EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2529

Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem

Úř. věst. L 341, 22.12.2001, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2529/oj

32001R2529Úřední věstník L 341 , 22/12/2001 S. 0003 - 0014


Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001

ze dne 19. prosince 2001

o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení týkající se společné organizace trhu se skopovým a kozím masem jsou obsažena v řadě nařízení. Z důvodů jasnosti je třeba tato nařízení zrušit a nahradit novým nařízením. Nařízení Rady (EHS) č. 2644/80 ze dne 14. října 1980, kterým se stanoví obecná pravidla pro intervenci v odvětví skopového a kozího masa [4], (EHS) č. 3901/89 ze dne 12. prosince 1989, kterým se stanoví definice těžkých jehňat [5], (EHS) č. 1323/90 ze dne 14. května 1990 o zvláštní podpoře chovu ovcí a koz v některých znevýhodněných oblastech Společenství [6], (EHS) č. 3493/90 ze dne 27. listopadu 1990, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování prémií producentům skopového a kozího masa [7], (EHS) č. 338/91 ze dne 5. února 1991, kterým se určuje standardní jakost Společenství pro čerstvá nebo chlazená jatečně upravená těla ovcí [8] a nařízení Rady (ES) č. 2467/98 ze dne 3. listopadu 1998 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [9] se nahrazují novými ustanoveními tohoto nařízení, a proto je třeba uvedená nařízení zrušit.

(2) Společná organizace zemědělských trhů může v závislosti na produktu nabývat různých forem.

(3) K dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy, zejména stability trhu a přiměřené životní úrovně pro dotyčné zemědělské obyvatelstvo, je nezbytné přijmout určitá opatření, která by usnadnila přizpůsobení nabídky požadavkům trhu. Je třeba přijmout řadu opatření v oblasti vnitřního trhu, týkajících se zejména prémie poskytované producentům skopového a kozího masa, jakož i režimu soukromého skladování.

(4) Při stanovení výše prémie, která má být producentům poskytnuta, je nutné brát v úvahu různé specializace produkčních systémů ve Společenství. Prémie vyplácená na kozy by se měla poskytovat producentům ve vybraných oblastech, kde je chov koz zaměřen na produkci kozího masa a metody chovu koz a ovcí jsou v zásadě podobné.

(5) Rovněž je nutné stanovit vyplácení doplňkové prémie producentům v oblastech, kde chov ovcí a koz představuje tradiční činnost nebo významně přispívá k hospodářství na venkově. Poskytování doplňkové prémie by mělo být omezeno na producenty, jejichž zemědělský podnik se alespoň 50 % své plochy využívané k zemědělské produkci nachází ve znevýhodněných oblastech ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 27. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [10].

(6) Pro administrativní účely je vhodné, aby se první možný termín pro výplatu prémií shodoval s počátkem rozpočtového roku. Prémie musí být poskytovány v určitých lhůtách, aby se dosáhlo žádoucího hospodářského účinku.

(7) Je nezbytné umožnit, aby se výše prémií měnila s ohledem na vývoj produkce, produktivity a trhů.

(8) Je vhodné zachovat u producentů individuální stropy, aby se nepodporovalo zvyšování produkce a výdajů. Celkový počet nároků na prémii v každém členském státě je třeba stanovit na základě již stanovené výše podpor.

(9) Noví producenti a stávající producenti, jejichž individuální stropy neodpovídají z různých důvodů změněným podmínkám v jejich stádech, by neměli být vyloučeni z režimu prémií. Je proto třeba přijmout ustanovení pro vytváření a správu vnitrostátních rezerv v souladu s kritérii Společenství. Ze stejného důvodu je třeba, aby převod nároků na prémii bez převodu příslušného zemědělského podniku byl upraven předpisy umožňujícími odejmout část převáděných nároků bez vyrovnávací platby a zařadit je do uvedené vnitrostátní rezervy.

(10) Členské státy by měly být zmocněny k tomu, aby umožňovaly dočasný převod nároků na prémii, aby tak producenti mohli na omezenou dobu snížit svoji produkci.

