Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0011

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/es ze dne 23. března 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

OJ L 100, 19.4.1994, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 39 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 39 - 43
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 56 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 56 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 66 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/oj

31994L0011Úřední věstník L 100 , 19/04/1994 S. 0037 - 0041
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 26 S. 0039
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 26 S. 0039


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/es

ze dne 23. března 1994

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy,

vzhledem k tomu, že v některých členských státech existují předpisy o označování obuvi, jejichž záměrem je chránit a informovat veřejnost a rovněž zajišťovat oprávněné zájmy průmyslu;

vzhledem k tomu, že nejednotnost takových předpisů vytváří nebezpečí vzniku překážek obchodu v rámci Společenství, a tím narušení funkce vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že jednotlivé prvky společného systému označování obuvi by měly být přesně definovány, aby se zabránilo problémům vyplývajícím z rozdílnosti systémů;

vzhledem k tomu, že usnesení Rady ze dne 9. listopadu 1989 o politice ochrany spotřebitele [3] vyzývá k úsilí o zlepšení informovanosti spotřebitele o výrobcích;

vzhledem k tomu, že je v zájmu jak spotřebitelů, tak obuvnického průmyslu, aby byl zaveden systém, který pomocí přesných údajů o povaze materiálů používaných v hlavních částech obuvi sníží nebezpečí klamání;

vzhledem k tomu, že v usnesení Rady ze dne 5. dubna 1993 o budoucích opatřeních týkajících se označování výrobků v zájmu spotřebitele [4] se označování považuje za jeden z důležitých prostředků pro dosažení lepší informovanosti a průhlednosti pro spotřebitele a pro zajištění harmonického fungování vnitřní trhu;

vzhledem k tomu, že harmonizace vnitrostátních právních předpisů je vhodnou cestou k odstranění překážek volného obchodu; že tohoto cíle nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států; že tato směrnice stanoví pouze ty požadavky, které jsou nezbytné pro volný pohyb výrobků, na něž se vztahuje,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na označování materiálů použitých v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli.

Pro účely této směrnice se "obuví" rozumějí všechny výrobky s připevněnými podešvemi, které jsou určeny k ochraně nebo pokrytí nohy, včetně částí uvedených v příloze I a dodávaných na trh samostatně.

Nevyčerpávající seznam výrobků, na které se vztahuje tato směrnice, je uveden v příloze II.

Tato směrnice se nevztahuje na

- použitou, obnošenou obuv,

- ochrannou obuv, na kterou se vztahuje směrnice 89/686/EHS [5],

- obuv, na kterou se vztahuje směrnice 76/769/EHS [6],

- obuv, která má povahu hračky.

2. Označení musí informovat o složení obuvi způsobem uvedeným v článku 4.

i) Označení musí informovat o třech částech obuvi, které jsou definovány v příloze I – jedná se o

a) vrch,

b) podšívku a stélku a

c) podešev.

ii) Složení obuvi musí být uvedeno způsobem předepsaným v článku 4 buď formou piktogramů, nebo písemných údajů, které pro specifické materiály stanoví příloha I.

iii) V případě vrchu musí být zatřídění materiálů prováděno na základě čl. 4 odst. 1 a přílohy I, přičemž se nebere v úvahu příslušenství nebo ztužení, jako jsou chrániče kotníků, obruby, ozdoby, přezky, poutka, kroužky nebo podobné vybavení.

iv) V případě podešve je v souladu s článkem 4 zatřídění založeno na objemu materiálů, které jsou v podešvi obsaženy.

Článek 2

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby veškerá obuv uváděná na trh vyhovovala požadavkům této směrnice na označování, aniž jsou dotčeny jiné příslušné předpisy Společenství.

2. Pokud je na trh uváděna obuv, která není v souladu s předpisy týkajícími se požadavků na označování, přijme příslušný členský stát odpovídající opatření podle svých vnitrostátních právních předpisů.

Článek 3

Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, nesmějí členské státy zakazovat nebo bránit uvádění obuvi, která splňuje požadavky této směrnice na označování, na trh uplatňováním neharmonizovaných vnitrostátních předpisů upravujících označování některých druhů obuvi nebo obuvi všeobecně.

