Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0108

Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992 amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products and amending Directive 92/81/EEC

OJ L 390, 31.12.1992, p. 124–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; Implicitně zrušeno 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/108/oj

31992L0108Úřední věstník L 390 , 31/12/1992 S. 0124 - 0126
Finské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0129
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 2 S. 0129


Směrnice Rady 92/108/EHS

ze dne 14. prosince 1992,

kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a směrnice 92/81/EHS

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že k plnému provedení směrnice 92/12/EHS [4] je nutné stanovit území členských států, která se pro daňové účely musí považovat za třetí země;

vzhledem k tomu, že při odesílání výrobků podléhajících spotřební dani mezi členskými státy tranzitem přes země ESVO je třeba stanovit zvláštní podmínky pro celní prohlášení v tom smyslu, že tyto výrobky musí být propuštěny do tranzitního režimu Společenství pomocí jednotného správního dokladu;

vzhledem k tomu, že je třeba objasnit, že přeprava výrobků podléhajících nulové sazbě spotřební daně, které nebyly propuštěny pro domácí spotřebu, uvnitř Společenství se rovněž musí uskutečňovat mezi sklady s daňovým dozorem;

vzhledem k tomu, že je třeba připustit změnu místa dodání pomocí úpravy úředního průvodního dokladu;

vzhledem k tomu, že ve lhůtě do 1. dubna 1993 musí být orgány každého členského státu vybaveny elektronickou databází obsahující rejstřík oprávněných skladovatelů a rejstřík skladů s daňovým dozorem;

vzhledem k tomu, že pro zjednodušení správního řízení nemá být použit průvodní doklad, využívá-li se počítačových postupů;

vzhledem k tomu, že průvodní doklad má být použit, jsou-li výrobky zasílány v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně námořní nebo leteckou přepravou přímo mezi přístavy či letišti nacházejícími se ve Společenství;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit, že výrobky podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně v roce 1992 podléhají tomuto režimu i nadále, pokud u nich nebyl zrušen;

vzhledem k tomu, že k zajištění řádného účinku předpisů Společenství o spotřebních daních ode dne 1. ledna 1993 je třeba doplnit směrnici Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel a daně z přidané hodnoty [5], a směrnici Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů [6],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/12/EHS se mění takto:

1. V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy a předpisy Společenství v celní oblasti, považují se výrobky podléhající spotřební dani za podmíněně osvobozené od daně, jestliže

- přicházejí z nebo směřují na území třetích zemí nebo území podle čl. 2 odst. 1, 2 a 3 nebo na britské Normanské ostrovy a nacházejí se v jiném celním režimu než propuštění do volného oběhu nebo jsou umístěny ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu,

nebo

- jsou dopravovány mezi členskými státy tranzitem přes země ESVO v režimu vnitřního tranzitu Společenství za použití jednotného správního dokladu.

V případech podle druhé odrážky prvního pododstavce

- se v kolonce 33 jednotného správního dokladu vyplní příslušný kód KN (kombinované nomenklatury),

- se v kolonce 44 jednotného správního dokladu zřetelně vyznačí, že jde o přepravu výrobků podléhajících spotřební dani,

- si jednu kopii "vyhotovení č. 1" jednotného správního dokladu ponechá odesílatel,

- odešle řádně označenou kopii "vyhotovení 5" jednotného správního dokladu příjemce odesílateli."

2. V čl. 7 odst. 2 se slova "určeny k dodání" nahrazují slovy "určeny k dodání do jiného členského státu".

3. Článek 15 se mění takto:

a) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Ustanovení prvního pododstavce se použijí na přepravu výrobků, které podléhají nulové sazbě spotřební daně uvnitř Společenství a nebyly propuštěny pro domácí spotřebu.";

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"5. Odesílající oprávněný skladovatel nebo jeho zástupce mohou doplnit obsah průvodního dokladu o nové místo dodání. Příslušné orgány členského státu odeslání o tom musí být ihned uvědoměny a nové místo dodání musí být okamžitě vyznačeno na rubu průvodního dokladu."

4. V hlavě III se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 15a

1. Nejpozději do 1. dubna 1993 musí příslušné orgány každého členského státu zřídit elektronickou databázi obsahující rejstřík všech osob, které jsou oprávněnými skladovateli nebo hospodářskými subjekty registrovanými pro účely spotřební daně, a rejstřík všech prostor registrovaných jako sklad s daňovým dozorem.