(11) Je třeba vytvořit vazbu mezi citlivými oblastmi nebo místy a produkcí ovcí a koz, a zajistit tak zachování této produkce, zejména v regionech, kde je taková produkce důležitá pro místní hospodářství.

(12) Podmínky pro produkci ovcí a koz, jakož i výše příjmů producentů se v různých produkčních oblastech Společenství výrazně liší. Proto je vhodné vytvořit pružný rámec dodatkových plateb Společenství, jejichž stanovení a vyplácení by prováděly členské státy na základě celkové stanovené částky a podle určitých společných kritérií tak, aby přiměřeně odpovídaly strukturálním a přirozeným rozdílům, jakož i rozmanitým potřebám uvedeného odvětví. Celkové částky by se členským státům měly přidělovat podle jejich podílu na vyplácených prémiích. Cílem společných kritérií je mimo jiné zabránit tomu, aby dodatkové platby měly diskriminační účinky a rovněž zajistit, aby byly plně respektovány příslušné mnohostranné závazky Společenství. Zejména je nezbytné, aby členské státy byly povinny jednat výlučně na základě objektivních kritérií, aby plně dodržovaly zásadu rovného zacházení a vyvarovaly se narušení trhu a hospodářské soutěže.

(13) Intervenční opatření mají formu podpor soukromého skladování, které nejméně ovlivňují běžné uvádění produktů na trh. Je nezbytné zajistit náležité používání těchto podpor, a proto musí být Komise plně informována o vývoji cen skopového a kozího masa na společném trhu.

(14) V okamžiku, kdy jsou splněna určitá kritéria týkající se tržní ceny, je zpravidla nutné rozhodnout o poskytnutí podpory soukromého skladování na základě nabídkového řízení. Účinnost podpory soukromého skladování by ovšem mohla být zvýšena při stanovení výše této podpory předem v případech, kdy se využití soukromého skladování ukazuje jako naléhavé a nezbytné vzhledem k obzvláště tíživé situaci na trhu v jedné nebo více oblastí kotování. Je proto nezbytné umožnit Komisi, aby v případě vzniku takové situace na trhu stanovila výši podpory předem, ačkoliv v oblasti tržních cen nebyla splněna příslušná kritéria.

(15) Režim obchodní výměny, včetně režimu dovozních cel, jakož i opatření v oblasti cen a prémií a intervenční opatření, by měly sloužit ke stabilizaci trhu Společenství.

(16) Příslušné orgány by měly mít takové podmínky, aby mohly neustále sledovat probíhající obchodní výměny s cílem posoudit vývoj na trhu a aby v případě potřeby mohly použít opatření tohoto nařízení. Za tímto účelem je třeba přijmout opatření týkající se vydávání dovozních licencí, případně rovněž vývozních licencí, které by byly zárukou, že obchodní transakce, na něž byly licence vydány, budou uskutečněny.

(17) Vzhledem k nezbytnosti vyloučit nebo potlačit nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých zemědělských produktů, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny určité podmínky.

(18) Za určitých podmínek je vhodné zmocnit Komisi, aby otevírala a spravovala celní kvóty vyplývající jednak z mezinárodních dohod uzavřených na základě Smlouvy, jednak z jiných aktů Rady.

(19) Kromě výše uvedeného režimu je třeba v rozsahu nezbytném pro jeho řádné fungování přijmout opatření, která by zcela nebo zčásti zakazovala, aby byl používán režim aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, pokud by to situace na trhu vyžadovala.

(20) Režim cel umožňuje obejít se bez jakýchkoliv dalších ochranných opatření na vnějších hranicích Společenství. Mechanismus společných cen a cel se však může za mimořádných okolností ukázat jako nedostatečný. V takových případech by Společenství mělo mít možnost přijmout neprodleně všechna nezbytná opatření, aby trh Společenství nebyl ponechán bez ochrany proti narušení, ke kterému by mohlo dojít po odstranění překážek dovozu. Tato opatření musí být v souladu se závazky Společenství, včetně mezinárodních závazků.

