Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0047

Směrnice Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010 , kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství

OJ L 173, 8.7.2010, p. 33–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 282 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; Zrušeno 32014L0047

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/47/oj

8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/33


SMĚRNICE KOMISE 2010/47/EU

ze dne 5. července 2010,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství (1), a zejména na první pododstavec článku 8 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže je důležité, aby užitková vozidla provozovaná v rámci Evropské unie byla náležitě udržovaná a kontrolovaná za účelem zajištění jejich bezpečného provozu.

(2)

Normy a postupy stanovené ve směrnici 2000/30/ES je nutné přizpůsobit technickému pokroku, což povede ke zlepšení silničních technických prohlídek v Evropské unii.

(3)

Kontroly by neměly trvat nepřiměřeně dlouhou dobu, aby se minimalizovaly náklady a prostoje pro řidiče a provozovatele.

(4)

Aby bylo zajištěno srovnání mezi výsledky zkoušek, závadami a zvláštními charakteristikami každého kontrolovaného vozidla, měl by být pořizován podrobnější standardizovaný zápis o kontrole, jak stanoví čl. 5 odst. 1.

(5)

Technické požadavky na jednotlivé kategorie vozidel definované v právních předpisech o schvalování typu (2) jsou různé. V zápise o kontrole by tudíž měly být provedeny změny, jež zohlední tyto kategorie vozidel.

(6)

Pro spolehlivější identifikaci vozidel by zápis o kontrole vedle registračního čísla vozidla měl obsahovat také identifikační číslo vozidla (VIN).

(7)

Aby se kontrolorům usnadnilo zaznamenávání zjištěných nedostatků, měl by zápis o kontrole na zadní straně obsahovat úplný seznam položek.

(8)

Aby se s ohledem na technický pokrok silniční technické kontroly dále zlepšily, měly by být zavedeny kontrolní postupy ke všem položkám uvedeným v příloze II.

(9)

Vedle položek souvisejících s bezpečností, zabezpečením a ochranou životního prostředí musí kontrola zahrnovat také identifikaci vozidla, aby bylo zajištěno uplatňování správných kontrolních postupů a norem, umožněno zaznamenání výsledků kontroly a prosazování dalších právních požadavků.

(10)

Opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnice o technických prohlídkách motorových vozidel a přípojných vozidel technickému pokroku zřízeného podle článku 7 směrnice 2009/40/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I a příloha II směrnice 2000/30/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Nejpozději do 1. ledna 2012 uvedou členské státy v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 1.

(2)  Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II směrnice 2000/30/ES se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

(přední strana)

VZOR ZÁPISU ZE SILNIČNÍ TECHNICKÉ KONTROLY VČETNĚ SEZNAMU KONTROLNÍCH POLOŽEK

1.

Místo kontroly …

2.

Datum …

3.

Čas …

4.

Označení státu registrace vozidla a registrační číslo …

5.

Identifikační číslo vozidla/VIN …

    N2(a) (3,5 t až 12 t)

    N3(a) (nad 12 t)

    O3(a) (3,5 až 10 t)

    O4(a) (nad 10 t)

    M2(a) (více než 9 sedadel(b) do 5 t)

    M3(a) (více než 9 sedadel(b) nad 5 t)

    Jiná kategorie vozidla (čl. 1 odst. 3)

6.

Kategorie vozidla

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

7.

Firma, která dopravu provozuje

a)

Název a adresa …

b)

Číslo licence Společenství(c) (nařízení (ES) č. 1072/2009) …

8.

Státní příslušnost (řidič) …

9.

Jméno řidiče …

10.

Kontrolní seznam…

 

Zkontrolováno(d)

Nekontrolováno

Nevyhovělo(e)

0)

identifikace(f)

1)

brzdové zařízení

2)

řízení(f)

3)

výhled(f)

4)

osvětlovací zařízení a elektrický systém(f)

5)

nápravy, kola, pneumatiky, zavěšení náprav(f)

6)

podvozek a části připevněné k podvozku(f)

7)

jiné vybavení vč. tachografu(f) a omezovače rychlosti

8)

obtěžování okolí vč. emisí a unikání paliva a/nebo oleje

11.

