Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0048

Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010 , kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

OJ L 173, 8.7.2010, p. 47–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 242 - 267

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; Zrušeno 32014L0045

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/48/oj

8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/47


SMĚRNICE KOMISE 2010/48/EU

ze dne 5. července 2010,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže je důležité zajistit, aby vozidla v provozu byla náležitě udržována a prohlížena za účelem zachování jejich výkonnosti, jak ji zaručuje schválení typu, aniž by v průběhu životnosti vozidel došlo k jejímu přílišnému snížení.

(2)

Je třeba dále definovat normy a metody uvedené v čl. 6 odst. 1 směrnice 2009/40/ES a přizpůsobit je tak, aby odrážely technický pokrok, aby se v Evropské unii zlepšily technické prohlídky motorových vozidel a byly ekonomicky efektivnější.

(3)

Měly by se zohlednit výsledky dvou projektů, Autofore (2) a Idelsy (3), které se v nedávné době zaměřily na budoucí možnosti technických prohlídek, a výsledek otevřeného věcného dialogu se zúčastněnými subjekty.

(4)

Současný stav technologie vozidel vyžaduje, aby se na seznam kontrolovaných položek zařadily moderní elektronické systémy.

(5)

K tomu, abychom dosáhli větší harmonizace technických prohlídek, by se pro všechny tyto kontrolované položky měly zavést metody kontroly.

(6)

K usnadnění větší harmonizace a za účelem soudržnosti norem by se nyní pro všechny kontrolované položky měl zavést nevyčerpávající seznam hlavních důvodů nevyhovění, jaký se již uplatňuje u brzdových systémů.

(7)

Technické prohlídky by měly zahrnovat veškeré položky související se specifickým provedením, konstrukcí a vybavením kontrolovaného vozidla. Z tohoto důvodu by se v případě potřeby měly doplnit specifické požadavky pro zvláštní kategorie vozidel.

(8)

Členské státy rozšířily požadavek na pravidelné kontroly podle čl. 5 písm. e) směrnice 2009/40/ES na další kategorie vozidel. Za účelem větší harmonizace kontrol by se měly zavést metody a normy pro tyto kategorie. Prohlídky by se měly provádět za použití v současné době dostupných technik a vybavení a bez nástrojů pro demontáž či odstranění částí vozidla.

(9)

Vedle položek souvisejících s bezpečností, odvrácením nebezpečí a ochranou životního prostředí musí prohlídka zajistit také identifikaci vozidla, aby bylo zajištěno uplatňování správných postupů a norem prohlídek, umožněno zaznamenání výsledků prohlídky a umožněno prosazování dalších právních požadavků.

(10)

Ke zjednodušení fungování vnitřního trhu a zlepšení metod technických prohlídek by výsledky prohlídek měly být uvedeny na osvědčení o způsobilosti vozidla a měly by zahrnovat určité stěžejní prvky.

(11)

Je třeba vykonat další práci na vytvoření alternativních postupů prohlídek ke kontrole provádění údržby u vozidel s naftovým motorem, zejména co se týče NOx a částic, a je přitom třeba zohlednit nové systémy následného zpracování emisí.

(12)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru pro přizpůsobení směrnice o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel technickému pokroku, zřízeného podle článku 7 směrnice 2009/40/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2009/40/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 31. prosince 2011 s výjimkou ustanovení odstavce 3 přílohy II, která se použijí ode dne 31. prosince 2013. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 12.

(2)  Studie projektu Autofore o budoucích možnostech prosazování technické způsobilosti vozidel v Evropské unii, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm

(3)  IDELSY, Iniciativa pro diagnostikování elektronických systémů motorových vozidel při pravidelných technických kontrolách, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm


PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2009/40/ES se nahrazuje tímto:

‘PŘÍLOHA II

POVINNĚ KONTROLOVANÉ POLOŽKY

OBSAH

1.

Úvod

2.

Rozsah kontroly

3.

Osvědčení o způsobilosti

4.

Minimální požadavky na kontrolu

0.

Identifikace vozidla

1.

Brzdové zařízení

2.

Řízení

3.

Výhled

4.

Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení

5.

Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav

6.

Podvozek a části připevněné k podvozku

7.

Jiné vybavení

8.

Obtěžování okolí

9.

Doplňkové zkoušky pro vozidla kategorie M2 a M3 sloužící k dopravě osob

1.   ÚVOD

V této příloze se vymezují systémy a části vozidel, které mají být podrobeny prohlídce, a podrobně se v ní popisují metody kontroly a kritéria, jež se použijí při stanovení, zda je stav vozidla přijatelný.

Pokud se zjistí, že vozidlo z hlediska uvedených položek kontroly nevyhovuje, stanoví příslušný orgán členského státu postup, kterým se určí podmínky, za nichž se může vozidlo do nové technické prohlídky používat.

Kontrolují se nejméně dále uvedené položky, za předpokladu, že se týkají zařízení vozidla, které se v daném členském státě kontroluje.

Prohlídky by se měly provádět za použití v současné době dostupných technik a vybavení a bez nástrojů pro demontáž či odstranění částí vozidla.

Veškeré uvedené položky by se při pravidelné prohlídce měly považovat za závazné, kromě položek označených (X), jež jsou spojeny se stavem vozidla a vhodností jeho používání na silnici, ale v rámci pravidelné prohlídky se nepovažují za zásadní.

„Důvody pro nevyhovění“ se neuplatňují v případech, že se týkají požadavků, které nebyly v době první registrace, prvního uvedení do provozu nebo v požadavcích na dodatečné vybavení předepsány v příslušných právních předpisech o schválení typu vozidel.

Tam, kde je uveden způsob kontroly vizuálně, znamená to, že vedle prohlédnutí položek by kontrolor měl podle potřeby také prověřit fyzicky jejich ovládání, posoudit hluk nebo použít jakékoli jiné vhodné prostředky kontroly bez použití zařízení.

2.   ROZSAH KONTROLY

Kontrolují se nejméně dále uvedené položky, za předpokladu, že se týkají zařízení, které je v kontrolovaném vozidle instalováno.

0)

Identifikace vozidla

1)

Brzdové zařízení

2)

Řízení

3)

Výhled

4)

Zařízení pro osvětlení a součásti elektrického systému

5)

Nápravy, kola, pneumatiky, zavěšení náprav

6)

Podvozek a části připevněné k podvozku

7)

Jiné vybavení

8)

Obtěžování okolí

9.

Doplňkové zkoušky pro vozidla kategorie M2 a M3 sloužící k dopravě osob

3.   OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI

Provozovatel nebo řidič vozidla musí být písemně informován o vadách, výsledku prohlídky a právních důsledcích.

