Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0691

2006/691/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2006 , kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia (oznámeno pod číslem K(2006) 4790) (Text s významem pro EHP)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 743–745 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; Zrušeno 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/691/oj

14.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. října 2006,

kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia

(oznámeno pod číslem K(2006) 4790)

(Text s významem pro EHP)

(2006/691/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2002/95/ES musí Komise vyhodnotit některé nebezpečné látky, které jsou podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice zakázané.

(2)

Některé materiály a součásti, které obsahují olovo a kadminum, by měly být vyňaty ze zákazu vzhledem k tomu, že použití těchto nebezpečných látek v takových specifických materiálech a součástech se dosud nelze vyhnout nebo že negativní dopady na životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou pravděpodobně převáží nad přínosy pro životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů. Výjimky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se udělují na základě výsledků přezkoumání provedeného technickými odborníky a bere v úvahu dostupné důkazy ze studií, od zúčastněných stran a z jiných vědeckých/technických zdrojů. Toto přezkoumání došlo k závěru, že odstranění nebo náhrada látek je stále ještě technicky nebo vědecky neproveditelná.

(3)

Rozsah některých výjimek ze zákazu by se měl pro určité zvláštní materiály nebo součásti omezit, aby bylo dosaženo postupného odstraňování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních vzhledem k tomu, že bude možné se používání těchto látek v uvedených zařízeních vyhnout.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) směrnice 2002/95/ES se musí každá výjimka uvedená v příloze přezkoumat alespoň každé čtyři roky nebo čtyři roky poté, co je na seznam přidána nějaká položka.

(5)

Směrnici 2002/95/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

V souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2002/95/ES konzultovala Komise příslušné strany.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha směrnice 2002/95/ES se mění podle přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. října 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/310/ES (Úř. věst. L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze směrnice 2002/95/ES se doplňují nové body 21 až 27, které znějí:

„21.

Olovo a kadmium v tiskových barvách prosmaltování borosilikátového skla.

22.

Olovo jako příměs ve Faradayově rotátoru na bázi železitého granátu (vzácné zeminy – RIG) používaném v komunikačních systémech s optickými vlákny.

23.

Olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, s olověnými NiFe rámečky a olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, s PbCu rámečky.

24.

Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.

25.

Oxid olova v panelech s plazmovými displeji (PDP) a displeji s povrchovým vedením emitorů elektronů (SED) používaných zejména v přední a zadní skleněné dielektrické vrstvě, sběrnicové elektrodě, černém pruhu, adresové elektrodě, hradicích žebrech, těsnicí fritě, fritovém kroužku, jakož i v pájecí pastě pro tištění.

26.

Oxid olova ve skleněné baňce černých světlomodrých žárovek (BLB).

27.

Slitiny olova jako pájky pro měniče používané ve vysokovýkonových reproduktorech (určených pro několikahodinový provoz při hladině akustického výkonu 125 dB SPL a vyšších).“


Top