EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1454

Nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)

OJ L 198, 21.7.2001, p. 45–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 168 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 184 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 184 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2006; Zrušeno 32006R0247 . Latest consolidated version: 01/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1454/oj

32001R1454Úřední věstník L 198 , 21/07/2001 S. 0045 - 0057


Nařízení Rady (ES) č. 1454/2001

ze dne 28. června 2001,

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36, 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením (EHS) č. 1911/91 [2] se Kanárské ostrovy stávají součástí celního území Společenství a uplatňují se na ně všechny společné politiky, aniž jsou dotčena zvláštní opatření přijatá pro to, aby se přihlédlo k jejich zvláštním obtížím a tradičnímu hospodářskému a daňovému postavení. Podle článků 2 a 10 uvedeného nařízení je uplatňování společné zemědělské politiky podmíněno vstupem v platnost zvláštního režimu zásobování. Uplatňování společné zemědělské politiky musí být dále provázeno zvláštními opatřeními týkajícími se zemědělské produkce souostroví.

(2) Rozhodnutím 91/314/EHS [3] Rada přijala program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu Kanárských ostrovů (Poseican), v souladu s politikou podpory Společenství mimořádně okrajově položeným regionům. Cílem programu je usnadnit hospodářský a sociální rozvoj této oblasti a umožnit jí, aby mohla využívat výhod jednotného trhu, jehož je nedílnou součástí, ačkoli ji objektivní skutečnosti zeměpisně i hospodářsky oddělují. Program požaduje uplatňování společné zemědělské politiky v tomto regionu a stanoví, že se mají přijmout zvláštní opatření, zejména opatření určená ke zlepšení podmínek produkce a uvádění zemědělských produktů souostroví na trh a ke zmírnění účinků jeho mimořádné zeměpisné polohy a obtíží, jež uznává již čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

(3) Mimořádná zeměpisná poloha Kanárských ostrovů působí v této oblasti zvýšení přepravních nákladů při zásobování základními produkty určenými k lidské spotřebě, ke zpracování a k použití jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy navíc působí subjektům trhu a producentům na Kanárských ostrovech další obtíže, které jejich činnost těžce poškozují. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen uvedených základních produktů. Je proto vhodné zavést zvláštní režim zásobování, aby se zajistilo zásobování tohoto souostroví, a zmírnit zvýšení nákladů v důsledku jeho odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy.

(4) K tomuto účelu by se odchylně od článku 23 Smlouvy měl dovoz dotyčných produktů ze třetích zemí osvobodit od platných dovozních cel. S ohledem na jejich původ a celní zacházení, které pro ně stanoví předpisy Společenství, by se měly produkty propuštěné na celním území Společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladňování v celním skladu považovat za přímé dovozy, aby se na ně vztahovaly výhody vyplývající ze zvláštního režimu zásobování.

(5) Aby bylo účinně dosaženo záměru snížit na Kanárských ostrovech ceny a zmírnit zvýšené náklady vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy, přitom však zachovat konkurenceschopnost produktů Společenství, je třeba poskytnout podporu pro dodávku produktů ze Společenství na toto souostroví. Tato podpora by se týkala zvýšených nákladů na dopravu na Kanárské ostrovy a vývozních cen pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, zvýšených nákladů souvisejících s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblasti.

(6) Jelikož množství, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, je omezeno potřebami zásobování Kanárských ostrovů, nenarušuje toto opatření řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zpětné zasílání nebo zpětný vývoz těchto produktů z Kanárských ostrovů. Za určitých podmínek však lze zpětně vyvážet dále neupravované produkty nebo produkty na místě balené do dalšího balení, aby se umožnil regionální obchod. V případě dalšího zpracování se tento zákaz navíc nevztahuje na tradiční vývoz a tradiční zasílání.

(7) Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by měly snížit produkční náklady a stlačovat ceny od produkčního a distribučního řetězce až ke konečnému uživateli a snížit i spotřební ceny. Měly by tedy být zaručeny pouze za podmínky, že ke snížení skutečně dojde, a k tomuto účelu musí být zavedeno průběžné sledování.