Osvědčení o způsobilosti vydaná v případě povinných pravidelných prohlídek vozidel obsahují nejméně tyto prvky:

1)

Identifikační číslo vozidla (VIN)

2)

Poznávací značka a symbol státu, v němž je vozidlo registrováno

3)

Datum a místo prohlídky

4)

Stav počitadla ujetých kilometrů v době prohlídky, je-li k dispozici

5)

Třída vozidla, je-li k dispozici

6)

Konstatované vady (doporučuje se řídit číselným pořadím uvedeným v odstavci 5 této přílohy) a jejich kategorie

7)

Celkové posouzení stavu vozidla

8)

Datum příští pravidelné prohlídky (nejsou-li tyto informace poskytnuty jiným způsobem)

9)

Název kontrolní organizace a podpis nebo identifikace kontrolora odpovědného za prohlídku

4.   MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KONTROLU

Kontrola zahrnuje nejméně níže uvedené položky a uplatňují se při ní níže uvedené minimální normy a metody. Důvody pro nevyhovění jsou příklady vad, které mohou být odhaleny.

Položka

Metoda

Důvody pro nevyhovění

0.   IDENTIFIKACE VOZIDLA

0.1

Poznávací značky (jsou-li vyžadoványv požadavcích (8)

Vizuální kontrola

a)

Chybějící poznávací značka (značky) nebo nespolehlivě či nedostatečně uchycená značka (uchycené značky) tak, že by mohla (mohly) spadnout.

b)

Chybějící nebo nečitelný nápis.

c)

Neodpovídá dokumentaci či záznamům vozidla.

0.2

Identifikace vozidla, podvozek / výrobní číslo

Vizuální kontrola

a)

Chybí nebo je nelze najít.

b)

Neúplné, nečitelné.

c)

Neodpovídá dokumentaci či záznamům vozidla.

1.   BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ

1.1

Mechanický stav a funkce

1.1.1

Pedál provozní brzdy / čep ruční páky

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.

a)

Čep obtížně pohyblivý.

b)

Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle.

1.1.2

Stav brzdového pedálu/ruční páky a zdvih ovládacího zařízení brzd

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s posilovačem je třeba kontrolovat s vypnutým motorem.

a)

Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu.

b)

Ovládací orgán se správně neuvolňuje.

c)

Protiskluzové pokrytí pedálu chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké.

1.1.3

Vývěva nebo kompresor a zásobníky

Vizuální kontrola částí za běžného provozního tlaku. Zkontrolovat čas pro dosažení podtlaku nebo tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkci výstražné signalizace, víceokruhového jisticího ventilu a odlehčovacího ventilu.

a)

Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí).

b)

Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky (8)

c)

Víceokruhový jisticí ventil nebo odlehčovací ventil nefunguje.

d)

Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu.

e)

Vnější poškození, které může ovlivnit funkci brzdového systému.

1.1.4

Výstražná signalizace, manometr

Kontrola funkčnosti

Nesprávná funkce nebo porucha výstražné signalizace nebo manometru.

1.1.5

Ručně ovládaný brzdič

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Ovladač je prasklý, poškozený nebo nadměrně opotřebený.

b)

Nespolehlivé ovládání brzdiče nebo brzdič nespolehlivý.

c)

Volné spoje nebo únik ze systému.

d)

Nevyhovující funkce.

1.1.6

Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektronická parkovací brzda

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Západka nearetuje správně.

b)

Nadměrné opotřebení čepu páky nebo západkového mechanismu.

c)

Nadměrný zdvih páky znamenající nesprávné seřízení.

d)

Ovladač chybí, je poškozený nebo nefunkční.

e)

Nesprávná funkce, výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci.

1.1.7

Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily, regulátory tlaku)

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Poškozený ventil nebo nadměrný únik vzduchu.

b)

Nadměrné množství oleje z kompresoru.

c)

Vadně upevněný nebo namontovaný ventil.

d)

Vytékání nebo únik brzdové kapaliny.

1.1.8

Spojkové hlavice pro brzdění přípojných vozidel (elektrické a pneumatické)

Odpojit a opět připojit všechny spojkové hlavice brzdového systému mezi tažným a přípojným vozidlem.

a)

Vadný kohout nebo automaticky uzavírající ventil.

b)

Vadně upevněný nebo namontovaný kohout nebo ventil.

c)

Nadměrný únik vzduchu.

d)

Nesprávná funkce.

1.1.9

Zásobník energie, vzduchojem

Vizuální kontrola

a)

Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný vzduchojem.

b)

Odkalovací zařízení nefunguje.

c)

Vadně upevněný nebo namontovaný vzduchojem.

1.1.10

Posilovací zařízení, hlavní válec (hydraulické systémy)

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Vadné nebo neúčinné posilovací zařízení.

b)

Hlavní válec je vadný nebo netěsný.

c)

Hlavní válec je nespolehlivě namontovaný.

d)

Nedostatečné množství brzdové kapaliny.

e)

Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny.

f)

Výstražná signalizace hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná.

g)

Nesprávná funkce výstražné signalizace hladiny brzdové kapaliny.

1.1.11

Brzdová potrubí

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí.

b)

Z potrubí nebo spojů uniká médium.

c)

Potrubí poškozená nebo nadměrně zkorodovaná.

d)

Potrubí nesprávně umístěná.

1.1.12

Brzdové hadice

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí.

b)

Hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké.

c)

Z hadic nebo spojů uniká médium.

d)

Vyboulení hadic pod tlakem.

e)

Hadice pórovité.

1.1.13

Brzdová obložení a destičky

Vizuální kontrola

a)

Obložení nebo destičky nadměrně opotřebované.

b)

Obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod.

c)

Obložení nebo destičky chybí.

1.1.14

Brzdové bubny, brzdové kotouče

Vizuální kontrola

a)

Buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, nadměrné rýhovaný, s trhlinami, ve stavu ohrožujícím bezpečnost nebo s lomy.

b)

Buben nebo kotouč znečištěný olejem, tukem apod.

c)

Buben nebo kotouč chybí.

d)

Brzdové štíty nespolehlivě uchycené.

1.1.15

Brzdová lana, táhla, pákoví

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Lano poškozené nebo zauzlované.

b)

Část nadměrně opotřebovaná nebo zkorodovaná.

c)

Kabel, táhlo nebo spoj nespolehlivé.

d)

Vadné lanovody.

e)

Omezení volného pohybu brzdového systému.

f)

Nenormální pohyby pák a táhel svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení.

1.1.16

Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků)

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Válec prasklý nebo poškozený.

b)

Netěsný válec.

c)

Válec vadně upevněný nebo namontovaný.

d)

Válec nadměrně zkorodovaný.

e)

Nedostatečný nebo nadměrný zdvih pístu nebo membrány.

f)

Prachovky chybí nebo jsou nadměrně poškozené.

1.1.17

Zátěžový regulátor

Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému

a)

Vadné ovládací pákoví.

b)

Pákoví nesprávně seřízené.

c)

Regulátor zadřený nebo nefunguje.

d)

Regulátor chybí.

e)

Chybí tabulka s údaji.

f)

Údaje nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky (8)

1.1.18

Páky klíčů a ukazatele

Vizuální kontrola

a)

Mechanismus poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb, nadměrné opotřebení nebo nesprávné seřízení.

b)

Mechanismus poškozený.

c)

Nesprávně namontovaný nebo vyměněný.

