Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0127

Směrnice komise 2003/127/ES ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidelText s významem pro EHP.

OJ L 10, 16.1.2004, p. 29–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 189 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 189 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 75 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/127/oj

32003L0127Úřední věstník L 010 , 16/01/2004 S. 0029 - 0053


Směrnice komise 2003/127/ES

ze dne 23. prosince 2003,

kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel [1], a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 1999/37/ES stanovila harmonizovaná pravidla pro osvědčení o registraci vozidel podléhajících registraci ve Společenství.

(2) Vzhledem k narůstajícímu zavádění elektronické a telematické výbavy ve vozidlech je třeba přizpůsobit přílohy směrnice 1999/37/ES vědeckému a technickému pokroku, aby členské státy mohly vystavovat místo listinných dokladů registrační doklady vozidel v podobě čipové karty s mikroprocesorem.

(3) Směrnice 1999/37/ES by proto měla být změněna.

(4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 8 směrnice Rady 96/96/ES [2].

(5) Členské státy by měly zavést potřebná opatření, jimiž zajistí, aby shromažďování a zpracovávání osobních údajů požadovaných pro vystavení registračních dokladů vozidel v podobě čipové karty bylo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy směrnice 1999/37 se nahrazují zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. ledna 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto opatření a předají srovnávací tabulku těchto opatření s ustanoveními této směrnice.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. prosince 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57.

[2] Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

ČÁST I OSVĚDČENÍ O REGISTRACI [1]

I. Tato část může být realizovaná v jedné ze dvou podob: jako listinný doklad, nebo jako čipová karta. Vlastnosti listinného dokladu jsou stanoveny v bodě II a vlastnosti čipové karty v bodě III.

II. Specifikace části I osvědčení o registraci v listinné podobě

II.1 Celkové rozměry osvědčení o registraci nesmějí být větší, než je formát A4 (210 mm × 297 mm) nebo složka ve formátu A4.

II.2 Papír užitý pro část I osvědčení o registraci musí být chráněn proti padělání použitím alespoň dvou z těchto technik:

- grafiky,

- vodoznaku,,

- fluorescenčních vláken nebo

- fluorescenčních potisků.

Členské státy mohou podle svého uvážení zavést další ochranné prvky.

II.3 Část I osvědčení o registraci se může sestávat z několika stránek. Členské státy stanoví počet stránek podle množství informací obsažených v dokladu a podle jeho vzhledu.

II.4 První stránka části I osvědčení o registraci musí obsahovat:

- název členského státu vydávajícího část I osvědčení o registraci,

- rozlišovací značku členského státu vydávajícího část I osvědčení o registraci, a to:

B Belgie

DK Dánsko

D Německo

GR Řecko

E Španělsko

F Francie

IRL Irsko

I Itálie

L Lucembursko

NL Nizozemsko

A Rakousko

P Portugalsko

FIN Finsko

S Švédsko

UK Spojené království,

- název příslušného orgánu,

- slova "Část I osvědčení o registraci", nebo pokud je osvědčení tvořeno pouze jednou částí, slova "osvědčení o registraci", která jsou vytištěna velkými písmeny v jazyce nebo v jazycích členského státu vydávajícího osvědčení o registraci; tato slova musí být rovněž uvedena, po přiměřené mezeře, malým typem písma v ostatních jazycích Evropského společenství,

- slova "Evropské společenství" vytištěná v jazyce nebo v jazycích členského státu vydávajícího osvědčení o registraci,

- číslo dokladu.

II.5 Část I osvědčení o registraci musí obsahovat také níže uvedené údaje, před kterými jsou uvedeny odpovídající harmonizované kódy Společenství:

(A) registrační číslo;

(B) datum první registrace vozidla;

(C) osobní údaje:

(C.1) držitel osvědčení o registraci:

(C1.1) příjmení nebo obchodní firmu,

(C1.2) další jméno (jména), případně iniciála (iniciály),

(C1.3) adresa v členském státě registrace k datu vydání dokladu;

(C.4) Pokud náležitosti vymezené v bodě II.6 pod kódem C.2 nejsou zahrnuty v osvědčení o registraci, uvede se, zda držitel osvědčení o registraci

a) je majitelem vozidla,

b) není majitelem vozidla,

c) není identifikován v osvědčení o registraci jako majitel vozidla;

(D) vozidlo:

(D.1) značka,

(D.2) typ,

- varianta (je-li k dispozici),

- verze (je-li k dispozici);

(D.3) obchodní označení;

(E) identifikační číslo vozidla (VIN);

(F) hmotnost:

(F.1) maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla, netýká se motocyklů;

(G) provozní hmotnost vozidla s karoserií, v případě tažného vozidla jiného než kategorie M1 včetně spojovacího zařízení;

(H) doba platnosti, pokud není neomezená;

(I) den registrace, ke kterému se osvědčení vztahuje;

(K) číslo schválení typu (existuje-li);

(P) motor:

(P.1) objem (cm3),

(P.2) nejvyšší užitečný výkon (v kW) (je-li k dispozici),

(P.3) druh pohonné hmoty nebo zdroj energie;

(Q) poměr výkonu a hmotnosti (kW/kg) (pouze pro motocykly);

(S) počet míst,

(S.1) počet sedadel včetně sedadla řidiče,

(S.2) (popřípadě) počet míst k stání

II.6 Část I osvědčení o registraci může dále obsahovat tyto údaje, před kterými jsou uvedené odpovídající harmonizované kódy Společenství:

(C) osobní údaje:

(C.2) majitel vozidla (opakuje se tolikrát, kolik je majitelů),

(C.2.1) příjmení nebo obchodní firma,

(C.2.2) (popřípadě) další jméno (jména), nebo iniciála (iniciály),

(C.2.3) adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu;

(C.3) fyzická nebo právnická osoba, která může vozidlo používat na základě jiného než vlastnického práva,

(C.3.1) příjmení nebo obchodní firma,

(C.3.2) (popřípadě) další jméno (jména), nebo iniciála (iniciály),

(C.3.3) adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu;

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) pokud změna v osobních údajích, uvedených v bodech II.5 pod kódem C.1 nebo v bodě II.6 pod kódem C.2 nebo C.3, není důvodem k vydání nového osvědčení o registraci, mohou být nové osobní údaje odpovídající těmto bodům zahrnuty pod kódy (C.5), (C.6), (C.7) nebo (C.8); jsou pak členěny v souladu s údaji podle bodu II.5 kódů C.1 a C.4 a bodu II.6 kódů C.2 a C.3;

(F) hmotnost:

(F.2) maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v provozu v členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno;

(F.3) maximální technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy v provozu v členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno;

(J) kategorie vozidla;

(L) počet náprav;

(M) rozvor kol (mm);

(N) pro vozidla celkově převyšující 3500 kg: rozložení maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla na nápravy:

(N.1) 1. náprava (kg),

(N.2) popřípadě 2. náprava (kg),

(N.3) popřípadě 3. náprava (kg),

(N.4) popřípadě 4. náprava (kg),

(N.5) popřípadě 5. náprava (kg);

(O) maximální technicky přípustná přípojná hmotnost přípojného vozidla:

(O.1) bržděného (kg),

(O.2) nebržděného (kg);

