Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0132

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009 , kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu

OJ L 292, 10.11.2009, p. 5–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 316

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj

10.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/5


SMĚRNICE RADY 2009/132/ES

ze dne 19. října 2009,

kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 93 a 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 83/181/EHS ze dne 28. března 1983, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 14 odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (3), byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

V souladu s článkem 131 a čl. 143 písm. b) a c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (5) osvobozují členské státy od daně konečný dovoz zboží, vztahuje-li se na ně osvobození od cla jiné, než jaké stanoví společný celní sazebník, aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, a za podmínek, které členské státy stanoví mimo jiné k zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem či zneužití daňového režimu.

(3)

V souladu s článkem 145 směrnice 2006/112/ES má Komise předložit Radě návrhy směřující ke stanovení daňových pravidel Společenství, která upřesní oblast působnosti osvobození od daně podle článků 143 a 144 uvedené směrnice, a prováděcích pravidel k nim.

(4)

Je žádoucí dosáhnout co nejširšího souladu mezi celními předpisy a předpisy pro daň z přidané hodnoty, avšak při uplatňování daňového systému je třeba přihlédnout k rozdílům v záměrech a struktuře mezi cly a daní z přidané hodnoty.

(5)

Odpovídá-li to cílům harmonizace daní, měla by být pro dovoz stanovena jiná úprava daně z přidané hodnoty. Osvobození od daně při dovozu mohou být poskytnuta pouze tehdy, jestliže nemohou ohrozit podmínky hospodářské soutěže na společném trhu.

(6)

Některá osvobození od daně uplatňovaná členskými státy vyplývají z dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi, které se s ohledem na svůj předmět týkají pouze signatářského členského státu. Není účelné vymezovat na úrovni Společenství podmínky pro poskytování těchto osvobození. Postačí oprávnit dotyčné členské státy, aby je zachovaly.

(7)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Tato směrnice vymezuje oblast působnosti osvobození od daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uvedených v čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES a stanoví prováděcí pravidla podle článku 145 uvedené směrnice.

V souladu s článkem 131 a čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES uplatňují členské státy osvobození od daně stanovená v této směrnici za podmínek, které samy stanoví k zajištění správného a jednoduchého uplatňování těchto osvobození a k zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem či zneužití daňového režimu.

Článek 2

1.   Pro účely této směrnice se rozumí

a)

„dovozem“ dovoz zboží vymezený v článku 30 směrnice 2006/112/ES a jeho propuštění do volného oběhu po uplatnění některého z režimů uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice nebo režimu dočasného použití nebo tranzitu;

b)

„osobním majetkem“ věci určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti, zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, sportovní nebo rekreační plavidla a sportovní nebo rekreační letadla, domácí zásoby odpovídající běžnému zásobení rodiny, zvířata v zájmovém chovu a jezdecká zvířata;

c)

„vybavením domácnosti“ ošacení, bytový textil a nábytek a další bytové vybavení určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti;

d)

„alkoholickými výrobky“ výrobky (pivo, víno, aperitivy na bázi vína nebo lihu, destiláty, likéry nebo lihoviny atd.) spadající pod čísla 2203 až 2208 kombinované nomenklatury;

e)

„Společenstvím“ území členských států, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES.

2.   Osobní majetek nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru ani být určen k výkonu ekonomické činnosti ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 2006/112/ES. Nicméně přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání dané osoby se rovněž považují za její osobní majetek.

HLAVA II

DOVOZ OSOBNÍHO MAJETKU FYZICKÝMI OSOBAMI ZE TŘETÍCH ZEMÍ NEBO ÚZEMÍ

KAPITOLA 1

Osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu do Společenství

Článek 3

Za podmínek stanovených v článcích 4 až 11 je při dovozu od daně osvobozen osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu ze země mimo Společenství do některého členského státu.

Článek 4

Osobní majetek je osvobozen od daně, jestliže

a)

byl, s výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi, v držení dotyčné osoby, a jedná-li se o nespotřebitelné věci, byl užíván v bývalém obvyklém místě pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému tato osoba ukončila obvyklý pobyt mimo Společenství;

b)

je v novém obvyklém místě pobytu určen ke stejnému účelu užívání.

Členské státy navíc mohou vázat osvobození osobního majetku od daně na podmínku, že z něj byla v zemi nebo na území původu nebo v zemi nebo na území odeslání vybrána obvyklá cla nebo daně.

Článek 5

Osvobození od daně mohou využít pouze osoby, které měly obvyklé místo pobytu mimo Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Příslušné orgány však mohou povolit výjimku z pravidla uvedeného v prvním pododstavci za podmínky, že osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo Společenství po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Článek 6

Od daně nejsou osvobozeny

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

dopravní prostředky k obchodnímu použití;

d)

předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání.

Od daně rovněž nemusí být osvobozeny dopravní prostředky určené ke smíšenému užívání pro obchodní nebo profesionální účely.

Článek 7

1.   S výjimkou mimořádných okolností je osobní majetek osvobozen od daně, pokud je trvale dovezen ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila obvyklý pobyt ve Společenství.

2.   Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezen najednou nebo postupně.

Článek 8

1.   Až do uplynutí lhůty dvanácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení ke konečnému dovozu nesmí být osobní majetek osvobozený od daně zapůjčen, zastaven, pronajat ani převeden za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, zástavě, pronájmu nebo převodu uskutečněnými před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 se na dotyčný majetek uplatní DPH podle sazby platné ke dni výpůjčky, zástavy, nájmu nebo převodu podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 9

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 lze osobní majetek osvobodit od daně i tehdy, byl-li trvale dovezen přede dnem, kdy osoba zahájila obvyklý pobyt ve Společenství, pokud osoba prohlásí, že zde obvyklý pobyt skutečně zahájí do šesti měsíců. Toto prohlášení je spojeno se složením jistoty, jejíž formu a výši stanoví příslušné orgány.

2.   Použije-li se odstavec 1, počítá se lhůta uvedená v čl. 4 prvním pododstavci písm. a) ode dne dovozu osobního majetku do Společenství.

Článek 10

1.   Jestliže dotčená osoba z důvodů vyplývajících z jejího povolání opustila třetí zemi nebo třetí území, kde měla obvyklé místo pobytu, aniž má současně obvyklý pobyt na území některého členského státu, ale hodlá jej zde později zahájit, mohou příslušné orgány osvobodit od daně osobní majetek, který tato osoba za tímto účelem na uvedené území dopraví.

2.   Osobní majetek uvedený v odstavci 1 je osvobozen od daně za podmínek stanovených v článcích 3 až 8, přičemž

a)

lhůty uvedené v čl. 4 prvním pododstavci písm. a) a čl. 7 odst. 1 se počítají ode dne dovozu;

b)

lhůta uvedená v čl. 8 odst. 1 se počítá ode dne zahájení obvyklého pobytu dotčené osoby na území Společenství.

3.   Osobní majetek je osvobozen od daně za podmínky, že osoba prohlásí, že skutečně zahájí obvyklý pobyt na území Společenství ve lhůtě, kterou stanoví příslušné orgány podle okolností. Tyto orgány mohou vyžadovat, aby bylo toto prohlášení spojeno se složením jistoty, jejíž formu a výši stanoví.

Článek 11

Příslušné orgány se mohou odchýlit od čl. 4 prvního pododstavce písm. a) a b), čl. 6 prvního pododstavce písm. c) a d) a článku 8, je-li dotčená osoba nucena přenést své obvyklé místo pobytu na území Společenství v důsledku mimořádných politických okolností.

KAPITOLA 2

Zboží dovážené při příležitosti sňatku

Článek 12

1.   Za podmínek stanovených v článcích 13 až 16 je od daně osvobozena výbava a vybavení domácnosti, včetně nového, osoby, která při příležitosti svého sňatku přenáší své obvyklé místo pobytu na území Společenství.