(8) Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat, aby se tak částečně uspokojila místní spotřeba. K tomuto účelu je nutné se odchýlit od některých ustanovení společných organizací trhu předepisujících omezení produkce, aby se vzal v úvahu stav rozvoje a mimořádné zvláštní podmínky produkce, jež jsou zcela odlišné od podmínek ve zbývající části Společenství. V tomto záměru tedy lze pokračovat nepřímo financováním programů genetického šlechtění, zahrnujících nákup čistokrevných plemenných zvířat, nákup obchodních plemen přizpůsobených místním podmínkám a poskytování příplatků k prémii na krávu bez tržní produkce mléka a k porážkové prémii. V pravidelných odhadech dodávek se stanoví požadavky podle místní spotřeby. Pro zajištění toho, aby podpora Společenství byla využita efektivně, je třeba, aby souhrnný program podpory místních činností v odvětví chovu hospodářských zvířat a v odvětví mléčných výrobků umožňoval dotyčným odvětvím vymezit a provádět strategie přizpůsobené místním podmínkám hospodářského rozvoje, územního plánování produkce a profesionalizace producentů. Dokud nedojde k rozvoji místního chovu v rámci maximálního ročního stanoveného množství, které neohrozí uvedený záměr, může tento program dočasně a za určitých podmínek povolovat zásobování býky na výkrm. Může také stanovit opatření na podporu produkce mléka v chovu ovcí a koz, na strukturalizaci tohoto oboru, na zmírnění obtíží spojených se zpracováním a uváděním na trh místních sýrů vyrobených rukodělně z kozího a ovčího mléka, na nápravu rozdrobenosti nabídky, na zlepšení jakosti mléka a na podporu diverzifikace.

(9) Chov ovcí a koz získává podporu prostřednictvím příplatku k prémiím, která se na Kanárských ostrovech poskytuje producentům těžkých jehňat. Toto opatření umožnilo rozvoj místní produkce, jejíž sociální a hospodářský význam i přínos pro životní prostředí je značný, neboť tato činnost se soustřeďuje do znevýhodněných oblastí souostroví, kde není jiná možnost hospodaření. Je tedy třeba v tomto opatření pokračovat.

(10) Mlékárnám se vyplácí podpora na čerstvé výrobky z kravského mléka určené k lidské spotřebě, takže mléčná výroba nachází pravidelný odbyt na místním trhu. Rozšíření podpory i na další výrobky umožnilo, aby se toto odvětví přizpůsobilo změně spotřebních zvyklostí. Místní výroba však stále není soběstačná, takže prodloužení tohoto opatření je odůvodněné.

(11) V odvětví ovoce, zeleniny, jedlých kořenů a hlíz, květin a živých rostlin se systém podpory na hektar ukázal jako nevhodný, zejména pro těžkopádnost a složitost postupů a pro strukturu navrhovaných podpor. Je třeba se poučit z povzbudivých výsledků reformy Poseidomu v tomto odvětví a naplánovat podporu uvádění na trh a zpracování pro účely zásobovaní trhu na Kanárských ostrovech. Tato podpora by měla umožnit posílení konkurenceschopnosti místní produkce vůči vnější konkurenci na prosperujících trzích, lepší uspokojení požadavků spotřebitelů a nových distribučních řetězců, zlepšení produktivity hospodářství a zvýšení jakosti produktů. Uvádění těchto produktů na trh, čerstvých i zpracovaných, by mělo pokračovat, stejně jako jejich propagace ve zbývající části Společenství. Strukturování tohoto odvětví umožní zlepšit hospodářská studie;

(12) Pěstování brambor má na Kanárských ostrovech zásadní význam jak z hospodářského hlediska, tak sociálním dopadem a důsledky pro životní prostředí. Obhospodařované plochy leží v oblastech s průměrnou nadmořskou výškou, kde těžko přístupný terén a malá rozloha hospodářství (terasovité pěstování) spolu s cenami vstupů vedou k velmi vysokým produkčním nákladům. Zvláštní podpora se poskytuje na pěstování brambor k lidské spotřebě, aby se posílila domácí produkce, která by uspokojila spotřební zvyklosti na souostroví. Zrušení přechodného opatření, které omezovalo dodávky brambor k lidské spotřebě během období uvádění na trh místní produkce, činí toto pěstování velmi zranitelným. Proto se určí poskytnutí podpory pro uvádění této produkce brambor na místní trh.

(13) Pro hospodářství i pro životní prostředí je nutné, aby se i nadále pokračovalo v pěstování vína, této nejrozšířenější plodiny, jelikož réva je vysazena v suchých oblastech a na půdách mimořádně citlivých na erozi. Z důvodu podpory domácí produkce se poskytuje paušální podpora na hektar pro obdělávání vinic určených k produkci jakostních vín z určených oblastí. Stejně tak se nepoužijí ani prémie za konečné vzdání se vinohradnictví, ani tržní mechanismy, s výjimkou nouzové destilace, která může být použita v případě výjimečného narušení trhu následkem kvalitativních problémů.

(14) Pěstování tabáku mělo na souostroví velký historický význam. Z hospodářského hlediska je průmysl zpracovávající tabák i nadále jednou z nejvýznamnějších průmyslových činností v regionu. Ze sociálního hlediska je pěstování tabáku velmi náročné na intenzitu práce, kterou vykonávají malá hospodářství. Jelikož toto pěstování nepřináší dostatečný výnos, hrozí nebezpečí, že zanikne. Tabák se v současné době totiž pěstuje pouze na malé ploše na ostrově La Palma pro rukodělnou výrobu doutníků. Je tedy třeba Španělsku povolit, aby i nadále poskytovalo podporu jako doplněk podpory Společenství, aby se tato tradiční plodina uchovala, stejně jako s ní spojená rukodělná činnost. Pro zachování rukodělné výroby tabákových výrobků je dále třeba, aby byl dovoz surového tabáku a tabákových polotovarů osvobozen od cla do výše ročního množství 20000 tun ekvivalentu nezpracovaného odřapíkovaného tabáku.