(P) motor:

(P.4) jmenovité otáčky (min -1),

(P.5) identifikační číslo motoru;

(R) barva vozidla;

(T) nejvyšší rychlost (km/h);

(U) hladina akustického tlaku:

(U.1) stojícího vozidla (dB(A)),

(U.2) otáček motoru (min -1),

(U.3) za jízdy (dB(A));

(V) výfukové emise:

(V.1) CO (g/km nebo g/kWh),

(V.2) HC (g/km nebo g/kWh),

(V.3) NOx (g/km nebo g/kWh),

(V.4) HC + NOx (g/km),

(V.5) částic u vznětových motorů (g/km nebo g/kWh),

(V.6) korigovaný koeficient absorpce u vznětových motorů (v min m-1),

(V.7) CO2 (g/km),

(V.8) kombinovaná spotřeba paliva (litry/100 km),

(V.9) údaj o ekologické kategorii ES schválení typu;

odkaz na verzi použitelnou podle směrnice 70/220/EHS [2] nebo směrnice 88/77/EHS [3];

(W) objem palivové nádrže (palivových nádrží) (v litrech).

II.7 Členské státy mohou připojit další informace (v části I osvědčení o registraci), zejména mohou v závorkách připojit identifikační kódy dodatečných vnitrostátních kódů podle bodů II.5 a II.6.

III. Specifikace části I osvědčení o registraci v podobě čipové karty (alternativa ke vzoru podoby listinného dokladu podle bodu II)

III.1 Podoba karty a údaje čitelné okem

Protože se jedná o mikroprocesorovou kartu, musí být čipová karta vytvořena podle norem uvedených v bodě III.5. Uložená data musí být čitelná pomocí obvyklého čtecího zařízení (jako jsou zařízení pro tachografové karty).

Na přední a zadní straně karty musí být uvedeny přinejmenším údaje uvedené v bodech II.4 a II.5; tyto údaje musí být čitelné okem (minimální výška znaků: 6 bodů) a musí být vytištěny tak, jak je uvedeno dále. (Příklady možných uspořádání jsou uvedeny na obrázku 1 na konci této části.)

A. Základní potisk

Základní údaje musí obsahovat:

na přední straně

a) vpravo od čipu:

v jazyce (jazycích) členského státu vydávajícího osvědčení o registraci:

- slova "Evropské společenství",

- název členského státu vydávajícího osvědčení o registraci,

- slova "Část I Osvědčení o registraci" nebo, pokud je certifikát tvořen jen jednou částí, slova "Osvědčení o registraci", která jsou vytištěna velkými písmeny,

- jiná označení (např. dřívější vnitrostátní) odpovídajícího dokladu (nepovinně),

- název příslušného orgánu (alternativně také ve formě personalizujícího potisku, viz písmeno B),

- jednoznačné pořadové číslo dokladu používané v členském státě (alternativně také ve formě personalizujícího potisku, viz písmeno B);

b) nad čipem:

rozlišovací značku členského státu vydávajícího osvědčení o registraci, natištěnou bílým písmem v modrém obdélníku v kruhu dvanácti žlutých hvězdiček:

B Belgie

DK Dánsko

D Německo

GR Řecko

E Španělsko

F Francie

IRL Irsko

I Itálie

L Lucembursko

NL Nizozemsko

A Rakousko

P Portugalsko

FIN Finsko

S Švédsko

UK Spojené království.

c) Členské státy mohou zvážit doplnění poznámky na spodním okraji, malými písmeny a v národním jazyce (národních jazycích): "Tento doklad by měl být předložen kterékoli oprávněné osobě na její žádost."

d) Základní barva karty je zelená (Pantone 362); alternativně je přípustný přechod barvy ze zelené do bílé.

e) V levém dolním rohu na přední straně karty musí být v oblasti pro potisk natištěn znak představující kolo (viz navržené uspořádání na obrázku 1).

V ostatních ohledech platí ustanovení bodu III.13.

B. Personalizující potisk

Personalizující potisk musí obsahovat tyto informace:

na přední straně

a) název příslušné organizace - viz také písmeno Aa);

b) název orgánu vydávajícího osvědčení o registraci (nepovinně);

c) jednoznačné pořadové číslo dokladu používané v členském státě - viz také písmeno Aa);

d) následující údaje z bodu II.5; podle bodu II.7 je možno k předřazeným kódům Společenství doplnit jednotlivé vnitrostátní kódy:

Kód | Odkaz |

| |

(A) | registrační číslo (úřední číslo licence) |

(B) | den první registrace vozidla |

(I) | den registrace, ke kterému se osvědčení vztahuje |

Osobní údaje

(C.1) | držitel osvědčení o registraci |

(C.1.1) | příjmení nebo obchodní firma |

(C.1.2) | popřípadě další jméno (jména) nebo iniciála (iniciály) |

(C.1.3) | adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu |

(C.4) | Pokud náležitosti vymezené v bodě II.6 pod kódem C.2 nejsou v potisku osvědčení o registraci, jak je stanoven v písmenech A a B, zahrnuty, uvede se, zda držitel osvědčení o registraci: a)je majitelem vozidlab)není majitelem vozidlac)není v osvědčení o registraci označen jako majitel vozidla |

na zadní straně

Na zadní straně musí být umístěny přinejmenším zbývající údaje podle bodu II.5; podle bodu II.7 je možno k předřazeným kódům Společenství doplnit jednotlivé vnitrostátní kódy.

V podrobném rozpisu jsou to tyto údaje:

Kód | Odkaz |

| |

Údaje o vozidle (s uvážením poznámek v bodě II.5)

(D.1) | značka |

| (D.2) | typ (popřípadě varianta/verze) |

| (D.3) | obchodní označení |

(E) | identifikační číslo vozidla (VIN) |

(F.1) | maximální technicky přípustná hmotnost v naloženém stavu (kg); netýká se motocyklů |

(G) | provozní hmotnost vozidla s karoserií, v případě tažného vozidla jiné kategorie než M1 včetně spojovacího zařízení, (kg) |

(H) | doba platnosti, pokud není neomezená |

(K) | číslo schválení typu (existuje-li) |

(P.1) | zdvihový objem (cm3) |

(P.2) | jmenovitý výkon (kW), |

(P.3) | druh paliva nebo zdroj energie; |

(Q) | poměr výkonu a hmotnosti (kW/kg) (pouze u motocyklů); |

(S.1) | počet sedadel včetně sedadla řidiče |

(S.2) | popřípadě počet míst k stání |

Nepovinně lze na zadní stranu karty připojit doplňující údaje z bodu II.6 (s harmonizovanými kódy) a II.7.

C. Hlavní fyzické ochranné prvky čipové karty

Fyzickou ochranu dokladů ohrožuje:

- výroba falešných karet: vytváření nového objektu, který je velice podobný původnímu dokladu, buď jeho vytvořením od základu, nebo kopií původního dokladu,

- podstatná změna: změna některé z náležitostí původního dokladu, např. pozměněním některých údajů vytištěných na dokladu.