Od daně jsou osvobozeny rovněž dary obvykle darované při příležitosti sňatku, které osoba splňující podmínky uvedené v prvním pododstavci obdrží od osob s obvyklým místem pobytu mimo Společenství. Toto osvobození od daně se vztahuje na dary, jejichž hodnota nepřesahuje 200 EUR. Členské státy však mohou osvobodit od daně dary v hodnotě vyšší než 200 EUR, pokud hodnota žádného daru osvobozeného od daně nepřesahuje 1 000 EUR.

2.   Členské státy mohou vázat osvobození zboží uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci od daně na podmínku, že z něj byla v zemi nebo na území původu nebo v zemi nebo na území odeslání vybrána obvyklá cla nebo daně.

Článek 13

Osvobození zboží od daně lze poskytnout pouze osobě, která

a)

měla obvyklé místo pobytu mimo Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců;

b)

předloží doklad o uzavření sňatku.

Z tohoto pravidla však lze povolit výjimku za podmínky, že tato osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo Společenství po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Článek 14

Od daně nejsou osvobozeny alkoholické výrobky ani tabák a tabákové výrobky.

Článek 15

1.   Kromě mimořádných okolností je osvobozeno od daně zboží trvale dovezené

a)

nejdříve dva měsíce před předpokládaným dnem sňatku a

b)

nejpozději čtyři měsíce po dni sňatku.

V případě uvedeném v prvním pododstavci písm. a) může být osvobození od daně podmíněno složením přiměřené jistoty, jejíž formu a výši stanoví příslušné orgány.

2.   Zboží osvobozené od daně může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezeno najednou nebo postupně.

Článek 16

1.   Až do uplynutí lhůty dvanácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení ke konečnému dovozu nesmí být osobní majetek zapůjčen, zastaven, pronajat ani převeden za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, zástavě, pronájmu nebo převodu uskutečněnými před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 se na dotyčný majetek uplatní DPH podle sazby platné ke dni výpůjčky, zástavy, nájmu nebo převodu podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

KAPITOLA 3

Osobní majetek nabytý děděním

Článek 17

Za podmínek stanovených v článcích 18, 19 a 20 je od daně osvobozen osobní majetek, který fyzická osoba s obvyklým místem pobytu ve Společenství nabyla děděním ze zákona nebo ze závěti.

Článek 18

Od daně nejsou osvobozeny

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

dopravní prostředky k obchodnímu použití;

d)

předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje, které byly nezbytné k výkonu povolání zesnulého;

e)

zásoby surovin, hotových výrobků a polotovarů;

f)

živý inventář a zásoby zemědělských produktů přesahující množství odpovídající běžnému zásobení rodiny.

Článek 19

1.   Osobní majetek je osvobozen od daně, je-li trvale dovezen ve lhůtě dvou let ode dne nabytí dědických práv k tomuto majetku (konečného rozhodnutí o pozůstalosti).

Z důvodu mimořádných okolností však mohou příslušné orgány tuto lhůtu prodloužit.

2.   Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezen najednou nebo postupně.

Článek 20

Články 17, 18 a 19 se použijí obdobně na osobní majetek nabytý děděním ze závěti právnickými osobami vykonávajícími nevýdělečnou činnost, které jsou usazeny na území Společenství.

HLAVA III

DOVOZ VÝBAVY, STUDIJNÍCH POTŘEB A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI ŽÁKŮ NEBO STUDENTŮ

Článek 21

1.   Od daně jsou osvobozeny výbava, studijní potřeby a užitkové vybavení domácnosti tvořící obvyklé zařízení studentského pokoje, které patří žákům nebo studentům přijíždějícím k pobytu ve Společenství za účelem studia a které jsou určeny k jejich osobnímu užívání po dobu jejich studia.

2.   Pro účely tohoto článku se rozumí

a)

„žákem nebo studentem“ osoba řádně zapsaná ve vzdělávacím zařízení, aby zde v denním studiu navštěvovala pořádanou výuku;

b)

„výbavou“ prádlo, bytový textil a ošacení, včetně nového;

c)

„studijními potřebami“ předměty, nástroje a přístroje (včetně kalkulátorů a psacích strojů) obvykle používané žáky nebo studenty při studiu.

Článek 22

Osvobození od daně se poskytuje nejméně jednou za školní rok.

HLAVA IV

DOVOZ ZBOŽÍ NEPATRNÉ HODNOTY

Článek 23

Od daně je osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 10 EUR. Členské státy mohou osvobodit od daně dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota přesahuje 10 EUR, ale nepřesahuje 22 EUR.

Členské státy však mohou z osvobození od daně podle první věty prvního pododstavce vyloučit zboží dovážené v rámci zásilkového prodeje.

Článek 24

Od daně nejsou osvobozeny

a)

alkoholické výrobky;

b)

parfémy a toaletní vody;

c)

tabák a tabákové výrobky.

HLAVA V

INVESTIČNÍ MAJETEK A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ DOVÁŽENÉ PŘI PŘEMÍSTĚNÍ ČINNOSTI PODNIKU

Článek 25

1.   Aniž jsou dotčena opatření platná v členských státech v oblasti průmyslové a obchodní politiky, mohou členské státy za podmínek stanovených v článcích 26 až 29 osvobodit od daně investiční majetek a ostatní zařízení podniku, který ukončil svou činnost ve třetí zemi nebo na třetím území odeslání, aby vykonával obdobnou činnost ve Společenství, a který v souladu s čl. 213 odst. 1 směrnice 2006/112/ES předem oznámil příslušným orgánům členského státu zahájení této činnosti.

Při přemístění zemědělského podniku je od daně osvobozen rovněž jeho živý inventář.

2.   Pro účely odstavce 1 se rozumí

a)

„činností“ ekonomická činnost ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice 2006/112/ES;

b)

„podnikem“ samostatná ekonomická jednotka výroby nebo služeb.

Článek 26

1.   Od daně je osvobozen investiční majetek a ostatní zařízení podniku, které

a)

s výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi byly skutečně používány v podniku po dobu nejméně dvanácti měsíců před ukončením činnosti podniku ve třetí zemi nebo na třetím území odeslání, odkud byl přemístěn;

b)

jsou po přemístění určeny ke stejnému účelu použití;

c)

jsou určeny k činnosti, která není osvobozena od daně podle článků 132, 133, 135 a 136 směrnice 2006/112/ES;

d)

odpovídají druhu a velikosti daného podniku.

2.   Až do vstupu společných pravidel zmíněných v čl. 176 prvním pododstavci směrnice 2006/112/ES v platnost mohou členské státy zcela nebo zčásti vyloučit z osvobození od daně investiční majetek, na který se použil čl. 176 druhý pododstavec uvedené směrnice.

Článek 27

Od daně není osvobozen investiční majetek a ostatní zařízení podniku usazeného mimo Společenství přemístěné na území Společenství z důvodů splynutí nebo sloučení s podnikem usazeným ve Společenství bez vytvoření nové činnosti.

Článek 28

Od daně nejsou osvobozeny

a)

dopravní prostředky, které neslouží k výrobním účelům ani k poskytování služeb;

b)

zásoby všeho druhu určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat;

c)

paliva a zásoby surovin, hotových výrobků nebo polotovarů;

d)

hospodářská zvířata, která jsou vlastnictvím obchodníků s hospodářskými zvířaty.

Článek 29

S výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi jsou od daně osvobozeny jen investiční majetek a ostatní zařízení dovezené ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne ukončení činnosti podniku ve třetí zemi nebo na třetím území odeslání.

HLAVA VI

DOVOZ NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH K VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

KAPITOLA 1

Produkty zemědělců ze Společenství pocházející z pozemků ležících ve třetí zemi nebo na třetím území

Článek 30

1.   Za podmínek stanovených v článcích 31 a 32 jsou od daně osvobozeny produkty zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické, které pocházejí z pozemků ležících ve třetí zemi nebo na třetím území v bezprostřední blízkosti území Společenství a obhospodařovaných zemědělci, jejichž podnik má sídlo ve Společenství v bezprostřední blízkosti dané země nebo daného území.

Od daně jsou rovněž osvobozeni čistokrevní koně staří nejvýše šest měsíců narození ve třetí zemi nebo na třetím území ze zvířete, které bylo ve Společenství pokryto a poté dočasně vyvezeno k porodu.

