Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0074

Směrnice Rady 94/74/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů a směrnice 92/82/EHS o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů

OJ L 365, 31.12.1994, p. 46–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 8
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 190 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 190 - 195

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; Implicitně zrušeno 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/74/oj

31994L0074Úřední věstník L 365 , 31/12/1994 S. 0046 - 0051
Finské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 3 S. 0003
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 9 Svazek 3 S. 0003


Směrnice Rady 94/74/ES

ze dne 22. prosince 1994,

kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů a směrnice 92/82/EHS o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že je vhodné vyloučit celní režim vývozu z režimu dočasného osvobození od spotřební daně, aby bylo možné se při úpravě pohybu používané pro účely spotřební daně chránit před nebezpečím plynoucím z přepravy výrobků z místa odeslání do celního úřadu výstupu ze Společenství;

vzhledem k tomu, že při odeslání výrobků, které podléhají spotřební dani a které je provázeno prohlášením navrhujícím tyto výrobky do režimu vnitřního tranzitu nebo do režimu podle úmluvy TIR či ATA, je třeba zajistit, aby toto prohlášení sloužilo jako průvodní doklad pro účely spotřební daně;

vzhledem k tomu, že jsou-li výrobky podléhající spotřební dani propuštěny pro domácí spotřebu v některém členském státě a mají být přepravovány na území téhož členského státu tranzitem přes území jiného členského státu, je vhodné použit zjednodušené průvodní doklady podle nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 [4];

vzhledem k tomu, že je vhodné na průvodním dokladu vyznačit všechny ztráty vzniklé během pohybu zboží uvnitř Společenství, aby se zajistilo správné vyřízení dokladu a upřesnily podoba a obsah tohoto vyznačení;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit nepovinnou jistotu namísto stávajících jistot, kterou by poskytl přepravce nebo vlastník výrobků s cílem omezit nebezpečí spojená s pohybem zboží uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby bylo umožněno zprostit povinnosti poskytnout jistotu při přepravě minerálních olejů po moři nebo produktovodem uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že je vhodné umožnit, aby nový příjemce zásilky nebo nové místo dodávky bylo prostřednictvím změny zaneseno do průvodního dokladu;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit podmínky, které musí odesílatel minerálních olejů splnit, nevyplní-li kolonku příjemce na průvodním dokladu v případech, kdy příjemce není na začátku znám;

vzhledem k tomu, že je vhodné umožnit přijetí doplňkových opatření ve věci kontrol odběrem vzorků s cílem zvýšit správní spolupráci mezi členskými státy;

vzhledem k tomu, že je vhodné umožnit, aby se údaje uvedené na vyhotoveních průvodního dokladu určených pro příslušné orgány odesílajícího členského státu a členského státu určení předávaly počítačovými prostředky;

vzhledem k tomu, že je vhodné zajistit, aby vyhotovení určené k vrácení odesílateli bylo přenášeno dálnopisem, aby celá operace mohla být řádně ukončena;

vzhledem k tomu, že je vhodné zjednodušit pro výrobky podléhající spotřební dani, které jsou pravidelně přepravovány mezi sklady s daňovým dozorem ležícími ve dvou členských státech, vyplňování průvodního dokumentu;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit, že použití daňového nebo vnitrostátního identifikačního značení nesmí mít vliv na předpisy vydané členskými státy k zajištění správného používání platných daňových předpisů a k zabránění daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit podmínky, za nichž mohou být ozbrojené síly a jiné subjekty osvobozeny od spotřební daně;

vzhledem k tomu, že pro řádné fungování vnitřního trhu je důležité vymezit výrobky spadající do kategorie minerálních olejů;

vzhledem k tomu, že je vhodné vymezit výrobky spadající do kategorie minerálních olejů, na něž se vztahuje obecná úprava kontroly spotřebních daní;

vzhledem k tomu, že je vhodné povolit vrácení spotřební daně zaplacené ze znečištěných nebo nezáměrně smíšených minerálních olejů zaslaných zpět do skladu s daňovým dozorem k úpravě;

vzhledem k tomu, že je vhodné na úrovni Společenství zaručit obecné osvobození od daně pro minerální oleje vstřikované do vysokých pecí za účelem chemické redukce, aby se zamezilo narušením hospodářské soutěže vyplývajícím z rozdílných daňových úprav v členských státech;