Výsledek kontroly:

Zákaz používání vozidla, které má nebezpečné závady 

12.

Různé/poznámky: …

13.

Orgán/úředník nebo kontrolor provádějící kontrolu

Podpis:

Kontrolní orgán/úředník nebo kontrolor

Řidič

Poznámky:

(a)

Kategorie vozidla podle přílohy II směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(b)

Počet sedadel včetně sedadla řidiče (položka S.1 osvědčení o registraci).

(c)

Je-li k dispozici.

(d)

„Zkontrolováno“ znamená, že byla zkontrolována nejméně jedna nebo více kontrolních položek z této skupiny uvedených v příloze II směrnice 2009/40/ES ve znění směrnice 2010/48/EU.

(e)

Závady uvedené na zadní straně.

(f)

Postupy zkoušek a pokyny pro posouzení závad podle přílohy II směrnice 2009/40/ES ve znění směrnice 2010/48/EU.

(zadní strana)

0.   IDENTIFIKACE VOZIDLA

0.1.

Tabulky s registračním číslem

0.2.

Identifikační číslo vozidla/číslo podvozku/výrobní číslo vozidla

1.   BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

1.1.

Mechanický stav a funkce

1.1.1.

Čep pedálu provozní brzdy

1.1.2.

Stav brzdového pedálu a zdvih ovládacího zařízení brzd

1.1.3.

Vývěva nebo kompresor a zásobníky

1.1.4.

Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr

1.1.5.

Ručně ovládaný brzdič

1.1.6.

Parkovací brzda, ovládací páka, západka parkovací brzdy

1.1.7.

Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)

1.1.8.

Spojkové hlavice pro brzdění přípojných vozidel (elektrické a pneumatické)

1.1.9.

Zásobník energie, vzduchojem

1.1.10.

Posilovací zařízení, hlavní válec (hydraulické systémy)

1.1.11.

Brzdová potrubí

1.1.12.

Brzdové hadice

1.1.13.

Brzdová obložení a destičky

1.1.14.

Brzdové bubny, brzdové kotouče

1.1.15.

Brzdová lana, táhla, pákoví

1.1.16.

Brzdové válce (vč. pružinových válců a hydraulických válečků)

1.1.17.

Zátěžový regulátor

1.1.18.

Páky brzdových klíčů a signalizace

1.1.19.

Systém odlehčovací brzdy (je-li na vozidle nebo je-li požadován)

1.1.20.

Automatická činnost brzd přípojného vozidla

1.1.21.

Celý brzdový systém

1.1.22.

Zkušební připojení

1.2.

Činnost a účinky systému provozního brzdění

1.2.1.

Činnost

1.2.2.

Brzdný účinek

1.3.

Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění

1.3.1.

Činnost

1.3.2.

Brzdný účinek

1.4.

Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy

1.4.1.

Činnost

1.4.2.

Brzdný účinek

1.5.

Činnost systému odlehčovací brzdy

1.6.

Protiblokovací brzdový systém

2.   ŘÍZENÍ

2.1.

Mechanický stav

2.1.1.

Stav převodovky řízení

2.1.2.

Upevnění skříně převodovky řízení

2.1.3.

Stav pákoví mechanismu řízení

2.1.4.

Funkce pákoví mechanismu řízení

2.1.5.

Posilovač řízení

2.2.

Volant a sloupek řízení

2.2.1.

Stav volantu

2.2.2.

Sloupek řízení

2.3.

Vůle v řízení

2.4.

Seřízení kol

2.5.

Otočný stůl řízené nápravy přípojného vozidla

3.   VÝHLED

3.1.

Pole výhledu

3.2.

