Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0030

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství

OJ L 203, 10.8.2000, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 230 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 230 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 26 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; Zrušeno 32014L0047

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/30/oj

32000L0030Úřední věstník L 203 , 10/08/2000 S. 0001 - 0008


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES

ze dne 6. června 2000

o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Růst provozu na pozemních komunikacích staví před všechny členské státy stejné významé otázky spojené s bezpečností a ochranou životního prostředí.

(2) Je v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže, aby užitková vozidla byla používána, pouze pokud jsou udržována na vysokém stupni technické způsobilosti.

(3) Na základě směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [4] procházejí užitková vozidla každý rok technickou kontrolou u schváleného subjektu.

(4) Článek 4 směrnice 94/12/ES [5] stanoví komplexní přístup k otázkám efektivnosti nákladů u opatření ke snížení znečištění životního prostředí způsobeného silniční dopravou. Tento přístup byl zahrnut v evropském programu "Auto-ropa I", který poskytl objektivní zhodnocení všech nejúčinnějších opatření v oblasti vozidlové techniky, kvality pohonných hmot, kontroly a údržby vozidel a netechnických opatření ke snížení emisí ze silniční dopravy.

(5) Vzhledem k tomuto přístupu přijaly Evropský parlament a Rada směrnici 98/70/ES [6] zaměřenou na zlepšení kvality pohonných hmot, a s ohledem na stanovení přísnějších mezních hodnot emisí přijaly směrnici 98/69/ES [7] pro osobní motorová vozidla a lehká užitková vozidla a směrnici 1999/96/ES [8] pro těžká nákladní vozidla.

(6) Tato směrnice je součástí téhož přístupu, avšak z hlediska ochrany životního prostředí se jeví jako účinnější nezpřísňovat v této fázi předpisy pro technické prohlídky stanovené ve směrnici 96/96/ES, ale zavést silniční technické kontroly k zajištění uplatňování uvedené směrnice v průběhu celého roku.

(7) Pravidelné roční technické prohlídky nedávají totiž dostatečnou záruku, že tato užitková vozidla odpovídají technickým předpisům v průběhu celého roku.

(8) Účinné provádění dodatečných cílených silničních technických kontrol je významným a nákladově efektivním opatřením k ověřování stavu údržby užitkových vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

(9) Silniční technické kontroly by měly být prováděny bez diskriminace na základě státní příslušnosti řidiče nebo země registrace užitkového vozidla nebo země, v níž je uvedeno do provozu.

(10) Metoda výběru užitkových vozidel ke kontrole má být založena na cíleném přístupu se zvláštním zřetelem k určení vozidel, která se jeví jako špatně udržovaná, a tím se zároveň zvýší účinnost úředních kontrol a minimalizují se náklady a zdržení řidičů a provozovatelů.

(11) V případě vážných nedostatků a závad na kontrolovaném vozidle musí být možné požádat příslušné orgány členského státu, ve kterém je vozidlo registrováno nebo ve kterém bylo uvedeno do provozu, aby přijaly vhodná opatření a uvědomily žádající členský stát o případných následných opatřeních, která přijmou.

(12) Opatření nezbytná k provedení této směrnice budou přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9].

(13) V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality uvedenými v článku 5 Smlouvy nemůže být cílů zamýšlených opatření, tj. zavedení systému silničních technických kontrol užitkových vozidel provozovaných na území Společenství, uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodu rozsahu těchto, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, přičemž tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je k tomuto účelu nezbytné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI

Článek 1

1. V zájmu zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací a životního prostředí je účelem této směrnice zajistit, aby užitková vozidla provozovaná na území Společenství lépe splňovala určité technické podmínky stanovené směrnicí 96/96/ES.

2. Tato směrnice stanoví určité podmínky pro provádění silničních technických kontrol užitkových vozidel provozovaných na území Společenství.

3. Aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství, neomezuje tato směrnice právo členských států provádět kontroly, na které se tato směrnice nevztahuje, anebo kontrolovat další hlediska silniční dopravy, zejména týkající se užitkových vozidel. Na druhé straně nic nebrání členským státům, aby v rámci kontrol, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice, prováděly kontroly položek uvedených v příloze I na jiných místech než na veřejných pozemních komunikacích.

Článek 2

Pro účely této směrnice se:

"užitkovým vozidlem" rozumí motorové vozidlo kategorií 1, 2 a 3 podle přílohy I směrnice 96/96/ES a jeho přívěsy;

"silniční technickou kontrolou" rozumí orgány neoznámená, a tudíž neočekávaná technická kontrola užitkového vozidla provozovaného na území členského státu, provedená orgány nebo pod jejich dohledem na veřejné pozemní komunikaci;

"technickou prohlídkou" rozumí kontrola technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle přílohy II směrnice 96/96/ES.

Článek 3

1. Každý členský stát zavede takové silniční technické kontroly, aby dosáhl cílů uvedených v článku 1, pokud jde o užitková vozidla, na něž se vztahuje tato směrnice, a přitom přihlédne k vnitrostátním právním předpisům jednotlivých států vztahujícím se na tato vozidla podle směrnice 96/96/ES.

2. Veškeré silniční technické kontroly se provádějí bez jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti řidiče nebo země registrace užitkového vozidla nebo země, v níž je uvedeno do provozu, s přihlédnutím k potřebě minimalizovat náklady a zdržení řidičů a provozovatelů.

Článek 4

1. Silniční technická kontrola zahrnuje jeden, dva nebo všechny tyto body:

a) vizuální kontrola stavu údržby užitkového nehybného vozidla;

b) ověření posledního vydaného zápisu o silniční technické kontrole podle článku 5 nebo kontrola dokladů osvědčujících technickou způsobilost vozidla podle použitelných technických předpisů a u vozidel registrovaných nebo uvedených do provozu v členském státě zejména osvědčení o tom, že užitkové vozidlo prošlo povinnou technickou prohlídkou podle směrnice 96/96/ES;

c) kontrola závad v údržbě shledaných v jedné, více než jedné nebo ve všech kontrolních položkách uvedených v bodě 10 přílohy I.

2. Kontrola brzdového systému a emisí výfukových plynů se provádí způsobem stanoveným v příloze II.

3. Před provedením kontroly podle položek uvedených v bodě 10 přílohy I vezme kontrolor v úvahu poslední osvědčení o technické způsobilosti nebo zápis ze silniční technické kontroly z nedávné doby předložený řidičem.

Kontrolor může také vzít v úvahu jakékoli jiné osvědčení o bezpečnosti z hlediska provozu na pozemních komunikací vystavené schváleným subjektem, které řidič v případě potřeby předloží.

Pokud uvedená osvědčení nebo zápisy prokáží, že některá z kontrolních položek uvedených v bodě 10 přílohy I byla předmětem kontroly v posledních třech měsících, tato položka se znovu nekontroluje, s výjimkou případu zřejmé závady nebo zřejmého nedodržení platných předpisů.

Článek 5

1. Zápis ze silniční technické kontroly týkající se kontroly podle čl. 4 odst. 1 písm. c) vyhotoví orgán nebo kontrolor, který kontrolu provedl. Vzor zápisu je uveden v příloze I, v jejímž bodě 10 je uveden seznam kontrolních položek. Orgán nebo kontrolor zaškrtne odpovídající kolonky. Zápis je předán řidiči užitkového vozidla.

2. Pokud orgán nebo kontrolor zjistí, že nedostatky v údržbě užitkového vozidla mohou ohrožovat bezpečnost natolik, že zejména v případě brzd je na místě provést další kontroly, může být užitkové vozidlo předmětem podrobnější prohlídky v nejbližší zkušebně určené členským státem podle článku 2 směrnice 96/96/ES.