(21) Důvodem k přijetí opatření může být rovněž situace, kdy podstatný nárůst nebo pokles cen narušuje trh Společenství nebo by mohl tento trh narušit.

(22) Omezení volného pohybu vyplývající z opatření na ochranu proti šíření chorob zvířat může působit těžkosti na trhu jednoho nebo více členských států. Je možné, že pro nápravu takových situací budou muset být zavedena mimořádná opatření na podporu trhu.

(23) Poskytováním určitých podpor by bylo ohroženo řádné fungování jednotného trhu založeného na společných cenách. Proto by se ustanovení Smlouvy upravující státní podporu měla vztahovat i na skopové a kozí maso.

(24) Je třeba přijmout opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [11].

(25) Výdaje členských států v důsledku povinností vyplývajících z tohoto nařízeníspadají do působnosti nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky [12].

(26) Vliv chovu ovcí a koz na životní prostředí vyvolává v určitých regionech Společenství obavy. Komise by na základě zkušeností měla vypracovat o této problematice zprávu, podle potřeby doplněnou příslušnými návrhy.

(27) Přechod od režimu podle nařízení (ES) č. 2467/98 na režim stanovený tímto nařízením by mohl přinést potíže, které toto nařízení neřeší. Komise by proto měla mít možnost přijmout přechodná opatření, aby bylo možné tyto potíže vyřešit. Komise by rovněž měla být oprávněna řešit konkrétní praktické problémy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společná organizace trhu se skopovým a kozím masem zahrnuje režim vnitřního trhu, jakož i režim obchodních výměn a vztahuje se na tyto produkty:

Kód KN | Popis | |

a) | 01041030 | Jehňata (do stáří jednoho roku) |

01041080 | Živé ovce jiné než čistokrevná plemenná zvířata a jehňata |

01042090 | Živé kozy jiné než čistokrevná plemenná zvířata |

2040 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |

02109921 | Skopové a kozí maso nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |

02109929 | Skopové a kozí maso vykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |

b) | 01041010 | Živé ovce – čistokrevná plemenná zvířata |

01042010 | Živé kozy – čistokrevná plemenná zvířata |

02068099 | Jedlé droby skopové nebo kozí, čerstvé nebo chlazené, jiné než určené k výrobě farmaceutických výrobků |

02069099 | Jedlé droby skopové a kozí, zmrazené, jiné než určené k výrobě farmaceutických výrobků |

02109060 | Jedlé droby skopové a kozí, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |

ex15020090 | Ovčí nebo kozí lůj, jiný než čísla 1503 |

c) | 16029072 | Jiné přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů ovcí nebo koz, tepelně neopracované; směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neopracovaných |

16029074 |

d) | 16029076 | Jiné přípravky nebo konzervy z drobů ovcí nebo koz, jiné než tepelně neopracované nebo směsi |

16029078 |

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 2

S cílem podpořit činnost profesních a mezioborových skupin a usnadnit tak přizpůsobení nabídky požadavkům trhu mohou být pro produkty uvedené v článku 1 přijata tato opatření Společenství:

a) opatření pro zlepšení chovu ovcí a koz;

b) opatření na podporu lepší organizace výroby, zpracování a uvádění na trh;

c) opatření pro zlepšení jakosti;

d) opatření umožňující vypracovávat krátkodobé a dlouhodobé předběžné odhady na základě používaných výrobních prostředků;

e) opatření umožňující zjišťovat vývoj cen na trhu.

Obecná pravidla týkající se těchto opatření se přijmou postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy.

KAPITOLA I PŘÍMÉ PLATBY

Článek 3

Pro účely této hlavy se rozumí:

a) "producentem" jednotlivý zemědělec, fyzická nebo právnická osoba nebo skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na to, jaké právní postavení tato skupina nebo její členové mají podle vnitrostátních právních předpisů, jejichž zemědělský podnik se nachází na území Společenství a které se zabývají chovem ovcí nebo koz;

b) "zemědělským podnikem" všechny výrobní jednotky, které producent řídí a které se nacházejí na území jednoho členského státu;

c) "bahnicí" každá samice z druhu ovcí, která již alespoň jednou rodila nebo dosáhla věku nejméně jednoho roku;

d) "kozou" každá samice z druhu koz, která již alespoň jednou rodila nebo dosáhla věku nejméně jednoho roku.

