Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0075

Směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění

OJ L 157, 30.4.2004, p. 100–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 002 P. 21 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 103 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/75/oj

32004L0075Úřední věstník L 157 , 30/04/2004 S. 0100 - 0105


Směrnice Rady 2004/75/ES

ze dne 29. dubna 2004,

kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [3], nahradila s účinkem od 1. ledna 2004 směrnici Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů [4] a směrnici Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů [5]. Vymezuje daňové struktury a úrovně zdanění energetických produktů a elektřiny.

(2) Minimální sazby stanovené směrnicí 2003/96/ES by mohly v některých členských státech včetně Kypru způsobit vážné hospodářské a sociální potíže vzhledem k relativně nízké úrovni spotřebních daní uplatňované dříve, k pokračující hospodářské transformaci těchto členských států, k jejich relativně nízkým úrovním důchodu a k jejich omezené schopnosti kompenzovat toto dodatečné daňové břemeno snížením jiných daní. Zejména růst cen způsobený uplatňováním minimálních sazeb stanovených směrnicí 2003/96/ES by mohl mít nepříznivý dopad na občany těchto států a na jejich národní hospodářství například tím, že by vytvořil neúměrné břemeno pro malé a střední podniky.

(3) Kypru by tudíž mělo být dočasně povoleno uplatňovat další osvobození od daně nebo snížené úrovně zdanění, pokud to nepoškodí řádné fungování vnitřního trhu a nenaruší hospodářskou soutěž. V souladu se zásadami, na základě nichž byla podle směrnice 2003/96/ES přechodná období původně poskytnuta, by měla být taková opatření navržena tak, aby umožnila postupně vyrovnat uplatňované minimální sazby Společenství.

(4) Tato směrnice nemá vliv na výsledek jakýchkoli řízení souvisejících s narušením fungování jednotného trhu, která se mohou uskutečnit zejména podle článků 87 a 88 Smlouvy. Tato směrnice nezprošťuje členské státy povinnosti podle článku 88 Smlouvy oznamovat Komisi potenciální případy státní podpory.

(5) Znění článku 30 směrnice 2003/96/ES by mělo být vyjasněno.

(6) Ustanovení této směrnice musí být použitelná ode dne přistoupení nových členských států. Naléhavost věci vyžaduje, aby byla učiněna výjimka z šestitýdenní lhůty stanovené v bodu I.3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

(7) Směrnice 2003/96/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2003/96/ES se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 18b

1. Bez ohledu na lhůty stanovené v odstavci 2, a pokud tím nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže, bude členským státům, které mají potíže při uplatňování nových minimálních úrovní zdanění, povoleno přechodné období až do 1. ledna 2007, zejména proto, aby nebyla ohrožena cenová stabilita.

2. Kyperská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2008, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje a petroleje používaných jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 302 EUR na 1000 litrů, a dále přechodného období do 1. ledna 2010, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Úroveň zdanění plynového oleje a petroleje používaných jako pohonná hmota však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 245 EUR na 1000 litrů.

Kyperská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění bezolovnatého benzinu používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 359 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění bezolovnatého benzinu však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 287 EUR na 1000 litrů.

3. Během stanovených přechodných období členské státy postupně sníží rozdíly mezi vnitrostátním zdaněním a novými minimálními úrovněmi zdanění. Pokud však rozdíl mezi vnitrostátní úrovní zdanění a minimální úrovní nepřekračuje 3 % z uvedené minimální úrovně, může dotyčný členský stát s úpravou své vnitrostátní úrovně počkat až na konec období."

2. V článku 30 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska dnem jejího vstupu v platnost. Ke stejnému dni členské státy tuto směrnici provedou svými vnitrostátními právními předpisy. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 29. dubna 2004.

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Stanovisko ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

[4] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/96/ES.

[5] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/96/ES.

--------------------------------------------------

Top