(15) Tradiční med na Kanárských ostrovech pochází od domácího chovu včel, které jsou dobře přizpůsobené místním podmínkám, ale nejsou příliš produktivní. Těmto včelám hrozí, že zaniknou, protože je nahradí včelstva, která zajistí včelařům větší výnosnost. Je tedy třeba i nadále vyplácet podporu sdružením včelařů, kteří vyrábějí tradiční med specifické jakosti, a aktualizovat počet domácích včelstev, na která se tato podpora vztahuje.

(16) Je třeba podpořit zemědělské producenty na Kanárských ostrovech, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s jejich uváděním na trh. K tomuto účelu může být použit grafický symbol zavedený Společenstvím.

(17) Nařízení (ES) č. 1257/1999 [4] stanoví opatření pro rozvoj venkova, na něž se může vztahovat podpora Společenství, a podmínky pro získání této podpory.

(18) Cílem tohoto nařízení je napravit obtíže vyplývající z odlehlosti a ostrovní povahy tohoto regionu.

(19) Struktury některých zemědělských hospodářství nebo zpracovatelských či obchodních podniků na souostroví vykazují vážné nedostatky a trpí zvláštními obtížemi. Je proto vhodné stanovit u některých typů investic možnost odchýlení od ustanovení, kterými se omezuje nebo zakazuje poskytovat některé strukturální podpory podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

(20) Příspěvek Společenství na tři doprovodná opatření uvedená v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999 lze v mimořádně okrajově položených oblastech zvýšit až na 85 % celkových oprávněných nákladů. Oproti tomu je v souladu s čl. 47 odst. 2 třetí odrážkou téhož nařízení příspěvek Společenství u agroenvironmentálních opatření, která tvoří čtvrté doprovodné opatření, omezen na 75 % ve všech oblastech zahrnutých v cíli 1. Jelikož se ochraně zemědělského životního prostředí věnuje v rámci rozvoje venkova velká pozornost, je třeba míru příspěvku Společenství sladit pro všechna doprovodná opatření v mimořádně okrajově položených oblastech.

(21) V souladu s čl. 14 nařízení (ES) č. 1260/1999 [5] zahrnuje každý plán, rámec podpory Společenství, operační program a jednotný programový dokument období sedmi let a období programování začíná1. ledna 2000. V zájmu soudržnosti a pro vyloučení diskriminací mezi osobami využívajícími týž program musí být umožněno uplatňovat odchylky podle tohoto nařízení výjimečně na celé období programování.

(22) Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní podpory pro produkci, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce na Kanárských ostrovech v důsledku odlehlosti, ostrovní povahy, mimořádně okrajové polohy, malé rozlohy, povrchu, podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů.

(23) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví zvláštní opatření pro některé zemědělské produkty k nápravě obtíží způsobených odlehlostí, ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou Kanárských ostrovů.

HLAVA I ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 2

1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty uvedenými v příloze I, jež mají na Kanárských ostrovech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování a jako zemědělské vstupy.

2. Pro každý rok se vyhotoví předběžný odhad dodávek produktů vyjmenovaných v příloze I. Samostatný předběžný odhad dodávek lze vyhotovit pro potřeby zpracovatelského nebo obalového průmyslu pro produkty určené na místní trh, pro tradiční vývoz nebo pro tradiční zasílání do zbývající části Společenství.

Článek 3

1. Na produkty pocházející ze třetích zemí, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, se při přímém dovozu na Kanárské ostrovy v mezích množství stanovených v odhadu dodávek neuplatňuje žádné clo.

Pro účely této hlavy se za přímo dovezené považují též produkty, které byly na celním území Společenství propuštěny do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladňování v celním skladu.

2. Z toho důvodu, aby se zajistilo uspokojení potřeb zjištěných podle článku 2, pokud jde o množství, cenu a jakost, a aby byl ochráněn podíl Společenství na zásobování, poskytuje se podpora na zásobování Kanárských ostrovů produkty ze Společenství, které jsou uchovávány ve veřejných intervenčních skladech nebo jsou dostupné na trhu Společenství.

Při stanovení výše podpory se přihlíží ke zvýšeným nákladům na dopravu na trh Kanárských ostrovů a vývozním cenám pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvýšeným nákladům souvisejícím s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblasti.

3. Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží zejména

- ke zvláštním potřebám Kanárských ostrovů, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvláštním požadavkům na jakost,

- k obchodním tokům se zbývající částí Společenství,

- k hospodářské stránce navrhovaných podpor.