vzhledem k tomu, že je vhodné výslovně určit, že minerální oleje propuštěné pro domácí spotřebu v některém členském státě, které se nacházejí v palivových nádržích motorových vozidel a jsou určeny k použití jako pohonné hmoty pro tato vozidla, nepodléhají spotřební dani v žádném jiném členském státě, aby nebyl omezován volný pohyb osob a zboží a aby se zamezilo dvojí zdanění;

vzhledem k tomu, že je vhodné upravit kódy kombinované nomenklatury týkající se olovnatého a bezolovnatého benzinu s přihlédnutím k poslední verzi Integrovaného celního sazebníku Evropských společenství [5];

konečně vzhledem k tomu, že změny postupu ukládání spotřebních daní zavedené touto směrnicí za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu nemohou být uspokojivě provedeny jednotlivě členskými státy, a vyžadují proto sblížení předpisů členských států v oblasti spotřebních daní na úrovni Společenství;

vzhledem k tomu, že je rovněž vhodné pozměnit směrnice 92/12/EHS [6], 92/81/EHS [7] a 92/82/EHS [8],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/12/EHS se mění takto:

1. Článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

"— přicházejí z nebo směřují na území třetích zemí nebo území podle čl. 2 odst. 1, 2 a 3 nebo na britské Normanské ostrovy a nacházejí se v některém z celních režimů s podmíněným osvobozením od cla uvedených v čl. 84 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2913/92 [9] nebo ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, nebo";

b) v odstavci 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

"— jsou dopravovány mezi členskými státy tranzitem přes země ESVO nebo z členského státu do země ESVO v režimu vnitřního tranzitu Společenství nebo přes jednu nebo více třetích zemí, jež nejsou zeměmi ESVO, za použití karnetu TIR nebo ATA.";

c) v odst. 2 druhém pododstavci se první část věty nahrazuje tímto:"V případech, kdy se použije jednotného správního dokladu:";

d) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"3. Všechny případné doplňující údaje, které musí být uvedeny na přepravních nebo obchodních dokladech sloužících jako tranzitní doklady, a všechny změny, které musí být provedeny k úpravě postupu vyřízení, jsou-li výrobky podléhající spotřební dani přepravovány ve zjednodušeném tranzitním režimu uvnitř Společenství, budou stanoveny postupem podle článku 24."

2. V článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"7. Jestliže výrobky podléhající spotřební dani, které již byly propuštěny do domácí spotřeby v některém členském státě, mají být přepraveny do místa určení nacházejícího se v témž členském státě tranzitem přes území jiného členského státu, uskuteční se přeprava po vhodné trase za použití průvodního dokladu podle odstavce 4.

8. V případech uvedených v odstavci 7:

a) odesílatel ještě před odesláním zboží podá prohlášení orgánům daňové správy v místě odeslání, odpovědným za provádění kontroly ve věcech spotřebních daní;

b) příjemce osvědčí obdržení zboží v souladu s předpisy vydanými finančními orgány v místě určení odpovědnými za provádění kontroly ve věcech spotřebních daní;

c) odesílatel a příjemce jsou povinni souhlasit se všemi kontrolami, které umožní jejich příslušným finančním orgánům přesvědčit, že zboží bylo skutečně dodáno.

9. V případech časté a pravidelné přepravy výrobků podléhajících spotřební dani za podmínek uvedených v odstavci 7 mohou členské státy dvoustrannou dohodou povolit zjednodušený postup odchylně od odstavců 7 a 8."

3. V článku 13 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) poskytnout případnou jistotu vztahující se k výrobě, zpracování a skladování a povinnou jistotu vztahující se k pohybu zboží, s výhradou čl. 15 odst. 3, jejichž podmínky stanoví příslušné orgány členského státu, na jehož území se povolený sklad s daňovým dozorem nachází,".

4. V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. Manka podle odstavce 3 a ztráty neosvobozené od daně podle odstavce 1 ve všech případech vyznačí příslušné orgány na rubu vyhotovení průvodního dokladu podle čl. 18 odst. 1, které se vrací odesílateli.