Stav skla

3.3.

Zpětná zrcátka

3.4.

Stírače čelního skla

3.5.

Ostřikovače čelního skla

3.6.

Systém odmlžování

4.   SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4.1.

Světlomety

4.1.1.

Stav a funkce

4.1.2.

Seřízení

4.1.3.

Spínače

4.1.4.

Splnění požadavků

4.1.5.

Korektor sklonu světlometů

4.1.6.

Zařízení pro čištění světlometů

4.2.

Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny a doplňkové obrysové svítilny

4.2.1.

Stav a funkce

4.2.2.

Spínače

4.2.3.

Splnění požadavků

4.3.

Brzdové svítilny

4.3.1.

Stav a funkce

4.3.2.

Spínače

4.3.3.

Splnění požadavků

4.4.

Směrové a výstražné svítilny

4.4.1.

Stav a funkce

4.4.2.

Spínače

4.4.3.

Splnění požadavků

4.4.4.

Frekvence přerušování světla

4.5.

Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

4.5.1.

Stav a funkce

4.5.2.

Seřízení

4.5.3.

Spínače

4.5.4.

Splnění požadavků

4.6.

Zpětné světlomety

4.6.1.

Stav a funkce

4.6.2.

Spínače

4.6.3.

Splnění požadavků

4.7.

Svítilna zadní registrační tabulky

4.7.1.

Stav a funkce

4.7.2.

Splnění požadavků

4.8.

Odrazky, nápadné značení a zadní označovací tabulky

4.8.1.

Stav

4.8.2.

Splnění požadavků

4.9.

Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení

4.9.1.

Stav a funkce

4.9.2.

Splnění požadavků

4.10.

Elektrické spojení tažného vozidla s přívěsem nebo návěsem

4.11.

Elektrická vedení

4.12.

Nepovinné svítilny, světlomety a odrazky

4.13.

Baterie

5.   NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

5.1.

Nápravy

5.1.1.

Nápravy

5.1.2.

Čepy náprav

5.1.3.

Ložiska kol

5.2.

Kola a pneumatiky

5.2.1.

Hlavy kol

5.2.2.

Kola

5.2.3.

Pneumatiky

5.3.

Systém zavěšení náprav

5.3.1.

Pružiny a stabilizátor

5.3.2.

Tlumiče pérování

5.3.3.

Roury hnacího hřídele, ramena nápravy, závěsy a ramena zavěšení kol

5.3.4.

Čepy zavěšení kol

5.3.5.

Pneumatické odpružení

6.   PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU

6.1.

Podvozek nebo rám a části k nim připojené

6.1.1.

Celkový stav

6.1.2.

Výfukové potrubí a tlumiče

6.1.3.

Palivová nádrž a potrubí (vč. palivové nádrže a potrubí pro vytápění)

6.1.4.

Nárazníky, boční ochrana a zařízení ochrany proti podjetí zezadu

6.1.5.

Nosič náhradního kola

6.1.6.

Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízení

6.1.7.

Převody

6.1.8.

Uložení motoru

6.1.9.

Výkon motoru

6.2.

Kabina a karoserie

6.2.1.

Stav

6.2.2.

Uchycení

6.2.3.

Dveře a pojistky dveří

6.2.4.

Podlaha

6.2.5.

Sedadlo řidiče

6.2.6.

Ostatní sedadla

6.2.7.

Prvky řízení

6.2.8.

Stupátka

6.2.9.

Jiná vnitřní a vnější výbava a zařízení

6.2.10.

Blatníky, zařízení proti rozstřiku

7.   JINÉ VYBAVENÍ

7.1.

Bezpečnostní pásy/spony

7.1.1.

Bezpečnost uchycení

7.1.2.

Stav

7.1.3.

Omezovač zátěže bezpečnostních pásů

7.1.4.

Předpínače bezpečnostních pásů

7.1.5.