2.   Při dovozu produktů chovu se osvobození uvedené v odst. 1 prvním pododstavci použije tehdy, jestliže pocházejí ze zvířat, která byla odchována, získána nebo dovezena v souladu s obecnou daňovou úpravou v členském státě dovozu.

Článek 31

Od daně jsou osvobozeny pouze produkty, které prošly pouze ošetřením běžným po sklizni nebo produkci.

Článek 32

Od daně jsou osvobozeny pouze produkty dovážené dotyčným zemědělcem nebo na jeho účet.

Článek 33

Tato kapitola se použije obdobně na výtěžky rybolovu nebo rybářství provozovaného na hraničních jezerech a vodních tocích Společenství rybáři usazenými ve Společenství a úlovky lovců usazených ve Společenství z lovu na těchto jezerech a vodních tocích.

KAPITOLA 2

Osivo, hnojiva a produkty k pěstování rostlin a obdělávání půdy

Článek 34

Za podmínek stanovených v článku 35 jsou od daně osvobozeny osivo, hnojiva a produkty k pěstování rostlin a obdělávání půdy určené pro pozemky ležící ve Společenství v bezprostřední blízkosti třetí země nebo třetího území a obhospodařované zemědělci, jejichž podnik má sídlo na území uvedené země nebo území v bezprostřední blízkosti území Společenství.

Článek 35

1.   Od daně jsou osvobozeny pouze osivo, hnojiva a jiné produkty v množství nezbytném k obhospodařování daných pozemků.

Od daně jsou osvobozeny pouze osivo, hnojiva a jiné produkty dovážené do Společenství dotyčným zemědělcem nebo na jeho účet.

2.   Osvobození od daně mohou členské státy podmínit vzájemností.

HLAVA VII

DOVOZ LÉČEBNÝCH LÁTEK, LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, LABORATORNÍCH ZVÍŘAT A BIOLOGICKÝCH NEBO CHEMICKÝCH LÁTEK

KAPITOLA 1

Laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu

Článek 36

1.   Od daně jsou osvobozeny

a)

zvířata speciálně připravená a bezúplatně zaslaná pro laboratorní účely;

b)

biologické nebo chemické látky dovážené v mezích a za podmínek stanovených v článku 60 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (6).

2.   Od daně jsou podle odstavce 1 osvobozeny pouze zvířata a biologické nebo chemické látky určené

a)

pro veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo pro organizační složky veřejných nebo veřejně prospěšných zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo

b)

pro soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum a kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od daně.

KAPITOLA 2

Léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání

Článek 37

1.   Aniž jsou dotčena osvobození podle čl. 143 písm. a) směrnice 2006/112/ES, jsou za podmínek stanovených v článku 38 této směrnice od daně osvobozeny

a)

léčebné látky lidského původu;

b)

činidla k určování krevní skupiny;

c)

činidla k určování tkání.

2.   Pro účely odstavce 1 se rozumějí

a)

„léčebnými látkami lidského původu“ lidská krev a její deriváty (úplná lidská krev, sušená lidská krevní plazma, lidský albumin a stálé roztoky lidských plazmatických proteinů, lidský imunoglobulin a lidský fibrinogen);

b)

„činidly k určování krevní skupiny“ veškerá činidla lidského, živočišného, rostlinného nebo jiného původu určená k určování krevní skupiny a neslučitelnosti krevní skupiny;

c)

„činidly k určování tkání“ veškerá činidla lidského, živočišného, rostlinného nebo jiného původu určená k určování lidských tkání.

Článek 38

Od daně je osvobozeno pouze zboží, které je

a)

určeno subjektům nebo laboratořím schváleným příslušnými orgány, aby je používaly výlučně k lékařským nebo vědeckým účelům s vyloučením jakéhokoli obchodního účelu;

b)

doprovázeno osvědčením o své totožnosti vydaným příslušným orgánem v zemi nebo na území odeslání;

c)

uloženo v nádobách opatřených zvláštním identifikačním štítkem.

Článek 39

Od daně jsou rovněž osvobozeny speciální nádoby nezbytné k přepravě léčebných látek lidského původu, činidel k určování krevní skupiny nebo činidel k určování tkání, jakož i rozpouštědla a příslušenství nezbytné k jejich užití, které mohou zásilky případně obsahovat.

KAPITOLA 3

Referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků

Článek 40

Od daně jsou osvobozeny zásilky obsahující vzorky referenčních látek schválených Světovou zdravotnickou organizací určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčivých přípravků a zasílané příjemcům, kterým příslušné orgány členského státu povolily přijímat tyto zásilky s osvobozením od daně.

KAPITOLA 4

Farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech

Článek 41

Od daně jsou osvobozeny humánní léčivé přípravky nebo veterinární léčivé přípravky určené pro osoby nebo zvířata účastnící se mezinárodních sportovních událostí v množství a druhu potřebném k uspokojování jejich potřeb při jejich pobytu ve Společenství.

HLAVA VIII

ZBOŽÍ URČENÉ CHARITATIVNÍM NEBO DOBROČINNÝM SUBJEKTŮM

KAPITOLA 1

Obecné ustanovení

Článek 42

Členské státy mohou omezit množství nebo hodnotu zboží osvobozeného podle kapitol 2, 3 a 4, aby zabránily zneužití nebo závažnějšímu narušení hospodářské soutěže.

KAPITOLA 2

Zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů

Článek 43

1.   Za podmínek stanovených v článcích 44, 45 a 46 jsou od daně osvobozeny

a)

bezúplatně nabyté základní životní potřeby dovážené státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány, aby byly rozděleny zdarma potřebným osobám;

b)

zboží všeho druhu zasílané zdarma osobou nebo subjektem usazeným mimo Společenství bez jakéhokoli obchodního záměru z jejich strany státním subjektům nebo jiným charitativním nebo dobročinným subjektům schváleným příslušnými orgány, které má být použito při příležitostných charitativních akcích k získání peněžních prostředků pro potřebné osoby;

c)

kancelářské zařízení a kancelářské potřeby zasílané zdarma osobou nebo subjektem usazeným mimo Společenství bez jakéhokoli obchodního záměru z jejich strany charitativním nebo dobročinným subjektům schváleným příslušnými orgány, aby je používaly výhradně k zabezpečení své činnosti a k uskutečňování svých charitativních nebo dobročinných cílů.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) se „základními životními potřebami“ rozumí zboží potřebné k uspokojení bezprostředních potřeb osob, jako jsou potraviny, léky, ošacení a přikrývky.

Článek 44

Od daně nejsou osvobozeny

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

káva a čaj;

d)

motorová vozidla s výjimkou sanitních vozidel.

Článek 45

Osvobození od daně se uděluje pouze subjektům, jejichž účetnictví umožňuje příslušným orgánům kontrolu operací a které skýtají veškeré záruky považované za potřebné.

Článek 46

1.   Zboží uvedené v článku 43 nesmí subjekt, kterému bylo osvobození od daně poskytnuto, zapůjčit, pronajmout ani převést za úplatu nebo bezúplatně k účelům jiným než uvedeným v odst. 1 písm. a) a b) uvedeného článku, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, pronájmu nebo převodu ve prospěch subjektu, kterému se zboží osvobozuje od daně podle článků 43 a 45, zůstává osvobození od daně zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od daně.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem odvést DPH podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 47

1.   Subjekty uvedené v článku 43, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od daně nebo které hodlají používat zboží osvobozené od daně pro jiné účely, než které stanoví uvedený článek, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Zboží zůstávající v držení subjektů, které nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od daně, podléhá DPH při dovozu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Zboží použité subjektem, který uplatnil nárok na osvobození od daně, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článku 43, podléhá DPH při dovozu podle sazby platné ke dni, kdy bylo použito pro jiné účely, podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

KAPITOLA 3

Zboží dovážené ve prospěch zdravotně postižených osob

Článek 48

1.   Od daně je osvobozeno zboží, které je speciálně určeno pro vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj nevidomých a jiných tělesně či duševně postižených osob, jestliže je

a)

dováženo institucemi nebo organizacemi, jejichž hlavní činností je vzdělávání zdravotně postižených osob nebo pomoc zdravotně postiženým osobám, pokud jim příslušné orgány členských států povolily přijímat toto zboží s osvobozením od daně, a

b)

poskytnuto těmto institucím nebo organizacím bezúplatně a bez jakéhokoli obchodního záměru dárce.

