Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0335

2014/335/EU, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie

OJ L 168, 7.6.2014, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/335/oj

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/105


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. května 2014

o systému vlastních zdrojů Evropské unie

(2014/335/EU, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 311 třetí pododstavec této smlouvy,

a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systém vlastních zdrojů Unie musí zajistit dostatečné zdroje pro řádný rozvoj politik Unie při dodržení přísné rozpočtové kázně. Rozvoj systému vlastních zdrojů může a měl by také přispět k úsilí o širší rozpočtovou konsolidaci v členských státech a být v nejvyšší možné míře účasten na rozvoji politik Unie.

(2)

Toto rozhodnutí může vstoupit v platnost teprve tehdy, až bude schváleno všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy při plném respektování státní suverenity.

(3)

Evropská rada se na zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 usnesla mimo jiné na tom, že by se úprava vlastních zdrojů měla řídit obecnými cíli jednoduchosti, transparentnosti a spravedlnosti. Uvedená úprava by proto v souladu s příslušnými závěry ze zasedání Evropské rady ve Fontainebleau v roce 1984 měla zajistit, aby žádný členský stát nenesl rozpočtové zatížení, které by bylo nadměrné v poměru k jeho relativní prosperitě. Je proto vhodné zavést ustanovení, která by se vztahovala na konkrétní členské státy.

(4)

Evropská rada se na zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 usnesla, že pouze v období 2014 až 2020 se budou v případě Německa, Nizozemska a Švédska uplatňovat u vlastního zdroje z daně z přidané hodnoty (DPH) snížené sazby. Rovněž se usnesla, že pouze v období 2014 až 2020 mají mít Dánsko, Nizozemsko a Švédsko nárok na hrubé snížení ročních příspěvků založených na hrubém národním důchodu (HND) a že pouze v období 2014 až 2016 má mít Rakousko nárok na hrubé snížení ročního příspěvku založeného na HND. Na témže zasedání se Evropská rada dále usnesla, že stávající mechanismus opravy pro Spojené království má zůstat v platnosti.

(5)

Evropská rada se na zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 usnesla, že se systém výběru tradičních vlastních zdrojů nemá změnit. Od 1. ledna 2014 si však členské státy mají jako náklady na výběr ponechávat 20 % částek, které vyberou.

(6)

Pro zajištění přísné rozpočtové kázně a s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. dubna 2010 o přizpůsobení limitu vlastních zdrojů a limitu prostředků na závazky v souvislosti s rozhodnutím uplatňovat nepřímo měřené finanční zprostředkovatelské služby (FISIM) pro účely vlastních zdrojů by měl strop pro vlastní zdroje u přídělů na platby odpovídat 1,23 % součtu HND členských států v tržních cenách a u přídělů na závazky by měl být strop stanoven na 1,29 % součtu HND členských států. Tyto stropy jsou založeny na systému ESA 95, a to včetně nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM), neboť v době přijímání tohoto rozhodnutí ještě nejsou k dispozici údaje vycházející z revidovaného Evropského systému účtů stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (1) (dále jen „ESA 2010“). Za účelem zachování nezměněné částky finančních zdrojů, které jsou Unii dávány k dispozici, je vhodné tyto stropy vyjádřené procentním podílem HND upravit. Uvedené stropy by měly být upraveny, jakmile všechny členské státy předají své údaje na základě systému ESA 2010. V případě jakýchkoli změn ESA 2010, které představují podstatnou změnu úrovně HND, by stropy pro vlastní zdroje a prostředky na závazky měly být upraveny znovu.

(7)

Evropská rada na zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 vyzvala Radu, aby pokračovala v práci na návrhu Komise týkajícím se nového vlastního zdroje založeného na DPH s cílem učinit jej co možná nejjednodušším a nejtransparentnějším, posílit vazbu s politikou EU v oblasti DPH a skutečnými příjmy z DPH a zajistit rovné zacházení s daňovými poplatníky ve všech členských státech. Usnesla se na tom, že by nový vlastní zdroj z DPH mohl nahradit stávající vlastní zdroj založený na DPH. Evropská rada dále vzala na vědomí, že dne 22. ledna 2013 přijala Rada rozhodnutí, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2). Vyzvala zúčastněné členské státy, aby posoudily, zda by se tato daň mohla stát základem pro nový vlastní zdroj rozpočtu EU. Usnesla se, že toto by nemělo dopad na nezúčastněné členské státy ani na výpočet opravy pro Spojené království.

