EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1868

Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

OJ L 197, 30.7.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 060 P. 5 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 060 P. 5 - 7
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 331 - 333
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 176 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; Zrušeno 32009R0072 . Latest consolidated version: 01/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1868/oj

31994R1868Úřední věstník L 197 , 30/07/1994 S. 0004 - 0006
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 60 S. 0005
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 60 S. 0005


Nařízení Rady (ES) č. 1868/94

ze dne 27. července 1994,

kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise, [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že podle nařízení Rady (EHS) č. 1543/93 ze dne 14. června 1993, kterým se stanoví částka prémie vyplácené producentům bramborového škrobu v hospodářských letech 1993/94, 1994/95 a 1995/96 [4], měla Rada rozhodnout, jaká opatření přijme, jestliže výroba bramborového škrobu v rámci Společenství přesáhne v hospodářských letech 1993/94 nebo 1994/95 množství 1,5 milionu tun; že výroba v roce 1993/94 toto množství překročila;

vzhledem k tomu, že odvětví bramborového škrobu nepodléhá omezením výroby, a zejména vynětí z produkce, které je použitelné v odvětví obilovin; že všechna opatření ve prospěch odvětví bramborového škrobu však musí být slučitelná s kontrolou výroby, jež je v odvětví bramborového škrobu stejně nezbytná jako v jiných odvětvích;

vzhledem k tomu, že opatření, kterým lze kontrolovat výrobu a které nejlépe vyhovuje mechanismu prémií pro výrobu bramborového škrobu, je zřízení režimu kvót;

vzhledem k tomu, že každému členskému státu, v němž se bramborový škrob vyrábí, by měla být na základě průměrného množství bramborového škrobu, které bylo v tomto členském státě v hospodářských letech 1990/91, 1991/92 a 1992/93 vyrobeno a pro něž byla obdržena prémie, přidělena kvóta, která je přiměřeně upravena s ohledem na celkovou kvótu Společenství ve výši 1,5 miliónu tun;

vzhledem k tomu, že by kvóty měly být přiděleny Dánsku, Německu, Španělsku, Francii a Nizozemsku pro použití v hospodářských letech 1995/96, 1996/97 a 1997/98;

vzhledem k tomu, že přechod od plánovaného hospodářství, které v nových spolkových zemích existovalo před sjednocením, k hospodářství tržnímu, následná změna ve struktuře zemědělské výroby a nezbytné investice ospravedlňují Německo, aby použilo odlišné referenční období, konkrétně rok 1992/93, zvýšilo množství vyrobené v tomto období o 90000 tun a vytvořilo pro Německo rezervy pro pokrytí výroby vyplývající z investic nezvratně učiněných před dnem 31. ledna 1994, pokud tak nelze učinit v rámci limitu kvóty Německu přidělené; že tato množství nemohou být dodržena v rámci kvóty Společenství ve výši 1,5 milionů tun; že je proto nutné tato množství k výši této kvóty přičíst;

vzhledem k tomu, že producentské členské státy musí přidělit své kvóty pro období tří let všem podnikům vyrábějícím bramborový škrob na základě průměrného množství bramborového škrobu, které bylo těmito podniky v průběhu hospodářských let 1990/91, 1991/92 a 1992/93 vyrobeno a pro něž byla obdržena prémie, nebo na stejném základě podle množství škrobu vyrobeného pouze v roce 1992/93 podle volby dotčeného členského státu s přihlédnutím k investicím do výroby bramborového škrobu učiněným těmito podniky před dnem 31. ledna 1994;

vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit případnou restrukturalizaci trhu v oblasti výroby bramborového škrobu, vypracuje Komise na konci tříletého období a poté každý třetí rok pro Radu zprávu o přidělování kvót, která bude v případě potřeby doplněna vhodnými návrhy; že v té době budou přezkoumáni noví producenti bramborového škrobu;

vzhledem k tomu, že je kvůli zvláštním strukturálním omezením v oblasti výroby bramborového škrobu nezbytné stanovit prémii pro výrobu bramborového škrobu až do úrovně kvóty daného podniku; že za tím účelem, aby byli chráněni producenti, bude vyplacení prémie záviset na zaplacení minimální ceny za množství brambor, jež je potřebné pro výrobu škrobu až do úrovně kvóty;

vzhledem k tomu, že podniky vyrábějící bramborový škrob nebudou s producenty brambor uzavírat smlouvy o pěstování pro takové množství brambor, z něhož vyrobené množství škrobu by přesáhlo jejich kvóty; že škrob přesahující výši těchto kvót bude vyvezen ze Společenství bez nároku na vývozní náhradu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu, v jehož prospěch může být poskytována podpora Společenství.

