Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0618

2005/618/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES pro účely stanovení maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (oznámeno pod číslem K(2005) 3143)

OJ L 214, 19.8.2005, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 438–439 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 158 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; Zrušeno 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/618/oj

19.8.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/65


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. srpna 2005,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES pro účely stanovení maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních

(oznámeno pod číslem K(2005) 3143)

(2005/618/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protože je zřejmé, že v některých případech nelze dosáhnout úplného zamezení výskytu těžkých kovů a bromovaných retardérů hoření, měly by se pro olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE) tolerovat určité hodnoty koncentrací v materiálech.

(2)

Maximální navrhované hodnoty koncentrací vycházejí ze stávajících právních předpisů Společenství týkajících se chemikálií a pro zajištění vysoké úrovně ochrany jsou považovány za nejvhodnější.

(3)

Podle čl. 5 odst. 2 vedla Komise konzultace s výrobci elektrických a elektronických zařízení, provozovateli recyklace a zpracovateli, organizacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí a sdruženími zaměstnanců a spotřebitelů a připomínky postoupila výboru zřízenému článkem 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (2).

(4)

Dne 10. června 2004 předložila Komise opatření stanovená tímto rozhodnutím k hlasování výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS o odpadech. Výbor se ve prospěch těchto opatření neusnesl kvalifikovanou většinou. Proto byl Radě v souladu s postupem stanoveným v článku 18 směrnice 75/442/EHS předložen dne 23. září 2004 návrh rozhodnutí Rady. Protože, v souladu s čl. 5 odst. 6 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3), Rada ke dni uplynutí lhůty stanovené v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/95/ES nepřijala navrhovaná opatření ani s nimi nevyjádřila nesouhlas, měla by navrhovaná opatření přijmout Komise,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze směrnice 2002/95/ES se vkládá nová poznámka, která zní:

„Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) se pro olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE) toleruje maximální hodnota koncentrace ve výši 0,1 % hmotnosti v homogenních materiálech a pro kadmium ve výši 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. srpna 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top