Materiál užitý pro část I osvědčení o registraci musí být proti padělání chráněn použitím alespoň tří z těchto technik:

- mikrotisku,

- gilošovacího tisku*,

- tisku irizujícími barvami,

- laserového gravírování,

- ultrafialově fluorescenčního inkoustu,

- inkoustu se změnou barvy v závislosti na úhlu pozorování*,

- inkoustu se změnou barvy v závislosti na teplotě*,

- zvláštního hologramu*,

- proměnných laserových obrazů,

- opticky proměnných obrazů.

Členské státy mohou podle svého uvážení zavést doplňující ochranné prvky.

Techniky označené hvězdičkami jsou zásadně upřednostňovány, protože umožňují kontrolním orgánům ověřovat platnost karty bez jakýchkoliv zvláštních prostředků.

+++++ TIFF +++++

Obrázek 1: Příklady možného uspořádání povinných údajů

(další nepovinné a doplňující údaje mohou být uvedeny na zadní straně karty)

III.2 Ukládání a ochrana dat

Následující údaje, před kterými jsou uvedeny odpovídající harmonizované kódy (popřípadě ve spojení s individuálními kódy členských států podle bodu II.7), budou nebo mohou být doplňkově ukládány na povrch karty, na níž jsou zaznamenány čitelné informace podle bodu III.1:

A. Údaje podle bodů II.4 a II.5

Na kartě musí být povinně uloženy veškeré údaje podle bodů II.4 a II.5.

B. Ostatní údaje podle bodu II.6

Členské státy mohou dále ukládat v potřebném rozsahu více údajů podle bodu II.6.

C. Ostatní údaje podle bodu II.7

Nepovinně mohou být na kartě uloženy doplňující údaje.

Údaje podle písmen A a B se ukládají do dvou odpovídajících souborů s transparentní strukturou (viz ISO/IEC 7816-4). Členské státy mohou podle svých požadavků specifikovat ukládání údajů podle písmena C.

Neexistují žádná omezení pro čtení těchto souborů.

Přístup pro zápis do těchto souborů musí být v členském státě vydávajícím čipovou kartu vyhrazen pouze vnitrostátním pověřeným orgánům (a jejich pověřeným agenturám).

Přístup pro zápis je povolen pouze po asymetrickém ověření pravosti s výměnou klíče relace k ochraně relace mezi registrační kartou vozidla a bezpečnostním modulem příslušných vnitrostátních orgánů (nebo jejich pověřených agentur) (např. kartou bezpečnostního modulu). Před postupem ověření pravosti se proto vymění kartou ověřitelné certifikáty podle ISO/IEC 7816-8. Kartou ověřitelné certifikáty obsahují odpovídající veřejný klíč, který se získá a užije v následném postupu ověření pravosti. Tyto certifikáty jsou podepsány vnitrostátními příslušnými orgány a obsahují předmět autorizace (autorizaci držitele certifikátu) podle ISO/IEC 7816-9 za účelem zakódování autorizace specifické role karty. Tato autorizace role se vztahuje k příslušnému vnitrostátnímu orgánu (např. pro aktualizaci pole dat).

Odpovídající veřejné klíče příslušných vnitrostátních orgánů jsou uloženy jako kořenový veřejný klíč (trust anchor) na kartě.

Specifikace souborů a příkazů potřebných pro kontrolu oprávnění a pro postup zápisu přísluší členských států. Zabezpečení musí být schváleno na základě vyhodnocení společných kritérií (Common Criteria) podle EAL4+. Rozšíření jsou tato: 1. AVA_MSU.3 Analýza a testování stavů, které nejsou bezpečné; 2. AVA_VLA.4 Vysoce odolné.

D. Ověřovací data pro pravost údajů o registraci

Vydávající organizace si vypočte svůj elektronický podpis pod úplnými údaji v souboru, který obsahuje údaje podle písmen A a B, a ukládá údaje do příslušného souboru. Tyto podpisy umožňují ověřovat oprávnění přístupu k uloženým údajům. Na kartách musí být uložena tato data:

- elektronický podpis údajů o registraci souvisejících s písmenem A,

- elektronický podpis údajů o registraci souvisejících s písmenem B,

K ověřování těchto elektronických podpisů se na kartu ukládají

- certifikáty vydávající organizace, která vypočetla podpisy u dat uvedených pod písmeny A a B.

Elektronické podpisy a certifikáty musí být bez omezení přístupné pro čtení. Přístup pro zápis k elektronickým podpisům a certifikátům musí být vyhrazen příslušným vnitrostátním orgánům.

III.3 Rozhraní

Pro propojování rozhraní by měly být užívány vnější kontakty. Volitelná je kombinace vnějších kontaktů s převáděčem.

III.4 Kapacita paměti na kartě

Karta musí mít dostatečnou kapacitu pro ukládání údajů podle bodu III.2.

III.5 Normy

Čipová karta a užívané čtecí zařízení musí odpovídat těmto normám:

— ISO 7810 : Norma pro identifikační karty (plastové karty): Fyzikální vlastnosti

— ISO 7816-1 a -2 : Fyzikální vlastnosti čipových karet, rozměry a umístění kontaktů.

— ISO 7816-3 : Elektrické vlastnosti kontaktů, přenosové protokoly

— ISO 7816-4 : Obsah komunikace, struktura dat čipové karty, bezpečnostní architektura, přístupový mechanismus

— ISO 7816-5 : Struktura identifikátorů aplikací, výběr a použití identifikátorů aplikací, registrační postup pro identifikátory aplikací (systém číslování)

— ISO 7816-6 : Mezioborové datové prvky pro výměnu dat

— ISO 7816-8 : Karty s integrovaným obvodem (integrovanými obvody) s kontakty - Mezioborové bezpečnostní příkazy

— ISO 7816-9 : Karty s integrovaným obvodem (integrovanými obvody) s kontakty - Rozšířené mezioborové příkazy

III.6 Technické vlastnosti a přenosové protokoly

Požadovaný formát je ID-1 (obvyklý rozměr, viz ISO/IEC 7810).

Karta musí podporovat přenosový protokol T = 1 podle ISO/IEC 7816-3. Doplňkově mohou být podporovány jiné přenosové protokoly, např. T = 0, USB nebo protokoly pro bezkontaktní přenos.

Pro bitový přenos se musí užívat "přímá konvence" (direct convention - viz ISO/IEC 7816-3).

A. Napájecí napětí, programovací napětí

Karta musí pracovat s Vcc = (3 ± 0,3) V nebo s Vcc = (5 ± 0,5) V. Karta nesmí požadovat programovací napětí na pinu C6.

B. Odpověď na opětovné spuštění

V bloku Odpověď na opětovné spuštění (ATR = Answer-to-Reset) musí být ve znaku TA3 uveden byte udávající velikost informačního pole karty (IFSC = Information Field Size Card). Tato hodnota musí činit alespoň "80h" (= 128 bytů).

C. Volba parametrů protokolu

Podpora volby parametrů protokolu (PPS = Protocol Parameter Selection) podle ISO/IEC 7816-3 je povinná. Užívá se pro volbu T = 1, jestliže je na kartě doplňkově k dispozici T = 0, a k nastavení parametrů Fi/Di pro dosažení vyšší rychlosti přenosu.

D. Přenosový protokol T = 1

Podpora řetězení je povinná.

