníků

Rádiové a elektrické rušení

Specializovaná elektrická zařízení pro použití na lodích, v letadlech a na železnicích, která vyhovují bezpečnostním opatřením stanoveným mezinárodními orgány, v nichž jsou členské státy zastoupeny.

--------------------------------------------------

Top