Airbagy

7.1.6.

Doplňující zádržné systémy

7.2.

Hasicí přístroj

7.3.

Zámky a zařízení proti neoprávněnému použití

7.4.

Výstražný trojúhelník

7.5.

Lékárnička

7.6.

Zakládací klíny ke kolu

7.7.

Zvukové výstražné zařízení

7.8.

Rychloměr

7.9.

Záznamové zařízení (tachograf)

7.10.

Omezovač rychlosti

7.11.

Počitadlo ujetých kilometrů

7.12.

Systém elektronické kontroly stability (ESC)

8.   OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

8.1.

Systém omezení hluku

8.2.

Emise z výfuku

8.2.1.

Emise benzínového motoru

8.2.1.1.

Zařízení k omezení emisí z výfuku

8.2.1.2.

Emise plynů

8.2.2.

Emise vznětových motorů

8.2.2.1.

Zařízení k omezení emisí z výfuku

8.2.2.2.

Opacita

8.3.

Elektromagnetické odrušení

8.4.

Jiné položky týkající se životního prostředí

8.4.1.

Viditelný kouř

8.4.2.

Úniky kapalin“

2)

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

OBSAH

1.

ÚVOD

2.

POŽADAVKY NA KONTROLU

1.

Brzdové zařízení

8.

Obtěžování okolí

1.   ÚVOD

Tato příloha stanoví pravidla pro zkoušky a/nebo kontroly brzdového systému a emisí z výfuku při silniční technické kontrole. Použití zařízení během silničních kontrol není povinné. Zlepší však kvalitu kontrol a podle možnosti se doporučuje.

Položky, které je možné kontrolovat jen s použitím zařízení, jsou označeny (E).

Jestliže je jako kontrolní metoda uvedena vizuální kontrola, znamená to, že kontrolor by měl zkontrolovat položky nejen zrakem, ale podle potřeby také fyzicky vyzkoušet jejich ovládání, posoudit hluk nebo použít jakékoli jiné vhodné prostředky kontroly bez použití zařízení.

2.   POŽADAVKY NA KONTROLU

Silniční technické kontroly se mohou týkat následujících položek a používat tyto postupy. V kolonce nedostatky jsou uvedeny příklady závad, které mohou být zjištěny.

Položka

Metoda

Nedostatky

1.   BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

1.1.   

Mechanický stav a funkce

1.1.1.

Čep pedálu provozní brzdy

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Poznámka: Vozidla s posilovačem brzdy se kontrolují s vypnutým motorem

a)

Čep obtížně pohyblivý.

b)

Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle.

1.1.2.

Stav brzdového pedálu a zdvih ovládacího zařízení brzd

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

Poznámka: Vozidla s posilovačem brzdy se kontrolují s vypnutým motorem

a)

Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu

b)

Ovládací orgán se správně neuvolňuje

c)

Protiskluzové pokrytí pedálu chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké.

1.1.3.

Vývěva nebo kompresor a zásobníky

Vizuální kontrola součástí za normálního pracovního tlaku. Ověření doby potřebné pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkce výstražné signalizace, víceokruhového jistícího ventilu a přetlakového jisticího ventilu

a)

Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou brzdění po vstupu výstražného zařízení v činnost (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).

b)

Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění nesplňuje požadavky (7)

c)

Víceokruhový jistící ventil nebo přetlakový jisticí ventil není funkční.

d)

Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu.

e)

Vnější poškození schopné ovlivnit funkci brzdového systému.

1.1.4.

Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr

Kontrola funkce

Nesprávná funkce nebo porucha výstražné signalizace nebo manometru.

1.1.5.

Ručně ovládaný brzdič

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Prasklý, poškozený nebo nadměrně opotřebený ovladač.

b)

Nespolehlivé ovládání brzdiče nebo brzdič nespolehlivý.

c)

Volné spoje nebo únik ze systému.

d)

Nevyhovující funkce.