Přípustná jsou následující zjednodušení:

- Byte NAD: neužívá se (NAD by měl být nastaven na "00"),

- S-Block ABORT (S-blok Zrušení): neužívá se,

- S-Block VPP state error (S-blok chybového stavu na VPP): neužívá se.

Velikost informačního pole zařízení rozhraní (IFSD - Information Field Size Device) musí být indikována ze zařízení rozhraní (IFD) ihned po ATR; IFD musí po ATR přenést "S-Block IFS Request" (S-blok IFS Výzva) a karta musí odeslat zpět S-Block IFS. Doporučená hodnota pro IFSD činí 254 bytů.

III.7 Teplotní rozsah

Osvědčení o registraci v podobě čipové karty musí řádně fungovat za všech klimatických podmínek, které obvykle převládají na území Společenství a nejméně v rozsahu teplot stanovených v ISO 7810. Karty musí být schopny pracovat řádně v rozsahu vlhkosti 10 % až 90 %.

III.8 Fyzická životnost

Pokud je karta užívána v souladu se specifikací pro prostředí a pro elektrické vlastnosti, musí řádně fungovat po dobu deseti let. Materiál karty musí být vybrán tak, aby takovou životnost zaručoval.

III.9 Elektrické vlastnosti

Při své funkci musí karta z hlediska elektromagnetické kompatibility vyhovovat směrnici Komise 95/54/ES ze dne 31. října 1995 [4] a musí být chráněna proti elektrostatickým výbojům.

III.10 Struktura souborů

Tabulka 1 uvádí povinné elementární soubory (EF - Elementary Files) pro vyhrazený soubor (DF - Dedicated File) aplikace (viz ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Všechny tyto soubory mají transparentní strukturu. Požadavky na přístup popisuje bod III.2. Rozměry souborů stanoví členské státy podle vlastních požadavků.

Tabulka 1

Název souboru | Identifikátor souboru | Popis |

EF.Registration_A | "D001" | registrační údaje podle bodů II.4 a II.5 |

EF.Signature_A | "E001" | elektronický podpis pro celý obsah dat z EF.Registration_A |

EF.C.IA_A.DS | "C001" | certifikát X.509v3 vydávajícího orgánu pro výpočet podpisu pro EF.Registration_A |

EF.Registration_B | "D011" | registrační údaje podle bodu II.6 |

EF.Signature_B | "E011" | elektronický podpis pro celý obsah dat z EF.Registration_B |

EF.C.IA_B.DS | "C011" | certifikát X.509v3 vydávajícího orgánu pro výpočet podpisu pro EF.Registration_B |

III.11 Struktura dat

Uložené certifikáty jsou ve formátu X.509v3 podle ISO/IEC 9594-8. Elektronické podpisy jsou ukládány transparentně.

Data o registraci jsou ukládána v odpovídajících elementárních souborech jako datové objekty BER-TLV (viz ISO/IEC 7816-4). Pole hodnot jsou kódována jako ASCII znaky podle definice v ISO/IEC 8824-1, hodnoty "C0" - "FRF" jsou definovány v ISO/IEC 8859-1 (sada znaků Latin 1), ISO/IEC 8859-7 (sada znaků řečtiny) nebo ISO/IEC 8859-5 (sada znaků cyrilice). Formát pro datum je RRRRMMDD (rok/měsíc/den).

Tabulka 2 uvádí příznaky identifikující datové objekty, které odpovídají registračním datům podle bodů II.4 a II.5, spolu s doplňujícími daty z bodu III.1. Pokud není stanoveno jinak, jsou datové objekty uvedené v tabulce 2 povinné. Nepovinné datové objekty mohou být vynechány. Sloupce příznaku indikují úroveň vkládání (nesting).

Tabulka 2

Příznak | Popis |

| | | |

"78" | | | | orgán pro přidělování kompatibilních příznaků; vložený objekt "4F" (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | identifikátor aplikace (viz ISO/IEC 7816-4) |

"71" | | | | mezioborová šablona (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) odpovídající povinným údajům osvědčení o registraci - část I; hnízduje všechny níže uvedené objekty |

| "80" | | | verze definice příznaku |

| "9F33" | | | název členského státu, který vydává část I osvědčení o registraci |

| "9F34" | | | jiné (např. dřívější vnitrostátní) označení odpovídajícího dokladu (nepovinné) |

| "9F35" | | | název příslušného orgánu |

| "9F36" | | | název orgánu, který vydal osvědčení o registraci (nepovinné) |

| "9F37" | | | použitá sada znaků "00": ISO/IEC 8859-1 (sada znaků Latin 1) "01": ISO/IEC 8859-5 (sada znaků cyrilice) "07": ISO/IEC 8859-7 (sada znaků řečtiny) |

| "9F38" | | | jednoznačné pořadové číslo dokladu užívané v členském státě |

| "81" | | | registrační číslo |

| "82" | | | datum první registrace |

| "A1" | | | osobní údaje, vložené objekty "A2" a "86" |

| | "A2" | | držitel osvědčení o registraci; vložené objekty "83", "84" a "85" |

| | | "83" | příjmení nebo obchodní firma |

| | | "84" | další jména nebo iniciály (nepovinně) |

| | | "85" | adresa v členském státě |

| | "86" | | "00": je majitelem vozidla "01": není majitelem vozidla "02": není označen jako majitel vozidla |

| "A3" | | | vozidlo; vložené objekty"87", "88" a "89" |

| | "87" | | značka vozidla |

| | "88" | | typ vozidla |

| | "89" | | obchodní označení vozidla |

| "8A" | | | identifikační číslo vozidla (VIN) |

| "A4" | | | hmotnost, vložené"8B" |

| | "8B" | | maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla |

| "8C" | | | provozní hmotnost vozidla s karoserií |

| "8D" | | | doba platnosti |

| "8E" | | | datum registrace, na kterou se vztahuje toto osvědčení |

| "8F" | | | číslo schválení typu |

| "A5" | | | motor; vložené objekty "90", "91" a "92" |

| | "90" | | zdvihový objem motoru |

| | "91" | | maximální netto výkon motoru |

| | "92" | | motor: druh paliva |

| "93" | | | poměr výkon/hmotnost |

| "A6" | | | obsaditelnost; vložené objekty "94" a "95" |

| | "94" | | počet sedadel |

| | "95" | | počet míst k stání |

Tabulka 3 uvádí příznaky identifikující datové objekty, které odpovídají registračním údajům podle bodu II.6. Datové objekty uvedené v tabulce 3 jsou nepovinné.

