Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3821

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

OJ L 370, 31.12.1985, p. 8–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 4 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Zrušeno 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/oj

31985R3821Úřední věstník L 370 , 31/12/1985 S. 0008 - 0021
Finské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 3 S. 0120
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 07 Svazek 4 S. 0028
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 3 S. 0120
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 07 Svazek 4 S. 0028


Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

ze dne 20. prosince 1985

o záznamovém zařízení v silniční dopravě

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že nařízením (EHS) č. 1463/70 [4], naposledy pozměněným nařízením (EHS) č. 2828/77 [5], byla do silniční dopravy zavedena záznamová zařízení;

vzhledem k tomu, že je s ohledem na změny stanovené dále žádoucí sjednotit kvůli přehlednosti všechna použitelná ustanovení do jediného textu, a proto má být nařízení Rady (EHS) č. 1463/70 zrušeno; že by však výjimka stanovená v čl. 3 odst. 1 pro určitou přepravu osob měla zůstat po určitou dobu v platnosti;

vzhledem k tomu, že však používáním záznamového zařízení, které zaznamenává časové úseky uvedené v nařízení (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě [6], může být účinně kontrolováno dodržování sociálních předpisů;

vzhledem k tomu, že povinnost užívat toto záznamové zařízení může být uložena pouze pro vozidla registrovaná v členských státech; že kromě toho mohou být některá z těchto vozidel bez obtíží vyloučena z oblasti působnosti tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly být na základě zmocnění Komise oprávněny udělovat ve vyjímečných případech určitým vozidlům výjimky z tohoto nařízení; že v naléhavých případech by mělo být možné udělovat na omezenou dobu tyto výjimky bez předchozího zmocnění Komisí;

vzhledem k tomu, že pro zajištění účinné kontroly musí zařízení fungovat spolehlivě, snadno se používat a musí být sestrojeno tak, aby co nejvíce omezovalo všechny možnosti podvodného užívání; že proto musí záznamové zařízení poskytovat zejména na samostatných záznamových listech každého řidiče dostatečně přesný a snadno čitelný záznam různých časových úseků;

vzhledem k tomu, že automatické zaznamenávání dalších údajů o jízdě vozidla, např. rychlosti a ujeté vzdálenosti, podstatně přispěje k bezpečnosti silničního provozu a k rozumnému řízení vozidla a že se proto zdá účelné zajistit rovněž, aby zařízení zaznamenávalo rovněž tyto údaje;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit normy Společenství pro konstrukci a montáž záznamového zařízení a zavést postup pro EHS schvalování typu, aby byly vyloučeny překážky při registrování vozidel vybavených tímto záznamovým zařízením, jejich uvádění do provozu nebo užívání, nebo při používání tohoto zařízení;

vzhledem k tomu, že v případě odlišných stanovisek členských států ohledně případů EHS schvalování typu má být Komise zmocněna spory rozhodovat, jestliže je dotčené státy nemohou urovnat ve lhůtě šesti měsíců;

vzhledem k tomu, že by k uplatňování tohoto nařízení a k zamezení zneužívání přispělo, aby byly řidičům na jejich žádost vydávány kopie jejich záznamových listů;

vzhledem k tomu, že pro dosažení výše uvedených cílů kontroly doby práce a odpočinku je nezbytné, aby zaměstnavatelé a řidiči měli odpovědnost za dohled nad správnou činnosti zařízení a aby s patřičnou pečlivostí vykonávali předepsané činnosti;

vzhledem k tomu, že ustanovení o počtu záznamových listů, které musí mít řidič u sebe, musí být změněno v důsledku nahrazení pružného týdne pevným týdnem;

vzhledem k tomu, že technický pokrok vyžaduje rychlé přizpůsobování technických předpisů stanovených v přílohách tohoto nařízení; že pro usnadnění provádění opatření nezbytných k tomuto účelu má být stanoven postup, kterým bude zajištěna úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci poradního výboru;

vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se členské státy navzájem informovaly o zjištěných porušeních tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že v zájmu spolehlivého a správného fungování zařízení je vhodné stanovit jednotné podmínky pro pravidelné kontroly a zkoušky, kterým má toto zařízení po zabudování podléhat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Zásady a oblast působnosti

Článek 1

Záznamové zařízení ve smyslu tohoto nařízení musí s ohledem na svou konstrukci, montáž, užívání a zkoušení vyhovovat požadavkům tohoto nařízení včetně příloh I a II.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení platí definice stanovené v článku 1 nařízení (EHS) č. 3820/85.

Článek 3

1. Záznamové zařízení musí být zabudováno a užíváno ve vozidlech, která jsou registrována v členském státě a používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží, s výjimkou vozidel uvedených v článku 4 a v čl. 14 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3820/85.

2. Členské státy mohou z působnosti tohoto nařízení vyjmout vozidla uvedená v čl. 13 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3820/85. Členské státy uvědomí Komisi o všech výjimkách udělených podle tohoto odstavce.