1.1.19

Systém odlehčovací brzdy (je-li instalován nebo vyžadován)

Vizuální kontrola

a)

Vadné spoje nebo montáž.

b)

Systém zjevně vadný nebo chybí.

1.1.20

Automatická činnost brzd přípojného vozidla

Rozpojit brzdové spojení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem

Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení.

1.1.21

Celý brzdový systém

Vizuální kontrola

a)

Jiná zařízení systému (např. protizámrazové čerpadlo, sušič vzduchu apod.) zvnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém.

b)

Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi.

c)

Jakákoli část nespolehlivá nebo nesprávně namontovaná.

d)

Nepřiměřená oprava nebo změna jakékoli součásti (1)

1.1.22

Zkušební připojení (je-li namontováno nebo požadováno)

Vizuální kontrola

a)

Chybí.

b)

Poškozené, nepoužitelné nebo netěsné.

1.2

Činnost a účinky systému provozního brzdění

1.2.1

Činnost

Zkouška na statickém brzdovém stavu, a pokud to není možné, jízdní zkouška s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima

a)

Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.

b)

Brzdná síla na kterémkoli kole je menší než 70 % největší síly zjištěné na druhém kole téže nápravy. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.

c)

Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování).

d)

Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole.

e)

Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola.

1.2.2

Brzdný účinek

Zkouška na statickém brzdovém stavu, a pokud to z technických důvodů není možné, jízdní zkouška s použitím decelerometru se záznamem. Vozidla nebo přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností přesahující 3 500 kg se musí kontrolovat v souladu s normami stanovenými v ISO 21069 nebo na základě rovnocenných metod.

Jízdní zkoušky by se měly provádět za sucha na rovné nezvlněné silnici.

Nedosahuje se následujících minimálních hodnot:

 

Vozidla registrovaná poprvé po vstupu této směrnice v platnost:

kategorie N1: 50 %

kategorie M1: 58 %

kategorie N2 a N3: 50 %

kategorie N2 a N3: 50 %

kategorie O2 (XX) (10), O3 a O4:

pro návěsy: 45 %

pro přívěsy: 50 %

 

Vozidla registrovaná před vstupem této směrnice v platnost:

 

kategorie N1: 45 %

 

kategorie M1, M2 a M3: 50 % (2)

 

kategorie N2 a N3: 43 % (3)

 

kategorie O2 (XX) (10)O3 a O4: 40 % (4)

 

další kategorie (XX) (10),.

kategorie L (obě brzdy):

kategorie L1e: 42 %

kategorie L2e, L6e: 40 %

kategorie L3e: 50 %

kategorie L4e: 46 %

kategorie L5e, L7e: 44 %

kategorie L (brzda zadního kola):

všechny kategorie: 25 %

1.3

Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem)

1.3.1

Činnost

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.1.

a)

Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech.

b)

Brzdná síla na kterémkoli kole je menší než 70 % největší síly zjištěné na druhém kole téže nápravy. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru.

c)

Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování).

1.3.2

Brzdný účinek

Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě 1.2.2.

Brzdný účinek menší než 50 % (5) účinku provozního brzdění definovaného v bodě 1.2.2 a vztaženého k maximální přípustné hmotnosti nebo u návěsů k součtu přípustných hmotností na nápravy

(kromě L1e a L3e).

1.4

Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy

1.4.1

Činnost

Brzda se použije při zkoušce na statickém brzdovém stavu a/nebo při jízdní zkoušce s použitím decelerometru.

Brzda na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru.

1.4.2

Brzdný účinek

Zkouška na statickém brzdovém stavu nebo jízdní zkouška s použitím decelerometru s ukazatelem hodnot nebo se záznamem nebo zkouška s umístěním vozidla na svah se známým sklonem. Je-li to možné, nákladní vozidla by se měla kontrolovat naložená.

Pro všechny kategorie vozidel poměrný brzdný účinek menší než 16 %, přičemž je vztažen k maximální přípustné hmotnosti, nebo u motorových vozidel menší než 12 %, vztaženo k maximální přípustné hmotnosti jízdní soupravy, podle toho, která z obou hodnot je větší

(kromě L1e a L3e).

1.5

Činnost systému odlehčovací brzdy

Vizuální kontrola a případně zkouška funkce

a)

Účinek nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd).

b)

Systém nefunguje.

1.6

Protiblokovací systém (ABS)

Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace

a)

Vadná funkce výstražné signalizace.

b)

Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému.

c)

Čidla rychlosti na kolech chybí nebo jsou poškozená.

d)

Vedení poškozené.

e)

Jiné části chybí nebo jsou poškozené. Spínač poškozený nebo nefunguje správně.

1.7

Elektronický brzdový systém (EBS)

Vizuální kontrola výstražné signalizace

a)

Vadná funkce výstražné signalizace.

b)

Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému.

2.   ŘÍZENÍ

2.1

Mechanický stav

2.1.1

Stav převodovky řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola jsou nad zemí nebo na otočných plošinách a otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální kontrola činnosti převodovky řízení.

a)

Obtížná manipulace převodovkou.

b)

Hřídel segmentu řízení zkroucená nebo opotřebované ozubení.

c)

Nadměrné opotřebení hřídele segmentu řízení.

d)

Nadměrná pohyblivost hřídele segmentu řízení.

e)

Netěsní.

2.1.2

Připevnění skříně převodovky řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem/řídítkovým řízením po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola připevnění skříně převodovky k podvozku.

a)

Skříň převodovky řízení není náležitě připevněná.

b)

Montážní otvory na podvozku protáhlé.

c)

Chybějící nebo prasklé upevňovací šrouby.

d)

Prasklá skříň převodovky řízení.

2.1.3

Stav pákoví mechanismu řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru a proti směru hodinových ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících částí.

a)

Vzájemná pohyblivost součástí, kterou je třeba napravit.

b)

Nadměrné opotřebení spojů.

c)

Praskliny na jakékoli části nebo deformace jakékoli části.

d)

Chybí blokovací zařízení.

e)

Vychýlení částí (např. řídicí tyč nebo spojovací tyč řízení).

f)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

g)

Prachovky chybějí, jsou poškozené nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu.

2.1.4

Funkce pákoví mechanismu řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, kola jsou na zemi a motor v chodu (posilovač řízení) a otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální kontrola pohyblivosti pákoví.

a)

Pohybující se pákoví mechanismu řízení drhne o pevnou část podvozku.

b)

Doraz řízení nefunguje nebo chybí.

2.1.5

Posilovač řízení

Kontroluje se těsnění systému řízení a hladina brzdové kapaliny v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v chodu a kontroluje se funkce posilovače řízení.

a)

Únik kapaliny.

b)

Nedostatek kapaliny.

c)

Mechanismus nefunguje.

d)

Mechanismus má praskliny nebo je nespolehlivý.

e)

Vychýlení nebo drhnutí částí.

f)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

g)

Lana/hadice jsou poškozené, nadměrně zkorodované.