Článek 4

1. Označení musí poskytovat informace o materiálu, určeném v souladu s přílohou I, který tvoří nejméně 80 % plochy vrchu, podšívky a stélky obuvi a nejméně 80 % objemu podešve. Jestliže žádný z materiálů nedosahuje nejméně 80 %, měla by být uvedena informace o dvou hlavních materiálech použitých ve složení obuvi.

2. Informace musí být uvedena na obuvi. Výrobce nebo jeho pověřený zástupce usazený ve Společenství může zvolit buď piktogramy, nebo písemné údaje alespoň v tom jazyce nebo jazycích, které mohou být v souladu se Smlouvou stanoveny členským státem, v němž dochází ke spotřebě, jak je uvedeno a znázorněno v příloze I. Členské státy ve svých vnitrostátních předpisech zajistí, aby spotřebitelé byli náležitě informováni o významu těchto piktogramů a aby tyto předpisy nevytvářely překážky obchodu.

3. Pro účely této směrnice se "označením" rozumí připojení požadované informace alespoň k jednomu kusu obuvi z páru obuvi. Toto označení může být provedeno natisknutím, nalepením, vyražením nebo připevněním štítku.

4. Označení musí být viditelné, dobře připevněné a přístupné; rozměry piktogramů musí být dostatečně velké, aby informace v nich obsažené byly snadno srozumitelné. Označení nesmí uvádět spotřebitele v omyl.

5. Výrobce nebo jeho pověřený zástupce usazený ve Společenství odpovídá za připojení označení a za správnost informací v něm obsažených. Není-li výrobce ani jeho pověřený zástupce usazen ve Společenství, připadá tato povinnost osobě, která je odpovědná za první uvedení obuvi na trh ve Společenství. Maloobchodník zodpovídá za to, že na obuvi, kterou prodává, je uvedeno vhodné označení předepsané touto směrnicí.

Článek 5

Podle potřeby mohou být k informacím požadovaným touto směrnicí připojeny dodatečné textové informace. V souladu s článkem 3 však členské státy nesmějí zakazovat nebo bránit uvádění obuvi, která splňuje požadavky této směrnice, na trh.

Článek 6

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 23. září 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy použijí předpisy uvedené v odstavci 1 ode dne 23. března 1996. Zásoby zboží fakturovaného nebo dodaného maloobchodníkovi před tímto datem nebudou podléhat těmto předpisům do 23. září 1997.

3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4. Do tří let od provedení této směrnice předloží Komise Radě hodnotící zprávu, která přihlédne ke všem obtížím, na které hospodářské subjekty narazí při provádění ustanovení této směrnice, a která bude v případě potřeby obsahovat vhodné návrhy pro přezkoumání.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. března 1994.

Za Evropský parlament

předseda

E. Klepsch

Za Radu

Předseda

Th. Pangalos

[1] Úř. věst. C 74, 25.3.1992, s. 10.

[2] Úř. věst. C 287, 4.11.1992, s. 36.

[3] Úř. věst. C 294, 22.11.1989, s. 1.

[4] Úř. věst. C 110, 20.4.1993, s. 3.

[5] Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.

[6] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

1. Definice a odpovídající piktogramy nebo písemné údaje týkající se částí obuvi, které mají být označeny.

| Piktogram | Písemné údaje |

+++++ TIFF +++++

a)VrchVnější strana svršku, který je spojen s podešví. | | FTigeDObermaterialITTomaiaNLBovendeelENUpperDKOverdelGRΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣESEmpeinePParte superior |

+++++ TIFF +++++

b)Podšívka a stélkaPodšívka svršku a stélka, které tvoří vnitřek obuvi. | | FDoublure et semelle de propretéDFutter und DecksohleITFodera e SottopiedeNLVoering en inlegzoolENLining and sockDKForing og bindsålGRΦΟΔΡΕΣESForro y plantillaPForro e Palmilha |

+++++ TIFF +++++

c)PodeševSpodní část obuvi, která je vystavena opotřebení a je spojena se svrškem. | | FSemelle extérieureDLaufsohleITSuola esternaNLBuitenzoolENOuter soleDKYdersålGRΣΟΛΑESSuelaPSola |

2. Definice a odpovídající piktogramy materiálů

Piktogramy týkající se materiálů musí být umístěny na označení vedle piktogramů týkajících se tří částí obuvi uvedených v článku 4 a v části 1 této přílohy.