3. Členské státy mohou po zmocnění Komisí vyjmout z působnosti tohoto nařízení vozidla užívaná pro přepravu uvedenou v čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3820/85. Mohou v naléhavých případech dočasně vyjímat z působnosti tohoto nařízení na dobu nepřesahující 30 dní, což musí neprodleně oznámit Komisi. Komise oznámí ostatním členským státům všechny výjimky udělené podle tohoto odstavce.

4. V oblasti vnitrostátní přepravy mohou členské státy požadovat zabudování a užívání záznamového zařízení v souladu s tímto nařízením pro všechna vozidla, pro která nejsou zabudování a užívání požadovány podle odstavce 1.

KAPITOLA II

Schválení typu

Článek 4

Každou žádost o EHS schválení typu záznamového zařízení nebo vzoru záznamového listu spolu s náležitou dokumentací podává výrobce nebo jeho zmocněnec členskému státu. Žádost pro každý typ záznamového zařízení nebo typ vzoru záznamového listu smí být podána jen jednomu členskému státu.

Článek 5

Členský stát udělí EHS schválení typu pro každý typ záznamového zařízení nebo každý vzor záznamového listu, pokud odpovídají požadavkům stanoveným v příloze I tohoto nařízení a pokud je členský stát schopen kontrolovat, že se vyráběné typy shodují se schváleným typem.

Úpravy nebo doplňky ke schválenému typu musí být dodatečně schváleny členským státem, který schválil původní typ.

Článek 6

Členské státy přidělí žadateli ke každému typu záznamového zařízení nebo vzoru záznamového listu, které schvalují podle článku 5, schvalovací značku EHS v provedení stanoveném v příloze II.

Článek 7

Příslušné orgány členského státu, jimž byla podána žádost o schválení typu záznamového zařízení nebo vzoru záznamového listu, zašlou orgánům ostatních členských států do jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení ke každému typu záznamového zařízení nebo vzoru záznamového listu doplněnou kopií příslušné dokumentace, nebo jim případně sdělí odmítnutí schválení; v případě odmítnutí sdělí důvody takového rozhodnutí.

Článek 8

1. Jestliže členský stát, který udělil EHS schválení typu podle článku 5, zjistí, že záznamová zařízení nesoucí schvalovací značku EHS, kterou tento členský stát přidělil, neodpovídají typu, který schválil, učiní nezbytná opatření, aby byla zajištěna shoda vyráběných typů se schváleným typem. V případě nutnosti smí zrušit EHS schválení typu.

2. Členský stát, který udělil EHS schválení typu, toto schválení zruší, jestliže se typově schválené záznamové zařízení nebo záznamový list neshodují s tímto nařízením nebo jeho přílohami nebo vykazují-li při používání závadu všeobecné povahy, v důsledku které nejsou vhodné pro zamýšlený účel.

3. Jestliže je členský stát, který udělil EHS schválení typu, informován jiným členským státem o jednom z případů uvedených v odstavcích 1 a 2, přijme po konzultaci s tímto státem rovněž opatření stanovená v těchto odstavcích, s výhradou odstavce 5.

4. Členský stát, který zjistil některý z případů uvedených v odstavci 2, smí zakázat až do odvolání uvádění záznamových zařízení nebo záznamových listů na trh a do provozu. Smí tak učinit rovněž v případech uvedených v odstavci 1 u záznamových zařízení nebo záznamových listů, které byly vyjmuty z EHS prvotního ověření, jestliže je výrobce neuvede po upozornění do souladu se schváleným typem nebo s požadavky tohoto nařízení.

V každém případě se příslušné orgány členských států informují o do jednoho měsíce sebe navzájem a Komisi o odebrání EHS schválení typu nebo o jiných opatřeních učiněných podle odstavců 1, 2 a 3 a uvedou důvody těchto opatření.

5. Jestliže členský stát, který udělil EHS schválení typu, popírá existenci případů uváděných v odstavcích 1 a 2, o kterých byl informován, usilují dotčené členské státy o urovnání sporu a průběžně o této skutečnosti informují Komisi.

Jestliže rozhovory mezi členskými státy nevedou k dohodě do čtyř měsíců ode dne oznámení podle odstavce 3, přijme Komise po konzultaci s odborníky ze všech členských států a po zvážení všech souvisejících činitelů, např. v hospodářském a technickém ohledu, do šesti měsíců rozhodnutí, které bude sděleno zároveň zúčastněným i ostatním členským státům. Komise stanoví pro každý případ lhůtu pro provedení svého rozhodnutí.

Článek 9

1. Žadatel o EHS schválení typu vzoru záznamového listu musí ve své žádosti uvést typ nebo typy záznamového zařízení, na kterých bude tento list používán, a musí dodat k provedení zkoušek listu vhodné zařízení takového typu nebo takových typů.

2. Příslušné orgány každého členského státu vyznačí na osvědčení o schválení vzoru záznamového listu typ nebo typy záznamového zařízení, na nichž smí být list tohoto vzoru používán.

Článek 10

Členský stát nesmí odmítnout zaregistrovat vozidlo vybavené záznamovým zařízením ani nesmí zakázat používání tohoto vozidla z důvodů souvisejících s tímto zařízením, jestliže je zařízení opatřeno schvalovací značkou uvedenou v článku 6 a montážním štítkem uvedeným v článku 12.