2.   Od daně jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství dotyčného zboží, nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě tohoto zboží, dovážené současně s tímto zbožím nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zboží již dříve osvobozené od daně anebo pro zboží, které by mohlo být osvobozeno od daně v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od daně.

3.   Zboží osvobozené od daně nesmí být použito pro jiné účely než pro vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj nevidomých a jiných zdravotně postižených osob.

Článek 49

1.   Zboží osvobozené od daně mohou přijímající instituce nebo organizace zapůjčit, pronajmout nebo převést za úplatu nebo bezúplatně, avšak nikoli za účelem zisku, ve prospěch osob uvedených v článku 48, o něž pečují, aniž by z tohoto zboží bylo třeba odvést DPH při dovozu.

2.   Žádnou výpůjčku, pronájem ani převod nelze uskutečnit za jiných podmínek, než které jsou stanoveny v odstavci 1, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

Je-li zboží zapůjčeno, pronajato nebo převedeno ve prospěch samotné instituce nebo organizace, které má sama nárok na osvobození zboží od daně při dovozu, zůstává osvobození od daně zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od daně.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem odvést DPH podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 50

1.   Instituce a organizace uvedené v článku 48, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od daně nebo které hodlají používat zboží osvobozené od daně pro jiné účely, než které stanoví uvedený článek, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Zboží zůstávající v držení institucí nebo organizací, které nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od daně, podléhá DPH při dovozu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Zboží použité institucí nebo organizací, která uplatnila nárok na osvobození od daně, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v článku 48, podléhá DPH při dovozu podle sazby platné ke dni, kdy bylo použito pro jiné účely, podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

KAPITOLA 4

Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof

Článek 51

Za podmínek stanovených v článcích 52 až 57 je od daně osvobozeno zboží dovážené státními subjekty nebo jinými charitativními nebo dobročinnými subjekty schválenými příslušnými orgány, které má být

a)

rozděleno zdarma obětem katastrof, které postihly území jednoho nebo více členských států;

b)

dáno zdarma k dispozici obětem takových katastrof s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví dotyčného subjektu.

Od daně je za stejných podmínek osvobozeno zboží dovážené záchrannými jednotkami, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací.

Článek 52

Od daně nejsou osvobozeny materiál a zařízení určené k opětovné výstavbě na postiženém území.

Článek 53

O osvobození zboží od daně rozhoduje Komise na žádost jednoho nebo více dotčených členských států ve zkráceném řízení zahrnujícím konzultaci s ostatními členskými státy. Je-li to nezbytné, stanoví rozhodnutí rozsah a prováděcí podmínky osvobození od daně.

Až do oznámení rozhodnutí Komise mohou členské státy postižené katastrofou povolit dovoz zboží k účelům uvedeným v článku 51 s pozastavením odpovídající DPH při dovozu, pokud se ji dovážející subjekt zaváže odvést, nebude-li osvobození od daně poskytnuto.

Článek 54

Osvobození od daně se uděluje pouze subjektům, jejichž účetnictví umožňuje příslušným orgánům kontrolu jejich operací a které skýtají veškeré záruky považované za potřebné.

Článek 55

1.   Zboží uvedené v čl. 51 prvním pododstavci nesmí subjekt, kterému bylo osvobození od daně poskytnuto, zapůjčit, pronajmout ani převést za úplatu nebo bezúplatně za podmínek jiných než stanovených v uvedeném článku, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Při výpůjčce, pronájmu nebo převodu ve prospěch subjektu, kterému se zboží osvobozuje od daně podle článku 51, zůstává osvobození od daně zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od daně.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem odvést DPH podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 56

1.   Zboží uvedené v čl. 51 prvním pododstavci písm. b) nesmí být po ukončení svého užívání oběťmi katastrof zapůjčeno, pronajato ani převedeno za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2.   Je-li zboží zapůjčeno, pronajato nebo převedeno ve prospěch subjektu, kterému se zboží osvobozuje od daně podle článku 51, anebo subjektu, kterému se zboží osvobozuje od daně podle čl. 43 odst. 1 písm. a), zůstává osvobození od daně zachováno, je-li zboží používáno k účelům, pro které se osvobozuje od daně.

V ostatních případech je při výpůjčce, pronájmu nebo převodu třeba předem odvést DPH podle sazby platné ke dni výpůjčky, pronájmu nebo převodu podle druhu zboží a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 57

1.   Subjekty uvedené v článku 51, které již nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od daně nebo které hodlají používat zboží osvobozené od daně pro jiné účely, než které stanoví uvedený článek, o tom uvědomí příslušné orgány.

2.   Je-li zboží zůstávající v držení subjektů, které nesplňují podmínky pro nárok na osvobození od daně, převedeno na subjekt, kterému se zboží osvobozuje od daně podle této kapitoly, nebo případně na subjekt, kterému se zboží osvobozuje od daně podle článku 43, zůstává osvobození od daně zachováno, používá-li dotyčný subjekt toto zboží k účelům, pro které se osvobozuje od daně. V ostatních případech podléhá toto zboží DPH při dovozu podle sazby platné ke dni, kdy uvedené podmínky přestaly být plněny, podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

3.   Zboží použité subjektem, který uplatnil nárok na osvobození od daně, pro jiné účely, než které jsou uvedeny v této kapitole, podléhá DPH při dovozu podle sazby platné ke dni, kdy bylo použito pro jiné účely, podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

HLAVA IX

DOVOZ V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

KAPITOLA 1

Čestná vyznamenání nebo ceny

Článek 58

Poskytne-li dotčená osoba příslušným orgánům uspokojivé odůvodnění a nejedná-li se o dovoz obchodní povahy, jsou od daně osvobozeny

a)

vyznamenání udělená vládou třetí země osobám, které mají obvyklé místo pobytu ve Společenství;

b)

poháry, medaile a podobné předměty v zásadě symbolické povahy, jež byly osobám, které mají obvyklé místo pobytu ve Společenství, uděleny ve třetí zemi nebo na třetím území jako pocta za jejich činnosti v oblasti umění, vědy, sportu, veřejných služeb nebo jako uznání za zásluhy u příležitosti zvláštní události a které dovážejí tyto osoby;

c)

poháry, medaile a podobné předměty v zásadě symbolické povahy, které darovaly orgány nebo osoby usazené ve třetí zemi nebo na třetím území, aby byly na území Společenství uděleny ke stejným účelům, jaké jsou uvedeny v písmenu b);

d)

ceny, trofeje a upomínky symbolické povahy a nízké hodnoty určené k tomu, aby byly rozdávány zdarma osobám s obvyklým místem pobytu ve třetí zemi nebo na třetím území při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných mezinárodních akcí, a které svou povahou, jednotkovou hodnotou ani jinými vlastnostmi nesvědčí o obchodním záměru.

KAPITOLA 2

Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů

Článek 59

Aniž jsou případně dotčeny předpisy o mezinárodním cestovním styku, je za podmínek stanovených v článcích 60 a 61 osvobozeno od daně zboží

a)

dovážené osobami, které vykonaly oficiální návštěvu ve třetí zemi nebo na třetím území a které je při této příležitosti obdržely darem od hostitelských úřadů;

b)

dovážené osobami, které přijíždějí do Společenství na oficiální návštěvu a které je při této příležitosti hodlají odevzdat darem hostitelským úřadům;

c)

zasílané jako dary vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle orgánem veřejné moci nebo sdružením vykonávajícím veřejně prospěšnou činnost, který se nachází ve třetí zemi nebo na třetím území, orgánu veřejné moci nebo sdružení provozujícímu veřejně prospěšnou činnost, který se nachází v členském státě dovozu a kterému příslušné orgány povolily přijímat toto zboží s osvobozením od daně.