2. Tento rejstřík obsahuje tyto údaje:

a) identifikační číslo vydané příslušnými orgány pro osobu nebo prostory;

b) jméno a adresu osoby nebo prostor;

c) kategorie zboží, které lze skladovat nebo přijímat osobou nebo v prostorách;

d) adresu příslušného orgánu, který může poskytnout další údaje;

e) den vydání a, je-li to vhodné, i den ukončení platnosti přiděleného identifikačního čísla.

3. Údaje uvedené v odstavci 1 a odst. 2 písm. a), b), c) a d) se sdělí příslušným orgánům každého členského státu. V případech, kdy se údaje podle odst. 2 písm. e) nesdělují automaticky, je nezbytné tyto údaje poskytnout na základě jednotlivé žádosti každého členského státu. Veškeré údaje se použijí výhradně pro identifikaci povolení nebo registrace dané osoby nebo prostor.

4. Příslušný orgán každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na pohybu výrobků podléhajících spotřební dani uvnitř Společenství bylo povoleno získávat potvrzení údajů shromážděných v souladu s tímto článkem.

5. Veškeré údaje sdělené jakoukoliv formou podle tohoto článku jsou důvěrné povahy. Vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti a požívají ochrany poskytované obdobným údajům na základě vnitrostátního práva členského státu, který tyto údaje získal.

6. Odchylně od odstavce 5 povolí příslušný orgán členského státu poskytující údaje využití těchto údajů v členském státě žadatele, jestliže lze v dožádaném členském státě získané údaje podle jeho práva využívat pro obdobné účely."

5. V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Aniž je dotčeno možné použití počítačem řízených postupů, je přeprava všech výrobků podléhajících spotřební dani mezi členskými státy v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, včetně pohybu námořní nebo leteckou přepravou přímo mezi přístavy nebo letišti nacházejícími se ve Společenství, doprovázena dokladem vystaveným odesílatelem. Tento doklad může být úřední nebo obchodní povahy. Podoba a obsah tohoto dokladu a postup, který se použije v případech, kdy je jeho použití zjevně nevhodné, bude stanoven postupem podle článku 24."

6. V čl. 20 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní:

"Členské státy přijmou opatření nezbytná k vyšetření porušení předpisů a nesrovnalostí a k uložení účinných sankcí."

7. V čl. 22 odst. 2 písm. b) se slova "s použitím dokladu podle čl. 18 odst. 1" nahrazují slovy "podle ustanovení hlavy III."

8. V hlavě VII se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 26a

Výrobky podléhající spotřební dani, které se nacházely v režimu s podmíněným osvobozením od daně jiném než podle čl. 5 odst. 2 a čl. 18 odst. 1 před 1. lednem 1993 a pro něž tento režim nebyl vyřízen, se po tomto dni považují za podmíněně osvobozené od spotřební daně.

Týká-li se stav uvedený v prvním pododstavci režimu vnitřního tranzitu Společenství s podmíněným osvobozením od cla upraveného vnitřními předpisy Společenství, použijí se předpisy platné v den, kdy výrobky byly do tohoto režimu propuštěny, nadále po celou dobu trvání tohoto režimu, vymezenou v souladu s uvedenými předpisy.

Týká-li se tato situace vnitrostátního režimu s podmíněným osvobozením od daně, vymezí členské státy podmínky a formality spojené s vyřízením tohoto režimu s podmíněným osvobozením po 1. lednu 1993."

9. V hlavě VII se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 30a

Směrnice 76/308/EHS se mění takto:

1. Její název se nahrazuje tímto:

"Směrnice Rady ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, zemědělských dávek a cel, daně z přidané hodnoty a některých spotřebních daní"

2. V článku 2 se

a) dosavadní písmeno e) označuje jako písmeno f);

b) vkládá nové písmeno, které zní:

"e) následujících spotřebních daní:

- spotřební daně z tabákových výrobků,

- spotřební daně z alkoholických nápojů,

- spotřební daně z minerálních olejů.""

Článek 2

Směrnice 92/81/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 se:

- písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) výrobky kódů KN 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 a 27079919",

- zrušuje písmeno g).

2. V článku 8 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

"8. Členské státy mohou provést osvobození od daně nebo snížené daňové sazby též vracením již zaplacené spotřební daně."

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 1992.

Za Radu

předseda

N. Lamont

[1] Úř. věst. C 283, 31.10.1992, s. 8.

[2] Stanovisko ze dne 20. listopadu 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 24. listopadu 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

[5] Úř. věst. L 73, 19.3.1976, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 79/1071/EHS (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 10).

[6] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12.

--------------------------------------------------

Top