Pokud se v průběhu silniční technické kontroly uvedené v čl. 4 odst. 1 nebo v průběhu podrobnější prohlídky podle prvního pododstavce tohoto odstavce jednoznačně zjistí, že užitkové vozidlo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost cestujících osob nebo jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích, může být používání takového vozidla dočasně zakázáno, dokud nebudou nebezpečné závady odstraněny.

Článek 6

Každé dva roky sdělí členské státy Komisi do 31. března údaje shromážděné za předchozí dva roky o počtu zkontrolovaných užitkových vozidel rozdělených podle kategorií v souladu s bodem 6 přílohy I a podle zemí, kde jsou vozidla registrována, přičemž bude uvedeno, které položky byly zkontrolovány a jaké závady byly zjištěny na základě bodu 10 přílohy I.

První předané údaje budou zahrnovat období dvou let ode dne 1. ledna 2003.

Komise předá tyto informace Evropskému parlamentu.

Článek 7

1. Členské státy si při provádění této směrnice poskytují vzájemnou pomoc. Zejména si navzájem sdělují podrobné názvy útvarů příslušných pro provádění kontrol a jména kontaktních osob.

2. Vážné závady na užitkovém vozidle, které je majetkem nerezidenta, zejména závady, pro něž bylo používání vozidla dočasně zakázáno, musí být sděleny příslušným orgánům členského státu, ve kterém je vozidlo registrováno nebo bylo uvedeno do provozu na základě zápisu o kontrole, jehož vzor je uveden v příloze I, aniž je dotčen postih podle platných právních předpisů členského státu, ve kterém byla závada zjištěna.

Aniž je dotčen článek 5, mohou příslušné orgány členského státu, v němž byla zjištěna vážná závada na užitkovém vozidle patřícím nerezidentu požádat příslušné orgány členského státu, v němž je vozidlo registrováno nebo bylo uvedeno do provozu, aby učinily vhodná opatření vůči osobě, která porušila předpisy, například aby podrobily vozidlo další technické prohlídce.

Příslušné orgány, které obdrží takovou žádost, oznámí příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly zjištěny závady na užitkovém vozidle, jaká opatření byla učiněna vůči osobě, která porušila předpisy.

Článek 8

Změny nezbytné k přizpůsobení přílohy I nebo technických norem uvedených v příloze II technickému pokroku se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2.

Těmito změnami však nesmí být rozšířena oblast působnosti této směrnice.

Článek 9

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobení technickému pokroku zřízený článkem 8 směrnice 96/96/ES (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Členské státy stanoví sankce pro případy, kdy řidič nebo provozovatel nedodrží technické požadavky kontrolované na základě této směrnice.

Učiní všechna nezbytná opatření, aby bylo zajištěno uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 11

Nejpozději do jednoho roku po obdržení údajů uvedených v článku 6 od členských států předloží Komise Radě zprávu o uplatňování této směrnice spolu se souhrnem dosažených výsledků.

První zpráva se bude týkat období dvou let počínaje dnem 1. ledna 2003.

Článek 12

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 10. srpna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 6. června 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

E. Ferro Rodrigues

[1] Úř. věst. C 190, 18.6.1998, s. 10 a Úř. věst. C 116E, 26.4.2000, s. 7.

[2] Úř. věst. C 407, 28.12.1998, s. 112.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. února 1999 (Úř. věst. C 150, 28.5.1999, s. 27), společný postoj Rady ze dne 2. prosince 1999 (Úř. věst. C 29, 1. 2. 2000, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2000 (dosud nevyhlášené v Úředním věstníku). Rozhodnutí rady ze dne 13. dubna 2000.

[4] Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 1999/52/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 26).

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 42).

[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).

[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).

[8] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS (Úř. věst. L 44, 16.2.2000, s. 1).

[9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

PRAVIDLA PRO ZKOUŠENÍ NEBO KONTROLU BRZDOVÉHO SYSTÉMU A EMISÍ Z VÝFUKU

1. Zvláštní podmínky týkající se brzd

Všechny části brzdového systému a jeho ovládacích prvků musí být udržovány tak, aby pracovaly bezchybně a byly správně seřízeny.