Použije se tohoto postupu:

- u ztrát nebo mank vzniklých během přepravy uvnitř Společenství u výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně vyznačí příslušné orgány členského státu, ve kterém jsou tyto ztráty nebo manka zjištěny, tuto skutečnost na návratném vyhotovení,

- při dodání těchto výrobků do členského státu určení musí příslušné orgány tohoto členského státu vyznačit, zda přiznají částečné osvobození ve vztahu ke zjištěné ztrátě nebo manku nebo zda toto osvobození nepřiznají.

Ve výše uvedených případech jsou příslušné orgány povinny přesně určit základ pro výpočet vyměřované spotřební daně v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány členského státu určení jsou povinny zaslat kopii návratného vyhotovení průvodního dokladu příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly ztráty zjištěny.";

5. Článek 15 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Aniž jsou dotčeny čl. 5 odst. 2, článek 16, čl. 19 odst. 4 a čl. 23 odst. 1a, uskutečňuje se přeprava výrobků podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně mezi sklady s daňovým dozorem.

První pododstavec se použije i na přepravu výrobků podléhajících nulové sazbě spotřební daně, které nebyly propuštěny do domácí spotřeby, uvnitř Společenství."

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Rizika spojená s přepravou uvnitř Společenství jsou kryta jistotou poskytnutou odesílajícím oprávněným skladovatelem v souladu s článkem 13, popřípadě jistotou poskytnutou společně a nerozdílně odesílatelem a přepravcem. Příslušné orgány členských států mohou povolit přepravci nebo majiteli výrobků poskytnout jistotu namísto jistoty poskytnuté odesílajícím oprávněným skladovatelem. Není-li tato jistota poskytnuta, mohou členské státy požadovat poskytnutí jistoty na příjemci.

Jsou-li minerální oleje podléhající spotřební dani přepravovány uvnitř Společenství po moři nebo produktovodem, mohou členské státy zprostit odesílající oprávněné skladovatele povinnosti poskytnout jistotu podle prvního pododstavce.

Pravidla pro poskytnutí jistoty stanoví členské státy. Tato jistota platí v celém Společenství.";

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Odesílající oprávněný skladovatel nebo jeho zástupce mohou změnit obsah kolonek 4, 7, 7a, 13, 14 nebo 17 průvodního dokladu z důvodu uvedení nového příjemce, kterým musí být oprávněný skladovatel nebo registrovaný hospodářský subjekt, nebo nového místa dodání. Orgán příslušný pro odesílatele o tom musí být ihned uvědoměn a nový příjemce nebo nové místo dodání se musí okamžitě vyznačit na rubu průvodního dokladu.";

d) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"6. Při přepravě minerálních olejů po moři nebo vnitrozemskou vodní cestou uvnitř Společenství nemusí odesílající oprávněný skladovatel vyplňovat kolonky 4, 7, 7a, 13 a 17 průvodního dokladu, není-li při odesílání výrobků příjemce s konečnou platností znám, pokud

- příslušné orgány odesílajícího členského státu předem povolí odesílateli nevyplňovat tyto kolonky,

- jsou tyto příslušné orgány uvědoměny o jménu a adrese příjemce, jeho daňovém čísle pro účely spotřebních daní a o zemi určení ihned, jakmile jsou tyto údaje známy nebo nejpozději v den, kdy jsou výrobky dodány na místo konečného určení."

6. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 15b

1. Při provádění kontroly odběrem vzorků podle čl. 19 odst. 6 mohou příslušné orgány členského státu požádat příslušné orgány jiného členského státu o údaje nad rámec článku 15a. Ustanovení o ochraně údajů podle směrnice 77/799/EHS [10] se vztahují i na tuto výměnu údajů.;

2. Při výměně údajů podle odstavce 1 a tam, kde vnitrostátní předpisy členského státu stanoví nutnost konzultovat osoby dotčené výměnou údajů, lze tyto předpisy používat i nadále.

3. Údaje nezbytné k provádění kontrol odběrem vzorků podle odstavce 1 se vyměňují za použití jednotného kontrolního dokladu. Forma a obsah tohoto dokladu se stanoví postupem podle článku 24."

7. V článku 18 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"6. Tento článek se vztahuje rovněž na výrobky podléhající spotřební dani, které jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením od daně mezi dvěma sklady s daňovým dozorem umístěnými v témž členském státě tranzitem přes území jiného členského státu."