Článek 11

Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo odebrání schválení typu záznamového zařízení nebo vzoru záznamového listu učiněné na základě tohoto nařízení musí být podrobně odůvodněno. Rozhodnutí je oznámeno dotčené osobě současně s poučením o opravných prostředcích, které má podle platných právních předpisů k dispozici a o lhůtách pro jejich uplatnění.

KAPITOLA III

Montáž a kontrola

Článek 12

1. Montáž a opravy záznamových zařízení jsou oprávněni provádět pouze pracovníci nebo dílny schválené pro tento účel příslušnými orgány členských států, přičemž tyto orgány mohou před tímto schválením zjistit názory zúčastněných výrobců.

2. Schválený pracovník nebo dílna opatří plombu zvláštní značkou. Příslušné orgány každého členského státu vedou evidenci používaných značek.

3. Příslušné orgány členských států si vzájemně vyměňují seznamy schválených pracovníků nebo dílen a předávají si kopie používaných značek.

4. Skutečnost, že zabudování záznamového zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky tohoto nařízení, se potvrzuje připevněním montážního štítku za podmínek stanovených v příloze I.

KAPITOLA IV

Používání zařízení

Článek 13

Zaměstnavatel a řidiči odpovídají za správné fungování a používání zařízení.

Článek 14

1. Zaměstnavatel vydá řidičům dostatečný počet záznamových listů s ohledem na individuální povahu těchto listů, na dobu trvání přepravy a na nutnost nahradit listy poškozené nebo odebrané kontrolorem. Zaměstnavatel smí vydat řidičům pouze listy schváleného vzoru vhodné pro použití v zařízení zabudovaném ve vozidle.

2. Podnik uchovává záznamové listy v řádném stavu nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost dotyčného řidiče mu vydá jejich kopie. Listy musí být předloženy nebo vydány na žádost kontrolora.

Článek 15

1. Řidiči nesmějí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy. Listy musí být proto vhodným způsobem chráněny.

V případě poškození listu, který obsahuje záznamy, připojí řidiči poškozený list k listu rezervnímu použitému jako jeho náhrada.

2. Řidiči používají záznamové listy každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezmou vozidlo. Záznamový list nesmí být vyjmut před koncem denní pracovní doby, pokud není jeho vyjmutí jinak povoleno. Žádný záznamový list nesmí být používán po dobu delší, než pro kterou je určen.

Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat zařízení zabudované do vozidla, zaznamená čitelně a bez zašpinění listu časové úseky podle odst. 3 druhé odrážky písm. b), c) a d) ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky.

Nachází-li se ve vozidle více než jeden řidič, mění řidiči záznamové listy tak, aby informace uvedené v příloze I kapitole II odst. 1 až 3 byly zaznamenány na záznamovém listu řidiče, který v danou dobu skutečně řídil.

3. Řidič musí

- zajistit, aby doba zaznamenaná na listu souhlasila s úředním časem v zemi registrace vozidla,

- s přepínacím mechanismem zacházet tak, aby časové úseky byly zaznamenány odděleně, zřetelně a takto:

a) pod značkou

+++++ TIFF +++++

: doba řízení;

b) pod značkou

+++++ TIFF +++++

: všechny ostatní doby práce;

c) pod značkou

+++++ TIFF +++++

: ostatní dobu pracovní pohotovosti, tj.

- čekací dobu, tj. dobu, během které musí řidiči zůstat na svém pracovním místě pouze proto, aby vyhověli případným požadavkům na zahájení nebo znovuzahájení řízení nebo na provedení jiné práce,

- doba strávenou během jízdy vedle řidiče,

- dobu strávenou během jízdy na lůžku ve spací kabině,

d) pod značkou

+++++ TIFF +++++

: přerušení práce a denní doby odpočinku.

4. Každý členský stát smí povolit, aby všechny doby podle odst. 3 druhé odrážky písm. b) a c) byly na záznamových listech používaných ve vozidlech registrovaných na jeho území zaneseny pod značkou

+++++ TIFF +++++

.

5. Každý člen osádky zapíše na svůj záznamový list tyto informace:

a) na začátku používání listu své příjmení a jméno;

b) datum a místo začátku a konce použití listu;

c) registrační značka vozidla nebo vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání listu;

d) stav počitadla ujetých kilometrů

- na začátku první jízdy zaznamenané na listu,

- na konci poslední jízdy zaznamenané na listu,

- při změně vozidla během pracovního dne (stav počitadla v dosavadním vozidle a stav počitadla v nově přiděleném vozidle);

e) případně dobu, kdy dojde ke výměně vozidla.

6. Zařízení musí být zkonstruováno tak, aby kontroloři mohli po případném otevření zařízení přečíst záznamy týkající se devíti hodin předcházejících hodinu kontroly, aniž by se list poškodil nebo zašpinil.

Dále musí být zařízení konstruováno tak, aby bylo možné bez otevření skřínky ověřovat, že se provádějí záznamy.