2.2

Volant, sloupek řízení a řídítka

2.2.1

Stav volantu/řídítek

Kola jsou na zemi, volant se nakloní ze strany na stranu v pravém úhlu ke sloupku a zlehka se na něj zatlačí směrem dolů a nahoru. Vizuální kontrola vůle.

a)

Pohyblivost volantu vůči sloupku naznačující uvolnění.

b)

Zádržný mechanismus na hlavici volantu chybí.

c)

Praskliny nebo uvolnění hlavice volantu, ráfku či paprsků.

2.2.2

Sloupek řízení / třmeny a vidlice

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla je na zemi a volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, volant/řídítka se zatlačí různými směry kolmo ke sloupku/vidlici. Vizuální kontrola vůle a stavu pružných spojů nebo univerzálních kloubů.

a)

Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů.

b)

Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku.

c)

Zhoršený stav pružných spojů.

d)

Vadné připevnění.

e)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

2.3

Vůle v řízení

Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla spočívá na kolech, v případě vozidel s posilovačem řízení je motor v chodu, kola jsou rovně a volant se zlehka otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových ručiček, aniž by se pohnula kola. Vizuální kontrola volné pohyblivosti.

Nadměrná vůle v řízení (například pohyblivost bodu na ráfku přesahující jednu pětinu průměru volantu nebo v rozporu s požadavky (8).

2.4

Seřízení kol (X) (9)

S pomocí vhodného vybavení se kontroluje seřízení řízených kol.

Seřízení není v souladu s údaji výrobce vozidla či požadavky (8).

2.5

Otočný stůl řízené nápravy přípojného vozidla

Vizuální kontrola nebo použití speciálně upraveného detektoru vůle v řízení

a)

Poškozená nebo prasklá část.

b)

Nadměrná vůle.

c)

Vadné připevnění.

2.6

Elektronický posilovač řízení

Elektronický posilovač řízení (EPS) Vizuální kontrola a kontrola shody úhlu volantu a úhlu kol při zapnutí/vypnutí motoru.

a)

Kontrolka vadné funkce ukazuje poruchu systému.

b)

Neshoda v úhlu řízeného kola a úhlu kol.

c)

Posilovač nefunguje.

3.   VÝHLED

3.1

Pole výhledu

Vizuální kontrola ze sedadla řidiče.

Překážka ve výhledu řidiče, která významně narušuje jeho výhled dopředu či do stran.

3.2

Stav skla

Vizuální kontrola

a)

Prasklé nebo zabarvené sklo nebo průhledná výplň (je-li povolena).

b)

Sklo nebo průhledná výplň (včetně odrazné nebo zabarvené fólie), které nejsou v souladu se specifikacemi v požadavcích (8) (XX) (10),

c)

Sklo nebo průhledná výplň v nepřijatelném stavu.

3.3

Zpětná zrcátka nebo zařízení

Vizuální kontrola

a)

Zrcátko nebo zařízení chybí nebo není připevněno v souladu s požadavky (8).

b)

Zrcátko nebo zařízení nefunguje, je poškozené, uvolněné nebo nespolehlivé.

3.4

Stěrače čelního skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Stěrače nefungují nebo chybí.

b)

Stírátko stěrače chybí nebo je zjevně vadné.

3.5

Ostřikovače čelního skla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Ostřikovače nefungují správně.

3.6

Systém odmlžování (X) (9)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Systém nefunguje nebo je zjevně vadný.

4.   SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4.1

Světlomety

4.1.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Vadné světlo/zdroj světla nebo chybí.

b)

Vadný promítací systém (světlomet a čočka) nebo chybí.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.1.2

Seřízení

S použitím zařízení k zaměření světlometu nebo měřící stěny se určí vodorovné zaměření každého světlometu potkávacího světla.

Zaměření světlometu není v mezích stanovených v rámci požadavků (8).

4.1.3

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Spínač nefunguje v souladu s požadavky (8) (Počet současně rozsvícených světlometů)

b)

Funkce kontrolního zařízení narušená.

4.1.4

Splnění požadavků (8).

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Svítilna, barva vyzařovaného světla, poloha nebo intenzita světla nejsou v souladu s požadavky (8).

b)

Částice na čočce nebo zdroji světla, kvůli kterým se zjevně snižuje intenzita světla nebo se mění barva vyzařovaného světla.

c)

Zdroj světla a svítilna nejsou slučitelné.

4.1.5

Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné)

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zařízení nefunguje.

b)

Ručně ovládané zařízení nelze uvést do provozu ze sedadla řidiče.

4.1.6

Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné)

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

Zařízení nefunguje.

4.2

Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny a doplňkové obrysové svítilny

4.2.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zdroj světla vadný.

b)

Čočka vadná.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.2.2

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Spínač nefunguje v souladu s požadavky (8).

b)

Funkce kontrolního zařízení narušená.

4.2.3

Splnění požadavků (8).

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Svítilna, barva vyzařovaného světla, poloha nebo intenzita světla nejsou v souladu s požadavky (8).

b)

Částice na čočce nebo zdroji světla, kvůli kterým se zjevně snižuje intenzita světla nebo se mění barva vyzařovaného světla.

4.3

Brzdové svítilny

4.3.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zdroj světla vadný.

b)

Čočka vadná.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.3.2

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Spínač nefunguje v souladu s požadavky (8).

b)

Funkce kontrolního zařízení narušená.

4.3.3

Splnění požadavků (8).

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Svítilna, barva vyzařovaného světla, poloha nebo intenzita světla nejsou v souladu s požadavky (8).

4.4

Směrové a výstražné svítilny

4.4.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zdroj světla vadný.

b)

Čočka vadná.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.4.2

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Spínač nefunguje v souladu s požadavky (8).

4.4.3

Splnění požadavků (8).

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Svítilna, barva vyzařovaného světla, poloha nebo intenzita světla nejsou v souladu s požadavky (8).

4.4.4

Frekvence přerušování světla

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Rychlost přerušování není v souladu s požadavky (8).

4.5

Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny

4.5.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zdroj světla vadný.

b)

Čočka vadná.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.5.2

Seřízení (X) (9)

Zkouška činnosti, použití zařízení k zaměření světlometu

Přední mlhovka není vodorovně seřízená, je-li osvětlení v rozhraní.

4.5.3

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Spínač nefunguje v souladu s požadavky (8).

4.5.4

Splnění požadavků (8).

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Svítilna, barva vyzařovaného světla, poloha nebo intenzita světla nejsou v souladu s požadavky (8)

b)

Systém nefunguje v souladu s požadavky (8)

4.6

Zpětné světlomety

4.6.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zdroj světla vadný.

b)

Čočka vadná.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.6.2

Splnění požadavků (8)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Svítilna, barva vyzařovaného světla, poloha nebo intenzita světla nejsou v souladu s požadavky (8).

b)

Systém nefunguje v souladu s požadavky (8).

4.6.3

Spínače

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Spínač nefunguje v souladu s požadavky (8).

4.7

Svítilna zadní registrační tabulky

4.7.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Svítilna vrhá přímé světlo na zadní část.

b)

Zdroj světla vadný.

c)

Svítilna není spolehlivě připevněná.

4.7.2

Splnění požadavků (8)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Systém nefunguje v souladu s požadavky (8).