Článek 60

Od daně nejsou osvobozeny alkoholické nápoje ani tabák a tabákové výrobky.

Článek 61

Od daně je zboží osvobozeno, jestliže

a)

k darování zboží dochází příležitostně;

b)

zboží svou povahou, hodnotou ani množstvím nesvědčí o obchodním záměru a

c)

zboží není použito k obchodním účelům.

KAPITOLA 3

Zboží určené k užívání panovníky a hlavami států

Článek 62

1.   Od daně jsou osvobozeny v mezích a za podmínek stanovených příslušnými orgány

a)

dary vládnoucím panovníkům a hlavám států;

b)

zboží určené k užívání nebo spotřebě vládnoucími panovníky a hlavami států třetí země nebo jejich oficiálními zástupci během oficiální návštěvy ve Společenství.

2.   Osvobození od daně uvedené v odst. 1 písm. b) může členský stát dovozu podmínit vzájemností.

3.   Osvobození od daně uvedené v odstavci 1 se vztahuje rovněž na osoby, které na mezinárodní úrovni požívají obdobné výsady jako vládnoucí panovník nebo hlava státu.

HLAVA X

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ K PODPOŘE OBCHODNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 1

Vzorky zboží nepatrné hodnoty

Článek 63

1.   Aniž je dotčen čl. 67 odst. 1 písm. a), jsou od daně osvobozeny vzorky zboží nepatrné hodnoty, které mohou sloužit pouze k získání objednávky zboží, jež představují.

2.   Příslušné orgány mohou podmínit osvobození vzorků zboží od daně tím, že jsou učiněny neupotřebitelnými roztržením, proděrováním, zjevným a nesmazatelným označkováním nebo jiným způsobem, aniž by ztratily povahu vzorků.

3.   Pro účely odstavce 1 se „vzorkem zboží“ rozumí reprezentativní vzorek určité skupiny zboží, který způsobem nabízení k prodeji a množstvím pro zboží daného druhu nebo jakosti vylučuje své použití pro jiné účely, než je podpora obchodní činnosti.

KAPITOLA 2

Tiskoviny a reklamní materiál

Článek 64

Za podmínek stanovených v článku 65 jsou od daně osvobozeny reklamní tiskoviny jako katalogy, ceníky, návody k použití nebo obchodní prospekty týkající se

a)

zboží na prodej nebo k pronájmu nabízeného osobou usazenou mimo Společenství nebo

b)

služeb v oblasti dopravy, obchodního pojištění nebo bankovnictví nabízených osobou usazenou mimo Společenství.

Článek 65

1.   Reklamní tiskoviny jsou osvobozeny od daně, jestliže

a)

na tiskovině je zřetelně uveden název podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí služby uvedené v tiskovině;

b)

každá zásilka obsahuje jen jednu tiskovinu nebo jeden výtisk každé tiskoviny, sestává-li z více tiskovin;

c)

tiskoviny nejsou součástí sdružených zásilek odesílaných jedním odesílatelem jednomu příjemci.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou být zásilky obsahující více výtisků jedné tiskoviny osvobozeny od daně, nepřesahuje-li jejich celková hrubá hmotnost 1 kilogram.

Článek 66

Od daně jsou osvobozeny reklamní předměty bez vlastní obchodní hodnoty, které zasílají dodavatelé zdarma svým zákazníkům a které nejsou kromě své reklamní funkce použitelné k žádným jiným účelům.

KAPITOLA 3

Zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události

Článek 67

1.   Za podmínek stanovených v článcích 68, 69, 70 a 71 jsou od daně osvobozeny

a)

malé vzorky zboží, které jsou určeny k použití na výstavě nebo podobné události;

b)

zboží, které je dováženo výhradně ke svému předvedení nebo k předvedení strojů a přístrojů na výstavě nebo podobné události;

c)

různé pracovní materiály nízké hodnoty, jako barvy, laky, tapety apod., které slouží ke stavbě, zařízení a výzdobě dočasných stánků na výstavě nebo podobné události a které budou použitím znehodnoceny;

d)

tiskoviny, katalogy, obchodní prospekty, ceníky, reklamní plakáty, obrazové a jiné kalendáře, nezarámované fotografie a jiné předměty bezplatně dodané k reklamním účelům ke zboží, které má být předváděno na výstavě nebo podobné události.

2.   Pro účely odstavce 1 se „výstavou nebo podobnou událostí“ rozumějí

a)

výstavy, veletrhy, salony a podobné události obchodní, průmyslové, zemědělské a řemeslné;

b)

výstavy nebo události, které jsou pořádány zejména k dobročinným účelům;

c)

výstavy nebo události, které jsou pořádány zejména k podpoře vědy, techniky, řemesel, umění, vzdělání, kultury, sportu, náboženství, bohoslužeb, odborového hnutí, cestovního ruchu nebo porozumění mezi národy;

d)

setkání zástupců mezinárodních organizací nebo svazů;

e)

oficiální oslavy nebo vzpomínková setkání.

Tato definice však nezahrnuje výstavy pořádané soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zboží.

Článek 68

Vzorky uvedené v čl. 67 odst. 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně, jestliže

a)

jsou dováženy bezplatně jako hotové vzorky nebo jsou na výstavě nebo podobné události zhotoveny z dovezeného volně loženého zboží;

b)

slouží výhradně k tomu, aby byly návštěvníkům během výstavy nebo podobné události bezplatně rozdávány k použití nebo ke spotřebě;

c)

lze je rozeznat jako propagační vzorky nízké jednotkové hodnoty;

d)

nejsou způsobilé k prodeji a jsou případně nabízeny v obalech obsahujících menší množství, než je nejmenší množství téhož zboží skutečně prodávané na trhu;

e)

jde-li o potraviny a nápoje, které nejsou nabízeny podle písmene d), jsou při výstavě nebo podobné události na místě snědeny nebo vypity;

f)

svou celkovou hodnotou a množstvím odpovídají povaze výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

Článek 69

Zboží uvedené v čl. 67 odst. 1 písm. b) je osvobozeno od daně, jestliže

a)

je při výstavě nebo podobné události spotřebováno nebo zničeno a

b)

celkovou hodnotou a množstvím odpovídá povaze výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

Článek 70

Reklamní materiál a propagační předměty uvedené v čl. 67 odst. 1 písm. d) jsou osvobozeny od daně, jestliže

a)

jsou výhradně určeny k bezplatnému rozdávání návštěvníkům během výstavy nebo podobné události;

b)

celkovou hodnotou a množstvím odpovídají povaze výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

Článek 71

Od daně podle čl. 67 odst. 1 písm. a) a b) nejsou osvobozeny

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabák a tabákové výrobky;

c)

paliva a pohonné hmoty.

HLAVA XI

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ KE ZKOUŠKÁM, ANALÝZÁM NEBO POKUSŮM

Článek 72

Za podmínek stanovených v článcích 73 až 78 je od daně osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům za účelem určení jeho složení, povahy nebo jiných technických parametrů, a to buď k informativním účelům, nebo pro účely průmyslového nebo obchodního výzkumu.

Článek 73

Aniž je dotčen článek 76, je zboží osvobozeno od daně, pouze pokud je v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno.

Článek 74

Od daně není osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, které jsou zaměřeny pouze na podporu prodeje.

Článek 75

Od daně je osvobozeno zboží pouze v množství nezbytně nutném pro účel, pro který bylo dovezeno. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušné orgány s přihlédnutím k účelu dovozu.

Článek 76

1.   Od daně je osvobozeno zboží, které není v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno, jsou-li zbývající produkty se souhlasem a pod kontrolou příslušných orgánů

a)

po provedení zkoušek, analýz nebo pokusů zcela zničeny nebo znehodnoceny;

b)

přenechány bez jakýchkoli poplatků ve prospěch státu, pokud tuto možnost stanoví vnitrostátní předpisy;

c)

v řádně odůvodněných případech vyvezeny mimo Společenství.