Oddíl 1 Prémie na bahnice a kozy

Článek 4

1. Producentovi chovajícímu ve svém zemědělském podniku bahnice může být na základě žádosti poskytnuta prémie na chov bahnic (dále jen "prémie na bahnice").

2. Producentovi chovajícímu ve svém zemědělském podniku kozy může být na základě žádosti poskytnuta prémie na chov koz (dále jen "prémie na kozy"). Tato prémie se poskytuje producentům ve vybraných oblastech, ve kterých produkce splňuje tato dvě kritéria:

1. chov koz je zaměřen zejména na produkci kozího masa;

2. metody chovu koz a ovcí jsou podobné.

Seznam těchto oblastí se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

3. Prémie na bahnice a prémie na kozy se poskytuje formou roční platby na zvíře způsobilé pro prémii, na kalendářní rok a na producenta v rámci individuálních stropů. Minimální počet zvířat, pro který se podává žádost o prémii, stanoví členský stát. Toto minimum musí být nejméně 10 a nejvýše 50.

4. Výše prémie na bahnici činí 21 EUR. Pro producenty uvádějící na trh ovčí mléko nebo výrobky z ovčího mléka však výše prémie na bahnici činí 16,8 EUR.

5. Výše prémie na kozu činí 16,8 EUR.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

Oddíl 2 Doplňková prémie

Článek 5

1. Doplňková prémie se vyplácí producentům v oblastech, ve kterých chov ovcí a koz představuje tradiční činnost nebo významně přispívá k hospodářství na venkově. Tyto oblasti určují členské státy. V každém případě se doplňková prémie poskytuje pouze producentovi, jehož zemědělský podnik leží nejméně 50 % své plochy užívané k zemědělským účelům ve znevýhodněných oblastech vymezených nařízením (ES) č. 1257/1999.

2. Doplňková prémie se poskytuje také producentovi, který provádí sezónní přesun zvířat na jiné pastviny, a to za předpokladu, že:

a) nejméně 90 % zvířat, pro která byla podána žádost o prémii, se pase nejméně 90 po sobě jdoucích dnů v oblasti způsobilé pro prémie podle odstavce 1, a

b) zemědělský podnik leží v přesně vymezené zeměpisné oblasti, pro kterou členský stát stanovil, že sezónní přesun zvířat na jiné pastviny je tradiční metodou chovu ovcí a/nebo koz a že tento přesun zvířat je nezbytný kvůli nedostatku pícnin v době, kdy k přesunu dochází.

3. Výše doplňkové prémie je stanovena na 7 EUR na bahnici a na kozu. Doplňková prémie se poskytuje za stejných podmínek, jako jsou podmínky stanovené pro poskytování prémie na bahnice a prémie na kozy.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

Oddíl 3 Společná ustanovení

Článek 6

1. Prémie se vyplácejí oprávněným producentům na základě počtu bahnic a/nebo koz, které chovají ve svém zemědělském podniku po minimální dobu, která bude stanovena postupem podle čl. 25 odst. 2.

Platby se uskuteční ihned po provedení kontrol stanovených nařízením Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství [13], avšak nejdříve 16. října kalendářního roku, pro který byla žádost podána, a nejpozději 31. března následujícího kalendářního roku.

2. Jakmile se stane použitelným nařízení obsahující nová pravidla označování a registrace ovcí a koz, musí být zvíře podle těchto pravidel označeno a registrováno, aby na něj mohla být prémie vyplacena.

Článek 7

Výše prémií může být s ohledem na vývoj produkce, produktivity a trhů upravena postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy.