7. Řidič musí být schopen kdykoliv na žádost kontrolora předložit záznamové listy z běžného týdne a v každém případě z posledního dne předchozího týdne, v němž řídil.

Článek 16

1. Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti zařízení, musí je zaměstnavatel nechat opravit schváleným pracovníkem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí.

Je-li vozidlo neschopné vrátit se zpět do provozovny do jednoho týdne ode dne poruchy nebo objevení vadné činnosti, musí být oprava provedena během cesty.

Členské státy mohou v rámci článku 19 stanovit, že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem.

2. Po dobu poruchy nebo vadné činnosti zařízení uvedou řidiči na záznamovém listu nebo na zvláštním připojeném listu všechny údaje o různých časových úsecích, které nejsou zařízením správně zaznamenány.

KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 17

Změny nezbytné k přizpůsobení příloh technickému pokroku se přijímají postupem podle článku 18.

Článek 18

1. Zřizuje se výbor pro přizpůsobení tohoto nařízení technickému pokroku, dále jen "výbor". Skládá se ze zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

3. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

4. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá kvalifikovanou většinou v souladu s čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

5. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata.

c) Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 19

1. Členské státy přijmou včas po konzultaci s Komisí právní a správní předpisy nezbytné pro provedení tohoto nařízení.

Tyto předpisy musí mimo jiné zahrnovat organizaci, postupy a prostředky pro kontrolu dodržování tohoto nařízení, jakož i sankce v případě jeho porušení.

2. Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při uplatňování tohoto nařízení a kontrole jeho dodržování.

3. V rámci této vzájemné pomoci si příslušné orgány členských států pravidelně zasílají veškeré dostupné informace týkající se

- porušování tohoto nařízení nerezidenty těchto států a sankcí uložených za taková porušení,

- sankcí uložených členským státem rezidentům za taková porušení spáchaná na území jiných členských států.

Článek 20

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 1463/70.

Ustanovení čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení však zůstává použitelné do 31. prosince 1989 pro vozidla a řidiče zaměstnané v pravidelné mezinárodní přepravě cestujících, pokud vozidla užívaná pro tuto přepravu nejsou vybavena záznamovým zařízením podle tohoto nařízení.

Článek 21

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. září 1986.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 1985.

Za Radu

předseda

R. Krieps

[1] Úř. věst. C 100, 12.4.1984, s. 3, a Úř. věst. C 223, 3.9.1985, s. 5.

[2] Úř. věst. C 122, 20.5. 1985, s. 168.

[3] Úř. věst. C 104, 25.4.1985, s. 4, a Úř. věst. C 303, 25.11.1985, s. 29.

[4] Úř. věst. L 164, 27.7.1970, s. 1.

[5] Úř. věst. L 334, 24.12.1977, s. 11.

[6] Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, ZKOUŠENÍ, MONTÁŽ A KONTROLU

I. DEFINICE

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) "záznamovým zařízením":

přístroj určený k zabudování do silničních vozidel pro automatickou nebo poloautomatickou indikaci a záznam údajů o provozu těchto vozidel a o některých pracovních dobách jejich řidičů;

b) "záznamovým listem":

list určený k přijímání a zaznamenávání údajů, který se vkládá do záznamového zařízení a na němž zapisovací zařízení záznamového zařízení průběžně zapisuje informace, které mají být zaznamenány;

c) "konstantou záznamového zařízení":

číselný údaj, který udává hodnotu vstupního signálu pro indikaci a zaznamenání ujeté vzdálenosti 1 km; tato konstanta musí být vyjádřena buď v otáčkách na kilometr (k = … ot/km), nebo v impulsech na kilometr (k = … imp/km);

d) "charakteristickým koeficientem vozidla":

číselný údaj, který udává hodnotu výstupního signálu vysílaného součástí vozidla spojenou se záznamovým zařízením (výstupní hřídel převodovky nebo náprava) po ujetí vzdálenosti 1 km měřenou v obvyklých zkušebních podmínkách (viz tato příloha část VI bod 4). Charakteristický koeficient se vyjadřuje buď v otáčkách na kilometr (w = … ot/km), nebo impulsech na kilometr (w = … imp/km);

e) "účinným obvodem pneumatik na kole":

průměr ze vzdáleností projetých koly pohánějícími vozidlo (hnacími koly) po jejich jednom úplném otočení. Měření těchto vzdáleností musí být provedeno za obvyklých zkušebních podmínek (viz tato příloha část VI bod 4) a vyjadřuje se ve formě 1 = … mm).

II. OBECNÉ VLASTNOSTI A FUNKCE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení zaznamenává tyto údaje:

1) vzdálenost ujetou vozidlem,

2) rychlost vozidla,

3) dobu řízení,

4) dobu ostatní práce nebo pracovní pohotovosti,

5) přerušení práce a denní doby odpočinku,

6) otevření skřínky obsahující záznamový list.

Záznamová zařízení vozidel se dvěma řidiči musí zaznamenávat souběžně, ale odděleně na dvou samostatných záznamových listech údaje o dobách uvedených v bodech 3, 4 a 5.

III. KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

a) Všeobecně

1. Záznamové zařízení musí obsahovat tyto části:

1.1 vizuální ukazatele

- ujeté vzdálenosti (počitadlo ujetých kilometrů),

- rychlosti (rychloměr),

- času (hodiny).

1.2 Zapisovací zařízení tvořené

- zapisovačem ujeté vzdálenosti,

- zapisovačem rychlosti,

- jedním nebo více zapisovači času vyhovujících podmínkám stanoveným v části III písm. c) bodu 4.

1.3 Zapisovací zařízení, které na záznamový list zapisuje každé otevření skřínky obsahující tento list.

2. Jakýkoli dodatečný přístroj záznamového zařízení nesmí narušovat dobrou funkci povinných součástí ani zhoršovat jejich čtení.

Záznamové zařízení musí být předloženo ke schválení typu vybavené takovými případnými dodatečnými přístroji.

3. Materiály

3.1 Všechny součásti záznamového zařízení musí být z materiálů stabilních s dostatečnou mechanickou pevností a neměnnými elektrickými a magnetickými vlastnostmi.

3.2 Každá změna součásti zařízení nebo povahy materiálů použitých pro jeho výrobu musí být před použitím ve výrobě schválena orgánem, který pro zařízení udělil schválení typu.

4. Měření ujeté vzdálenosti

Ujetá vzdálenost může být měřena a zaznamenávána

- buď za jízdy vpřed a jízdy vzad,

- nebo pouze při jízdě vpřed.

Záznam jízdy vzad nesmí v žádném případě ovlivnit přehlednost a přesnost ostatních záznamů.

5. Měření rychlosti

5.1 Rozsah měření rychlosti je stanoven v osvědčení o schválení typu.

5.2 Vlastní frekvence a tlumení měřícího mechanismu musí být takové, aby přístroje ukazující a zaznamenávající rychlost mohly v rozsahu měření a v mezích dovolené odchylky sledovat změny zrychlení až do 2 m/s2.

6. Měření času (hodiny)

6.1 Ovládací zřízení k nastavení hodin se musí nacházet uvnitř skřínky obsahující záznamový list; každé otevření této skřínky je automaticky zaznamenáno na záznamový list.

6.2 Je-li posuvný mechanismus záznamového listu ovládán hodinami, musí být doba jeho správné funkce po úplném natažení delší nejméně o 10 % než doba záznamu odpovídající nejdelší době záznamu zařízení na list.

7. Osvětlení a ochrana

7.1 Vizuální přístroje zařízení musí být opatřeny přiměřeným neoslňujícím osvětlením.

7.2 Za obvyklých podmínek použití musí být všechny vnitřní součásti zařízení chráněny proti vlhkosti a prachu. Dále musí být chráněny proti padělání zapečetitelnými schránkami.

b) Vizuální přístroje

1. Ukazatel ujeté vzdálenosti (počitadlo kilometrů)

1.1 Hodnota nejmenší jednotky počitadla kilometrů musí být 0,1 km. Číslice vyjadřující stovky metrů musí být jasně odlišeny od těch, které ukazují celé kilometry.

1.2 Číslice počitadla kilometrů musí být jasně čitelné a musí mít výšku nejméně 4 mm.

1.3 Počitadlo kilometrů musí být schopno zaznamenat vzdálenost nejméně do 99999,9 km.

2. Ukazatel rychlosti (rychloměr)

2.1 V rámci rozsahu měření musí být stupnice rychlosti jednotně odstupňována po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Hodnota dílku na stupnici rychlosti (intervalu mezi dvěma následujícími značkami) nesmí přesáhnout 10 % nejvyšší rychlosti uvedené na stupnici.

2.2 Oblast indikace za rozsahem měření nemusí být označena číslicemi.

2.3 Délka intervalu na stupnici odpovídající rozdílu rychlosti 10 km/h nesmí být menší než 10 mm.

2.4 U ukazatele s ručičkou nesmí vzdálenost mezi ručičkou a ciferníkem překročit 3 mm.

3. Ukazatel času (hodiny)

Ukazatel času musí být viditelný z vnějšku přístroje a čtení z něj musí být snadné, spolehlivé a jednoznačné.

c) Zapisovací zařízení

1. Všeobecně

1.1 V každém zařízení, bez ohledu na tvar záznamového listu (pás nebo kotouč), musí být vyznačena značka umožňující vložení záznamového listu tak, aby bylo zajištěno, že čas na hodinách odpovídá záznamu tohoto času na listu.

1.2 Mechanismus pohánějící záznamový list musí zaručovat, že list se pohybuje bez vůle a může být volně vložen a vyjmut.

1.3 Zařízení posunu záznamového listu, má-li list tvar kotouče, je poháněno hodinovým mechanismem. V tom případě musí být otáčivý pohyb listu trvalý a stejnoměrný s minimální rychlostí 7 mm/h měřeno na vnitřním okraji kruhu vymezujícího pásmo záznamu rychlosti.