2.   Pro účely odstavce 1 se „zbývajícími produkty“ rozumějí produkty vzniklé ze zkoušek, analýz nebo pokusů anebo zboží, které nebylo ve skutečnosti použito.

Článek 77

Nepoužije-li se čl. 76 odst. 1, podléhají produkty zbývající po zkouškách, analýzách nebo pokusech uvedených v článku 72 DPH při dovozu podle sazby platné ke dni ukončení těchto zkoušek, analýz nebo pokusů podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Dotyčná osoba však může se souhlasem a pod kontrolou příslušných orgánů přeměnit zbývající produkty na odpad nebo šrot. V tom případě se použije DPH při dovozu na odpad nebo šrot.

Článek 78

Příslušné orgány stanoví lhůtu, v níž se zkoušky, analýzy a pokusy musí provést, a úřední formality potřebné pro použití zboží ke stanoveným účelům.

HLAVA XII

RŮZNÝ DOVOZ

KAPITOLA 1

Zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví

Článek 79

Od daně jsou osvobozeny ochranné známky, vzory, modely nebo nákresy, jakož i dokumentace k nim, doklady k žádostem o přihlášení patentů nebo podobné listiny určené k předložení osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví.

KAPITOLA 2

Turistický propagační materiál

Článek 80

Od daně jsou osvobozeny

a)

dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, průsvitné fólie, ilustrované kalendáře) určené k bezplatnému rozdávání, které mají především vzbudit zájem veřejnosti o návštěvu cizí země, zejména o účast na shromážděních a akcích s kulturním, turistickým, sportovním, náboženským nebo profesním zaměřením, pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy a pokud je zřejmý jejich všeobecný propagační účel;

b)

seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané oficiálními orgány cestovního ruchu nebo pod jejich záštitou a jízdní řády dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy;

c)

technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo dopisovatelům jmenovaným oficiálními vnitrostátními orgány cestovního ruchu, který není určen k rozdávání, jako jsou ročenky, telefonní nebo dálnopisové seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty a dokumentace o muzeích, univerzitách, lázních nebo jiných podobných institucích.

KAPITOLA 3

Různé dokumenty a zboží

Článek 81

1.   Od daně jsou osvobozeny

a)

dokumenty zasílané zdarma orgánům veřejné správy členských států;

b)

publikace cizích vlád a publikace oficiálních mezinárodních subjektů, které mají být bezplatně rozdávány;

c)

hlasovací lístky pro volby pořádané subjekty usazenými mimo Společenství;

d)

předměty sloužící jako důkazy nebo k obdobným účelům v soudním a jiném úředním řízení v členských státech;

e)

podpisové vzory a oběžníky týkající se podpisů, které jsou rozesílány v rámci běžné výměny informací mezi orgány veřejné správy nebo bankami;

f)

úřední tiskoviny zasílané centrálním bankám členských států;

g)

zprávy, přehledy o činnosti, informační zprávy, prospekty, upisovací listiny a jiné dokumenty vystavené společnostmi se sídlem mimo Společenství, které jsou určeny majitelům nebo upisovatelům cenných papírů vydávaných těmito společnostmi;

h)

nahrané nosiče informací (děrné štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy apod.) používané k přenosu informací, které jsou poskytovány příjemci bezplatně, jestliže osvobozením od daně nedojde ke zneužití nebo závažnějšímu narušení hospodářské soutěže;

i)

kartotéky, archivy, formuláře a jiné dokumenty užívané při mezinárodních shromážděních, konferencích nebo kongresech a zprávy z těchto akcí;

j)

plány, technické výkresy, projekty, popisy a jiné podobné doklady dovážené s úmyslem získání nebo plnění objednávek mimo Společenství nebo k účasti v soutěži ve Společenství;

k)

dokumenty určené k používání institucemi usazenými mimo Společenství při zkouškách ve Společenství;

l)

formuláře používané na základě mezinárodních úmluv jako úřední doklady v mezinárodním oběhu dopravních prostředků nebo zboží;

m)

formuláře, nálepky, jízdenky a podobné dokumenty zasílané dopravními nebo ubytovacími podniky nacházejícími se mimo Společenství cestovním kancelářím usazeným ve Společenství;

n)

formuláře a jízdenky, konosamenty, nákladové listy a jiné použité obchodní nebo úřední dokumenty;

o)

úřední tiskopisy vnitrostátních nebo mezinárodních orgánů a tiskopisy odpovídající mezinárodním vzorům zasílané sdruženími usazenými mimo Společenství k distribuci odpovídajícím sdružením ve Společenství;

p)

fotografie, diapozitivy a štočky pro tiskové fotografie, s titulky i bez titulků, zasílané tiskovým agenturám nebo vydavatelům novin a časopisů;

q)

zboží uvedené v příloze I, které vyrábí za jakýmkoli účelem Organizace spojených národů nebo některá z jejích odborných organizací;

r)

sbírkové a umělecké předměty vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea, galerie a další zařízení, kterým příslušné orgány členských států povolily přijímat tyto předměty s osvobozením od daně;

s)

dovážené oficiální publikace vydávané orgány veřejné moci země nebo území vývozu, mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a veřejnoprávními subjekty usazenými v zemi nebo na území vývozu a tiskoviny šířené při příležitosti voleb do Evropského parlamentu nebo při příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, z níž tiskovina pochází, zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými v členských státech, pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi nebo na území vývozu a nevyužily vrácení daně při vývozu.

2.   Osvobození uvedené v odst. 1 písm. r) se poskytne pouze za podmínky, že jsou tyto předměty dováženy bezúplatně, nebo jsou-li dováženy za úplatu, nejsou dodávány osobou povinnou k dani.

KAPITOLA 4

Materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě

Článek 82

Od daně je osvobozen různý materiál, například provazy, lana, sláma, plachty, papíry a lepenka, dřevo či umělá hmota, který je určen k upevnění a ochraně zboží, včetně tepelné ochrany, během jeho přepravy na území Společenství, pokud

a)

nemůže být za obvyklých podmínek opětovně použit a

b)

jeho hodnota tvoří součást základu daně při dovozu, jak je vymezen v kapitole 4 hlavy VII směrnice 2006/112/ES.

KAPITOLA 5

Stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy

Článek 83

Od daně je osvobozeno stelivo, píce a krmivo všeho druhu, které je umístěno v dopravních prostředcích používaných k přepravě zvířat na území členského státu a které je určeno k péči o zvířata během cesty.

KAPITOLA 6

Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech

Článek 84

1.   Za podmínek stanovených v článcích 85, 86 a 87 jsou od daně osvobozeny

a)

pohonné hmoty v běžných nádržích

i)

osobních motorových vozidel, motorových vozidel k obchodnímu použití a motocyklů,

ii)

speciálních kontejnerů;

b)

pohonné hmoty v přenosných nádržích dovážené v osobních motorových vozidlech a na motocyklech v množství nejvýše 10 litrů na vozidlo, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o držení a přepravě pohonných hmot.

2.   Pro účely odstavce 1 se rozumí

a)

„motorovým vozidlem k obchodnímu použití“ silniční motorové vozidlo (včetně tahačů s přívěsem nebo bez něj), které je svou konstrukcí a vybavením přizpůsobené a určené k přepravě za úplatu nebo bezúplatně více než devíti osob, včetně řidiče, anebo zboží, a jakékoli speciální silniční motorové vozidlo určené pro jiné účely než k přepravě jako takové;

b)

„osobním motorovým vozidlem“ motorové vozidlo, které nesplňuje kritéria vymezená v písmenu a);

c)

„běžnými nádržemi“

i)

nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak pro případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy,

ii)

nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny, během dopravy;

d)

„speciálním kontejnerem“ kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně izolační nebo jiný systém.

Za běžné nádrže se vedle nádrží uvedených v prvním pododstavci písm. c) bodě i) považují rovněž plynové nádrže určené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže určené pro jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno.

Článek 85

Členské státy mohou omezit množství pohonných hmot v běžných palivových nádržích motorových vozidel k obchodnímu použití a ve speciálních kontejnerech osvobozené od daně:

a)

pokud vozidlo přijíždí ze třetí země, na 200 litrů na vozidlo a cestu;

b)

na 200 litrů na speciální kontejner a cestu.