Tabulka 3

Příznak | Popis |

| | | |

"78" | | | | orgán pro přidělování kompatibilních příznaků; vložený objekt "4F" (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | identifikátor aplikace (viz ISO/IEC 7816-4) |

"72" | | | | mezioborová šablona (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) odpovídající nepovinným údajům osvědčení o registraci - část I, bod II.6; vkládají se všechny níže uvedené objekty |

| "80" | | | verze definice příznaku |

| "A1" | | | osobní údaje; vložené objekty "A7", "A8" a "A9" |

| | "A7" | | majitel vozidla; vložené objekty "83", "84" a "85" |

| | | … | |

| | "A8" | | druhý majitel vozidla; vložené objekty "83", "84" a 85 |

| | | … | |

| | "A9" | | osoba, která může vozidlo užívat na základě jiného než vlastnického práva; vložené objekty "83", "84" a "85" |

| | | … | |

| "A4" | | | hmotnost; vložené "96" a "97" |

| | "96" | | maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v provozu |

| | "97" | | maximální technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy v provozu |

| "98" | | | kategorie vozidla |

| "99" | | | počet náprav |

| "9A" | | | rozvor |

| "AD" | | | rozložení maximální přípustné hmotnosti na nápravy v naloženém stavu; vložené objekty "9F1F", "9F20" ,"9F21", "9F22" a "9F23" |

| | "9F1F" | | 1. náprava |

| | "9F20" | | 2. náprava |

| | "9F21" | | 3. náprava |

| | "9F22" | | 4. náprava |

| | "9F23" | | 5. náprava |

| "AE" | | | maximální technicky přípustná přípojná hmotnost přípojného vozidla; vložené objekty "9B" a "9C" |

| | "9B" | | bržděného |

| | "9C" | | nebržděného |

| "A5" | | | motor; vložené objekty "9D" a "9E" |

| | "9D" | | jmenovité otáčky |

| | "9E" | | identifikační číslo motoru |

| "9F24" | | | barva vozidla |

| "9F25" | | | maximální rychlost |

| "AF" | | | hladina akustického tlaku; vložené objekty "DF26", "DF27" a "DF28" |

| | "DF26" | | stojícího vozidla |

| | "DF27" | | při otáčkách motoru |

| | "DF28" | | za jízdy |

| "B0" | | | emise z výfuku; vložené objekty "9F29", "9F2A", "9F2B", "9F2C", "9F2D", "9F2E", "9F2F", "9F30" a "9F31" |

| | "9F29" | | CO |

| | "9F2A" | | HC |

| | "9F2B" | | NOx |

| | "9F2C" | | HC + NOx |

| | "9F2D" | | částice u vznětových motorů |

| | "9F2E" | | korigovaný koeficient absorpce u vznětových motorů |

| | "9F2F" | | CO2 |

| | "9F30" | | kombinovaná spotřeba paliva |

| | "9F31" | | údaj o ekologické kategorii ES schválení typu |

| "9F32" | | | objem palivových nádrží |

Strukturu a formát dat podle bodu II.7 specifikují členské státy.

III.12 Čtení údajů o registraci

A. Volba aplikace

Aplikace "Registrace vozidla" se vyvolá pomocí příkazu SELECT DF (podle jména, viz ISO/IEC 7816-4) s uvedením identifikátoru aplikace (AID - Application Identifier). Hodnota AID se vyžádá u laboratoře, kterou vybere Evropská komise.

B. Čtení dat ze souborů

Soubory odpovídající bodu II písm. A, B a D se vyvolají pomocí příkazu SELECT (viz ISO/IEC 7816-4), přičemž parametry P1 a P2 příkazu jsou nastaveny na "02" a "04" a datové pole příkazu osahuje identifikátor souboru (viz kapitola X tabulka 1). Zpět odeslaná šablona FCP obsahuje údaj o velikosti souboru, který může být potřebný pro čtení těchto souborů.

Tyto soubory jsou čitelné pomocí příkazu READ BINARY (viz ISO/IEC 7816-4) s chybějícím datovým polem příkazu a s Le nastaveným na očekávanou délku dat; užije se krátké Le.

C. Ověření pravosti dat

Pro ověření pravosti uložených dat o registraci lze ověřit odpovídající elektronický podpis. To znamená, že kromě dat o registraci může být z registrační karty také přečten odpovídající elektronický podpis.

Veřejný klíč pro ověření podpisu lze získat čtením odpovídajícího certifikátu vydávajícího orgánu z registrační karty. Certifikáty obsahují veřejný klíč a totožnost příslušného orgánu. Podpis může být ověřen jiným systémem, než je registrační karta.

Členské státy mohou zpřístupnit veřejné klíče a certifikáty pro ověření certifikátu vydávajícího orgánu.

III.13 Zvláštní ustanovení

Bez ohledu na ostatní ustanovení může členský stát po oznámení Evropské komisi doplnit barvy, značky nebo symboly. Členský stát může dále pro určité údaje z bodu III.2 písm. C povolit formát XML a přístup přes TCP/IP.

Členské státy mohou po souhlasu Evropské komise doplnit na registrační kartu vozidla další aplikace, pro které v EU dosud neexistují harmonizovaná pravidla nebo dokumenty (např. osvědčení o způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích), aby se zajistily další služby týkající se vozidel.

PŘÍLOHA II

Část II osvědčení o registraci [1]

I. Tato část může být realizovaná v jedné ze dvou podob: jako listinný doklad, nebo jako čipová karta. Vlastnosti listinného dokladu jsou stanoveny v bodě II a vlastnosti čipové karty jsou stanoveny v bodě III.

II. Specifikace části II osvědčení o registraci v listinné podobě

II.1. Celkové rozměry osvědčení o registraci nesmějí být větší, než je formát A4 (210 mm × 297 mm) nebo složka ve formátu A4.

II.2 Papír užitý pro část II osvědčení o registraci musí být chráněn proti padělání použitím alespoň dvou z těchto technik:

- grafiky,

- vodoznaku,

- fluorescenčních vláken, nebo

- fluorescenčních potisků.

Členské státy mohou podle svého uvážení zavést další ochranné prvky.

II.3 Část II osvědčení o registraci může sestávat z několika stránek. Členské státy stanoví počet stránek podle množství informací obsažených v dokladu a podle jeho vzhledu.

II.4 První stránka části II osvědčení o registraci musí obsahovat:

- název členského státu vydávajícího část II osvědčení o registraci,

- rozlišovací značku členského státu vydávajícího část II osvědčení o registraci, a to:

B Belgie

DK Dánsko

D Německo

GR Řecko

E Španělsko

F Francie

IRL Irsko

I Itálie

L Lucembursko

NL Nizozemsko

A Rakousko

P Portugalsko

FIN Finsko

S Švédsko

UK Spojené království,

- název příslušného orgánu,

- slova "Část II osvědčení o registraci", která jsou vytištěna velkými písmeny v jazyce nebo v jazycích členského státu vydávajícího osvědčení o registraci; tato slova musí být rovněž uvedena, po přiměřené mezeře, malým typem písma v ostatních jazycích Evropského společenství,

- slova "Evropské společenství" vytištěná v jazyce nebo v jazycích členského státu vydávajícího osvědčení o registraci,

- číslo dokladu.

II.5 Část II osvědčení o registraci musí obsahovat také níže uvedené údaje, před kterými jsou uvedeny odpovídající harmonizované kódy Společenství:

(A) registrační číslo;

(B) datum první registrace vozidla;

(D) vozidlo:

(D.1) značka,

(D.2) typ,

- varianta (je-li k dispozici),

- verze (je-li k dispozici);

(D.3) obchodní označení;

(E) identifikační číslo vozidla (VIN);

(K) číslo schválení typu (je-li k dispozici).