4. Zvláštní režim zásobování se použije pouze tehdy, pokud hospodářský prospěch vyplývající z osvobození od dovozních cel nebo z podpory v případě dodávky ze zbývající části Společenství skutečně připadne až konečnému uživateli.

5. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, nemohou být zpětně vyváženy do třetích zemí ani zpětně zasílány do zbývající části Společenství.

Dále neupravované produkty nebo produkty na místě balené do dalšího balení však mohou být zpětně vyvezeny do třetí země, pokud jsou dodrženy podmínky, které určí Komise postupem podle čl. 21 odst. 2.

Jsou-li dané produkty zpracovány na Kanárských ostrovech, nevztahuje se uvedený zákaz na tradiční vývoz ani na tradiční zasílání zpracovaných produktů do zbývající části Společenství. Neposkytuje se žádná vývozní náhrada.

6. Prováděcí pravidla k této hlavě se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2. Upraví zejména

- stanovení podpor pro zásobování ze zbývající části Společenství,

- předpisy k zajištění toho, aby poskytnutý prospěch skutečně připadl až konečnému uživateli,

- v případě potřeby zavedení systému dovozních nebo dodacích licencí.

Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 vypracuje odhady dodávek. Týmž postupem může tyto odhady dodávek přezkoumat, stejně jako seznam produktů vyjmenovaných v příloze I, podle vývoje potřeb Kanárských ostrovů.

HLAVA II OPATŘENÍ VE PROSPĚCH MÍSTNÍ PRODUKCE

KAPITOLA I CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A MLÉČNÉ VÝROBKY

Článek 4

1. V oboru chovu hospodářských zvířat se poskytuje podpora na dodávku čistokrevných zvířat nebo zvířat obchodních plemen a živočišných produktů pocházejících ze Společenství na Kanárské ostrovy.

2. Podmínky pro poskytování podpory se stanoví zejména podle potřeb zásobování Kanárských ostrovů na zahájení produkce, genetické šlechtění hospodářských zvířat a na chov plemen nejlépe přizpůsobených místním podmínkám. Podpora se vyplácí na dodávku zboží, které splňuje požadavky právních předpisů Společenství.

3. Podpora se stanoví s přihlédnutím k

- podmínkám, které vyplývají ze zeměpisné polohy Kanárských ostrovů, a zejména nákladům na jejich zásobování,

- cenám zboží na trhu Společenství a na světovém trhu,

- případnému nevybírání cla při dovozu ze třetích zemí,

- hospodářské stránce zamýšlené podpory.

4. Ustanovení čl. 3 odst. 4 a 5 se vztahují na zboží, na které se vztahují podpory poskytované podle odstavce 1 tohoto článku.

5. Seznam produktů, výše podpor uvedených v odstavci 1 a prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 5

1. Na pomoc tradičním činnostem a zkvalitnění produkce hovězího a telecího masa v mezích požadavků na spotřebu na souostroví, jak vyplývá z pravidelného odhadu dodávek, se poskytují podpory uvedené v odstavcích 2 a 3.

Odhad dodávek přihlíží k počtu plemenných zvířat dodaných podle článku 4 i zvířat, na něž se vztahují opatření podle čl. 7 odst. 1 třetího pododstavce.

2. Producentům hovězího a telecího masa se za každé poražené zvíře vyplácí příplatek k porážkové prémii podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 [7] ve výši 25 EUR na kus.

3. Producentům hovězího a telecího masa se vyplácí příplatek k prémii na zachování stáda na krávu bez tržní produkce mléka podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999. Příplatek činí 50 EUR za krávu bez tržní produkce mléka, kterou producent chová v den podání žádosti.

4. Ustanovení o

a) regionálním stropu stanoveném v článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro zvláštní prémii;

b) individuálním stropu pro zvířata chovaná v hospodářství stanoveném v článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka;

c) vnitrostátním stropu stanoveném podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní porážkovou prémii;

d) hustotě stáda zvířat chovaných na hospodářství podle článku 12 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro zvláštní prémii a pro základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka;

se na Kanárských ostrovech nepoužijí ani na zvláštní prémii, ani na základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka, ani na porážkovou prémii, ani na příplatky k prémiím uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

5. Základní prémie a příplatky uvedené v odstavcích 2 a 3 se poskytují každým rokem nejvýše na 10000 býků, 5000 krav bez tržní produkce mléka a 15000 poražených zvířat.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2. Zahrnují vypracování odhadů dodávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a jejich případné přezkoumání na základě vývoje potřeby a

a) u zvláštní prémie na býky stanoví:

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích regionálního stropu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999, na něž byla na Kanárských ostrovech poskytnuta zvláštní prémie za rok 2000,

- poskytování prémií nejvýše na 90 zvířat v jedné věkové skupině na kalendářní rok a na hospodářství;

b) u prémie na krávu bez tržní produkce mléka:

- obsahují ustanovení, která v nezbytné míře zajistí práva producentů, jimž byla prémie poskytnuta podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999,

- mohou stanovit vytvoření zvláštní rezervy pro Kanárské ostrovy a zvláštní podmínky pro přidělování nebo přerozdělování práv s ohledem na cíle sledované v chovu hospodářských zvířat; objem této rezervy se určí na základě stropu stanoveného v odstavci 5 a počtu prémií poskytnutých za rok 2000;

c) u porážkové prémie stanoví:

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích stropu definovaného v čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 2342/1999 [8], na něž byla poskytnuta porážková prémie za rok 2000.

