Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/15


SMĚRNICE RADY 2006/79/ES

ze dne 5. října 2006

o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 78/1035/EHS ze dne ze dne 19. prosince 1978 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2)

Je vhodné osvobodit od daní z obratu a spotřebních daní dovoz drobných zásilek neobchodní povahy ze třetích zemí.

(3)

K tomuto účelu by měla být z praktických důvodů omezení, v jejichž rozsahu se má osvobození uplatňovat, pokud možno stejná jako omezení stanovená pro systém Společenství pro osvobození od cla v nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (5).

(4)

Je třeba stanovit zvláštní omezení pro některé výrobky z důvodu vyššího zdanění, kterému podléhají v členských státech.

(5)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Zboží obsažené v drobných zásilkách neobchodní povahy zaslaných ze třetí země soukromou osobou jiné soukromé osobě nacházející se v členském státě je při dovozu osvobozeno od daní z obratu i spotřebních daní.

2.   Pro účely odstavce 1 se „drobnými zásilkami zboží neobchodní povahy“ rozumějí zásilky, které:

a)

jsou zasílány příležitostně;

b)

obsahují výhradně zboží určené k osobnímu užívání příjemcem nebo členy jeho rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru;

c)

obsahují zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 45 EUR, a

d)

jsou zasílány, aniž by jejich příjemce odesílateli cokoli platil.

Článek 2

1.   Článek 1 se vztahuje na následující zboží pouze v rámci těchto množstevních omezení:

a)

tabákové výrobky:

i)

50 kusů cigaret,

nebo

ii)

25 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramů na kus),

nebo

iii)

10 kusů doutníků,

nebo

iv)

50 gramů tabáku ke kouření;

b)

alkohol a alkoholické nápoje:

i)

destilované nápoje a lihoviny o obsahu alkoholu vyšším než 22 % obj.; nedenaturovaný ethanol o obsahu alkoholu alespoň 80 % obj.: 1 standardní láhev (o obsahu do 1 litru),

nebo

ii)

destilované nápoje, lihoviny, aperitivy na vinné nebo alkoholové bázi, pálenka z cukrové třtiny, saké nebo podobné nápoje o obsahu alkoholu nepřesahujícím 22 % obj.; šumivá vína, likérová vína: 1 standardní láhev (o obsahu do 1 litru),

nebo

iii)

tichá vína: 2 litry;

c)

parfémy: 50 gramů,

nebo

toaletní vody: 0,25 litru nebo 8 uncí;

d)

káva: 500 gramů,

nebo

kávové extrakty a esence: 200 gramů;

e)

čaj: 100 gramů,

nebo

čajové extrakty a esence: 40 gramů.

2.   Členské státy mohou omezit nebo zrušit osvobození od daní z obratu a spotřebních daní pro výrobky uvedené v odstavci 1.

Článek 3

Z osvobození od daní je zcela vyloučeno zboží uvedené v článku 2, které je obsaženo v drobných zásilkách neobchodní povahy v množství přesahujícím množství stanovená v tomto článku.

Článek 4

1.   Hodnota eura v národní měně, ke které se přihlíží při použití této směrnice, se stanoví jednou ročně. Použijí se kurzy platné k prvnímu pracovnímu dni měsíce října s účinkem od 1. ledna následujícího roku.

2.   Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národní měně, které vyplynou z přepočtu částek vyjádřených v eurech uvedených v čl. 1 odst. 2, přičemž toto zaokrouhlení nesmí překročit 2 EUR.

3.   Členské státy mohou zachovat výši osvobození od daní platnou při každoroční úpravě podle odstavce 1 beze změny, jestliže by přepočet výše osvobození od daní vyjádřené v eurech před zaokrouhlením podle odstavce 2 vedl k úpravě výše osvobození od daní vyjádřené v národní měně o méně než 5 %.

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 6

Zrušuje se směrnice 78/1035/EHS, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu stanovených v části B přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 5. října 2006.

Za Radu

předseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)  Úř. věst. L 366, 28.12.1978, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

(4)  Viz část A přílohy I.

(5)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

Směrnice Rady 78/1035/EHS (1)

(Úř. věst. L 366, 28.12.1978, s. 34)

 

Směrnice Rady 81/933/EHS

(Úř. věst. L 338, 25.11.1981, s. 24)

pouze článek 2

Směrnice Rady 85/576/EHS

(Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 30)

 


ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 6)

Předmět

Lhůta pro provedení

78/1035/EHS

1. ledna 1979

81/933/EHS

31. prosince 1981

85/576/EHS

30. června 1986


(1)  Směrnice 78/1035/EHS byla dále pozměněna aktem o přistoupení z roku 1994.


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 78/1035/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 první odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 1 písm. a), od slov „50 kusů cigaret“ ke slovům „50 gramů tabáku ke kouření“

Čl. 2 odst. 1 písm. a) body i) až iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) první odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) třetí odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. c), d) a e)

Čl. 2 odst. 1 písm. c), d) a e)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Příloha I

Příloha II


Top