II.6 Část II osvědčení o registraci může dále obsahovat tyto údaje, před kterými jsou uvedené odpovídající harmonizované kódy Společenství:

(C) osobní údaje:

(C.2) majitel vozidla,

(C.2.1) příjmení nebo obchodní firma,

(C.2.2) (popřípadě) další jméno (jména), nebo iniciála (iniciály);

(C.2.3) adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu;

(C.3) fyzická nebo právnická osoba, která může vozidlo používat na základě jiného než vlastnického práva,

(C.3.1) příjmení nebo obchodní firma,

(C.3.2) (popřípadě) další jméno (jména), nebo iniciála (iniciály),

(C.3.3) adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu;

(C.5), (C.6) pokud změna v osobních údajích uvedených v bodě II.6 pod kódem C.2 nebo C.3 není důvodem k vydání nové části II osvědčení o registraci, mohou být nové osobní údaje odpovídající těmto bodům zahrnuty pod kódy (C.5) nebo (C.6); jsou pak členěny v souladu s údaji podle bodu II.6 kódů C.2 a C.3;

(J) kategorie vozidla.

II.7 Členské státy mohou do části II osvědčení o registraci připojit další informace, zejména mohou připojit dodatečné vnitrostátní kódy mezi závorky u identifikačních kódů stanovených pod body II.5 a II.6.

III. Specifikace části II osvědčení o registraci v podobě čipové karty (alternativa ke vzoru podoby listinného dokladu podle bodu II)

III.1 Podoba karty a údaje čitelné okem

Protože se jedná o mikroprocesorovou kartu, musí být čipová karta vytvořena podle norem uvedených v bodě III.5.

Na přední a zadní straně karty musí být uvedeny přinejmenším údaje uvedené v bodech II.4 a II.5; tyto údaje musí být čitelné okem (minimální výška znaků: 6 bodů) a musí být vytištěny tak, jak je uvedeno dále. (Příklady možných uspořádání jsou uvedeny na obrázku 2 na konci této části.)

A. Základní potisk

Základní údaje musí obsahovat:

na přední straně

a) vpravo od čipu:

v jazyce (jazycích) členského státu vydávajícího osvědčení o registraci:

- slova "Evropské společenství",

- název členského státu vydávajícího osvědčení o registraci,

- slova "Část II Osvědčení o registraci" vytištěná velkými písmeny,

- jiná označení (např. dřívější vnitrostátní) odpovídajícího dokladu (nepovinně),

- název příslušného orgánu (alternativně také ve formě personalizujícího potisku, viz písmeno B),

- jednoznačné pořadové číslo dokladu používané v členském státě (alternativně také ve formě personalizujícího potisku, viz písmeno B);

b) nad čipem:

rozlišovací značku členského státu vydávajícího osvědčení o registraci, natištěnou bílým písmem v modrém obdélníku v kruhu dvanácti žlutých hvězdiček:

B Belgie

DK Dánsko

D Německo

GR Řecko

E Španělsko

F Francie

IRL Irsko

I Itálie

L Lucembursko

NL Nizozemsko

A Rakousko

P Portugalsko

FIN Finsko

S Švédsko

UK Spojené království

c) Členské státy mohou zvážit doplnění poznámky na spodním okraji, malými písmeny a ve vnitrostátním jazyce (jazycích): "Tento doklad by měl být uschován na bezpečném místě mimo vozidlo."

d) Základní barva karty je červená (Pantone 194); alternativně je přípustný přechod barvy z červené do bílé.

e) V levém dolním rohu na přední straně karty musí být v oblasti pro potisk natištěn znak představující kolo (viz navržené uspořádání).

V ostatních ohledech platí ustanovení z bodu III.13.

B. Personalizující potisk

Personalizující potisk musí obsahovat tyto informace:

na přední straně

a) název příslušné organizace - viz také písmeno Aa);

b) název orgánu vydávajícího osvědčení o registraci (nepovinně);

c) jednoznačné pořadové číslo dokladu používané v členském státě - viz také písmeno Aa);

d) následující údaje z bodu II.5; podle bodu II.7 je možno k předřazeným kódům Společenství doplnit jednotlivé vnitrostátní kódy:

Kód | Odkaz |

A | registrační číslo (úřední číslo licence) |

B | datum první registrace vozidla |

na zadní straně

Na zadní straně musí být umístěny přinejmenším zbývající údaje podle bodu II.5; podle bodu II.7 je možno k předřazeným kódům Společenství doplnit jednotlivé vnitrostátní kódy.

V podrobném rozpisu jsou to tyto údaje:

Kód | Odkaz |

Údaje o vozidle (s uvážením poznámek v bodu II.5)

D.1 | značka |

D.2 | typ (popřípadě varianta/verze) |

D.3 | obchodní označení |

E | identifikační číslo vozidla (VIN) |

K | číslo schválení typu (existuje-li) |

Nepovinně lze na zadní stranu karty připojit doplňující údaje z bodu II.6 (s harmonizovanými kódy) a II.7.

C. Hlavní fyzické ochranné prvky čipové karty

Fyzickou ochranu dokladů ohrožuje:

- výroba falešných karet: vytváření nového objektu, který je velice podobný původnímu dokladu, buď jeho vytvořením od základu, nebo kopií původního dokladu,

- podstatná změna: změna některé z náležitostí původního dokladu, např. pozměněním některých údajů vytištěných na dokladu.

Materiál užitý pro část II osvědčení o registraci musí být proti padělání chráněn použitím alespoň tří z těchto technik:

- mikrotisku,

- gilošovacího tisku*,

- tisk irizujícími barvami,

- laserového gravírování,

- ultrafialově fluorescenčního inkoustu,

- inkoustu se změnou barvy v závislosti na úhlu pozorování*,

- inkoustu se změnou barvy v závislosti na teplotě*,

- zvláštního hologramu*,

- proměnných laserových obrazů,

- opticky proměnných obrazů.

Členské státy mohou podle svého uvážení zavést doplňující ochranné prvky.

Techniky označené hvězdičkami jsou zásadně upřednostňovány, protože umožňují kontrolním orgánům ověřovat platnost karty bez jakýchkoliv zvláštních prostředků.

+++++ TIFF +++++

Obrázek 2: Příklady možného uspořádání povinných údajů

(další nepovinné a doplňující údaje mohou být uvedeny na zadní straně karty)

III.2 Ukládání a ochrana dat

Následující údaje, před kterými jsou uvedeny odpovídající harmonizované kódy (popřípadě ve spojení s individuálními kódy členských států podle bodu II.7), budou nebo mohou být doplňkově ukládány na povrch karty, na níž jsou zaznamenány čitelné informace podle bodu III.1:

A. Údaje podle bodů II.4 a II.5

Na kartě musí být povinně uloženy veškeré údaje podle bodů II.4 a II.5.

B. Ostatní údaje podle bodu II.6

Členské státy mohou dále ukládat v potřebném rozsahu více údajů podle bodu II.6.

C. Ostatní údaje podle bodu II.7

Nepovinně mohou být na kartě uloženy doplňující údaje.

Údaje podle písmen A a B se ukládají do dvou odpovídajících souborů s transparentní strukturou (viz ISO/IEC 7816-4). Členské státy mohou podle svých požadavků specifikovat ukládání údajů podle písmena C.

Neexistují žádná omezení pro čtení těchto souborů.

