Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0171

Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem K(2001) 398)Text s významem pro EHP.

OJ L 62, 2.3.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 199 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 161 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/171/oj

32001D0171Úřední věstník L 062 , 02/03/2001 S. 0020 - 0021


Rozhodnutí Komise

ze dne 19. února 2001,

kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(oznámeno pod číslem K(2001) 398)

(Text s významem pro EHP)

(2001/171/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [1], a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 94/62/ES stanoví v článku 11 záměr postupně snižovat koncentrace těžkých kovů v obalech.

(2) Zkušenosti z prvních let uplatňování článku 11 ukázaly, že v odvětví výroby skla existuje zvláštní problém vyplývající z toho, že recyklované sklo je kontaminováno skelným materiálem s vysokým obsahem olova.

(3) Plné uplatňování úrovně 100 ppm, které má vstoupit v platnost dne 30. června 2001, by mohlo vést ke snížení využívání recyklovaného skla v důsledku snahy splnit požadavky článku 11. Tento důsledek je z uvedeného důvodu pro životní prostředí nežádoucí.

(4) Daná odchylka je určena pro skleněné obaly a zohledňuje jejich vlastnosti ve vztahu k emisím těžkých kovů a nutnost dále podporovat recyklaci skla.

(5) Odchylka by se měla týkat uvedené mezní hodnoty 100 ppm.

(6) Příslušným orgánům by na jejich žádost měly být zpřístupněny výsledky měření z výrobních míst a údaje o použitých metodách měření.

(7) Použitelnost této odchylky má skončit dne 30. června 2006, pokud tento termín nebude prodloužen postupem podle článku 21 směrnice 94/62/ES.

(8) Opatření tohoto rozhodnutí jsou ve shodě se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na skleněné obaly v působnosti směrnice 94/62/ES a jeho účelem je stanovit podmínky, za kterých nemusí být uplatňovány úrovně koncentrace olova stanovené v článku 11 směrnice 94/62/ES.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí:

- se použijí definice stanovené v článku 3 směrnice 94/62/ES,

- "záměrným zaváděním" se rozumí "vědomé použití určité látky k vytvoření obalu nebo součásti obalu tak, aby tato látka byla přítomna v konečné podobě obalu nebo v součásti obalu s tím, že bude nositelem určité specifické charakteristiky, vzhledu nebo jakosti obalu"; použití recyklovaných materiálů jako výchozích surovin pro výrobu nových obalových materiálů, přičemž některá část recyklovaného materiálu může obsahovat určitá množství kovů, jejichž množství jsou regulována, se nepovažuje za záměrné zavádění.

Článek 3

U skleněných obalů se povoluje po dni 30. června 2001 překročit mezní hodnotu 100 ppm hmot. stanovenou článkem 11 směrnice 94/62/ES v případech, kdy jsou splněny podmínky stanovené v článcích 4 a 5 tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Během výrobního procesu nesmí být záměrně zavedeno žádné olovo, rtuť nebo šestimocný chrom.

Obalový materiál smí překročit limitní hodnoty koncentrace pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů.

Článek 5

V případech, kdy průměrná koncentrace těžkých kovů v jakýchkoli dvanácti po sobě jdoucích měsíčních kontrolních měřeních ve vzorcích výroby každé z jednotlivých sklářských pecí, reprezentativních pro běžnou a pravidelnou výrobní činnost, přesáhne mezní hodnotu 200 ppm, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce podat zprávu příslušným orgánům v dotyčném členském státu. Tato zpráva obsahuje minimálně následující údaje:

- měřené hodnoty,

- popis použitých metod měření,

- podezřelé zdroje zjištěných koncentrací těžkých kovů,

- podrobný popis opatření přijatých ke snížení úrovní koncentrací těžkých kovů.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen v Evropské unii, povinnost podat uvedenou zprávu příslušným orgánům má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

Výsledky měření z výrobních míst a popisy použitých metod měření budou kdykoli dány k dispozici příslušným orgánům na jejich žádost.

Článek 6

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 30. června 2006, pokud tento termín nebude prodloužen, zejména na základě zpráv podaných podle článku 5 tohoto rozhodnutí a článku 17 směrnice 94/62/ES postupem podle článku 21 směrnice 94/62/ES.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. února 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------

Top