4.8

Odrazky, nápadné značení (na odrazkách) a zadní označovací tabulky

4.8.1

Stav

Vizuální kontrola

a)

Odrazné vybavení vadné nebo poškozené.

b)

Odrazka není spolehlivě připevněna.

4.8.2

Splnění požadavků (8)

Vizuální kontrola

Zařízení, barva odráženého světla nebo poloha nejsou v souladu s požadavky (8).

4.9

Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení

4.9.1

Stav a funkce

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Nefunkční.

4.9.2

Splnění požadavků (8)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Není v souladu s požadavky (8).

4.10

Elektrické spojení tažného vozidla s přívěsem nebo návěsem

Vizuální kontrola: v případě možnosti zkouška nepřetržitosti elektrického spojení.

a)

Připevněné části nejsou spolehlivě připevněny.

b)

Izolace poškozená nebo zhoršený stav.

c)

Elektrické spojení přívěsu nebo tažného vozidla nefunguje správně.

4.11

Elektrická vedení

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, v některých případech včetně vnitřní části skříně motoru.

a)

Vedení nespolehlivé nebo nespolehlivě připevněno.

b)

Zhoršený stav vedení.

c)

Izolace poškozená nebo zhoršený stav.

4.12

Nepovinné svítilny a odrazky (X) (9)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Svítilna/odrazka není v souladu s požadavky (8).

b)

Funkce svítilny není v souladu s požadavky (8).

c)

Svítilna/odrazka není spolehlivě připevněna.

4.13

Baterie

Vizuální kontrola

a)

Nespolehlivá.

b)

Netěsní.

c)

Vadný spínač (je-li požadován).

d)

Vadné pojistky (jsou-li požadovány).

e)

Nesprávná ventilace (je-li požadována).

5.   NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV

5.1

Nápravy

5.1.1

Nápravy

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla o hrubé hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

a)

Náprava prasklá nebo deformovaná.

b)

Nespolehlivé připevnění k vozidlu.

c)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

5.1.2

Čepy nápravy

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla o hrubé hmotnosti přesahující 3,5 tuny. Na každé kolo se vyvine síla ve svislém nebo bočním směru a sleduje se míra pohyblivosti nápravnice vůči čepu nápravy.

a)

Čep nápravy s prasklinami.

b)

Nadměrné opotřebení rejdového čepu nebo pouzder.

c)

Nadměrná pohyblivost nápravnice vůči čepu nápravy.

d)

Čep nápravy na nápravě uvolněný.

5.1.3

Ložiska kol

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla o hrubé hmotnosti přesahující 3,5 tuny. Pohybuje se kolem nebo se vyvíjí síla na každé kolo z boku a sleduje se míra pohyblivosti kola směrem nahoru vůči čepu nápravy.

a)

Nadměrná vůle v ložisku kola.

b)

Ložisko kola obtížně pohyblivé, zadřené.

5.2

Kola a pneumatiky

5.2.1

Hlavy kol

Vizuální kontrola

a)

Jakákoli matka nebo šroub k upevnění kola chybí nebo jsou uvolněné.

b)

Hlava opotřebená nebo poškozená.

5.2.2

Kola

Vizuální kontrola obou stran každého kola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák

a)

Jakákoli prasklina nebo vada sváření.

b)

Upevňovací kroužky pneumatiky nejsou náležitě připevněné.

c)

Kolo velmi zkřivené nebo opotřebené.

d)

Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky (8) a má vliv na bezpečnost silničního provozu.

5.2.3

Pneumatiky

Vizuální kontrola celé pneumatiky otočením kola nad zemí, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák nebo se s vozidlem přejede nad montážní jámou dopředu a dozadu.

a)

Velikost pneumatiky, únosnost, značka schválení nebo kategorie rychlosti není v souladu s požadavky (8) a má vliv na bezpečnost silničního provozu.

b)

Pneumatiky na téže nápravě nebo na dvojitých kolech různé velikosti.

c)

Pneumatiky na téže nápravě různé konstrukce (radiální/diagonální).

d)

Jakékoli závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky.

e)

Hloubka vzorku pneumatiky není v souladu s požadavky (8).

f)

Pneumatika dře o jiné části.

g)

Pneumatiky s obnoveným drážkováním nejsou v souladu s požadavky (8).

h)

Systém sledování tlaku vzduchu nefunguje správně nebo zjevně nefunguje.

5.3

Systém zavěšení náprav

5.3.1

Pružiny a stabilizátor

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla o hrubé hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

a)

Nespolehlivé připevnění pružin na podvozek nebo nápravu.

b)

Poškozená nebo prasklá část pružiny.

c)

Pružina chybí.

d)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

5.3.2

Tlumiče

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák nebo se použije zvláštní zařízení, pokud je k dispozici.

a)

Nespolehlivé připevnění tlumičů k podvozku nebo nápravě.

b)

Poškozený tlumič se známkami výrazného úniku média nebo nesprávné funkce.

5.3.2.1

Zkouška účinnosti tlumení (X) (9)

Použije se zvláštní vybavení a srovnávají se rozdíly mezi levou a pravou stranou nebo absolutní hodnoty dodané výrobci.

a)

Výrazný rozdíl mezi levou a pravou stranou.

b)

Dané minimální hodnoty nejsou splněny.

5.3.3

Roury hnací hřídele, ramena nápravy, příčná trojúhelníková ramena a ramena zavěšení kola

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla o hrubé hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

a)

Nespolehlivé připevnění části k podvozku nebo nápravě.

b)

Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část.

c)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

5.3.4

Závěsné klouby

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák. Lze použít detektory vůle v řízení a tato zařízení se požadují pro vozidla o hrubé hmotnosti přesahující 3,5 tuny.

a)

Nadměrné opotřebení rejdového čepu nebo pouzder nebo závěsných kloubů.

b)

Prachovka chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu.

5.3.5

Pneumatické odpružení

Vizuální kontrola

a)

Systém nefunkční.

b)

Jakákoli část poškozená, změněná nebo ve zhoršeném stavu tak, že to může mít nežádoucí vliv na fungování systému.

c)

Slyšitelný únik média ze systému.

6.   PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU

6.1

Podvozek nebo rám a části k nim připojené

6.1.1

Celkový stav

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák

a)

Zlomení nebo deformace jakékoli strany nebo příčného konstrukčního prvku.

b)

Nespolehlivé zesilovací destičky nebo upevňovací prvky.

c)

Nadměrná koroze, která má vliv na pevnost mechanismu.

6.1.2

Výfukové potrubí a tlumiče

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák

a)

Nespolehlivý nebo netěsný výfukový systém.

b)

Plyny se dostávají do kabiny nebo do prostoru pro cestující.

6.1.3

Palivová nádrž a potrubí (včetně palivové nádrže a potrubí pro vytápění)

Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, v případě systémů LPG/CNG se použije zařízení pro detekci úniku plynu.

a)

Nespolehlivá nádrž nebo potrubí.

b)

Únik paliva nebo chybí či nefunguje víčko plnicího hrdla palivové nádrže.

c)

Potrubí poškozené nebo odřené.

d)

Palivový kohout (je-li požadován) nefunguje správně.

e)

Nebezpeční požáru v důsledku

úniku paliva,

palivová nádrž nebo výfuk nepřiměřeně chráněny,

stav motorového prostoru.

f)

Systém LPG/CNG nebo vodíkový systém není v souladu s požadavky (8).