(8)

Evropská rada se na zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 usnesla na tom, že bude vypracováno nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření, jak je uvedeno v čl. 311 čtvrtém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Do uvedeného nařízení by proto měla být začleněna ustanovení obecné povahy, jež se uplatňují na všechny druhy vlastních zdrojů a u nichž je vyžadován náležitý parlamentní dohled, jak je uvedeno ve Smlouvách, jako jsou zejména postup pro výpočet ročního rozpočtového zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu a aspekty kontroly příjmů a dohledu nad nimi.

(9)

Z důvodů soudržnosti, kontinuity a právní jistoty by měla být přijata ustanovení, jež se budou týkat přechodu od systému zavedeného rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom (3) k systému postavenému na tomto rozhodnutí.

(10)

Rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom by mělo být zrušeno.

(11)

Pro účely tohoto rozhodnutí by všechny peněžní částky měly být uváděny v eurech.

(12)

Evropský účetní dvůr a Evropský hospodářský a sociální výbor byly konzultovány a vydaly svá stanoviska (4).

(13)

S cílem zajistit přechod k revidovanému systému vlastních zdrojů a shodu s rozpočtovým rokem by se toto rozhodnutí mělo používat od 1. ledna 2014,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro přidělování vlastních zdrojů Unie, aby bylo podle článku 311 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) zajištěno financování ročního rozpočtu Unie.

Článek 2

Kategorie vlastních zdrojů a specifické způsoby jejich výpočtu

1.   Vlastní zdroje rozpočtu Unie tvoří tyto příjmy:

a)

tradiční vlastní zdroje sestávající z dávek, prémií, doplňkových nebo vyrovnávacích částek, dodatkových částek nebo položek, cel stanovených ve společném celním sazebníku a dalších poplatků, současných i budoucích, zavedených orgány Unie v obchodě se třetími zeměmi a cel na výrobky spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která pozbyla platnosti, jakož i dávek a dalších poplatků stanovených v rámci společné organizace trhu s cukrem;

b)

aniž je dotčen odst. 4 druhý pododstavec, příjmy z použití jednotné sazby pro všechny členské státy na harmonizovaný vyměřovací základ DPH, který se určuje podle pravidel Unie. Vyměřovací základ pro tyto účely pro každý členský stát nepřesahuje 50 % hrubého národního důchodu (HND), jak je definován v odstavci 7;

c)

aniž je dotčen odst. 5 druhý pododstavec, příjmy z použití jednotné sazby, která se určí v rámci rozpočtového procesu s ohledem na celkovou výši všech ostatních příjmů, na součet HND všech členských států.

2.   Vlastní zdroje rozpočtu Unie tvoří rovněž příjmy z jakýchkoliv nových poplatků zavedených v rámci některé společné politiky v souladu se Smlouvou o fungování EU, pokud je dodržen postup podle článku 311 Smlouvy o fungování EU.

3.   Členské státy si ponechávají k pokrytí nákladů na výběr 20 % z částek uvedených v odst. 1 písm. a).

4.   Jednotná sazba uvedená v odst. 1 písm. b) činí 0,30 %.

Pouze pro období 2014 až 2020 se sazba uplatňovaná u vlastního zdroje z DPH stanoví v případě Německa, Nizozemska a Švédska na 0,15 %.

5.   Jednotná sazba podle odst. 1 písm. c) se použije na HND každého členského státu.

Pouze v období 2014 až 2020 využívá Dánsko hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND v rozsahu 130 milionů EUR, Nizozemsko hrubého snížení ročních příspěvků založených na HND v rozsahu 695 milionů EUR a Švédsko hrubého snížení ročních příspěvků založených na HND v rozsahu 185 milionů EUR. Rakousko využívá hrubého snížení svého ročního příspěvku založeného na HND v roce 2014 v rozsahu 30 milionů EUR, v roce 2015 v rozsahu 20 milionů EUR a v roce 2016 v rozsahu 10 milionů EUR. Tyto částky jsou vyjádřeny v cenách roku 2011 a upravují se na běžné ceny použitím nejaktuálnějšího deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise a který je k dispozici při sestavování příslušného návrhu rozpočtu. Tato hrubá snížení jsou přiznána po provedení výpočtu opravy ve prospěch Spojeného království a po jejím financování podle článků 4 a 5 tohoto rozhodnutí a nemají na ni žádný dopad. Jsou financována všemi členskými státy.