1.1.6.

Parkovací brzda, ovládací páka, západka parkovací brzdy

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Západka parkovací brzdy nearetuje správně.

b)

Nadměrné opotřebení čepu páky nebo západkového mechanismu.

c)

Nadměrný zdvih páky znamenající nesprávné seřízení.

d)

Parkovací brzda chybí, poškozená nebo nefunguje.

e)

Nesprávná funkce, výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci.

1.1.7.

Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Ventily poškozené nebo nadměrný únik vzduchu.

b)

Nadměrné množství oleje z kompresoru.

c)

Vadné upevnění nebo montáž ventilu.

d)

Vytékání brzdové kapaliny nebo netěsnost.

1.1.8.

Spojkové hlavice pro brzdění přípojných vozidel (elektrické a pneumatické)

Odpojení a opětovné připojení všech spojkových hlavic brzdového systému mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem

a)

Vadné uzavírací kohouty nebo automaticky uzavírající ventil.

b)

Vadné upevnění nebo montáž kohoutu nebo ventilu.

c)

Nadměrný únik vzduchu.

d)

Nesprávně připojené nebo nepřipojené, kde je požadováno.

e)

Nesprávná funkce.

1.1.9.

Zásobník energie, vzduchojem

Vizuální kontrola

a)

Vzduchojem poškozený, zkorodovaný, netěsný.

b)

Odkalovací zařízení nefunguje.

c)

Vadné upevnění nebo montáž vzduchojemu.

1.1.10.

Posilovací zařízení, hlavní válec (hydraulické systémy)

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Vadné nebo neúčinné posilovací zařízení.

b)

Hlavní válec je vadný nebo netěsný.

c)

Hlavní válec je nespolehlivě namontovaný.

d)

Nedostatečné množství brzdové kapaliny.

e)

Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny.

f)

Výstražná signalizace hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná.

g)

Nesprávná funkce výstražné signalizace hladiny brzdové kapaliny.

1.1.11.

Brzdová potrubí

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Vysoké riziko závady nebo prasknutí.

b)

Únik média z netěsného potrubí nebo spojů.

c)

Poškozená nebo nadměrně zkorodovaná potrubí.

d)

Nesprávně umístěná potrubí.

1.1.12.

Brzdové hadice

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Vysoké riziko závady nebo prasknutí.

b)

Poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké hadice.

c)

Únik média z hadice nebo ze spojů.

d)

Vyboulení hadic pod tlakem.

e)

Pórovitost hadic.

1.1.13.

Brzdová obložení a destičky

Vizuální kontrola

a)

Nadměrné opotřebení obložení nebo destiček.

b)

Obložení nebo destičky znečištěné (olejem, tukem apod.).

c)

Obložení nebo destičky chybí.

1.1.14.

Brzdové bubny, brzdové kotouče

Vizuální kontrola

a)

Nadměrné opotřebení, koroze, nadměrné rýhování, trhliny, stav ohrožující bezpečnost, lomy bubnu nebo kotouče.

b)

Buben nebo kotouč znečištěný (olejem, tukem apod.).

c)

Buben nebo kotouč chybí.

d)

Brzdové štíty nespolehlivě uchycené.

1.1.15.

Brzdová lana, táhla, pákoví

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Lana poškozená nebo svazovaná.

b)

Součásti nadměrně opotřebované nebo zkorodované.

c)

Lana, pákoví nebo spoje nespolehlivé.

d)

Vadné lanovody.

e)

Omezení volného pohybu brzdového systému.

f)

Nenormální pohyby pák/táhel svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení.

1.1.16.

Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Válec prasklý nebo poškozený.

b)

Válec netěsný.

c)

Válec vadný nebo vadně namontovaný.

d)

Válec nadměrně zkorodovaný.

e)

Nedostatečný nebo nadměrný zdvih mechanismu pístu nebo membrány.

f)

Prachovky chybí nebo jsou nadměrně opotřebené.