V zařízení s provedením pro pás, kde je posuvné zařízení listů poháněno hodinovým mechanismem, musí rychlost přímočarého posunu činit nejméně 10 mm/h.

1.4. Zaznamenávání ujeté vzdálenosti, rychlosti vozidla a otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy musí být automatické.

2. Záznam ujeté vzdálenosti

2.1 Každý kilometr ujeté vzdálenosti musí být zobrazen v zápisu změnou nejméně 1 mm na odpovídající souřadnici.

2.2 I při rychlosti u horní hranice rozsahu měření musí být zápis ujeté vzdálenosti jasně čitelný.

3. Záznam rychlosti

3.1 Zapisovací pero rychlosti musí zásadně mít pohyb přímočarý a kolmý ke směru posunu záznamového listu, bez ohledu na tvar listu.

Křivočarý pohyb pera je však možný, jsou-li splněny tyto podmínky:

- stopa pera musí být kolmá ke střednímu obvodu (u listů ve tvaru kotouče) nebo k ose pásma vymezeného pro záznam rychlosti (u listů ve tvaru pásu),

- poměr mezi poloměrem křivosti stopy zapsané perem a šířkou pásma vymezeného pro záznam rychlosti nesmí být menší než 2,4:1, bez ohledu na tvar listu,

- čáry časové stupnice musí protínat pásmo záznamu podle křivky se stejným poloměrem, jako je stopa zapsaná perem. Vzdálenost mezi čarami na časové stupnici musí odpovídat nejvýše hodině.

3.2 Každá změna rychlosti o 10 km/h musí být zobrazena v zápisu změnou nejméně 1,5 mm na odpovídající souřadnici.

4. Záznam času

4.1 Záznamové zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo případně možné pomocí přepínacího mechanismu automaticky a odděleně zaznamenávat čtyři časové úseky tak, jak je uvedeno v článku 15 tohoto nařízení.

4.2 Vlastnosti záznamových stop, jejich vzájemná poloha a případně značky uvedené v článku 15 tohoto nařízení musí umožňovat jasné rozlišení různých dob.

Druh různých časových úseků je zobrazen v zápisu různou tloušťkou stop k nim se vztahujících nebo jiným systémem s nejméně stejnou účinností, pokud jde o čitelnost a interpretaci záznamu.

4.3 U vozidel s osádkou složenou z několika řidičů musí být záznamy podle bodu 4.1 provedeny na dvou různých listech, z nichž každý je přidělen jednomu řidiči. V tom případě musí být posuv různých listů zajištěn buď jedním mechanismem, nebo oddělenými mechanismy synchronizovanými.

d) Uzavírací zařízení

1. Skříňka obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být opatřena zámkem.

2. Každé otevření skříňky obsahující záznamový list nebo listy a ovládací zařízení k nastavení hodin musí být automaticky zaznamenáno na listu nebo listech.

e) Nápisy

1. Na ciferníku záznamového zařízení musí být umístěny tyto nápisy:

- v bezprostřední blízkosti údaje záznamu vzdálenosti jednotka měření ujeté vzdálenosti ve formě zkratky "km",

- v blízkosti stupnice rychlosti značka "km/h",

- měřicí rozsah rychloměru ve formě "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Toto označení není nutné, je-li uvedeno na popisném štítku zařízení.

Tyto požadavky se však nevztahují na záznamová zařízení typově schválená před 10. srpnem 1970.

2. Popisný štítek musí být zabudován do zařízení a uvádět následující údaje, jež musí být na zabudovaném zařízení viditelné

- jméno a adresu výrobce zařízení,

- výrobní číslo a rok výroby,

- schvalovací značku typu zařízení,

- konstantu zařízení ve formě "k = … rev/km" nebo "k = … imp/km",

- případně rozsah měření rychlosti ve formě uvedené v bodě 1,

- jestliže citlivost zařízení na úhel naklonění může mít vliv na údaje zaznamenávané zařízením nad přípustné tolerance, je přípustná úhlová orientace vyjádřena takto:

+++++ TIFF +++++

kde α představuje úhel měřený od horizontální polohy předního čela (obráceného nahoru), na kterou je zařízení nastaveno, β a γ představují nejvyšší přípustné odchylky nahoru a dolů od úhlu nastavení α.

f) Nejvyšší přípustné odchylky (vizuální a zapisovací přístroje)

1. Na zkušební stolici před montáží:

a) ujetá vzdálenost:

1 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km;

b) rychlost:

3 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;

c) čas:

plus nebo minus dvě minuty za den s maximem 10 minut za sedm dní v případě, kdy doba chodu hodin po natažení není kratší než tato doba.

2. Při montáži:

a) ujetá vzdálenost:

2 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km;

b) rychlost:

4 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;

c) čas:

plus nebo minus dvě minuty za den nebo

plus nebo minus 10 minut za sedm dní.

3. V provozu:

a) ujetá vzdálenost:

4 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km;

b) rychlost:

6 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti;

c) čas:

plus nebo minus dvě minuty za den nebo

plus nebo minus 10 minut za sedm dní.