8. Článek 19 se mění takto:

a) v odstavci 1 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"Příslušné orgány odesílacího členského státu a členského státu určení mohou stanovit, že údaje obsažené ve vyhotovení průvodního dokladu jim určeném mají být zaslány počítačovými prostředky.";

b) v odstavci 2 se za první pododstavec vkládají nové dva pododstavce, které znějí:

"Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, mohou odesílající členské státy stanovit, aby se návratné vyhotovení zasílalo odesílateli ihned dálnopisem, aby jistota mohla být rychle uvolněna. Tato úprava se nedotýká povinnosti vrátit prvopis vyhotovení zmíněného v první větě.

Jsou-li výrobky podléhající spotřební dani přepravovány často a pravidelně mezi dvěma členskými státy v režimu s podmíněným osvobozením od daně, mohou příslušné orgány těchto členských států vzájemnou dohodou zjednodušit postup vyřizování režimu za použití průvodního dokladu v podobě souhrnného nebo automatizovaného ověřování.";

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Výrobky podléhající spotřební dani odeslané oprávněným skladovatelem usazeným v některém členském státě k vývozu tranzitem přes jeden nebo více jiných členských států se propustí k přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od daně podle čl. 4 písm. c). Tento režim se vyřídí na základě osvědčení vyhotoveného celním úřadem na výstupu ze Společenství potvrzujícího, že výrobky skutečně opustily území Společenství. Celní úřad zašle zpět odesílateli potvrzené vyhotovení průvodního dokladu určené odesílateli."

9. V čl. 21 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Aniž jsou dotčeny předpisy, které přijmou k zajištění řádného provádění tohoto článku a k zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, dbají členské státy na to, aby toto značení nebylo překážkou volného pohybu výrobků podléhajících spotřební dani."

10. V článku 23 se vkládá nový odstavec, který zní:

"1a. Ozbrojené síly a subjekty uvedené v odstavci 1 mohou přijímat z jiných členských států výrobky v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně za použití průvodního dokladu podle článku 18, jestliže je k tomuto dokladu připojeno potvrzení o osvobození od daně. Forma a obsah potvrzení o osvobození od daně se stanoví postupem podle článku 24."

11. Článek 24 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Opatření nezbytná k provedení článků 5, 7, 15b, 18, 19 a 23 se přijmou postupem podle odstavců 3 a 4.";

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Kromě opatření uvedených v odstavci 2 posuzuje výbor záležitosti týkající se provádění předpisů Společenství o spotřebních daních, které mu předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu."

Článek 2

Směrnice 92/81/EHS se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Pro účely této směrnice se "minerálními oleji"; rozumějí:

a) výrobky kódu KN (kombinované nomenklatury) 2706;

b) výrobky kódů KN 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 a 27079919;

c) výrobky kódu KN 2709;

d) výrobky kódu KN 2710;

e) výrobky kódu KN 2711včetně chemicky čistého methanu a propanu, avšak bez zemního plynu;

f) výrobky kódů KN 271210, 27122000, 27129031, 27129033, 27129039 a 27129090;

g) výrobky kódu KN 2715;

h) výrobky kódu KN 2901;

i) výrobky kódů KN 29021100, 29021990, 290220, 290230, 29024100, 29024200, 29024300 a 290244;

j) výrobky kódů KN 34031100 a 340319;

k) výrobky kódu KN 3811;

l) výrobky kódu KN 3817.";

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Odkazy učiněné v odstavci 1 na kódy KN se vztahují k verzi kombinované nomenklatury platné ke dni 1. října 1994."

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 2a

1. Ustanovení směrnice 92/12/EHS o sledování a pohybu se vztahují pouze na tyto minerální oleje:

a) výrobky kódů KN 270710, 270720, 270730 a 270750;

b) výrobky kódů KN 27100011 až 27100078. Nicméně pro výrobky kódů KN 27100021, 27100025 a 27100059 se ustanovení o sledování a pohybu použijí pouze na hromadnou obchodní přepravu;

c) výrobky kódu KN 2711(kromě podpoložek 27111100 a 27112100);

d) výrobky kódu KN 290110;

e) výrobky kódů KN 290220, 290230, 29024100, 29024200, 29024300 a 290244.