1.1.17.

Zátěžový regulátor

Vizuální kontrola součástí při funkci brzdového systému

a)

Vadné ovládací pákoví.

b)

Pákoví nesprávně seřízené.

c)

Regulátor zadřený nebo nefunguje.

d)

Regulátor chybí.

e)

Chybí štítek s údaji.

f)

Údaje nečitelné nebo nesplňují požadavky (7).

1.1.18.

Páky brzdových klíčů a signalizace

Vizuální kontrola

a)

Mechanismus poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb, nadměrné opotřebení nebo nesprávné seřízení.

b)

Mechanismus vadný.

c)

Nesprávná montáž nebo změna.

1.1.19.

Systém odlehčovací brzdy (je-li na vozidle nebo je-li požadován)

Vizuální kontrola

a)

Vadné spoje nebo montáž.

b)

Systém zřejmě vadný nebo chybí

1.1.20.

Automatická činnost brzd přípojného vozidla

Rozpojení brzdového spojení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem

Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení.

1.1.21.

Celý brzdový systém

Vizuální kontrola

a)

Jiná zařízení systému (např. protizámrazová čerpadla, sušiče vzduchu apod.) z vnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém.

b)

Nadměrný únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi.

c)

Jakákoli část nespolehlivá nebo nesprávně namontovaná.

d)

Neodborně provedená oprava nebo změna jakékoli součásti.

1.1.22.

Zkušební připojení (pokud je namontováno nebo je požadováno)

Vizuální kontrola

a)

Chybí.

b)

Poškozené, nepoužitelné nebo netěsné.

1.2.   

Činnost a účinky systému provozního brzdění

1.2.1.

Činnost

(E)

Zkouška na statické brzdové stolici; brzdná síla se postupně zvyšuje do maxima

a)

Nedostatečná brzdná síla ne jednom nebo více kolech.

b)

Brzdná síla na kterémkoli kole je menší než 70 % největší síly zjištěné na druhém kole téže nápravy.

c)

Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování).

d)

Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.

e)

Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola.

1.2.2.

Brzdný účinek

(E)

Zkouška na statické brzdové stolici při uvedené hmotnosti

a)

Nedosahuje se následujících minimálních hodnot:

b)

Kategorie M1, M2 a M3 – 50 % (1)

c)

Kategorie N1 – 45 %

d)

Kategorie N2 a N3 – 43 % (2)

e)

Kategorie O2, O3 a O4 – 40 % (3)

1.3.   

Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)

1.3.1.

Činnost

(E)

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v 1.2.1.

a)

Nedostatečná brzdná síla ne jednom nebo více kolech.

b)

Brzdná síla na kterémkoli kole je menší než 70 % největší síly zjištěné na druhém kole téže nápravy.

c)

Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování).

1.3.2.

Brzdný účinek

(E)

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v 1.2.2.

Brzdný účinek menší než 50 % (4) účinku provozního brzdění definovaného v bodě 1.2.2. a vztaženého k maximální přípustné hmotnosti nebo u návěsů k součtu přípustných zatížení na nápravy

1.4.   

Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy

1.4.1.

Činnost

(E)

Brzděte při zkoušce na statické brzdové stolici

Neúčinné brzdy na jednom nebo více kolech.

1.4.2.

Brzdný účinek

(E)

Zkouška na statické brzdové stolici při uvedené hmotnosti

U všech vozidel poměrný brzdný účinek menší než 16 %, přičemž je vztažen k maximální přípustné hmotnosti, nebo u motorových vozidel menší než 12 %, když je vztažen k maximální přípustné hmotnosti jízdní soupravy, podle toho, která z obou hodnot je větší.

1.5.

Činnost systému odlehčovací brzdy

Vizuální kontrola a případně zkouška funkce

a)

Účinek nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd).

b)

Systém nefunguje.

1.6.