Přístup pro zápis do těchto souborů musí být v členském státě vydávajícím čipovou kartu vyhrazen pouze vnitrostátním pověřeným orgánům (a jejich pověřeným agenturám).

Přístup pro zápis je povolen pouze po asymetrickém ověření pravosti s výměnou klíče relace k ochraně relace mezi registrační kartou vozidla a bezpečnostním modulem příslušných vnitrostátních orgánů (nebo jejich agentur) (např. kartou bezpečnostního modulu). Před postupem ověření pravosti se proto vymění kartou ověřitelné certifikáty podle ISO/IEC 7816-8. Kartou ověřitelné certifikáty obsahují odpovídající veřejný klíč, který se získá a užije v následném postupu ověření pravosti. Tyto certifikáty jsou podepsány vnitrostátními příslušnými orgány a obsahují předmět autorizace (autorizaci držitele certifikátu) podle ISO/IEC 7816-9 za účelem zakódování autorizace specifické role karty. Tato autorizace role je spojena s příslušným vnitrostátním orgánem (např. pro aktualizaci pole dat).

Odpovídající veřejné klíče příslušných vnitrostátních orgánů jsou uloženy jako kořenový veřejný klíč (trust anchor) na kartě.

Specifikace souborů a příkazů potřebných pro kontrolu oprávnění a pro postup zápisu příslušní členským státům. Zabezpečení musí být schváleno na základě vyhodnocení společných kritérií (Common Criteria) podle EAL4+. Rozšíření jsou tato: (1) AVA_MSU.3 Analýza a testování stavů, které nejsou bezpečné; (2) AVA_VLA.4 Vysoce odolné.

D. Ověřovací data pro pravost údajů o registraci

Vydávající organizace si vypočte svůj elektronický podpis pod úplnými údaji v souboru, který obsahuje údaje podle písmen A a B, a ukládá údaje do příslušného souboru. Tyto podpisy umožňují ověřovat oprávnění přístupu k uloženým údajům. Na kartách musí být uložena tato data:

- elektronický podpis údajů o registraci souvisejících s písmenem A,

- elektronický podpis údajů o registraci souvisejících s písmenem B,

K ověřování těchto elektronických podpisů se na kartu ukládají:

- certifikáty vydávající organizace, která vypočetla podpisy u dat uvedených pod písmeny A a B.

Elektronické podpisy a certifikáty musí být bez omezení přístupné pro čtení. Přístup pro zápis k elektronickým podpisům a certifikátům musí být vyhrazen příslušným vnitrostátním orgánům.

III.3 Rozhraní

Pro propojování rozhraní by měly být užívány vnější kontakty. Volitelná je kombinace vnějších kontaktů s převáděčem.

III.4 Kapacita paměti na kartě

Karta musí mít dostatečnou kapacitu pro ukládání údajů podle bodu III.2.

III.5 Normy

Čipová karta a užívané čtecí zařízení musí odpovídat těmto normám:

— ISO 7810 : Norma pro identifikační karty (plastové karty): Fyzikální vlastnosti

— ISO 7816-1 a -2 : Fyzikální vlastnosti čipových karet, rozměry a umístění kontaktů.

— ISO 7816-3 : Elektrické vlastnosti kontaktů, přenosové protokoly

— ISO 7816-4 : Obsah komunikace, struktura dat čipové karty, bezpečnostní architektura, přístupový mechanismus

— ISO 7816-5 : Struktura identifikátorů aplikací, výběr a použití identifikátorů aplikací, registrační postup pro identifikátory aplikací (systém číslování)

— ISO 7816-6 : Mezioborové datové prvky pro výměnu dat

— ISO 7816-8 : Karty s integrovaným obvodem (integrovanými obvody) s kontakty - Mezioborové bezpečnostní příkazy

— ISO 7816-9 : Karty s integrovaným obvodem (integrovanými obvody) s kontakty - Rozšířené mezioborové příkazy

III.6 Technické vlastnosti a přenosové protokoly

Požadovaný formát je ID-1 (normální rozměr, viz ISO/IEC 7810).

Karta musí podporovat přenosový protokol T = 1 podle ISO/IEC 7816-3. Doplňkově mohou být podporovány jiné přenosové protokoly, např. T = 0, USB nebo protokoly pro bezkontaktní přenos. Pro bitový přenos se musí užívat "přímá konvence" (direct convention - viz ISO/IEC 7816-3).

A. Napájecí napětí, programovací napětí

Karta musí pracovat s Vcc = (3 ± 0,3) V nebo s Vcc = (5 ± 0,5) V. Karta nesmí požadovat programovací napětí na pinu C6.

B. Odpověď na opětovné spuštění.

V bloku Odpověď na opětovné spuštění (ATR = Answer-to-Reset) musí být ve znaku TA3 uveden byte udávající velikost informačního pole karty (IFSC = Information Field Size Card). Tato hodnota musí činit alespoň "80h" (= 128 bytů).

C. Volba parametrů protokolu

Podpora volby parametrů protokolu (PPS = Protocol ParameterSelection) podle ISO/IEC 7816-3 je povinná. Užívá se pro volbu T = 1, jestliže je na kartě doplňkově k dispozici T = 0, a k nastavení parametrů Fi/Di pro dosažení větší rychlosti přenosu.

D. Přenosový protokol T = 1

Podpora řetězení je povinná.

Přípustná jsou následující zjednodušení:

- Byte NAD: neužívá se (NAD by měl být nastaven na "00"),

- S-Block ABORT (S-blok Zrušení): neužívá se,

- S-Block VPP state error (S-blok chybového stavu na VPP): neužívá se.

Velikost informačního pole zařízení rozhraní (IFSD - Information FieldSize Device) musí být indikováno ze zařízení rozhraní (IFD) ihned po ATR; IFD musí po ATR přenést "S-Block IFS Request" (S-blok IFS Výzva) a karta musí odeslat zpět S-Block IFS. Doporučená hodnota pro IFSD činí 254 bytů.

III.7 Teplotní rozsah

Osvědčení o registraci v podobě čipové karty musí řádně fungovat za všech klimatických podmínek, které obvykle převládají na území Společenství a nejméně v rozsahu teplot stanovených v ISO 7810. Karty musí být schopny pracovat řádně v rozsahu vlhkosti 10 % až 90 %.

III.8 Fyzická životnost

Pokud je karta užívána v souladu se specifikací pro prostředí a pro elektrické vlastnosti, musí řádně fungovat po dobu deseti let. Materiál karty musí být vybrán tak, aby takovou životnost zaručoval.

III.9 Elektrické vlastnosti

Při své funkci musí karta z hlediska elektromagnetické kompatibility vyhovovat směrnici Komise 95/54/ES a musí být chráněna proti elektrostatickým výbojům.

III.10 Struktura souborů

Tabulka 4 uvádí povinné elementární soubory (EF - Elementary Files) pro vyhrazený soubor (DF - Dedicated File) aplikace (viz ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Všechny tyto soubory mají transparentní strukturu. Požadavky na přístup popisuje bod III.2. Rozměry souborů stanoví členské státy podle vlastních požadavků.