6.1.4

Nárazníky, boční ochrana a zařízení ochrany proti podjetí zezadu

Vizuální kontrola

a)

Uvolnění nebo poškození, které by mohlo při kontaktu nebo letmém dotyku způsobit zranění.

b)

Zařízení zjevně není v souladu s požadavky (8).

6.1.5

Nosič rezervního kola (je-li požadován)

Vizuální kontrola

a)

Nosič není v náležitém stavu.

b)

Nosič má praskliny nebo je nespolehlivý.

c)

Rezervní kolo není k nosiči spolehlivě připevněno a mohlo by spadnout.

6.1.6

Mechanické spojovací zařízení a tažné zařízení

Vizuální kontrola opotřebení a správné funkce se zvláštním ohledem na veškerá instalovaná bezpečnostní zařízení nebo s použitím měřidla

a)

Poškozená, vadná nebo prasklá část.

b)

Nadměrné opotřebení části.

c)

Vadné připevnění.

d)

Jakékoli bezpečnostní zařízení chybí nebo nefunguje správně.

e)

Jakýkoli ukazatel nefunguje.

f)

Špatně viditelná registrační tabulka nebo omezení jakékoli svítilny (nepoužívá-li se).

g)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

6.1.7

Převodovka

Vizuální kontrola

a)

Zajišťovací šrouby uvolněné nebo chybí.

b)

Nadměrné opotřebení ložisek hřídele převodovky.

c)

Nadměrné opotřebení univerzálních kloubů.

d)

Zhoršený stav pružných spojů.

e)

Hřídel poškozená nebo ohnutá.

f)

Ložiskové pouzdro má praskliny nebo je nespolehlivé.

g)

Prachovka chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu.

h)

Nezákonná úprava hnacího ústrojí.

6.1.8

Montážní součásti motorů

Vizuální kontrola, nemusí se provádět nad montážní jámou nebo na zvedáku

Montážní součásti ve zhoršeném stavu, zjevně velmi poškozené, uvolněné nebo s prasklinami.

6.1.9

Výkon motoru

Vizuální kontrola

a)

Kontrolní jednotka nezákonně upravena.

b)

Nezákonná úprava motoru.

6.2

Kabina a karoserie

6.2.1

Stav

Vizuální kontrola

a)

Uvolněný či poškozený panel nebo součást, která by mohla způsobit zranění.

b)

Sloupek karoserie nespolehlivý.

c)

Umožnění vstupu do motoru nebo výfukových plynů.

d)

Nepřiměřená oprava nebo změna.

6.2.2

Uchycení

Vizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku

a)

Karoserie nebo kabina nespolehlivá.

b)

Karoserie/kabina nejsou na podvozku zjevně umístěny rovně.

c)

Připevnění karoserie/kabiny k podvozku nebo příčným konstrukčním prvkům nespolehlivé nebo chybí.

d)

Nadměrně zkorodované upevňovací body na celkové karoserii.

6.2.3

Dveře a pojistky dveří

Vizuální kontrola

a)

Dveře se náležitě neotvírají nebo nezavírají.

b)

Dveře by se mohly bezděčně otvírat nebo nezůstávají zavřené.

c)

Dveře, závěsy, pojistky, sloupek chybí, jsou nespolehlivé nebo ve zhoršeném stavu.

6.2.4

Podlaha

Vizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku

Podlaha nespolehlivá nebo ve velmi zhoršeném stavu.

6.2.5

Sedadlo řidiče

Vizuální kontrola

a)

Sedadlo uvolněné nebo vadná konstrukce sedadla.

b)

Mechanismus polohování nefunguje správně.

6.2.6

Ostatní sedadla

Vizuální kontrola

a)

Stav sedadel vadný nebo sedadla nespolehlivá.

b)

Sedadla nejsou osazena v souladu s požadavky (8).

6.2.7

Prvky řízení

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Jakýkoli prvek nezbytný pro bezpečné fungování vozidla nefunguje správně.

6.2.8

Stupátka

Vizuální kontrola

a)

Stupátko nebo kroužek stupátka nespolehlivé.

b)

Stupátko nebo kroužek ve stavu, který by mohl při použití způsobit zranění.

6.2.9

Jiná vnitřní a vnější výbava a zařízení

Vizuální kontrola

a)

Připevnění jiné výbavy nebo zařízení vadné.

b)

Jiná výbava nebo zařízení nejsou v souladu s požadavky (8).

c)

Hydraulické zařízení netěsné.

6.2.10

Blatníky, zařízení proti rozstřiku

Vizuální kontrola

a)

Chybí, uvolněné nebo velmi zkorodované.

b)

Nedostatečná vzdálenost od kola.

c)

Není v souladu s požadavky (8).

7.   JINÉ VYBAVENÍ

7.1

Bezpečnostní pásy/přezky a zádržné systémy

7.1.1

Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů/přezek

Vizuální kontrola

a)

Bod ukotvení ve velmi zhoršeném stavu.

b)

Ukotvení uvolněné.

7.1.2

Stav bezpečnostních pásů/přezek

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Povinný bezpečnostní pás chybí nebo není připevněn.

b)

Bezpečnostní pás poškozen.

c)

Bezpečnostní pás není v souladu s požadavky (8).

d)

Přezka bezpečnostního pásu poškozená nebo nefunguje správně.

e)

Přitahovač bezpečnostního pásu poškozený nebo nefunguje správně.

7.1.3

Omezovač zátěže bezpečnostních pásů

Vizuální kontrola

Omezovač zátěže zjevně chybí nebo není pro dané vozidlo vhodný.

7.1.4

Předpínače bezpečnostních pásů

Vizuální kontrola

Předpínač zjevně chybí nebo není pro dané vozidlo vhodný.

7.1.5

Airbag

Vizuální kontrola

a)

Airbagy zjevně chybí nebo nejsou pro dané vozidlo vhodné.

b)

Airbag zjevně nefunguje.

7.1.6

Doplňující zádržné systémy

Vizuální kontrola kontrolky vadné funkce.

Kontrolka vadné funkce doplňujícího zádržného systému ukazuje jakékoli selhání systému.

7.2

Hasicí přístroj (X) (9)

Vizuální kontrola

a)

Chybí.

b)

Není v souladu s požadavky (8).

7.3

Zámky a ochranné zařízení proti krádeži

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Zařízení k zamezení řízení vozidla nefunguje.

b)

Vadné nebo bezděčné zamykání či blokování.

7.4

Výstražný trojúhelník (je-li požadován) (X) (9)

Vizuální kontrola

a)

Chybí nebo není úplný.

b)

Není v souladu s požadavky (8).

7.5

Lékárnička (je-li požadována) (X) (9)

Vizuální kontrola

Chybí, není úplná nebo není v souladu s požadavky (8).