Protiblokovací brzdový systém

Vizuální kontrola výstražné signalizace

a)

Vadná funkce výstražné signalizace.

b)

Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému.

8.   OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

8.2.   

Emise z výfuku

8.2.1   

Emise benzínového motoru

8.2.1.1.

Zařízení k omezení emisí z výfuku

Vizuální kontrola

a)

Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí nebo je zřejmě poškozené.

b)

Netěsnosti, které by mohly významně ovlivnit měření emisí.

8.2.1.2.

Emise plynů

(E)

Měření s pomocí analyzátoru výfukových plynů v souladu s požadavky (7). U vozidel vybavených vhodným palubním diagnostickým systémem (OBD) lze alternativně zkontrolovat správnou funkci systému pro omezení emisí zjištěním odpovídajícího údaje ze zařízení OBD a ověřením správné funkce systému OBD ve voze při měření emisí při volnoběžných otáčkách motoru v souladu s doporučeními výrobce pro stabilizaci motoru a dalšími požadavky (7) a s ohledem na příslušné tolerance.

Nebo měření provedené dálkově ovládaným zařízením a potvrzené standardními zkušebními metodami.

a)

Emise překračují určené hodnoty udané výrobcem;

b)

nebo, nejsou-li tyto údaje k dispozici, je překročena povolená hodnota emisí CO

(1)

u vozidel, která nemají technicky pokročilý systém k omezení emisí,

4,5 %, nebo

3,5 %

podle data první registrace nebo použití uvedeného v požadavcích (7)

(2)

u vozidel s technicky pokročilým systémem k omezení emisí,

při volnoběžných otáčkách motoru: 0,5 %

při vysokých volnoběžných otáčkách: 0,3 %

nebo

při volnoběžných otáčkách motoru 0,3 % (5)

při vysokých volnoběžných otáčkách: 0,2 %

podle data první registrace nebo použití uvedeného v požadavcích (7)

c)

Lambda mimo rozpětí 1 ± 0,03 nebo neodpovídá specifikaci výrobce.

d)

Zjištění z OBD značící závažnou nesprávnou funkci.

e)

Měření dálkově ovládaným zařízením ukazuje výrazný nesoulad s požadavky

8.2.2   

Emise vznětových motorů

8.2.2.1.

Zařízení k omezení emisí z výfuku

Vizuální kontrola

a)

Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí nebo je zřejmě poškozené.

b)

Netěsnosti, které by mohly významně ovlivnit měření emisí.

8.2.2.2.

Opacita

(E)

a)

Měření opacity výfukového plynu při volné akceleraci (bez zatížení, od volnoběžných otáček do maximálních regulovaných otáček) s řadicí pákou převodovky v neutrálu a s rozpojenou spojkou.

b)

Stabilizace vozidla:

1.

Vozidla se mohou zkoušet bez stabilizace, ačkoliv z bezpečnostních důvodů by se mělo ověřit, že je motor teplý a je ve vyhovujícím mechanickém stavu.

2.

Požadavky na stabilizaci:

i)

motor musí mít plnou provozní teplotu, například teplota oleje v motoru měřená snímačem v trubici měrky hladiny oleje musí být nejméně 80 °C, nebo musí mít běžnou provozní hodnotu, jestliže je nižší, nebo teplota bloku motoru měřená hladinou infračerveného záření musí mít nejméně ekvivalentní teplotu. Jestliže toto měření není proveditelné vzhledem ke konfiguraci vozidla, může se určit běžná provozní teplota motoru jiným způsobem, například z činnosti chladicího ventilátoru motoru.

ii)

výfukový systém se propláchne nejméně třemi cykly volné akcelerace nebo rovnocenným způsobem.

c)

Postup zkoušky:

1.

Před začátkem každého cyklu volné akcelerace musí mít motor a popřípadě přeplňovací turbodmychadlo volnoběžné otáčky. U vznětových motorů těžkých vozidel to znamená, že je nutno vyčkat nejméně 10 sekund po uvolnění pedálu akcelerátoru.