| Piktogram | Písemné údaje |

+++++ TIFF +++++

a)i) UseňVšeobecný termín pro kůži nebo kožku, jejíž původní vláknitá struktura zůstala více nebo méně zachována, vyčiněnou, aby odolávala hnilobě. Chlupy nebo vlna mohou nebo nemusí být odstraněny. Useň se také vyrábí z kůže nebo kožky, která byla před činěním nebo po činění štípána na vrstvy nebo rozdělena na části. Pokud však byla vyčiněná kůže nebo kožka rozložena mechanicky nebo chemicky na vláknité částice, malé kousky nebo prach a pak s pojivem nebo bez pojiva zpracována do archů nebo jiných tvarů, pak takové archy nebo tvary nejsou usní. Jestliže má useň na povrchu nános, tato vrstva, jakýmkoliv způsobem aplikovaná nebo nalepená jako konečná úprava, nesmí být tlustší než 0,15 mm. Takto jsou do této definice zahrnuty všechny usně, aniž jsou dotčeny jiné zákonné povinnosti, např. na základě Washingtonské úmluvy.Pokud se použije v nepovinné dodatečné textové informaci podle článku 5 termín "useň s přírodním lícem", pak se bude vztahovat na useň, jejíž původní líc, který se objevil po odloučení pokožky, nebyl odstraněn broušením nebo štípáním. | | FCuirDLederITCuoioNLLederENLeatherDKLæderGRΔΕΡΜΑESCueroPCouros e peles curtidas |

+++++ TIFF +++++

a)ii) Povrstvená useňUseň, na jejímž povrchu je nános, který nepřesahuje třetinu celkové tloušťky výrobku, ale je tlustší než 0,15 mm. | | FCuir enduitDBeschichtetes LederITCuoio rivestitoNLGecoat lederENCoated leatherDKOvertrukket læderGRΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑESCuero untadoPCouro revestido |

+++++ TIFF +++++

b)Přírodní textilie a syntetické nebo netkané textilie"Textiliemi" se rozumějí všechny výrobky, na které se vztahuje směrnice 71/307/EHS a její změny. | | FTextileDTextilITTessiliNLTextielENTextileDKTekstil-materialerGRΥΡΑΣΜΑESTextilPTéxteis |

+++++ TIFF +++++

c)Ostatní materiály | | FAutres matériauxDSonstiges MaterialITAltre materieNLOverige materialenENOther materialsDKAndre materialerGRΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑESOtros materialesPOutros materiais |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

PŘÍKLADY OBUVI, NA KTEROU SE VZTAHUJE TATO SMĚRNICE

"Obuv" může zahrnovat druhy od sandálů, jejichž svršky sestávají pouze ze šňůrek nebo řemínků, až po vysokou obuv, jejíž svršky pokrývají bérce a stehna. Mezi tyto výrobky jsou zahrnuty:

i) polobotková obuv s nízkým nebo vysokým podpatkem, vycházková i domácí;

ii) kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká obuv;

iii) sandály různých typů, "espadrily" (obuv s plátěným svrškem a podešví ze spleteného rostlinného materiálu), tenisová, běžecká a jiná sportovní obuv, koupací obuv a jiná rekreační obuv;

iv) speciální sportovní obuv určená k provádění sportovní činnosti, která je nebo může být opatřena hřeby, kolíky, zarážkami, příchytkami, výstupky atd., bruslařská obuv, lyžařská sjezdařská a lyžařská běžecká obuv, zápasnická obuv, boxerská obuv a cyklistická obuv; patří sem také komplety sestavené z obuvi a připevněných bruslí nebo kolečkových bruslí;

v) baletní obuv;

vi) obuv tvořená jedním dílcem, vyrobená zejména tvářením z pryže nebo plastů, s výjimkou jednorázových výrobků z lehkých nebo málo odolných materiálů (papíru, plastových fólií atd., bez připevněných podešví);

vii) přezůvková obuv nošená přes jinou obuv, v některých případech bez podpatku;

viii) jednorázová obuv s připevněnými podešvemi, vesměs určená k tomu, aby byla použita jen jednou;

ix) ortopedická obuv.

Z důvodů jednotnosti a srozumitelnosti mohou být výrobky spadající do kapitoly 64 kombinované nomenklatury, s výjimkou vymezených případů uvedených v popisu výrobků, na něž se vztahuje tato směrnice, obecně považovány za výrobky, které spadají do oblasti působnosti této směrnice.

--------------------------------------------------

Top