Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/68


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (3) stanoví harmonizaci klasifikace a označování látek a směsí uvnitř Společenství. Uvedené nařízení nahradí směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (4) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (5).

(2)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 vychází ze zkušeností se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a obsahuje kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci Organizace spojených národů.

(3)

Některá ustanovení o klasifikaci a označování obsažená ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES jsou také používána při uplatňování dalších právních předpisů Společenství, jako jsou směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (6), směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (7), směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (8), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (10) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel (11).

(4)

Zahrnutí kritérií GHS do právních předpisů Společenství má za důsledek zavedení nových tříd a kategorií nebezpečnosti, které pouze částečně odpovídají systému klasifikace a označování stanovenému směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES. Analýza možných účinků přechodu od starého systému klasifikace a označování k novému vedla k závěru, že prostřednictvím úpravy odkazů na klasifikační kritéria ve směrnicích 76/768/EHS, 88/378/EHS, 2000/53/ES a 2002/96/ES podle nového systému zavedeného nařízením (ES) č. 1272/2008 by měla být oblast působnosti uvedených směrnic zachována.

(5)

Směrnici 76/768/EHS je dále nutné přizpůsobit tak, aby bylo vzato v úvahu přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (12).

(6)

Je vhodné změnit směrnici 1999/13/ES s ohledem na nahrazení věty označující specifickou rizikovost R40 dvěma novými větami označujícími specifickou rizikovost R40 a R68 ve shodě se směrnicí 67/548/EHS, aby byl zajištěn bezchybný přechod na standardní věty o nebezpečnosti stanovené nařízením (ES) č. 1272/2008.

(7)

Přechod od kritérií pro klasifikaci obsažených ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES by měl být zcela dokončen 1. června 2015. Výrobci kosmetických prostředků, hraček, barev, laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel, vozidel a elektrických a elektronických zařízení patří mezi výrobce, dovozce a následné uživatele ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, stejně jako subjekty, na jejichž činnosti se vztahuje směrnice 1999/13/ES. Tato směrnice by jim všem měla umožnit, aby připravili svou strategii přechodu v obdobném časovém rámci, jaký je stanoven v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(8)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (13) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(9)

Směrnice 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 76/768/EHS

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

V čl. 4a odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

provádět na svém území zkoušky přísad nebo kombinací přísad na zvířatech za účelem splnění požadavků této směrnice, a to nejpozději dnem, do něhož mají být takové zkoušky nahrazeny jednou nebo více validovanými metodami uvedenými v nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (14), nebo v příloze IX této směrnice.

3.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se článek 4b nahrazuje tímto:

„Článek 4b

Použití látek klasifikovaných podle části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (15) jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B a 2 je v kosmetických prostředcích zakázáno. Za tímto účelem přijme Komise regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2 nezbytná opatření. Látka klasifikovaná jako kategorie 2 může být použita v kosmetických prostředcích pouze tehdy, byla-li zhodnocena Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele a shledána jako přípustná pro použití v kosmetických prostředcích.

4.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v čl. 7a odst. 1 písm. h) druhém pododstavci poslední věta nahrazuje tímto:

„Kvantitativní informace požadované podle písmene a), které mají být veřejně přístupné, jsou omezeny na látky, jež splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008;

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1.“

5.

V příloze IX se první věta nahrazuje tímto:

„Tato příloha uvádí alternativní metody validované Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska, které splňují požadavky této směrnice a které nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 440/2008.“

Článek 2

Změny směrnice 88/378/EHS

Směrnice 88/378/EHS se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v příloze II části II oddíle 2 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Hračky nesmějí obsahovat jako takové žádné látky nebo směsi, které by se mohly stát vznětlivými po úniku nehořlavých těkavých složek, jestliže tyto hračky vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití (zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, emailování, fotografické nebo podobné práce) obsahují směsi nebezpečné ve smyslu směrnice 67/548/EHS nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (16):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1.

3.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v příloze II části II oddíle 2 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Hračky nesmějí obsahovat jako takové žádné látky nebo směsi, které by se mohly stát vznětlivými po úniku nehořlavých těkavých složek, jestliže tyto hračky vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití (zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, emailování, fotografické nebo podobné práce) obsahují látky nebo směsi, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (17):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1.

4.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v příloze II části II oddíle 3 bodě 3 první odstavec nahrazuje tímto:

„3.