Článek 86

Členské státy mohou omezit množství pohonných hmot osvobozených od daně

a)

pro motorová vozidla k obchodnímu použití, která zajišťují mezinárodní dopravu ze třetích zemí nebo třetích území do jejich příhraničního území, jehož hranice prochází ve vzdálenosti nejvýše 25 kilometrů od státní hranice vzdušnou čarou, pokud tuto dopravu provozují osoby s bydlištěm v tomto pásmu;

b)

pro osobní motorová vozidla patřící osobám s bydlištěm v příhraničním území, jehož hranice prochází ve vzdálenosti nejvýše 15 kilometrů od státní hranice s třetí zemí nebo územím vzdušnou čarou.

Článek 87

1.   Pohonné hmoty, které byly osvobozeny od daně, nelze použít v jiném vozidle, než ve kterém byly dovezeny, a nesmějí být z tohoto vozidla vyňaty a skladovány, s výjimkou nutných oprav vozidla, ani převedeny za úplatu nebo bezúplatně osobami, které uplatnily nárok na osvobození od daně.

2.   Při nedodržení podmínek stanovených v odstavci 1 je vybrána DPH při dovozu podle sazby platné ke dni nedodržení podmínek podle druhu a na základě hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 88

Osvobození od daně se vztahuje rovněž na maziva nacházející se v motorových vozidlech v množství odpovídajícím obvyklé potřebě jejich provozu během cesty.

KAPITOLA 7

Zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí

Článek 89

Od daně je osvobozeno zboží jakéhokoli druhu dovážené organizacemi, které k tomuto účelu schválily příslušné orgány, určené k výstavbě, údržbě nebo výzdobě hřbitovů, hrobů a památníků válečných obětí ze třetí země pohřbených ve Společenství.

KAPITOLA 8

Rakve, urny a smuteční ozdoby

Článek 90

Od daně jsou osvobozeny

a)

rakve s tělesnými pozůstatky a urny s popelem zesnulých osob, jakož i květiny, věnce a jiné ozdobné předměty, které je obvykle doprovázejí;

b)

květiny, věnce a jiné ozdobné předměty dovážené osobami s bydlištěm mimo Společenství, které se účastní pohřbu nebo přijíždějí, aby vyzdobily hroby ležící ve Společenství, jestliže toto zboží svou povahou ani množstvím nesvědčí o obchodním záměru.

HLAVA XIII

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 91

Stanoví-li tato směrnice, že zboží je osvobozeno od daně, jsou-li dodrženy určité podmínky, musí dotčená osoba příslušným orgánům uspokojivě prokázat, že tyto podmínky byly splněny.

Článek 92

1.   Směnná hodnota eura v národní měně, ke které se přihlíží pro účely této směrnice, se stanoví jednou ročně. Použijí se sazby platné v první pracovní den měsíce října s účinkem od 1. ledna následujícího roku.

2.   Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národní měně získané přepočtem částek v eurech.

3.   Členské státy mohou ponechat výši osvobození od daně beze změny i po roční úpravě podle odstavce 1, jestliže přepočet částek osvobození od daně vyjádřených v eurech vede před zaokrouhlením podle odstavce 2 ke změně osvobození od daně vyjádřeného v národní měně nižší než 5 % nebo k jeho snížení.

Článek 93

Touto směrnicí není dotčena možnost členských států nadále zachovat

a)

výsady a imunity, které poskytují na základě dohod o kulturní, vědecké nebo technické spolupráci uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi;

b)

zvláštní osvobození od daně odůvodněná povahou pohraničního styku, která poskytují na základě hraničních dohod uzavřených mezi členskými státy a třetími zeměmi;

c)

osvobození od daně v rámci dohod uzavřených na základě vzájemnosti se třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu roku 1944, k provedení doporučených postupů 4.42 a 4.44 v příloze 9 uvedené úmluvy.

Článek 94

Až do zahrnutí do systému Společenství pro osvobození od daně při dovozu si mohou členské státy zachovat osvobození od daně poskytovaná

a)

námořníkům obchodního loďstva;

b)

pracovníkům, kteří se vracejí do země svého původu po pobytu mimo Společenství po dobu alespoň šesti měsíců z důvodu výkonu svého povolání.

Článek 95

Členské státy uvědomí Komisi o opatřeních, která přijmou k provedení této směrnice, a případně uvedou opatření, která přijmou jednoduchým odkazem na odpovídající ustanovení nařízení (EHS) č. 918/83.

Článek 96

Směrnice 83/181/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 97

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 98

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. října 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko ze dne 11. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 175, 28.7.2009, s. 123.

(3)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 38.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.


PŘÍLOHA I

OBRAZOVÝ A ZVUKOVÝ MATERIÁL VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ NEBO KULTURNÍ POVAHY

kód KN

Název zboží

3704 00

Fotografické desky, filmy, papíry, karton a textilie, exponované, avšak nevyvolané:

ex 3704 00 10

– Desky a filmy:

Kinematografické filmy, pozitivní, vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

ex 3705

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy:

Vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

3706

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam:

3706 10

– O šířce 35 mm nebo větší:

– – Ostatní:

ex 3706 10 99

– – – Ostatní pozitivní:

Filmové aktuality (též ozvučené) zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené pro účely reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu

Archivní filmy (též ozvučené) určené k užití spolu s filmovými aktualitami

Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež

Ostatní filmy vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

3706 90

– Ostatní:

– – Ostatní:

– – – Ostatní pozitivní:

ex 3706 90 51

Filmové aktuality (též ozvučené) zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené pro účely reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu

ex 3706 90 91

Archivní filmy (též ozvučené) určené k užití spolu s filmovými aktualitami

ex 3706 90 99

Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež

Ostatní filmy vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

4911

Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií:

– Ostatní:

4911 99

– – Ostatní:

ex 4911 99 00

– – – Ostatní:

Mikrokarty nebo jiné nosiče informací vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, užívané informačními nebo dokumentačními službami

Nástěnné obrazy určené výhradně k předvádění a výuce

ex 8523

Disky, pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37:

Vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

ex 9023 00

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely:

Modely, makety a nástěnné obrazy vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, určené výhradně k předvádění a výuce

Zmenšené makety a modely znázorňující abstraktní pojmy a představy, jako molekulární struktury nebo matematické vzorce

různé

Hologramy k laserové projekci

Multimediální pomůcky

Materiály pro programovou výuku, včetně souborů vzorků s odpovídajícím textovým materiálem


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 96)

Směrnice Rady 83/181/EHS

(Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 38)

 

Směrnice Rady 85/346/EHS

(Úř. věst. L 183, 16.7.1985, s. 21)

 

Směrnice Rady 88/331/EHS

(Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 79)

 

Směrnice Komise 89/219/EHS

(Úř. věst. L 92, 5.4.1989, s. 13)

 

Směrnice Rady 91/680/EHS

(Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 1)

pouze čl. 2 odst. 1 první odrážka

Bod XIII.B.4 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 276)

 

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 96)

Směrnice

Lhůta pro provedení

83/181/EHS

30. června 1984

85/346/EHS

1. října 1985

88/331/EHS

1. ledna 1989

89/219/EHS

1. července 1989

91/680/EHS

31. prosince 1992


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 83/181/EHS

Tato směrnice

Hlava I

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 1 návětí

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) třetí pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) čtvrtý pododstavec

Čl. 2 odst. 2

Čl. 1 odst. 2 písm. c), d) a e)

Čl. 2 odst. 1 písm. c), d) a e)

Hlava I

Hlava II

Kapitola I

Kapitola 1

Články 2 až 5

Články 3 až 6

Čl. 6 první a druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 1 a 2

Články 7 až 10

Články 8 až 11

Kapitola II

Kapitola 2

Čl. 11 odst. 1 a 2

Čl. 12 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 3

Čl. 12 odst. 2

Čl. 12 návětí

Čl. 13 první pododstavec návětí

Čl. 12 písm. a) první věta

Čl. 13 první pododstavec písm. a)