Prováděcí pravidla mohou obsahovat dodatečné podmínky pro poskytnutí příplatků k prémiím.

Komise může týmž postupem přezkoumat stropy stanovené v odstavci 5.

Článek 6

1. Producentům lehkých jehňat, definovaným v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2467/98 [9], se vyplácí příplatek k prémii na bahnici podle čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení.

Výše tohoto příplatku je rovna rozdílu mezi částkou prémií určených podle čl. 5 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2467/98, vyplácených producentům těžkých jehňat nebo producentům lehkých jehňat, zvýšenému o rozdíl mezi částkami zvláštních podpor pro rozvoj venkova podle čl. 1 odst. 1 první a druhé odrážky nařízení (EHS) č. 1323/90 [10].

2. Příplatek k prémii určený podle odstavce 1 se vyplácí také producentům kozího masa, aniž je dotčeno vyplácení prémie uvedené v čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 2467/98.

3. Příplatky k prémiím uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se poskytují za týchž podmínek, jaké platí pro poskytování prémie producentům skopového a kozího masa podle článku 5 nařízení (ES) č. 2467/98.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 7

1. V období let 2002 až 2006 se na Kanárských ostrovech poskytuje podpora na uskutečňování souhrnného programu podpory výroby a uvádění místních živočišných a mléčných výrobků na trh.

Program může obsahovat opatření na podporu zlepšení jakosti a hygieny, uvádění jakostních výrobků na trh, strukturování oborů, racionalizaci výrobních a obchodních struktur včetně skupinových nákupů, místních informačních kanálů souvisejících s jakostní výrobou a poskytování technické pomoci.

V produkci hovězího a telecího masa může tento program zahrnovat možnost dodávat býky na výkrm, dokud počet mladých býčků na souostroví nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby byla zachována tradiční produkce masa, a v mezích odhadu dodávek podle článku 5. Tato zvířata jsou určena především producentům, kteří chovají alespoň 50 % zvířat na výkrm místního původu.

Tento program je vypracován a prováděn v úzké spolupráci mezi příslušnými orgány určenými členským státem na jedné straně a sdruženími nebo organizacemi nejvýznamnějších producentů v dotyčných hospodářských oborech na druhé straně. Nesmí obsahovat poskytování dodatečných podpor k individuálním prémiím vypláceným přímo producentům podle tohoto nařízení v živočišné výrobě podle článků 5, 6 a 8.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

Návrhy nejvýše pětiletých programů předkládají Komisi příslušné orgány. Komise je schvaluje postupem podle čl. 21 odst. 2.

3. Španělské orgány každý rok předloží výroční zprávu o provádění programu. Do konce roku 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o uplatňování opatření uvedeného v tomto článku a případně k ní připojí vhodné návrhy.

Článek 8

1. Na lidskou spotřebu výrobků z kravského mléka pocházejícího z místní produkce se poskytuje podpora do výše pravidelně posuzovaných požadavků na spotřebu na souostroví. Podpora se vyplácí mlékárnám. Podpora činí 8,45 EUR na 100 kg plnotučného mléka.

2. Komise přezkoumá podporu uvedenou v odstavci 1 a přijme prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle čl. 21 odst. 2. Vyplácení podpory je podmíněno tím, že poskytnutý pospěch skutečně připadne konečnému spotřebiteli.

KAPITOLA II OVOCE, ZELENINA, ROSTLINY A KVĚTINY

Článek 9

1. Poskytuje se podpora pro ovoce, zeleninu, jedlé kořeny a hlízy, květiny a živé rostliny uvedené v kapitolách 6, 7 a 8 kombinované nomenklatury, sklizené na Kanárských ostrovech a určené k zásobování místního trhu.

Tato podpora se poskytuje na produkty odpovídající společným normám stanoveným právními předpisy Společenství, a neexistují-li, specifikacím obsaženým ve smlouvách o dodávce.

Poskytnutí podpory je vázáno na uzavření smluv o dodávkách na dobu jednoho či více hospodářských let mezi jednotlivými producenty nebo skupinami či organizacemi producentů podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96 [11] na jedné straně a potravinářským průmyslem nebo distributory, poskytovateli služeb společného stravování nebo místní samosprávou na straně druhé.

Podpora se vyplácí uvedeným jednotlivým producentům nebo jejich sdružením či organizacím v mezích ročního množství stanoveného podle skupin produktů.