Článek 2

1. Následujícím producentským členským státům se pro výrobu bramborového škrobu v hospodářských letech 1995/96, 1996/97 a 1997/98 přidělují tyto kvóty:

Dánsko: | 178460 tun, |

Německo: | 591717 tun, |

Španělsko: | 2000 tun, |

Francie: | 281516 tun, |

Nizozemsko: | 538307 tun, |

Celkem: | 1592000 tun. |

Bude vytvořena rezerva v maximální výši 110000 tun pro pokrytí produkce v Německu v hospodářském roce 1996/97 za předpokladu, že tato produkce vyplývá z investic nezvratně učiněných před dnem 31. ledna 1994. Německo může těchto rezerv použít po vyčerpání všech kvót, které jsou dostupné v důsledku ukončení činnosti podniků vyrábějících bramborový škrob. Německo může rezervy použít, pokud Komise potvrdí, že byly výše zmíněné podmínky splněny.

2. Každý producentský členský stát rozdělí podle vlastní volby mezi podniky vyrábějící bramborový škrob kvótu uvedenou v odstavci 1 pro hospodářské roky 1995/96, 1996/97 a 1997/98 na základě:

- průměrného množství škrobu, které tyto podniky vyrobily v hospodářských letech 1990/91, 1991/92 a 1992/93 a pro něž obdržely prémii zmíněnou v článku 1 nařízení (EHS) č. 1543/93,

- množství škrobu, které tyto podniky vyrobily v hospodářském roce 1992/93 a pro něž obdržely prémii uvedenou v článku 1 nařízení (EHS) č. 1543/93.

Pokud je to nezbytné, musí producentský členský stát na základě objektivních kritérií zohlednit investice učiněné podniky vyrábějícími bramborový škrob před 31. lednem 1994, jež nesloužily k výrobě v referenčním období zvoleném tímto členským státem.

Článek 3

1. Nejpozději do 31. října 1997 a poté každý třetí rok předloží Komise Radě zprávu o přidělování kvót ve Společenství, která bude v případě potřeby doplněna vhodnými návrhy. Tato zpráva zohlední rozvoj trhu s bramborovým škrobem i trhu s obilným škrobem.

2. Nejpozději do 30. listopadu 1997 a poté každý třetí rok přidělí Rada, jednající na základě článku 43 Smlouvy, členským státům kvóty pro následující tři hospodářské roky na základě zprávy uvedené v odstavci 1.

3. Nejpozději do dne 31. prosince 1997 a poté každý třetí rok poskytnou členské státy těm, kterých se to týká, podrobné údaje o přidělování kvót pro následující tři hospodářské roky.

Článek 4

Podnik vyrábějící bramborový škrob neuzavře s producenty brambor smlouvy o pěstování pro takové množství brambor, z něhož vyrobené množství škrobu by přesáhlo kvótu uvedenou v čl. 2 odst. 2.

Článek 5

Podnikům vyrábějícím bramborový škrob bude vyplacena prémie ve výši 18,43 ECU/t vyrobeného bramborového škrobu pro množství bramborového škrobu, které je v rámci limitu kvóty uvedené v čl. 2 odst. 2, pokud tyto podniky zaplatí producentům brambor minimální cenu uvedenou v čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 [5]; za všechny brambory, jež jsou potřebné pro výrobu škrobu až do limitu kvóty.

Článek 6

1. Aniž je dotčen článek 5, bude bramborový škrob vyrobený nad kvótu uvedenou v čl. 2 odst. 2 vyvezen v nezměněném stavu ze Společenství před 1. lednem následujícím po konci daného hospodářského roku.

Pro vývoz se neposkytuje žádná vývozní náhrada.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, může podnik vyrábějící bramborový škrob ve kterémkoliv hospodářském roce ke kvótě pro daný rok využít navíc maximálně 5 % své kvóty pro následující hospodářský rok. V takovém případě bude kvóta pro následující hospodářský rok přiměřeně snížena.

Článek 7

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na výrobu bramborového škrobu v podnicích, které nenakupují brambory, pro něž byla poskytnuta vyrovnávací platba zmíněná v článku 8 nařízení (EHS) č. 1766/92 ani náhrady zmíněné v článku 7 uvedeného nařízení.

Článek 8

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení budou přijata postupem podle článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92. Budou obsahovat zejména pravidla použitelná v případě fúze, změny vlastnictví a zahájení nebo ukončení činnosti podniků a veškerá zvláštní opatření nutná pro usnadnění přechodu od platného režimu k režimu stanovenému tímto nařízením.

Článek 9

Nařízení (EHS) č. 1543/93 se zrušuje ode dne 1. července 1995. Odkazy na nařízení (EHS) č. 1543/93 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 1994.

Za Radu

předseda

Th. Waigel

[1] Úř. věst. C 83, 19.3.1994, s. 5.

[2] Úř. věst. C 128, 9.5.1994.

[3] Úř. věst. C 148, 30.5.1994, s. 49.

[4] Úř. věst. L 154, 25.6.1993, s. 4.

[5] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1866/94 (viz Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 1)

--------------------------------------------------

Top