Brzdy vozidla musí plnit následující funkce:

a) provozní brzdy motorových vozidel a jejich přívěsů a návěsů musí být schopny bezpečně, rychle a účinně vozidlo zpomalit a zabrzdit při jakýchkoli podmínkách naložení a bez ohledu na to, zda vozovka, po které se vozidlo pohybuje, stoupá či klesá.

b) parkovací brzda motorových vozidel a jejich přívěsů a návěsů musí být schopna udržet vozidlo v klidu při jakýchkoli podmínkách naložení a bez ohledu na to, zda vozovka stoupá či klesá.

2. Zvláštní předpisy týkající se emisí výfukových plynů

2.1. Motorová vozidla vybavená zážehovými (benzinovými) motory

a) Jestliže nejsou emise z výfuku omezovány technicky pokročilými systémy k omezení emisí, jako je třícestný katalyzátor řízený kyslíkovou sondou:

1. vizuální kontrola výfukového systému s cílem zkontrolovat, že v něm nejsou žádné netěsnosti;

2. popřípadě vizuální kontrola s cílem zkontrolovat, že je požadovaný systém k omezení emisí namontován;

3. po přiměřeně dlouhé stabilizaci motoru (podle doporučení výrobce vozidla) se změří obsah oxidu uhelnatého (CO) ve výfukových plynech při volnoběhu motoru (bez zatížení).

Maximální přípustné množství CO ve výfukových plynech nesmí překročit následující hodnoty:

- u vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu v období od data, od něhož členské státy vyžadují, aby vozidlo vyhovovalo požadavkům směrnice 70/220/EHS [1], do 1. října 1986: CO nesmí překročit 4,5 % objemových,

- u vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu po 1. říjnu 1986: CO nesmí překročit 3,5 % objemových.

b) Jestliže jsou emise z výfuku omezovány technicky pokročilým systémem k omezení emisí, jako je třícestný katalyzátor řízený kyslíkovou sondou:

1. vizuální kontrola výfukového systému s cílem zkontrolovat, že v něm nejsou žádné netěsnosti a že je úplný;

2. vizuální kontrola s cílem zkontrolovat, že je požadovaný systém k omezení emisí namontován;

3. určení účinnosti systému k omezení emisí vozidla, a to změřením hodnoty lambda a obsahu CO ve výfukových plynech podle bodu 4.

4. emise z výfukového potrubí - mezní hodnoty

- měření při volnoběžných otáčkách motoru:

Obsah CO ve výfukových plynech nesmí překročit 0,5 % objemových;

- měření při zvýšených volnoběžných otáčkách (bez zatížení), otáčky motoru musí být alespoň 2000 min−1:

Obsah CO ve výfukových plynech nesmí překročit 0,3 % objemových;

Lambda: 1 ± 0,03 nebo hodnota podle specifikace výrobce.

2.2. Motorová vozidla vybavená vznětovým (naftovým) motory

Měření opacity výfukových plynů při volné akceleraci (bez zatížení, od volnoběžných otáček až do maximálních regulovaných otáček). Hodnoty koncentrací nesmějí překročit [2] následující mezní hodnoty součinitele absorpce:

- vznětové motory s přirozeným sáním = 2,5 m−1,

- přeplňované vznětové motory = 3,0 m−1,

nebo odpovídající hodnoty při použití jiných typů měřicích přístrojů, než které vyhovují těmto požadavkům.

Tyto požadavky neplatí pro vozidla registrovaná nebo uvedená poprvé do provozu před 1. lednem 1980.

2.3. Zkušební zařízení

Emise vozidel se zkoušejí přístroji, které umožňují přesně zjistit, zda byly dodrženy mezní hodnoty, které jsou předepsány nebo hodnoty, které uvádí výrobce.

[1] Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/102/ES (Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 43).

[2] Směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/20/ES (Úř. věst. L 125, 16.5.1997, s. 2).

--------------------------------------------------

Top