2. Zjistí-li členský stát, že minerální oleje jiné než uvedené v odstavci 1 jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány jako pohonné hmoty nebo palivo nebo jiným způsobem, jenž má za následek daňový únik, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, uvědomí o tom Komisi. Komise tuto informaci do jednoho měsíce od obdržení předá ostatním členským státům. Rozhodnutí o tom, zda se na některý z dotyčných výrobků mají vztahovat ustanovení směrnice 92/12/EHS o sledování a pohybu, se přijímají postupem podle článku 24 zmíněné směrnice.

3. Členské státy mohou na základě dvoustranných dohod plně nebo částečně vyjmout některé nebo všechny výše uvedené výrobky ze sledovacích opatření stanovených směrnicí 92/12/EHS, nevztahuje-li se na ně článek 2 směrnice 92/82/EHS. Tyto dohody se nedotýkají členských států, které nejsou jejich stranami. O všech dvoustranných dohodách musí být uvědomena Komise, jež o nich uvědomí ostatní členské státy."

3. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 7a

Členské státy mohou vrátit spotřební daň vybranou ze znečištěných nebo neúmyslně smíšených minerálních olejů zaslaných zpět do skladu s daňovým dozorem k úpravě."

4. Článek 8 se mění takto:

a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"d) minerální oleje vstřikované do vysokých pecí za účelem chemické redukce jako přísada ke koksu používanému jako hlavní palivo.";

b) v odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

"2. Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, mohou členské státy uplatňovat plné nebo částečné osvobození od daně nebo snížené daňové sazby na minerální oleje nebo jiné výrobky určené ke stejnému použití, které jsou pod finanční kontrolou využívány."

5. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 8a

1. Minerální oleje propuštěné do domácí spotřeby v některém členském státě, které se nacházejí v běžných nádržích obchodních motorových vozidel a jsou určeny k použití jako pohonné hmoty pro tato vozidla, nebo které se nacházejí ve zvláštních kontejnerech a jsou určeny k fungování těchto kontejnerů po dobu přepravy, nepodléhají spotřební dani v žádném jiném členském státě.

2. Pro účely tohoto článku se:

"běžnou nádrží" rozumí

- nádrž pevně a trvale připojená výrobcem ke všem motorovým vozidlům téhož typu jako dotyčné vozidlo, jejíž trvalé vestavení umožňuje přímé používání pohonné hmoty k pohonu vozidla a případně k fungování chladicích a jiných systémů při přepravě.

Za běžnou nádrž se rovněž považuje plynová nádrž vestavená do motorových vozidel k přímému používání plynu jako pohonné hmoty a nádrž vestavená do jiných zařízení, jimiž je vozidlo vybaveno,

- nádrž pevně a trvale připojená výrobcem ke všem kontejnerům téhož typu jako dotyčný kontejner, jejíž trvalé vestavení umožňuje přímé používání pohonných hmot při přepravě k fungování chladicích a jiných systémů, jimiž je zvláštní kontejner vybaven,

"zvláštním kontejnerem" rozumí každý kontejner vybavený zvlášť upraveným zařízením chladicího, okysličujícího, tepelně izolačního nebo jiného systému."

Článek 3

"Článek 2

1. Minerálními oleji se rozumějí:

- olovnaté benziny kódů KN (kombinované nomenklatury) 27100026, 27100034 a 27100036,

- bezolovnaté benziny kódů KN 27100027, 27100029 a 27100032,

- plynové oleje kódu KN 27100069,

- těžké topné oleje kódů KN 27100074 až 27100078,

- zkapalněné uhlovodíkové plyny kódů KN 27111211 až 27111900,

- methan kódu KN 27112900,

- petroleje kódů KN 27100051 a 27100055.

2. Odkazy učiněné v odstavci 1 na kódy KN se vztahují k verzi kombinované nomenklatury platné ke dni 1. října 1994."

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 1994.

Za Radu

předseda

H. Seehofer

[1] Úř. věst. C 215, 5.8.1994, s. 19.

[2] Stanovisko ze dne 16. prosince 1994 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 20. října 1994 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17.

[5] Úř. věst. C 143A, 24. 5. 1993, s. 560.

[6] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/108/EHS (Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124).

[7] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/108/EHS (Úř. věst. L 390, 31.12.1992, s. 124).

[8] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19.

[9] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[10] Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15.

--------------------------------------------------

Top