Hračky nesmějí obsahovat směsi nebezpečné ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (18) ani látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1,

v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si nimi hrají. V každém případě je přísně zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo směsi, jestliže by měly být používány jako takové při použití hračky.

5.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v příloze II části II oddíle 3 bodě 3 první odstavec nahrazuje tímto:

„3.

Hračky nesmějí obsahovat látky ani směsi, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1,

v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si nimi hrají. V každém případě je přísně zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo směsi, jestliže by měly být používány jako takové při použití hračky.“

6.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v příloze IV oddíle 4 nadpis a písmeno a) nahrazují tímto:

„4.   Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo směsi. Chemické hračky:

a)

Aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být v návodech k použití hraček obsahujících směsi, které jsou nebezpečné, nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1,

stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na nebezpečný charakter těchto látek nebo směsí a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.“

7.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v příloze IV oddíle 4 nadpis a písmeno a) nahrazují tímto:

„4.   Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo směsi. Chemické hračky

a)

Aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být v návodech k použití hraček obsahujících látky nebo směsi, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I uvedeného nařízení:

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1,

stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na nebezpečný charakter těchto látek nebo směsí a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.“

Článek 3

Změny směrnice 1999/13/ES

Směrnice 1999/13/ES se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

Článek 5 se mění takto:

a)

s účinkem ode dne 1. prosince 2010 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Látky nebo směsi, kterým jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 nebo které jimi musí být označovány z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin klasifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (19) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, musí být co nejdříve nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi do té míry, do jaké je to možné, a s ohledem na doporučení uvedené v čl. 7 odst. 1.

b)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Látky nebo směsi, kterým jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které jimi musí být označovány z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin klasifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (20) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, musí být co nejdříve nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi do té míry, do jaké je to možné, a s ohledem na doporučení uvedené v čl. 7 odst. 1.

c)

odstavec 8 se mění takto:

i)

za slova „věta označující specifickou rizikovost R40“ se vkládají slova „nebo R68“;

ii)

za slova „označení R40“ se vkládají slova „nebo R68“;

iii)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se slova „věta označující specifickou rizikovost R40 nebo R68“ nahrazují slovy „standardní věta o nebezpečnosti H341 nebo H351“;

iv)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se slova „označení R40 nebo R68“ nahrazují slovy „standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351“;

d)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se v odstavci 9 slova „přiřazena jedna z vět označujících specifickou rizikovost uvedených v odstavcích 6 a 8 nebo které musí být touto větou označovány“ nahrazují slovy „přiřazena jedna ze standardních vět o nebezpečnosti uvedených v odstavcích 6 a 8 nebo které musí být touto standardní větou označovány“;

e)

odstavec 13 se mění takto:

i)

slova „označení R40, R60 nebo R61“ se nahrazují slovy „věty označující specifickou rizikovost R40, R68, R60 nebo R61“;

ii)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se slova „věty označující specifickou rizikovost R40, R68, R60 nebo R61“ nahrazují slovy „standardní věty o nebezpečnosti H341, H351, H360F nebo H360D“.

Článek 4

Změna směrnice 2000/53/ES

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v článku 2 směrnice 2000/53/ES bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

‚nebezpečnou látkou‘ jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (21):

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1;

Článek 5

Změny směrnice 2002/96/ES

Směrnice 2002/96/ES se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v článku 3 písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

‚nebezpečnou látkou nebo směsí‘ jakákoli směs, která je považována za nebezpečnou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (22), nebo jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (23):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1;

3.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v článku 3 písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

‚nebezpečnou látkou nebo směsí‘ jakákoli látka nebo směs, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (24):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1;

4.

V příloze II oddíle 1 se třináctá odrážka nahrazuje tímto:

„—

components containing refractory ceramic fibres as described in part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008,“.

Článek 6

Změna směrnice 2004/42/ES

Článek 2 směrnice 2004/42/ES se mění takto:

a)

V bodě 3 se slovo „přípravkem“ nahrazuje slovem „směsí“.

b)

V bodě 8 se slovo „přípravek“ nahrazuje slovem „směs“ a slova „který se používá“ se nahrazují slovy „která se používá“.

Článek 7

Provedení

1.   Členské státy do 1. dubna 2010 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. června 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Úř. věst. C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2008.

(3)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.“

(15)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(16)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(17)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(18)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.“

(19)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(20)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(21)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(22)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(24)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“


Top