2.

Na začátku každého cyklu volné akcelerace musí být pedál akcelerátoru plně sešlápnut rychle a rovnoměrně (v době kratší než jedna sekunda), avšak nenásilně, aby byla dosažena maximální dodávka ze vstřikovacího čerpadla.

3.

Při každém cyklu volné akcelerace musí motor dosáhnout maximálních regulovaných otáček nebo u vozidel s automatickou převodovkou otáček specifikovaných výrobcem, nebo není-li tento údaj k dispozici, dvou třetin maximálních regulovaných otáček předtím, než je uvolněn pedál akcelerátoru. To lze zkontrolovat například sledováním otáček motoru nebo tak, že se od začátku sešlapování pedálu akcelerátoru do jeho uvolnění nechá uplynout dostatečná doba. U vozidel kategorií M2, M3, N2 nebo N3 by měla tato doba být nejméně dvě sekundy.

4.

Zkouška se hodnotí jako nevyhovující jen tehdy, jestliže aritmetický průměr z nejméně tří posledních cyklů volné akcelerace přesahuje mezní hodnotu. Tato hodnota se vypočte bez uvažování změřených hodnot, které se významně odchylují od střední hodnoty změřených hodnot, nebo se zjistí jiným způsobem statistického výpočtu, při kterém se uvažuje rozptyl měřených hodnot. Členské státy mohou omezit počet zkušebních cyklů.

5.

S cílem zamezit zbytečnému zkoušení mohou členské státy hodnotit jako nevyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty výrazně přesahují mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech. S cílem zamezit zbytečnému zkoušení rovněž mohou členské státy hodnotit jako vyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty jsou výrazně menší než mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech při zohlednění příslušných tolerancí.

Nebo měření provedené dálkově ovládaným zařízením a potvrzené standardními zkušebními metodami.

a)

U vozidel registrovaných nebo poprvé uvedených do provozu po datu stanoveném v požadavcích (7),

přesahuje opacita úroveň uvedenou na štítku výrobce;

b)

Pokud tato informace není k dispozici nebo požadavky (7) nepřipouštějí použití referenčních hodnot,

u motorů s atmosférickým sáním: 2,5 m-1,

u přeplňovaných motorů: 3,0 m-1,

nebo u vozidel specifikovaných v požadavcích (7) nebo registrovaných poprvé nebo uvedených poprvé do provozu po datu stanoveném v požadavcích (7),

1,5 m-1  (6).

c)

Měření dálkově ovládaným zařízením ukazuje výrazný nesoulad s požadavky


(1)  48 % u vozidel, která nemají protiblokovací systém (ABS) nebo jsou typu schváleného před 1. říjnem 1991.

(2)  45 % u vozidel registrovaných po roce 1988 nebo od data stanoveného v požadavcích (), podle toho, co nastane později.

(3)  43 % u návěsů a přívěsů registrovaných po roce 1988 nebo od data stanoveného v požadavcích (), podle toho, co nastane později.

(4)  2,2 m/s2 pro vozidla N1, N2 a N3.

(5)  Schválení typu v souladu s omezeními v řádku A nebo B části 5.3.1.4 přílohy 1 směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES nebo pozdějších právních předpisů nebo první registrace nebo uvedení do provozu po dni 1. července 2002.

(6)  Typy schválené podle mezních hodnot v řádku B bodu 5.3.1.4. přílohy I směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES nebo pozdějších předpisů; v řádku B1, B2 a C bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 1999/96/ES nebo pozdějších předpisů nebo poprvé registrované nebo uvedené do provozu po 1. červenci 2008.

(7)  ‚Požadavky‘ jsou stanoveny požadavky na schválení typu k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu, jakož i povinností dovybavení nebo vnitrostátními právními předpisy země registrace.“


Top