Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1002

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení Text s významem pro EHP

OJ L 279, 19.10.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1002/oj

19.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/2


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1002/2013

ze dne 12. července 2013,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 1 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise posoudila, jak se v mezinárodním prostředí přistupuje k veřejným subjektům pověřeným správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujícím a k centrálním bankám, a předložila své závěry Evropskému parlamentu a Radě (2). Komise zejména provedla srovnávací analýzu toho, jak se k těmto veřejným subjektům a k centrálním bankám přistupuje v právních řádech většího počtu třetích zemí, a norem řízení rizik vztahujících se na derivátové obchody, do nichž tyto subjekty a centrální banky v těchto jurisdikcích vstupují.

(2)

Na základě této analýzy došla Komise k závěru, že centrální banky a veřejné subjekty pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující by měly být osvobozeny od povinnosti provádět clearing a oznamovací povinnosti, které se vztahují na mimoburzovní (OTC) deriváty podle pravidel týkajících se OTC derivátů zavedených v Japonsku a Spojených státech amerických.

(3)

Doplnění centrálních bank a veřejných subjektů pověřených správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujících z Japonska a ze Spojených států amerických na seznam subjektů vyňatých z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012 by mělo podpořit nestranné tržní podmínky v kontextu reformy OTC derivátů, pokud jde o transakce s centrálními bankami v těchto jurisdikcích, a přispět k lepší mezinárodní soudržnosti a souladu.

(4)

Plnění měnových úkolů a správa státního dluhu společně ovlivňují fungování trhů s úrokovými sazbami a měly by být koordinovány, aby se zajistilo, že tyto dvě funkce budou vykonávány efektivně. Jelikož jsou z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012 vyňaty centrální banky Unie a veřejné subjekty Unie zabývající se správou veřejného dluhu, aby nebyla omezena jejich schopnost vykonávat úkoly v obecném zájmu, uplatňování různých režimů na tyto dvě funkce v případech, kdy je vykonávají subjekty ze třetích zemí, by bylo na úkor jejich efektivity. Aby se zajistilo, že centrální banky třetích zemí a další veřejné subjekty pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující budou moci své úkoly i nadále plnit řádným způsobem, měly by být veřejné subjekty třetích zemí pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující z působnosti nařízení (EU) No 648/2012 vyňaty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

centrální banky a veřejné subjekty pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující v těchto zemích:

i)

Japonsko,

ii)

Spojené státy americké.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM/2013/0158 final.


Top