Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0047

Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty

OJ L 116, 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 286 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/18


SMĚRNICE RADY 2009/47/ES

ze dne 5. května 2009,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (3) členským státům povoluje uplatňovat jednu nebo dvě snížené sazby, které nesmí být nižší než 5 % a které se vztahují pouze na omezený seznam dodání zboží a poskytnutí služeb.

(2)

Komise ve sdělení o jiných než základních sazbách DPH předloženém Evropskému parlamentu a Radě v roce 2007 dospěla k závěru, že uplatňování snížených sazeb DPH u místně poskytovaných služeb nepředstavuje z hlediska řádného fungování vnitřního trhu žádnou reálnou hrozbu a může mít za určitých podmínek příznivý vliv na tvorbu pracovních míst a boj proti šedé ekonomice. Je proto vhodné členským státům umožnit, aby uplatňovaly snížené sazby DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce, na něž se vztahují přechodná ustanovení platná do konce roku 2010, a u restauračních a cateringových služeb.

(3)

Vzhledem k tomu, že pokud jde o dodání alkoholických nebo nealkoholických nápojů v rámci restauračních a cateringových služeb, může být odůvodněno stanovení rozdílného zacházení s těmito nápoji ve srovnání se zacházením stanoveným v rámci dodání potravin, je vhodné výslovně stanovit, že členský stát může zahrnout nebo vyloučit dodání alkoholických nebo nealkoholických nápojů, pokud uplatňuje sníženou sazbu u poskytnutí restauračních a cateringových služeb uvedených v příloze III směrnice 2006/112/ES.

(4)

Směrnice 2006/112/ES by měla být dále změněna tak, aby bylo možné uplatňovat snížené sazby nebo případně osvobození od daně v omezeném počtu případů, ze společenských nebo zdravotních důvodů, a za účelem zpřesnění a přizpůsobení pojmu knihy uvedenému v příloze III uvedené směrnice s ohledem na technický pokrok.

(5)

Obsah některých ustanovení směrnice 2006/112/ES týkajících se stávajících výjimek a seznam uvedený v příloze IV směrnice uvedené směrnice budou zahrnuty do seznamu dodání zboží a poskytnutí služeb, u kterých je na základě této směrnice možné uplatňovat sníženou sazbu. Tato ustanovení a příloha IV směrnice 2006/112/ES by měly být z důvodu srozumitelnosti zrušeny.

(6)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (4) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(7)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 104a, který zní:

„Článek 104a

Kypr může jednu ze dvou snížených sazeb stanovených v článku 98 uplatňovat u dodání zkapalněného ropného plynu (LPG) v lahvích.“

2)

Článek 105 se nahrazuje tímto:

„Článek 105

1.   Portugalsko může jednu ze dvou snížených sazeb stanovených v článku 98 uplatňovat u mýtného na mostech v lisabonské oblasti.

2.   Portugalsko může u plnění uskutečněných v autonomních oblastech Azor a Madeiry a u přímého dovozu do těchto oblastí uplatňovat nižší sazby, než jsou sazby, které se uplatňují na pevnině.“

3)

V hlavě VIII se zrušuje kapitola 3.

4)

V článku 111 se s účinkem od 1. ledna 2011 doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

Malta u dodání potravin pro lidskou spotřebu a léčiv.“

5)

V čl. 114 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy uvedené v prvním pododstavci mohou tuto sazbu uplatňovat i u dětského ošacení, dětské obuvi a bydlení.“

6)

Článek 115 se nahrazuje tímto:

„Článek 115

Členské státy, které k 1. lednu 1991 uplatňovaly sníženou sazbu u dětského ošacení, dětské obuvi nebo bydlení, mohou pokračovat v uplatňování uvedené sazby u dodání tohoto zboží nebo u poskytnutí těchto služeb.“

7)

Článek 116 se zrušuje.

8)

V článku 117 se zrušuje odstavec 1.

9)

V článku 125 se zrušuje odstavec 2.

10)

Článek 127 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2011.

11)

V článku 128 se zrušuje odstavec 2.

12)

V článku 129 se zrušuje odstavec 1.

13)

Příloha III se mění v souladu s přílohou této směrnice.

14)

Příloha IV se zrušuje.

Článek 2

Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. května 2009.

Za Radu

předseda

M. KALOUSEK


(1)  Stanovisko ze dne 19. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 25. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha III směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

Bod 6. se nahrazuje tímto:

„6.

dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku knihovnami;“.

2)

Vkládají se nové body, které znějí:

„10a)

renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby;

10b)

čištění oken a úklid v domácnostech;“.

3)

Vkládá se nový bod, který zní:

„12a)

restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání (alkoholických nebo nealkoholických) nápojů;“.

4)

Doplňují se nové body, které znějí:

„19.

drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání);

20.

domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby);

21.

holičství a kadeřnictví.“


Top