Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0769

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; Zrušeno 32006R1907 . Latest consolidated version: 16/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj

31976L0769Úřední věstník L 262 , 27/09/1976 S. 0201 - 0203
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 4 S. 0178
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 5 S. 0208
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 13 Svazek 5 S. 0208
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 5 S. 0229
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 5 S. 0229


Směrnice Rady

ze dne 27. července 1976

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

(76/769/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že všechny předpisy týkající se uvádění na trh nebezpečných látek a přípravků musí směřovat k ochraně veřejnosti, a zejména osob, které tyto látky a přípravky používají;

vzhledem k tomu, že by měly přispívat k ochraně životního prostředí před všemi látkami a přípravky, které mají ekotoxické vlastnosti nebo mohou znečistit životní prostředí;

vzhledem k tomu, že by měly také směřovat k obnovení, zachování a zvýšení kvality lidského života;

vzhledem k tomu, že se nebezpečné látky a přípravky řídí v členských státech určitými předpisy; že se tyto předpisy liší v definování podmínek jejich uvádění na trh a používání; že tyto rozdíly jsou překážkou obchodu a mají přímý dopad na vytváření a fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že tato překážka by proto měla být odstraněna; že k tomu je nutné uvést v soulad právní předpisy, které upravují tuto záležitost v členských státech;

vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se některých nebezpečných látek a přípravků již byla přijata ve směrnicích Společenství; že je i nadále nutné stanovit pravidla pro další výrobky, zejména ty, u kterých se mezinárodní organizace dohodly na omezeních, jako například u polychlorovaných bifenylů (PCB), jejichž výrobu a použití omezilo rozhodnutí učiněné Radou OECD dne 13. února 1973; že toto opatření je nutné k tomu, aby se zabránilo vstřebávání PCB do lidského organismu a následnému ohrožení lidského zdraví;

vzhledem k tomu, že podrobná zkoumání prokázala, že polychlorované terfenyly (PCT) představují podobné riziko jako PCB; že uvádění na trh a používání těchto látek by mělo být rovněž omezeno;

vzhledem k tomu, že bude kromě toho nutné pravidelné přezkoumání celého problému s ohledem na postupný přechod k úplnému zákazu PCB a PCT;

vzhledem k tomu, že chlor-1-ethylen (monomer vinylchloridu) jako hnací plyn v aerosolech představuje ohrožení lidského zdraví a jeho použití by proto mělo být zakázáno,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Aniž jsou dotčeny jiné příslušné předpisy Společenství, týká se tato směrnice omezení uvádění na trh a používání v příloze uvedených nebezpečných látek a přípravků v členských státech Společenství.

2. Tato směrnice se nevztahuje na

a) přepravu nebezpečných látek a přípravků po železnici, silnici, vnitrozemských vodních cestách, moři nebo vzduchem;

b) nebezpečné látky a přípravky vyvážené do třetích zemí;

c) látky a přípravky v tranzitu podléhající celní kontrole za předpokladu, že nebudou zpracovány.

3. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "látkami" chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo průmyslově vyrobené;

b) "přípravky" směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek.

Článek 2

Členské státy provedou veškerá nezbytná opatření, aby nebezpečné látky a přípravky uvedené v příloze mohly být uváděny na trh nebo používány pouze za podmínek zde uvedených. Uvedená omezení nelze vztahovat na uvádění na trh nebo používání za účelem výzkumu a vývoje nebo analýzy.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v platnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od jejího oznámení a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. července 1976.

Za Radu

předseda

M. Van Der Stoel

[1] Úř. věst. C 60, 13.3.1975, s. 49.

[2] Úř. věst. C 16, 23.1.1975, s. 25.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1.3. Název látky, skupiny látek nebo přípravků | 1.4. Omezující podmínky |

1.polychlorované bifenyly (PCB), s výjimkou mono- a dichlorovaných bifenylů,polychlorované terfenyly (PCT),přípravky s obsahem PCB nebo PCT vyšším než 0,1 % hmot. | Nejsou povoleny s výjimkou následujících kategorií 1.elektrická zařízení s uzavřeným obvodem: transformátory, odpory a cívky;2.velké kondenzátory (≥ 1 kg celkové hmotnosti);3.malé kondenzátory (za předpokladu, že PCB má max. obsah chloru 43 % a neobsahuje více než 3,5 % penta- nebo výše chlorovaných bifenylů);Malé kondenzátory, které nesplňují výše uvedené požadavky, mohou být ještě uváděny na trh po dobu jednoho roku od data vstupu této směrnice v platnost. Toto omezení se nevztahuje na malé kondenzátory, které jsou již používány;4.kapaliny pro přenos tepla v tepelných výměnících s uzavřeným okruhem (kromě zařízení pro zpracování potravin, krmiv, farmaceutických a veterinárních produktů; avšak pokud je PCB použito ve výše uvedených zařízeních již v době oznámení této směrnice, jeho použití může pokračovat nejpozději do 31. prosince 1979);5.hydraulické kapaliny používané v:a)podzemních důlních zařízeních;b)zařízeních obsahujících elektrolyzéry pro elektrolytickou výrobu hliníku, používaných v době přijetí této směrnice nejpozději do 31. prosince 1979;6.základní výrobky a meziprodukty pro další zpracování na jiné výrobky, které nejsou zakázány touto směrnicí. |

3.Chlorethen (monomer vinylchloridu) | Jako hnací plyn se nesmí používat v žádných aerosolech. |

--------------------------------------------------

Top