4. Nejvyšší povolené odchylky stanovené v bodech 1, 2 a 3 platí pro teploty mezi 0 až 40 °C, přičemž jde o teploty v nejbližším okolí zařízení.

5. Nejvyšší povolené odchylky stanovené v bodech 2 a 3 platí pro měření za podmínek uvedených v části VI.

IV. ZÁZNAMOVÉ LISTY

a) Všeobecně

1. Záznamové listy musejí mít takovou jakost, aby nebránily normální funkci zařízení a aby zápisy na nich provedené byly nesmazatelné, snadno čitelné a rozeznatelné.

Záznamové listy musejí za obvyklých podmínek vlhkosti a teploty zachovávat své rozměry a své záznamy.

Kromě toho musí být možné zapisovat na listy informace uvedené v čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení, aniž by se listy poškodily a aniž by se zhoršila čitelnost záznamů.

Za obvyklých podmínek skladování musí záznamy zůstat čitelné po dobu nejméně jednoho roku.

2. Minimální záznamová kapacita listů, bez ohledu na jejich tvar, musí být 24 hodiny.

Je-li spojeno několik kotoučů za účelem zvýšení kapacity trvalého zápisu možného bez zásahu personálu, musí být spojení mezi jednotlivými kotouči provedeno takovým způsobem, aby záznamy v přechodu z jednoho kotouče na další nevykazovaly ani přerušení, ani se nepřekrývaly.

b) Pásma záznamů a jejich odstupňování

1. Záznamové listy obsahují tato pásma záznamů:

- oblast výlučně vyhrazenou záznamům týkajícím se rychlosti,

- oblast výlučně vyhrazenou záznamům týkajícím se ujeté vzdálenosti.

- jednu nebo více pásem pro záznamy týkající se doby řízení, dalších dob pro práci a pracovní pohotovost, dob přerušení práce a odpočinku řidičů.

2. Pásmo vyhrazené záznamu rychlosti musí být rozděleno na dílky po nejméně 20 km/h. Odpovídající rychlost musí být vyznačena číslicemi na každé lince tohoto rozdělení. Symbol "km/h" musí být vyznačen uvnitř tohoto pásma nejméně jedenkrát. Poslední linka tohoto pásma musí souhlasit s horní hranicí rozsahu měření.

3. Pásmo vyhrazené záznamu ujeté vzdálenosti musí být rozděleno tak, aby bylo možné bez obtíží přečíst počet ujetých kilometrů.

4. Pásmo nebo pásma vyhrazená pro záznam dob uvedených v bodu 1 musí být označena tak, aby bylo možné jasně rozlišit jednotlivé časové úseky.

c) Vytištěné záznamy na záznamových listech

Na každém listu musí být vytištěny tyto údaje:

- jméno a adresa nebo firemní značka výrobce,

- schvalovací značka pro vzor listu,

- schvalovací značka pro typ nebo typy zařízení, pro které je list použitelný,

- horní hranice registrovatelné rychlosti uvedená v km/h.

Dále musí být na každém listě vytištěna alespoň časová stupnice odstupňovaná tak, aby umožnila přímé čtení času v intervalech po 15 minutách a snadné rozlišení intervalů po 5 minutách.

d) Volný prostor pro rukopisné zápisy

Na listech musí být k dispozici volný prostor, který umožní, aby tam řidič mohl zaznamenat minimálně tyto rukopisné zápisy:

- příjmení a jméno řidiče,

- datum a místo začátku a konce použití listu,

- registrační značka vozidla nebo vozidel, k nimž byl řidič přidělen po dobu používání listu,

- záznamy z počitadla kilometrů vozidla nebo vozidel, k nimž byl řidič přidělen během používání listu,

- doba, kdy dojde k výměně vozidla.

V. MONTÁŽ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ

1. Záznamové zařízení musí být umístěno ve vozidle tak, aby řidič mohl ze svého sedadla snadno pozorovat rychloměr, ukazatel ujeté vzdálenosti a hodiny a aby byly současně všechny jeho součásti, včetně hnacích součástí, chráněny proti náhodnému poškození.

2. Konstanta záznamového zařízení musí být přizpůsobitelná charakteristickému koeficientu vozidla pomocí vhodného zařízení — adaptéru.

Vozidla s dvěma nebo více převody zadní nápravy musí být vybavena přepínacím mechanismem přepínajícím automaticky různé převody na převod, na který bylo přizpůsobeno záznamové zařízení na vozidle.

3. Po ověření při montáži musí být na vozidlo v blízkosti zařízení nebo na zařízení samotném připevněn dobře viditelný montážní štítek. Po každém zásahu schváleného pracovníka nebo dílny vyžadujícím úpravu nastavení samotného zařízení musí být připevněn nový štítek nahrazující štítek předchozí.

Štítek musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- jméno, adresu nebo firemní značku schváleného pracovníka nebo dílny,

- charakteristický koeficient vozidla ve tvaru "w = … rev/km" nebo "w = … imp/km",

- účinný obvod pneumatik na kolech ve tvaru "1 = … mm",

- datum stanovení charakteristického koeficientu vozidla a měření účinného obvodu pneumatik na kolech.