Tabulka 4

Název souboru | Identifikátor souboru | Popis |

EF.Registration_A | "D001" | registrační údaje podle bodů II.4 a II.5 |

EF.Signature_A | "E001" | elektronický podpis pro celý obsah dat z EF.Registration_A |

EF.C.IA_A.DS | "C001" | certifikát X.509v3 vydávajícího orgánu pro výpočet podpisu pro EF.Registration_A |

EF.Registration_B | "D011" | registrační údaje podle bodu II.6 |

EF.Signature_B | "E011" | elektronický podpis pro celý obsah dat z EF.Registration_B |

EF.C.IA_B.DS | "C011" | certifikát X.509v3 vydávajícího orgánu pro výpočet podpisu pro EF.Registration_B |

III.11 Struktura dat

Uložené certifikáty jsou ve formátu X.509v3 podle ISO/IEC 9594-8.

Elektronické podpisy jsou ukládány transparentně.

Data o registraci jsou ukládána v odpovídajících elementárních souborech jako datové objekty BER-TLV (viz ISO/IEC 7816-4). Pole hodnot jsou kódována jako ASCII znaky podle definice v ISO/IEC 8824-1, hodnoty "C0"-"FRF" jsou definovány v ISO/IEC 8859-1 (sada znaků Latin 1), ISO/IEC 8859-7 (sada znaků řečtiny) nebo ISO/IEC 8859-5 (sada znaků cyrilice). Formát pro datum je RRRRMMDD (rok/měsíc/den).

Tabulka 5 uvádí příznaky identifikující datové objekty, které odpovídají registračním údajům podle bodů II.4 a II.5, spolu s doplňujícími údaji z bodu III.1. Pokud není stanoveno jinak, jsou datové objekty uvedené v tabulce 2 povinné. Nepovinné datové objekty mohou být vynechány. Sloupce příznaku indikují úroveň vložení (nesting).

Tabulka 5

Příznak | Popis |

| | | |

"78" | | | | orgán pro přidělování kompatibilních příznaků; vložený objekt "4F" (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | identifikátor užití (viz ISO/IEC 7816-4) |

"73" | | | | mezioborová šablona (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) odpovídající povinným údajům osvědčení o registraci - část II; vkládají se všechny níže uvedené objekty |

| "80" | | | verze definice příznaku |

| "9F33" | | | název členského státu, který vydává část II osvědčení o registraci |

| "9F34" | | | jiné (např. dřívější vnitrostátní) označení odpovídajícího dokladu (nepovinné) |

| "9F35" | | | název příslušného orgánu |

| "9F36" | | | název orgánu, který vydal osvědčení o registraci (nepovinné) |

| "9F37" | | | použitá sada znaků "00": ISO/IEC 8859-1 (sada znaků Latin 1) "01": ISO/IEC 8859-5 (sada znaků cyrilice) "07": ISO/IEC 8859-7 (sada znaků řečtiny) |

| "9F38" | | | jednoznačné pořadové číslo dokladu užívané v členském státě |

| "81" | | | registrační číslo |

| "82" | | | datum první registrace |

| "A3" | | | vozidlo; vložené objekty "87", "88" a "89" |

| | "87" | | značka vozidla |

| | "88" | | typ vozidla |

| | "89" | | obchodní označení vozidla |

| "8A" | | | identifikační číslo vozidla (VIN) |

| "8F" | | | číslo schválení typu |

Tabulka 6 uvádí příznaky identifikující datové objekty, které odpovídají registračním údajům podle bodu II.6. Datové objekty uvedené v tabulce 3 jsou nepovinné.

Tabulka 6

Jmenovka | Popis |

| | | |

"78" | | | | autorita pro přidělování kompatibilních příznaků; vložený objekt "4F" (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | identifikátor aplikace (viz ISO/IEC 7816-4) |

"74" | | | | mezioborová šablona (viz ISO/IEC 7816-4 a ISO/IEC 7816-6) odpovídající nepovinným údajům osvědčení o registraci - část II, bod II.6; vkládají se veškeré následující objekty |

| "80" | | | verze definice příznaku |

| "A1" | | | osobní údaje; vložené objekty "A7", "A8" a "A9" |

| | "A7" | | majitel vozidla; vložené objekty "83", "84" a "85" |

| | | "83" | příjmení nebo obchodní firma |

| | | "84" | další jména nebo iniciály (nepovinně) |

| | | "85" | adresa v členském státě |

| | "A8" | | druhý majitel vozidla; vložené objekty "83", "84" a "85" |

| | | … | |

| | "A9" | | osoba, která může vozidlo používat na základě jiného než vlastnického práva; vložené objekty "83", "84" a "85" |

| | | … | |

| "98" | | | kategorie vozidla |

Strukturu a formát dat podle bodu II.7 specifikují členské státy.

III.12 Čtení údajů o registraci

A. Volba aplikace

Aplikace "Registrace vozidla" se vyvolá pomocí příkazu SELECT DF (podle jména, viz ISO/IEC 7816-4) s uvedením identifikátoru aplikace (AID - Application Identifier). Hodnota AID se vyžádá u laboratoře, kterou vybere Evropská komise.

B. Čtení dat ze souborů

Soubory odpovídající bodu II písm. A, B a D musí být vyvolatelné pomocí příkazu SELECT (viz ISO/IEC 7816-4), přičemž parametry P1 a P2 příkazu jsou nastaveny na "02" a "04" a datové pole příkazu osahuje identifikátor souboru (viz kapitola X tabulka 1). Zpět odeslaná šablona FCP obsahuje údaj o velikosti souboru, který může být potřebný pro čtení těchto souborů.

Tyto soubory jsou čitelné pomocí příkazu READ BINARY (viz ISO/IEC 7816-4) s chybějícím datovým polem příkazu a s Le nastaveným na očekávanou délku dat; užije se krátké Le.

C. Ověření pravosti dat

Pro ověření pravosti uložených dat o registraci lze ověřit odpovídající elektronický podpis. To znamená, že kromě dat o registraci může být z registrační karty přečten také odpovídající elektronický podpis.

Veřejný klíč pro ověření podpisu lze získat čtením odpovídajícího certifikátu vydávajícího orgánu z registrační karty. Certifikáty obsahují veřejný klíč a totožnost odpovídajícího orgánu. Podpis může být ověřen jiným systémem, než je registrační karta.

Členské státy mohou zpřístupnit veřejné klíče a certifikáty pro ověření certifikátu vydávajícího orgánu.

III.13 Zvláštní ustanovení

Bez ohledu na ostatní zde uvedená ustanovení může členský stát po oznámení Evropské komisi doplnit barvy, značky a symboly. Členský stát může dále pro určitá data z bodu III.2 písm. C povolit formát XML a přístup přes TCP/IP. Členské státy mohou po souhlasu Evropské komise doplnit na registrační kartu vozidla další aplikace, pro které v EU dosud neexistují harmonizovaná pravidla nebo dokumenty (např. osvědčení o způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích), aby se zajistily další služby týkající se vozidel.

"

[1] Osvědčení sestávající pouze z jedné části mají nápis "Osvědčení o registraci" a v textu neobsahují odkaz na "část I".

[2] Směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/80/ES (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 20).

[3] Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).

[4] Směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 266, 8.11.1995, s. 1).

[1] Tato příloha se týká pouze osvědčení o registraci sestávajících z částí I a II.

--------------------------------------------------

Top