6.   Pokud není rozpočet na počátku rozpočtového roku přijat, zůstává až do vstupu nových sazeb v platnost použitelná stávající sazba pro zdroj z DPH a stávající sazba pro HND.

7.   HND uvedeným v odst. 1 písm. c) se rozumí roční HND v tržních cenách, stanovený Komisí za použití nařízení (EU) č. 549/2013 (dále jen „ESA 2010“).

Pokud by změny ESA 2010 vedly k podstatným změnám HND uvedeného v odst. 1 písm. c), rozhodne Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně, zda se tyto změny mají použít i pro účely tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Strop pro vlastní zdroje

1.   Celková výše vlastních zdrojů přidělených Unii na pokrytí ročních přídělů na platby nesmí překročit 1,23 % ze součtu HND všech členských států.

2.   Celková roční výše přídělů na závazky zahrnutých do rozpočtu Unie nesmí překročit 1,29 % ze součtu HND všech členských států.

Mezi příděly na závazky a příděly na platby se zachovává řádný poměr, aby byla zajištěna jejich slučitelnost a aby bylo umožněno dodržování stropu podle odstavce 1 v následujících letech.

3.   Jakmile všechny členské státy předají své údaje na základě systému ESA 2010, přepočítá Komise pro účely tohoto rozhodnutí stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 podle tohoto vzorce:

Formula

V tomto vzorci označuje „t“ poslední úplný rok, za který jsou údaje pro výpočet HND k dispozici.

4.   Jestliže vlivem změn v ESA 2010 dojde k podstatným změnám úrovně HND, přepočítá Komise stropy uvedené v odstavcích 1 a 2, přepočtené v souladu s odstavcem 3, podle tohoto vzorce:

Formula

V tomto vzorci označuje „t“ poslední úplný rok, za který jsou údaje pro výpočet HND k dispozici.

Proměnné „x“ a „y“ označují příslušné stropy přepočtené podle odstavce 3.

Článek 4

Mechanismus opravy ve prospěch Spojeného království

Spojenému království je poskytována oprava rozpočtových nevyvážeností.

Tato oprava se určuje:

a)

výpočtem rozdílu za předchozí rozpočtový rok mezi:

procentním podílem Spojeného království na výši nelimitovaného vyměřovacího základu DPH a

procentním podílem Spojeného království na celkových přidělených výdajích;

b)

vynásobením takto získaného rozdílu celkovými přidělenými výdaji;

c)

vynásobením výsledku podle písmene b) koeficientem 0,66;

d)

odečtením od výsledku podle písmene c) důsledků, které má pro Spojené království přechod na limitovanou DPH a na platby uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c), tj. rozdílu mezi:

tím, co by Spojené království muselo zaplatit na částkách financovaných ze zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c), pokud by jednotná sazba byla použita na nelimitovaný základ DPH, a

platbami Spojeného království podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a c);

e)

odečtením čistých příjmů Spojeného království ze zvýšení procentního podílu zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), které si členské státy ponechávají k pokrytí nákladů na výběr a dalších souvisejících nákladů, od výsledku podle písmene d);

f)

úpravou výpočtu snížením celkových přidělených výdajů o celkové výdaje přidělené v členských státech, které k Unii přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházejících ze záruční sekce EZOZF.

Článek 5

Financování mechanismu opravy ve prospěch Spojeného království

1.   Náklady na opravu uvedenou v článku 4 nesou jiné členské státy než Spojené království podle tohoto postupu:

a)

rozdělení nákladů se nejprve vypočítá úměrně k podílu každého členského státu na platbách uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c), s výjimkou Spojeného království, a aniž by se bral ohled na hrubá snížení příspěvků Dánska, Nizozemska, Rakouska a Švédska založených na HND podle čl. 2 odst. 5;

b)

poté se rozdělení nákladů upraví tak, aby byl podíl Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska na financování omezen na jednu čtvrtinu jejich běžného příspěvku vyplývajícího z tohoto výpočtu.

2.   Oprava se Spojenému království poskytuje snížením jeho plateb vyplývajících z uplatňování čl. 2 odst. 1 písm. c). Náklady nesené ostatními členskými státy se přičítají k jejich platbám vyplývajícím pro každý členský stát z uplatňování čl. 2 odst. 1 písm. c).

3.   Výpočty nezbytné k uplatňování čl. 2 odst. 5, článku 4 a tohoto článku provádí Komise.

4.   Pokud není rozpočet na počátku rozpočtového roku přijat, zůstávají použitelné opravy poskytované Spojenému království a náklady, které nesou ostatní členské státy, jak byly zahrnuty do posledního přijatého rozpočtu.