Výše podpory se stanoví paušálně pro každou skupinu produktů, jež bude určena podle průměrné hodnoty dotyčných produktů. Liší se podle toho, zda příjemcem je či není organizace producentů podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96.

Tato podpora se neposkytuje na banány kódu KN 080300, ani na rajčata kódu KN 070200, ani na rané brambory kódu KN 07019050 sklizené v období od 1. ledna do 31. března.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2. Týmž postupem se určí skupiny produktů a výše podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 10

1. Poskytuje se podpora na uzavírání ročních smluv o uvádění čerstvých a zpracovaných produktů uvedených v článku 9 a léčivých rostlin kódu KN 1211, sklizených na Kanárských ostrovech na trh. Tato podpora se vyplácí také pro rajčata kódu KN 070200 za podmínek stanovených v odst. 2 třetím pododstavci tohoto článku.

Tyto smlouvy se uzavírají mezi producenty nebo jejich organizacemi podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96, usazenými na souostroví na jedné straně a fyzickými nebo právnickými osobami usazenými ve zbývající části Společenství na straně druhé.

2. Podpora činí 10 % hodnoty produkce uvedené na trh s dodáním na místo určení.

Tato podpora se vyplácí nejvýše na 10000 tun daného produktu za rok.

U rajčat kódu KN 070200 však podpora činí 0,76 EUR na 100 kg do množství 300000 tun ročně.

3. Podpora se poskytuje kupujícím, kteří se zavážou uvádět na trh produkty z Kanárských ostrovů v rámci smluv uvedených v odstavci 1.

4. Pokud opatření uvedená v odstavci 1 provádějí společné podniky, které za účelem uvádět produkci sklizenou na Kanárských ostrovech na trh spojují producenty z tohoto souostroví nebo jejich organizace podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96 s fyzickými nebo právnickými osobami usazenými ve zbývající části Společenství, a pokud se smluvní strany zavážou, že budou sdílet své znalosti a know-how nezbytné pro uskutečňování záměru podniku po dobu nejméně tří let, zvyšuje se podpora na 13 % hodnoty produkce společně každoročně uvedené na trh.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 11

1. Společenství se podílí do výše maximálně 100000 EUR na financování studie hospodářské analýzy a výhledů týkajících se čerstvého a zpracovaného, zejména tropického, ovoce a zeleniny na Kanárských ostrovech.

Tato studie podává přehled hospodářské a technické situace daného odvětví. Zejména analyzuje údaje o zásobování, nákladech na zpracování a zkoumá podmínky a možnosti rozvoje a odbytu na regionální i mezinárodní úrovni, přičemž vychází z údajů o hospodářské soutěži na světovém trhu.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

KAPITOLA III VÍNO

Článek 12

Hlava II kapitola II a hlava III nařízení (ES) č. 1493/1999 [12] a kapitola III nařízení (ES) č. 1227/2000 [13] se nepoužijí na Kanárské ostrovy, s výjimkou nouzové destilace podle článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 v případě výjimečného narušení trhu následkem kvalitativních problémů.

Článek 13

1. Poskytuje se podpora na hektar, aby se v tradičních produkčních oblastech zachovalo pěstování odrůd vinné révy pro produkci jakostních vín s. o.

Podpora se vztahuje na plochy

a) osázené révovými odrůdami obsaženými v registru vedeném členskými státy jako odrůdy, které jsou na jejich území vhodné k produkci jakostních vín s. o., podle článku 19 nařízení (ES) č. 1493/1999 a

b) jejichž hektarové výnosy jsou nižší než maximum stanovené členským státem, vyjádřené v množství hroznů, moštu nebo vína, podle podmínek bodu I přílohy VI nařízení (ES) č. 1493/1999.

2. Podpora činí 476,76 EUR na hektar a rok. Podpora se poskytuje sdružením nebo organizacím producentů.

Po přechodné období se však podpora poskytuje také jednotlivým producentům. Po uvedenou dobu se všechny podpory řídí podmínkami stanovenými postupem podle čl. 21 odst. 2.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

KAPITOLA IV BRAMBORY

Článek 14

1. Pro pěstování brambor k lidské spotřebě kódů KN 07019050 a 07019090 se poskytuje podpora na hektar.

2. Roční podpora činí 596 EUR na hektar a rok.

Podpora se vyplácí nejvýše na 9000 hektarů obhospodařované a sklizené plochy za rok.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

KAPITOLA V TABÁK

Článek 15

Španělsku se povoluje poskytovat podporu pěstování tabáku na Kanárských ostrovech jako doplněk k prémii zavedené v hlavě I nařízení (EHS) č. 2075/92 [14]. Poskytování této podpory nesmí vést k diskriminaci mezi producenty na souostroví.

Výše této podpory se rovná nejvýše prémii Společenství uvedené v prvním pododstavci. Doplňková podpora se vyplácí nejvýše na 10 tun ročně.