4. Plomby

Zaplombovány musí být tyto součástky:

a) montážní štítek, pokud není připevněn tak, aby nemohl být sejmut bez zničení údajů,

b) oba konce propojení mezi záznamovým zařízením a vozidlem,

c) adaptér a jeho zapojení do obvodu,

d) přepínací mechanismus pro vozidla s dvěma nebo více zadními nápravami,

e) propojení adaptéru a přepínacího mechanismu s dalšími součástmi záznamového zařízení,

f) kryty uvedené v části III písm. a) bodu 7.2 této přílohy.

Ve zvláštních případech je možno požadovat další plomby při schvalování typu zařízení a údaje o umístění těchto plomb musí být uvedeny v osvědčení o schválení.

V případě nutnosti lze odstranit plomby uvedené v písmenech b), c) a e). Každé porušení těchto plomb musí být uvedeno v písemném prohlášení s uvedením důvodů pro tento postup, jež je k dispozici příslušným orgánům.

VI. OVĚŘOVÁNÍ A KONTROLY

Členské státy určí subjekty, které budou provádět ověřování a kontroly.

1. Udělování osvědčení novým nebo opraveným zařízením

Každé jednotlivé zařízení nové nebo opravené musí mít osvědčení ohledně své dobré funkce a přesnosti jeho údajů a záznamů v mezích stanovených v části III písm. f) bodě 1 této přílohy a musí být zaplombováno způsobem uvedeným v části V bodě 4 písm. f) této přílohy.

Členské státy si mohou k tomuto účelu vyhradit počáteční ověření, sestávající z kontroly a potvrzení shody nového nebo opraveného zařízení se schváleným typem nebo s požadavky tohoto nařízení a jeho příloh, anebo pověřit ověřením výrobce nebo jimi pověřené osoby.

2. Montáž

Při montáži do vozidla musí zařízení a jeho celá instalace vyhovovat ustanovením týkajícím se nejvyšších přípustných odchylek stanovených v této příloze části III písm. a) bodu 2.

Kontrolní zkoušky musí být prováděny schváleným pracovníkem nebo dílnou na jejich odpovědnost.

3. Periodické kontroly

a) Periodické prohlídky zařízení zabudovaných ve vozidlech se provádějí nejméně jedenkrát za dva roky a mohou být prováděny v rámci kontrol technické způsobilosti motorových vozidel.

Kontroluje se zejména

- správná funkce zařízení,

- přítomnost schvalovací značky typu na zařízení,

- připevnění montážního štítku,

- neporušenost plomb na zařízení a na dalších součástech instalace,

- skutečný obvod pneumatik.

b) Kontrola dodržování ustanovení části III písm. f) bodu 3 této přílohy týkajících se nejvyšších povolených odchylek při používání musí být provedena nejméně jedenkrát za šest let, přičemž každý členský stát může stanovit kratší lhůtu pro vozidla registrovaná na jeho území. Při každé takové kontrole musí být vyměněn montážní štítek.

4. Měření odchylek

Měření odchylek při montáži a při užívání se provádí za následujících podmínek, jež jsou považovány za obvyklé zkušební podmínky:

- prázdné vozidlo v obvyklých provozních podmínkách,

- tlak v pneumatikách podle údajů výrobce,

- opotřebení pneumatik v mezích povolených platnými předpisy,

- pohyb vozidla: vozidlo se musí pohybovat poháněno vlastním motorem přímou jízdou po rovině rychlostí 50 plus nebo minus 5 km/h; kontrola za předpokladu srovnatelné přesnosti může rovněž být provedena na vhodném zkušebním zařízení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SCHVALOVACÍ ZNAČKA A OSVĚDČENÍ

I. SCHVALOVACÍ ZNAČKA

1. Schvalovací značka sestává

- z obdélníku, ve kterém je písmeno "e" a rozlišovací číslo nebo písmeno země, která udělila schválení typu, a to

Belgie | 6, |

Dánsko | 18, |

Německo | 1, |

Řecko | GR, |

Španělsko | 9, |

Francie | 2, |

Irsko | IRL, |

Itálie | 3, |

Lucembursko | 13, |

Nizozemí | 4, |

Portugalsko | 21, |

Spojené království | 11 |

a

- ze schvalovacího čísla, které odpovídá číslu osvědčení o schválení vystaveného pro typ záznamového zařízení nebo záznamového listu a které se umístí kdekoliv v bezprostřední blízkosti obdélníku.

2. Schvalovací značka je připojena na popisový štítek každého zařízení a na každý záznamový list. Musí být nesmazatelná a trvale dobře čitelná.

3. Minimální rozměry schvalovací značky uvedené dále jsou vyjádřeny v milimetrech. Poměr mezi jednotlivými rozměry musí být zachován.

+++++ TIFF +++++

II. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ

Členský stát po schválení typu vystavuje žadateli osvědčení o schválení podle dále uvedeného vzoru. Pro informaci dalších členských států o schválení typu nebo o případném odebrání schválení používá každý členský stát tuto formu dokumentu.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top