7.6

Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány) (X) (9)

Vizuální kontrola

Chybí nebo nejsou v dobrém stavu.

7.7

Zvukové výstražné zařízení

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Nefunguje.

b)

Ovládání nespolehlivé.

c)

Není v souladu s požadavky (8).

7.8

Rychloměr

Vizuální kontrola nebo zkouška činnosti při jízdní zkoušce pomocí elektronického zařízení

a)

Není v souladu s požadavky (8).

b)

Nefunkční.

c)

Nelze jej osvětlit.

7.9

Záznamové zařízení (je-li osazeno/požadováno)

Vizuální kontrola

a)

Není v souladu s požadavky (8).

b)

Nefunkční.

c)

Vadné nebo chybějící plomby.

d)

Štítek s kalibrací chybí, nečitelný nebo zastaralý.

e)

Očividné zásahy nebo manipulace.

f)

Velikost pneumatik není slučitelná s parametry kalibrace.

7.10

Omezovač rychlosti (je-li osazen/požadován)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti, je-li toto vybavení použito

a)

Není v souladu s požadavky (8).

b)

Zjevně nefunkční.

c)

Nesprávně nastavená rychlost (je-li kontrolováno).

d)

Vadné nebo chybějící plomby.

e)

Štítek s kalibrací chybí, nečitelný nebo zastaralý.

f)

Velikost pneumatik není slučitelná s parametry kalibrace.

7.11

Počitadlo ujetých kilometrů, je-li instalováno (X) (9)

Vizuální kontrola

a)

Zjevně manipulováno (podvod).

b)

Zjevně nefunkční.

7.12

Systém elektronické kontroly stability (ESC), je-li osazen/požadován

Vizuální kontrola

a)

Čidla rychlosti na kolech chybí nebo jsou poškozená.

b)

Vedení poškozené.

c)

Jiné části chybí nebo jsou poškozené.

d)

Spínač poškozený nebo nefunguje správně.

e)

Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému.

8.   OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ

8.1

Hluk

8.1.1

Systém tlumení hluku

Subjektivní hodnocení (pokud kontrolor neusoudí, že je hlučnost podprůměrná, může se uplatnit zkouška hluku statického vozidla s použitím hlukoměru)

a)

Hlučnost přesahuje míru povolenou v požadavcích (8).

b)

Jakákoli část systému tlumení hluku uvolněná, mohla by spadnout, poškozená, nesprávně osazená, chybí nebo je zjevně upravena tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost.

8.2

Emise z výfuku

8.2.1

Emise benzinového motoru

8.2.1.1

Zařízení k omezení emisí z výfuku

Vizuální kontrola

a)

Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené.

b)

Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí.

8.2.1.2

Plynné emise

Měření s použitím analyzátoru výfukových plynů v souladu s požadavky (8). U vozidel vybavených vhodným palubním diagnostickým systémem (OBD) lze alternativně zkontrolovat správnou funkci systému k omezení emisí zjištěním odpovídajícího údaje ze zařízení OBD a ověřením správné funkce systému OBD ve voze při měření emisí při volnoběžných otáčkách motoru v souladu s doporučeními výrobce pro stabilizaci motoru a dalšími požadavky (8).

a)

Emise překračují určené hodnoty stanovené výrobcem.

b)

Nebo, nejsou-li tyto údaje k dispozici, je překročena povolená hodnota emisí CO:

i)

u vozidel, která nemají technicky pokročilý systém k omezení emisí,

4,5 % nebo

3,5 %

podle data první registrace nebo použití uvedeného v požadavcích (8).

ii)

u vozidel s technicky pokročilým systémem k omezení emisí

při volnoběžných otáčkách motoru: 0,5 %,

při vysokých volnoběžných otáčkách: 0,3 %

či

při volnoběžných otáčkách motoru: 0,3 % (6)

při vysokých volnoběžných otáčkách: 0,2 %

podle data první registrace nebo použití uvedeného v požadavcích (8).

c)

Lambda mimo rozpětí 1 ± 0,03 nebo neodpovídá hodnotě uvedené výrobcem.

d)

Zjištění z OBD značí zjevně nesprávnou funkci.

8.2.2

Emise vznětového motoru

8.2.2.1

Zařízení k omezení emisí z výfuku

Vizuální kontrola

a)

Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí nebo je zjevně poškozené.

b)

Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí.

8.2.2.2

Opacita

Tento požadavek se nevztahuje na vozidla registrovaná nebo uvedená poprvé do provozu před 1. lednem 1980.

a)

Měření opacity výfukového plynu při volné akceleraci (bez zatížení, od volnoběžných otáček do maximálních regulovaných otáček) s řadicí pákou převodovky v neutrálu a s rozpojenou spojkou.

b)

Stabilizace vozidla:

1.

Vozidla se mohou zkoušet bez stabilizace, ačkoliv z bezpečnostních důvodů by se mělo ověřit, že je motor teplý a je ve vyhovujícím mechanickém stavu.

2.

Požadavky na stabilizaci:

i)

motor musí mít plnou provozní teplotu, například teplota oleje v motoru měřená snímačem v trubici měrky hladiny oleje musí být nejméně 80 °C, nebo musí mít běžnou provozní hodnotu, jestliže je nižší, nebo teplota bloku motoru měřená hladinou infračerveného záření musí mít nejméně ekvivalentní teplotu. Jestliže toto měření není proveditelné vzhledem ke konfiguraci vozidla, může se určit běžná provozní teplota motoru jiným způsobem, například z činnosti chladicího ventilátoru motoru,

ii)

výfukový systém se propláchne nejméně třemi cykly volné akcelerace nebo rovnocenným způsobem.

c)

Postup zkoušky:

1.

Před začátkem každého cyklu volné akcelerace musí mít motor a popřípadě přeplňovací turbodmychadlo volnoběžné otáčky. U vznětových motorů těžkých vozidel to znamená, že je nutno vyčkat nejméně 10 sekund po uvolnění pedálu akcelerátoru.

2.

Na začátku každého cyklu volné akcelerace musí být pedál akcelerátoru plně sešlápnut rychle a rovnoměrně (v době kratší než jedna sekunda), avšak nenásilně, aby byla dosažena maximální dodávka ze vstřikovacího čerpadla.

3.

Při každém cyklu volné akcelerace musí motor dosáhnout maximálních regulovaných otáček nebo u vozidel s automatickou převodovkou otáček specifikovaných výrobcem, nebo není-li tento údaj k dispozici, dvou třetin maximálních regulovaných otáček předtím, než je uvolněn pedál akcelerátoru. To lze zkontrolovat například sledováním otáček motoru nebo tak, že se od začátku sešlapování pedálu akcelerátoru do jeho uvolnění nechá uplynout dostatečná doba.U vozidel kategorií 1 a 2 podle přílohy 1 by měla tato doba být nejméně dvě sekundy.

4.

Zkouška se hodnotí jako nevyhovující jen tehdy, jestliže aritmetický průměr z nejméně tří posledních cyklů volné akcelerace přesahuje mezní hodnotu. Tato hodnota se vypočte bez uvažování změřených hodnot, které se významně odchylují od střední hodnoty změřených hodnot, nebo se zjistí jiným způsobem statistického výpočtu, při kterém se uvažuje rozptyl měřených hodnot. Členské státy mohou omezit počet zkušebních cyklů.