Článek 16

1. Žádné clo se neuplatňuje na přímý dovoz surového a polozpracovaného tabáku na Kanárské ostrovy

- kódu KN 2401,

a těchto položek:

- 240110 tabák neodřapíkovaný,

- 240120 tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný,

- ex240120 vnější pláště doutníků upravené na podložkách, ve svitcích, určené k výrobě tabákových výrobků,

- 240130 tabákový odpad,

- ex24021000 nedokončené doutníky bez prvního obalu,

- ex24031000 řezaný tabák (konečná směs tabáku pro výrobu cigaret, doutníčků a doutníků),

- ex24039100 homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, též ve formě listů nebo částí parenchymu,

- ex24039990 pórovitý tabák.

Osvobození uvedené v prvním pododstavci se vztahuje na produkty určené pro místní výrobu tabákového zboží do výše ročního množství dovozu 20000 tun ekvivalentu nezpracovaného odřapíkovaného tabáku.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

KAPITOLA VI MED

Článek 17

1. Poskytuje se podpora pro produkci medu zvláštní jakosti z Kanárských ostrovů, který pochází od domácího chovu tzv. "černých včel".

Podpora se vyplácí včelařským sdružením uznaným příslušnými orgány podle počtu produkčních včelstev černých včel, nejvýše však na 15000 včelstev.

Podpora činí 20 EUR na produkční včelstvo a rok. Pro účely tohoto článku začíná hospodářský rok dnem 1. července a končí dnem 30. června následujícího roku.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

KAPITOLA VII GRAFICKÝ SYMBOL

Článek 18

1. Podmínky pro užití grafického symbolu, zavedeného pro zlepšení povědomí o jakostních zemědělských produktech, nezpracovaných i zpracovaných, typických pro Kanárské ostrovy jakožto mimořádně okrajově položený region, a pro zvýšení jejich spotřeby, navrhují profesní organizace. Španělské orgány předají tyto návrhy se svým stanoviskem Komisi ke schválení.

Na užívání symbolu dohlíží orgán veřejné moci nebo subjekt pověřený příslušnými španělskými orgány.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

HLAVA III STRUKTURÁLNÍ ODCHYLKY

Článek 19

1. Odchylně od článku 7 nařízení (ES) č. 1257/1999 je celková hodnota podpory vyjádřená v procentech objemu investic, na které se může vztahovat, omezena nejvýše na 75 % u investic zaměřených zejména na podporu diverzifikace, restrukturalizace nebo nasměrování k udržitelnému zemědělství u malých zemědělských hospodářství, jak jsou definovány v komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 je celková hodnota podpory vyjádřená v procentech objemu investic, na které se může vztahovat, omezena nejvýše na 65 % u investic do zpracovatelských podniků a do podniků uvádějících na trh zemědělské produkty pocházející převážně z místní produkce v odvětvích, která jsou definována v komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/1999. U malých a středních podniků je celková hodnota podpory za týchž podmínek omezena nejvýše na 75 %.

3. Odchylně od čl. 47 odst. 2 druhého pododstavce třetí odrážky nařízení (ES) č. 1257/1999 se příspěvek Společenství na agroenvironmentální opatření podle článků 22, 23 a 24 uvedeného nařízení zvyšuje na 85 %.

4. Souhrnný popis opatření plánovaných podle tohoto článku se začleňuje do operačních programů pro tento region podle článku 18 nařízení (ES) č. 1260/1999.

HLAVA IV OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou v souladu s řídícím postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 21

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny, zřízený článkem 22 nařízení (EHS) č. 1766/92 [15], nebo řídící výbory zřízené nařízeními o společné organizaci trhu s dotyčnými produkty.

U zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 827/68 [16], a u produktů, na které se nevztahuje žádná společná organizace trhu, je Komisi nápomocen Řídící výbor pro chmel zřízený článkem 20 nařízení (EHS) č. 1696/71 [17].

V případě grafického symbolu a v ostatních případech uvedených v tomto nařízení je Komisi nápomocen Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu zřízený nařízením (ES) č. 2200/96.

Pro účely provádění hlavy III jsou Komisi nápomocny Výbor pro rozvoj a přeměnu regionů a Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova zřízené články 48 a 50 nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/EHS je jeden měsíc.

3. Výbory přijmou své jednací řády.

Článek 22

U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují články 87 až 89 Smlouvy, může Komise v odvětví produkce, zpracování a uvádění těchto produktů na trh povolit provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce na Kanárských ostrovech způsobené odlehlostí, ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou.

Článek 23

Opatření stanovená v tomto nařízení, s výjimkou článku 19, jsou intervencemi zaměřenými na stabilizaci zemědělských trhůve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 [18].

Článek 24

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde o kontroly a správní sankce, a informují o nich Komisi.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 25

1. Španělsko předloží Komisi výroční zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení.

2. Nejpozději na konci pátého roku používání tohoto režimu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o účincích činností uskutečněných na základě tohoto nařízení a případně k ní připojí odpovídající návrhy.