Oddíl 4 Individuální stropy

Článek 8

1. Od 1. ledna 2002 se individuální strop každého producenta, s výhradou odstavců 2 a 3, rovná počtu nároků na prémii, které příslušely producentovi k 31. prosinci 2001 podle příslušných pravidel Společenství.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, jejichž cílem je zajistit, aby od 1. ledna 2002 celková výše nároků na prémii na jejich území nepřekročila vnitrostátní stropy stanovené v příloze I a aby byly zachovány vnitrostátní rezervy uvedené v článku 10.

3. Pokud je v důsledku opatření přijatých podle odstavce 2 nezbytné snížit individuální stropy producentů, provede se toto snížení bez vyrovnávací platby a rozhodne se o něm na základě objektivních kritérií.

Tato kritéria zahrnují:

a) míru, do jaké producenti využili své individuální stropy za tři referenční roky předcházející roku 2001;

b) zvláštní přírodní podmínky nebo uplatnění sankcí spočívajících v nevyplacení prémie nebo jejím snížení nejméně v jednom referenčním roce;

c) další mimořádné okolnosti, v jejichž důsledku platby provedené nejméně v jednom referenční roce neodpovídají skutečné situaci, která vznikla v předcházejících letech.

4. Nároky na prémii, které byly odejmuty na základě opatření přijatého podle odstavce 2, zanikají.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 9

1. Pokud producent prodá nebo jiným způsobem převede svůj zemědělský podnik, může všechny své nároky na prémii převést na osobu, která tento zemědělský podnik převezme.

2. Producent může rovněž zcela nebo zčásti převést své nároky na jiné producenty, aniž by převedl svůj zemědělský podnik.

V případě převodu nároků bez převodu zemědělského podniku se část převáděných nároků na prémii, nejvýše 15 %, postoupí bez vyrovnání do vnitrostátní rezervy členského státu, na jehož území se daný zemědělský podnik nachází, aby mohla být bezúplatně znovu rozdělena.

Členské státy mohou nabývat nároky na prémii od producentů, kteří dobrovolně souhlasí s úplným nebo částečným postoupením svých nároků. V tomto případě lze takto nabyté nároky producentům uhradit buď z vnitrostátních rozpočtů, nebo způsobem stanoveným v čl. 11 odst. 2 páté odrážce.

Odchylně od odstavce 1 a v řádně odůvodněných případech mohou členské státy stanovit, že v případě prodeje nebo jiného převodu zemědělského podniku se převod nároků uskuteční prostřednictvím vnitrostátní rezervy.

3. Členské státy mohou přijmout nezbytná opatření, aby zabránily převodu nároků na prémii vně citlivých oblastí nebo regionů, ve kterých je chov ovcí obzvláště důležitý pro místní hospodářství.

4. Členské státy mohou povolit, aby před jimi stanoveným dnem docházelo k dočasnému převodu té části nároků na prémii, kterou producent, jemuž tyto nároky příslušejí, nemá v úmyslu využít.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

Tato prováděcí pravidla se mohou zejména týkat:

a) ustanovení, která členským státům umožňují řešit zvláštní problémy spojené s převodem nároků na prémii ze strany producentů, kteří nevlastní půdu, na které leží jejich zemědělský podnik, a

b) zvláštních pravidel o minimálním počtu práv, který může být předmětem částečného převodu.

Článek 10

1. Každý členský stát spravuje vnitrostátní rezervu nároků na prémii.

2. Všechny nároky na prémii odejmuté podle čl. 9 odst. 2 nebo jiných ustanovení Společenství se začlení do vnitrostátní rezervy.

3. Členské státy mohou přiznávat nároky na prémii producentům v rámci mezí svých vnitrostátních rezerv. Při přiznávání nároků dávají přednost zejména osobám začínajícím v oboru, mladým zemědělcům nebo jiným upřednostňovaným producentům.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pravidla týkající se odnímání a nového přiznávání nevyužitých nároků na prémii, se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

KAPITOLA II DODATKOVÉ PLATBY

Článek 11

1. Členské státy každoročně provádějí dodatkové platby ve výši celkových částek stanovených v příloze II.