5.

S cílem zamezit zbytečnému zkoušení mohou členské státy hodnotit jako nevyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty výrazně přesahují mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech. S cílem zamezit zbytečnému zkoušení rovněž mohou členské státy hodnotit jako vyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty jsou výrazně menší než mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech.

a)

Platí pro vozidla registrovaná nebo uvedená poprvé do provozu po datu stanoveném v požadavcích (8):

opacita přesahuje úroveň uvedenou na štítku výrobce.

b)

Pokud tato informace není k dispozici nebo požadavky (8) nepřipouštějí použití referenčních hodnot,

 

u motorů s atmosférickým sáním: 2,5 m-1,

 

u přeplňovaných motorů: 3,0 m-1,

 

nebo u vozidel specifikovaných v požadavcích (8) nebo registrovaných poprvé nebo uvedených poprvé do provozu po datu stanoveném v požadavcích (8)

 

1,5 m-1. (7).

8.3

Elektromagnetické odrušení

Vysokofrekvenční rušení (X)(b (9)

Vizuální prohlídka

Jakékoli z požadavků (8) nejsou splněny.

8.4

Ostatní položky týkající se životního prostředí

8.4.1

Únik kapalin

Vizuální prohlídka

Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu.

9.   DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3

9.1

Dveře

9.1.1

Vchodové a východové dveře

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Vadná funkce.

b)

Zhoršený stav.

c)

Vadné nouzové ovládání.

d)

Vadné dálkové ovládání dveří nebo výstražná zařízení.

e)

Není v souladu s požadavky (8).

9.1.2

Nouzové východy

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Vadná funkce.

b)

Označení nouzových východů chybí nebo je nečitelné.

c)

Kladívko k rozbití skla chybí.

d)

Nejsou v souladu s požadavky (8).

9.2

Systém odmlžování a odmrazování (X) (9)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Nefunguje správně.

b)

Emise jedovatých či výfukových plynů se dostávají do prostoru pro řidiče nebo dopravu cestujících.

c)

Vadné odmrazování (je-li povinné).

9.3

Systém větrání a vytápění (X) (9)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Vadná funkce.

b)

Emise jedovatých či výfukových plynů se dostávají do prostoru pro řidiče nebo dopravu cestujících.

9.4

Sedadla

9.4.1

Sedadla cestujících (včetně sedadel pro doprovázející pracovníky)

Vizuální kontrola

a)

Stav sedadel vadný nebo sedadla nespolehlivá.

b)

Sklápěcí sedadla (jsou-li povolena) nefungují automaticky.

c)

Není v souladu s požadavky (8).

9.4.2

Sedadlo řidiče (další požadavky)

Vizuální kontrola

a)

Speciální vybavení jako antireflexní ochrana nebo clona proti oslnění vadné.

b)

Ochrana řidiče nespolehlivá nebo není v souladu s požadavky (8).

9.5

Vnitřní osvětlení a navigační zařízení (X) (9)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Zařízení vadné nebo není v souladu s požadavky (8).

9.6

Uličky, plochy pro stojící cestující

Vizuální kontrola

a)

Podlaha nespolehlivá.

b)

Zábradlí nebo madla vadná.

c)

Není v souladu s požadavky (8).

9.7

Schody a stupátka

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Ve zhoršeném nebo poškozeném stavu.

b)

Zasouvací schody nefungují správně.

c)

Nejsou v souladu s požadavky (8).

9.8

Systém komunikace s cestujícími (X) (9)

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

Systém vadný.

9.9

Upozornění (X) (9)

Vizuální kontrola

a)

Upozornění chybí, je chybné nebo nečitelné.

b)

Není v souladu s požadavky (8).

9.10

Požadavky týkající se dopravy dětí. (X) (9)

9.10.1

Dveře

Vizuální kontrola

Ochrana dveří není v souladu s požadavky (8) týkajícími se tohoto druhu dopravy.

9.10.2

Signalizační a speciální vybavení

Vizuální kontrola

Signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky (8).

9.11

Požadavky týkající se dopravy zdravotně postižených osob (X) (9)

9.11.1

Dveře, rampy a zdviže

Vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Vadná funkce.

b)

Zhoršený stav.

c)

Ovládání vadné.

d)

Výstražné zařízení vadné.

e)

Není v souladu s požadavky (8).

9.11.2

Upevnění vozíků pro invalidy

Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti

a)

Vadná funkce.

b)

Zhoršený stav.

c)

Ovládání vadné.

d)

Není v souladu s požadavky (8).

9.11.3

Signalizační a speciální vybavení

Vizuální kontrola

Signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky (8).

9.12

Jiné speciální vybavení (X) (9)

9.12.1

Zařízení pro přípravu jídla

Vizuální kontrola

a)

Zařízení není v souladu s požadavky (8).

b)

Zařízení je poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné.

9.12.2

Sanitární zařízení

Vizuální kontrola

Zařízení není v souladu s požadavky (8).

9.12.3

Jiné zařízení (např. audiovizuální systémy)

Sichtprüfung

Není v souladu s požadavky (8).


(1)  Nepřiměřenou opravou nebo změnou se rozumí oprava či změna, které mají nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla v silničním provozu nebo negativní vliv na životní prostředí.

(2)  48 % pro vozidla, která nemají protiblokovací systém (ABS) nebo jsou typu schváleného před 1. říjnem 1991.

(3)  45 % pro vozidla registrovaná po roce 1988 nebo ode dne stanoveného v požadavcích, podle toho, co nastane později.

(4)  43 % pro návěsy a přívěsy registrované po roce 1988 nebo ode dne stanoveného v požadavcích, podle toho, co nastane později.

(5)  2,2 m/s2 pro vozidla kategorie N1, N2 a N3.

(6)  Schválení typu v souladu s omezeními v řádku A nebo B části 5.3.1.4 přílohy 1 směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES nebo pozdějších právních předpisů nebo první registrace nebo uvedení do provozu po dni 1. července 2002.

(7)  Schválení typu podle mezních hodnot v řádku B části 5.3.1.4 přílohy I směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES nebo pozdějších právních předpisů; v řádku B1, B2 a C části 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 1999/96/ES nebo pozdějších právních předpisů nebo první registrace nebo první uvedení do provozu po 1. červenci 2008.

(8)  „Požadavky“ jsou stanoveny požadavky na schválení typu k datu schválení, první registrace nebo prvnímu uvedení do provozu a také povinností dodatečného vybavení nebo vnitrostátními právními předpisy země registrace.

(9)  Pomocí (X) se označují položky, které se týkají stavu vozidla a jeho vhodnosti k používání v silniční dopravě, avšak při pravidelné prohlídce se nepovažují za zásadní.

(10)  (XX) Tento důvod pro nevyhovění se uplatní, pouze pokud se zkoušky požadují v rámci vnitrostátních právních předpisů.“


Top