Článek 26

Nařízení (EHS) č. 1601/92 [19] se zrušuje. Odkazy na nařízení (EHS) č. 1601/92 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 27

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 19 se použije ode dne 1. ledna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2001.

Za Radu

předseda

B. Rosengren

[1] Stanovisko ze dne 14. června 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy (Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1105/2001 (Úř. věst. L 151, 7.6.2001, s. 1).

[3] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 5.

[4] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[5] Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1).

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21).

[8] Nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 ze dne 28. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 192/2001 (Úř. věst. L 29, 31.1.2001, s. 27).

[9] Nařízení Rady (ES) č. 2467/98 ze dne 3. listopadu 1998 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (Úř. věst. L 312, 20.11.1998, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1669/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 8).

[10] Nařízení Rady (EHS) č. 1323/90 ze dne 14. května 1990 o zřízení zvláštní podpory pro chov ovcí a koz v některých znevýhodněných oblastech Společenství (Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 17). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 193/98 (Úř. věst. L 20, 27.1.1998, s. 18).

[11] Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[12] Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[13] Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu (Úř. věst. L 143,16. 6. 2000, s. 1).

[14] Nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1336/2000 (Úř. věst. L 154, 27.6.2000, s. 2).

[15] Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami. (Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).

[16] Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy (Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

[17] Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem (Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 191/2000 (Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 4).

[18] Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103).

[19] Nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 o zavedení zvláštních opatření pro Kanárské ostrovy týkajících se určitých zemědělských produktů (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam produktů, na které se vztahuje zvláštní reim zásobování uvedený v článku 3

Popis zboží | Kód KN |

Obiloviny a produkty z obilovin určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat

Slad | 1107 |

Chmel | 1210 |

Rýže | 1006 |

Rostlinné oleje | ex1507 až1516 |

Cukr | 1701 a1702 (s výjimkou isoglukosy) |

Koncentrované ovocné šťávy (suroviny), jiné než ty, na které se vztahuje článek 9 tohoto nařízení | 200799 a2008 |

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | 0201 |

Hovězí maso zmrazené | 0202 |

Maso z vepřů domácích zmrazené | 020321, 22, 29 |

Maso z drůbeže zmrazené | 020721, 22, 41, 42, 43, 50 |

Vejce sušená (pro potravinářství) | 0408 |

Brambory sadbové | 07011000 |

Mléko a mléčné výrobky

Mléko nezahuštěné | 0401 |

Mléko zahuštěné nebo v prášku | 0402 |

Máslo | 0405 |

Sýry | 040630, 04069023, 25, 27, 77, 79, 81, 89 |

Mléčné výrobky pro děti | 21069091 |

Neobsahující živočišný tuk | 19019090 |

Moučka z vojtěšky a aglomerované produkty z ní | 12141000 |

Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování sojového oleje | 230400 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1601/92 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Článek 2 | Článek 2 |

Čl. 3 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec |

Čl. 3 odst. 2 | Čl. 3 odst. 2 |

Čl. 3 odst. 3 | Čl. 3 odst. 3 |

Článek 4 | Článek 4 |

Článek 5 | Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec |

Článek 6 | Článek 16 |

Článek 7 | Čl. 3 odst. 4 |

Čl. 8 odst. 1 | Čl. 3 odst. 5 první pododstavec |

Čl. 3 odst. 5 druhý pododstavec |

Čl. 8 odst. 2 | Čl. 3 odst. 5 třetí pododstavec |

Čl. 8 odst. 3 | Čl. 3 odst. 6 |

Článek 9 | Čl. 3 odst. 5 třetí pododstavec |

Čl. 10 odst. 1 | Čl. 5 odst. 1 |

Čl. 10 odst. 2 | Zrušeno |

Čl. 5 odst. 2 |

Čl. 10 odst. 3 | Čl. 5 odst. 3 |

Čl. 5 odst. 4 |

Čl. 5 odst. 5 |

Čl. 5 odst. 6 |

Článek 11 | Článek 8 |

Článek 12 | Zrušeno |

Článek 13 | Článek 6 |

Článek 7 |

Článek 14 | Zrušeno |

Článek 15 | Článek 9 |

Článek 16 | Článek 10 |

Článek 17 | Článek 11 |

Článek 18 | Článek 12 |

Článek 19 | Článek 13 |

Článek 20 | Článek 14 |

Článek 21 | Zrušeno |

Článek 22 | Zrušeno |

Článek 23 | Článek 15 |

Článek 24 | Článek 17 |

Článek 25 | Zrušeno |

Článek 26 | Článek 18 |

Článek 27 | Článek 19 |

Článek 28 | Zrušeno |

Článek 20 |

Článek 21 |

Článek 22 |

Článek 29 | Článek 23 |

Článek 24 |

Článek 30 | Článek 25 |

Článek 26 |

Článek 31 | Článek 27 |

Příloha | Příloha I |

Příloha II |

--------------------------------------------------

Top