Čl. 12 písm. a) druhá věta

Čl. 13 druhý pododstavec

Čl. 12 písm. b)

Čl. 13 první pododstavec písm. b)

Článek 13

Článek 14

Čl. 14 odst. 1 návětí

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 14 odst. 1 první odrážka první věta

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 14 odst. 1 první odrážka druhá věta

Čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 15 odst. 2

Článek 15

Článek 16

Kapitola III

Kapitola 3

Články 16 až 19

Články 17 až 20

Hlava II

Hlava III

Články 20 a 21

Články 21 a 22

Hlava III

Hlava IV

Články 22 a 23

Články 23 a 24

Hlava IV

Hlava V

Čl. 24 odst. 1

Čl. 25 odst. 1

Čl. 24 odst. 2 návětí

Čl. 25 odst. 2 návětí

Čl. 24 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 25 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 25 odst. 1

Čl. 26 odst. 1

Čl. 25 odst. 2

Čl. 25 odst. 3

Čl. 26 odst. 2

Články 26, 27 a 28

Články 26, 27 a 28

Hlava V

Hlava VI

Kapitola I

Kapitola 1

Čl. 29 odst. 1

Čl. 30 odst. 1 první pododstavec

Čl. 29 odst. 2

Čl. 30 odst. 2

Čl. 29 odst. 3

Čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec

Články 30, 31 a 32

Články 31, 32 a 33

Kapitola II

Kapitola 2

Článek 33

Článek 34

Čl. 34 odst. 1 a 2

Čl. 35 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 34 odst. 3

Čl. 35 odst. 2

Hlava VI

Hlava VII

Kapitola I

Kapitola 1

Čl. 35 odst. 1 návětí

Čl. 36 odst. 1 návětí

Čl. 35 odst. 1 písm. a)

Čl. 36 odst. 1 písm. a)

Čl. 35 odst. 1 písm. b) návětí

Čl. 36 odst. 1 písm. b)

Čl. 35 odst. 1 písm. b) první odrážka

Čl. 35 odst. 1 písm. b) druhá odrážka

Čl. 36 odst. 1 písm. b)

Čl. 35 odst. 2 návětí

Čl. 36 odst. 2 návětí

Čl. 35 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 36 odst. 2 písm. a) a b)

Kapitola II

Kapitola 2

Čl. 36 odst. 1

Čl. 37 odst. 1

Čl. 36 odst. 2 návětí

Čl. 37 odst. 2 návětí

Čl. 36 odst. 2 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 37 odst. 2 písm. a), b) a c)

Články 37 a 38

Články 38 a 39

Kapitola IIa

Kapitola 3

Článek 38a

Článek 40

Kapitola III

Kapitola 4

Článek 39

Článek 41

Hlava VII

Hlava VIII

Kapitola 1

Článek 40

Článek 42

Kapitola I

Kapitola 2

Články 41 až 45

Články 43 až 47

Kapitola II

Kapitola 3

Články 46, 47 a 48

Články 48, 49 a 50

Kapitola III

Kapitola 4

Čl. 49 odst. 1 a 2

Čl. 51 první a druhý pododstavec

Články 50 až 55

Články 52 až 57

Hlava VIII

Hlava IX

Kapitola I

Kapitola 1

Článek 56

Článek 58

Kapitola II

Kapitola 2

Články 57 a 58

Články 59 a 60

Čl. 59 návětí

Čl. 61 návětí

Čl. 59 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 61 písm. a), b) a c)

Kapitola III

Kapitola 3

Čl. 60 první pododstavec návětí

Čl. 62 odst. 1 návětí

Čl. 60 první pododstavec písm. a)

Čl. 62 odst. 1 písm. a)

Čl. 60 první pododstavec písm. b) první věta

Čl. 62 odst. 1 písm. b)

Čl. 60 první pododstavec písm. b) druhá věta

Čl. 62 odst. 2

Čl. 60 druhý pododstavec

Čl. 62 odst. 3

Hlava IX

Hlava X

Kapitola I

Kapitola 1

Článek 61

Článek 63

Kapitola II

Kapitola 2

Čl. 62 návětí

Čl. 64 návětí

Čl. 62 písm. a)

Čl. 64 písm. a)

Čl. 62 písm. b)

Čl. 62 písm. c)

Čl. 64 písm. b)

Čl. 63 první pododstavec návětí

Čl. 65 odst. 1 návětí

Čl. 63 první pododstavec písm. a)

Čl. 65 odst. 1 písm. a)

Čl. 63 první pododstavec písm. b) první věta

Čl. 65 odst. 1 písm. b)

Čl. 63 první pododstavec písm. b) druhá věta

Čl. 65 odst. 2

Čl. 63 první pododstavec písm. c)

Čl. 65 odst. 1 písm. c)

Čl. 63 druhý pododstavec

Článek 64

Článek 66

Kapitola III

Kapitola 3

Čl. 65 odst. 1

Čl. 67 odst. 1

Čl. 65 odst. 2 návětí

Čl. 67 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 65 odst. 2 písm. a) až e)

Čl. 67 odst. 2 první pododstavec písm. a) až e)

Čl. 65 odst. 2 poslední věta

Čl. 67 odst. 2 druhý pododstavec

Články 66 až 69

Články 68 až 71

Hlava X

Hlava XI

Články 70 až 73

Články 72 až 75

Čl. 74 odst. 1 návětí

Čl. 76 odst. 1 návětí

Čl. 74 odst. 1 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 76 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 74 odst. 2

Čl. 76 odst. 2

Články 75 a 76

Články 77 a 78

Hlava XI

Hlava XII

Kapitola I

Kapitola 1

Článek 77

Článek 79

Kapitola II

Kapitola 2

Článek 78

Článek 80

Kapitola III

Kapitola 3

Čl. 79 písm. a) až q)

Čl. 81 odst. 1 písm. a) až q)

Čl. 79 písm. r) první věta

Čl. 81 odst. 1 písm. r)

Čl. 79 písm. r) druhá věta

Čl. 81 odst. 2

Čl. 79 písm. s)

Čl. 81 odst. 1 písm. s)

Kapitola IV

Kapitola 4

Článek 80

Článek 82

Kapitola V

Kapitola 5

Článek 81

Článek 83

Kapitola VI

Kapitola 6

Čl. 82 odst. 1 návětí

Čl. 84 odst. 1 návětí

Čl. 82 odst. 1 písm. a), první a druhá odrážka

Čl. 84 odst. 1 písm. a) body i) a ii)

Čl. 82 odst. 1 písm. b)

Čl. 84 odst. 1 písm. b)

Čl. 82 odst. 2 návětí

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 82 odst. 2 písm. a) první pododstavec první a druhá odrážka a druhý pododstavec

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 82 odst. 2 písm. b)

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 82 odst. 2 písm. c) úvodní slova

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec písm. c) úvodní slova

Čl. 82 odst. 2 písm. c) první odrážka první pododstavec

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod i)

Čl. 82 odst. 2 písm. c) první odrážka druhý pododstavec

Čl. 84 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 82 odst. 2 písm. c) druhá odrážka

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod ii)

Čl. 82 odst. 2 písm. d)

Čl. 84 odst. 2 první pododstavec písm. d)

Čl. 83 první pododstavec návětí

Čl. 85 návětí

Čl. 83 písm. a)

Čl. 85 písm. a)

Čl. 83 písm. b)

Čl. 83 písm. c)

Čl. 85 písm. b)

Čl. 83 druhý pododstavec

Článek 84

Článek 86

Čl. 85 první a druhý pododstavec

Čl. 87 odst. 1 a 2

Článek 86

Článek 88

Kapitola VII

Kapitola 7

Článek 87

Článek 89

Kapitola VIII

Kapitola 8

Článek 88

Článek 90

Hlava XII

Hlava XIII

Články 89, 90 a 91

Články 91, 92 a 93

Článek 92

Článek 94

Čl. 93 odst. 1

Čl. 93 odst. 2

Článek 95

Článek 96

Článek 97

Článek 94

Článek 98

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top