Článek 6

Zásada univerzálnosti

Příjmy uvedené v článku 2 se využívají bez rozdílu na financování veškerých výdajů ročního rozpočtu Unie.

Článek 7

Přenos přebytku

Případné přebytky příjmů Unie nad celkovými skutečnými výdaji během rozpočtového roku se přenášejí do následujícího rozpočtového roku.

Článek 8

Výběr vlastních zdrojů a jejich poskytování Komisi

1.   Vlastní zdroje Unie uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) vybírají členské státy v souladu se svými právními předpisy a správními opatřeními, které případně upraví tak, aby splňovaly požadavky právní úpravy Unie.

Komise pravidelně prověřuje příslušné vnitrostátní právní předpisy, které jí sdělí členské státy, oznamuje členským státům úpravy, které považuje za nezbytné k dosažení souladu s právní úpravou Unie, a podává v případě potřeby zprávy rozpočtovému orgánu.

2.   Členské státy poskytují Komisi zdroje stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) v souladu s předpisy přijatými podle čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Článek 9

Prováděcí opatření

Rada přijme postupem stanoveným v čl. 311 čtvrtém pododstavci Smlouvy o fungování EU prováděcí opatření pro tyto prvky systému vlastních zdrojů:

a)

postup pro výpočet ročního rozpočtového zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu, jak je stanoveno v článku 7;

b)

ustanovení a opatření potřebná pro kontrolu příjmů uvedených v článku 2 a dohled nad nimi, včetně veškerých příslušných požadavků na podávání zpráv.

Článek 10

Závěrečná a přechodná ustanovení

1.   S výhradou odstavce 2 se zrušuje rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom. Veškeré odkazy na rozhodnutí Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom (5), na rozhodnutí Rady 85/257/EHS, Euratom (6), na rozhodnutí Rady 88/376/EHS, Euratom (7), na rozhodnutí Rady 94/728/ES, Euratom (8), na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom (9) nebo na rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom se považují za odkazy na toto rozhodnutí a je nutno je číst v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Články 2, 4, a 5 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom, 2000/597/ES, Euratom a 2007/436/ES, Euratom se nadále používají pro výpočet a úpravu příjmů vycházejících z použití sazby na jednotně určený základ DPH omezený na rozpětí 50 % až 55 % HNP nebo HND každého členského státu, v závislosti na daném roce, a pro výpočet opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království pro období od roku 1995 do roku 2013.

3.   U částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), které měly členské státy v souladu s platnými pravidly Unie poskytnout do 28. února 2001, si členské státy i nadále ponechávají k pokrytí nákladů na výběr 10 % těchto částek.

U částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), které měly členské státy v souladu s platnými pravidly Unie poskytnout mezi 1. březnem 2001 a 28. únorem 2014, si členské státy i nadále ponechávají k pokrytí nákladů na výběr 25 % těchto částek.

4.   Pro účely tohoto rozhodnutí jsou všechny peněžní částky uváděny v eurech.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí oznámí členským státům generální tajemník Rady.

Členské státy oznámí neprodleně generálnímu tajemníku Rady dokončení postupu nezbytného pro přijetí tohoto rozhodnutí v souladu se svými ústavními předpisy.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po obdržení posledního oznámení podle druhého pododstavce.

Použije se od 1. ledna 2014.

Článek 12

Zveřejnění

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. května 2014.

Za Radu

předseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 22, 25.1.2013, p. 11.

(3)  Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17).

(4)  Stanovisko Evropského účetního dvora č. 2/2012 ze dne 20. března 2012 (Úř. věst. C 112, 18.4.2012, s. 1) a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2012 (Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 45).

(5)  Rozhodnutí Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom ze dne 21. dubna 1970 o nahrazení finančních příspěvků členských států vlastními zdroji Společenství (Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 19).

(6)  Rozhodnutí Rady 85/257/EHS, Euratom ze dne 7. května 1985 o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 128, 14.5.1985, s. 15).

(7)  Rozhodnutí Rady 88/376/EHS, Euratom ze dne 24. června 1988 o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 24).

(8)  Rozhodnutí Rady 94/728/ES, Euratom ze dne 31. října 1994 o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 9).

(9)  Rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42).


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) až e)

Čl. 4 druhý pododstavec písm. a) až e)

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec písm. f)

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec písm. g)

Čl. 4 druhý pododstavec písm. f)

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Čl. 8 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12


Top