Členské státy se mohou rozhodnout, že celkové částky stanovené v příloze II doplní tak, že sníží výši plateb uvedených v článku 4. Snížení výše plateb, které lze provést na regionální úrovni, nesmí přesáhnout jedno euro.

Platby se poskytují každoročně na základě objektivních kritérií, zahrnujících zejména příslušné výrobní struktury a podmínky, a současně takovým způsobem, aby bylo zajištěno rovné zacházení s producenty a aby nedocházelo k narušování trhu a hospodářské soutěže. Platby se provádějí ve lhůtě stanovené v článku 6. Kromě toho tyto platby nesmějí záviset na výkyvech tržních cen. Mohou se poskytovat na regionální úrovni.

2. Platby mohou zahrnovat zejména tyto položky:

- platby producentům zabývajícím se určitými typy produkce zaměřenými zejména na jakost, které jsou významné pro místní hospodářství nebo ochranu životního prostředí,

- navýšení prémie stanovené v článku 4. Doplňkové částky mohou být podmíněny splněním požadavků na hustotu stáda, které určí členský stát podle místních podmínek,

- podpory restrukturalizace zemědělských podniků producentů nebo rozvoje organizací producentů,

- platby na rozlohu poskytované producentům a vypočítané na hektar půdy s pícninami, kterou má producent k dispozici během příslušného kalendářního roku a pro kterou nejsou za stejný rok požadovány žádné platby v rámci režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, v rámci režimu podpor pro sušená krmiva, jakož i v rámci režimů podpor Společenství pro jiné trvalé kultury nebo zahradnické plodiny,

- platby producentům, kteří dobrovolně postoupí své nároky podle čl. 9 odst. 2,

- podpory na zlepšování a racionalizaci zpracování skopového a kozího masa a jeho uvádění na trh.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

KAPITOLA III SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ

Článek 12

1. Komise může rozhodnout o poskytnutí podpor soukromého skladování, pokud situace na trhu v jedné nebo více oblastí kotování je velmi obtížná. Oblastí kotování se rozumí:

a) Velká Británie;

b) Severní Irsko;

c) každý jednotlivý jiný členský stát.

Podpory se poskytují na základě nabídkového řízení.

Podporu však lze poskytnou v rámci řízení o stanovení podpory předem, pokud se potřeba využít soukromé skladování ukáže jako naléhavá.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku a rozhodnutí o poskytnutí podpor soukromého skladování se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

HLAVA II OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 13

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství a při vývozu těchto produktů ze Společenství lze vyžadovat předložení dovozní nebo vývozní licence.

Dovozní a vývozní licence jsou platné na celém území Společenství.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství a aniž tím jsou dotčena opatření přijatá k provádění článku 16.

Vydání licencí může být podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se v uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční, nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Seznam produktů, pro které se vyžadují vývozní licence, doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 14

Na produkty uvedené v článku 1 se uplatňují celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 15

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých zemědělských produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené Komisí podle odstavce 4, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo kdyby účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Při dovozech za cenu nižší než je cena oznámená Společenstvím Světové obchodní organizaci ("spouštěcí cena") lze uložit dodatečné dovozní clo.

Pokud v některém roce, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví, nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1, překročí objem dovozů úroveň stanovenou na základě možností přístupu na trh vymezených jako procentní podíl odpovídající domácí spotřeby za tři předchozí roky ("spouštěcí objem"), může být uloženo dodatečné dovozní clo.

3. Dovozní ceny, které je nutné brát v úvahu při uložení dodatečného dovozního cla podle odst. 2 prvního pododstavce, se stanoví na základě dovozních cen CIF příslušné zásilky.

Dovozní ceny CIF se pro tento účel ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství obchodujícím s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle čl. 25 odst. 2. Tato pravidla se týkají zejména produktů, na které lze uložit dodatečná dovozní cla.

Článek 16

1. Celní kvóty pro produkty podle článku 1 vyplývající z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy nebo některého jiného aktu Rady se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel přijatých postupem podle čl. 25 odst. 2.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

a) způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě");

b) způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádosti (tzv. způsob "souběžného zkoumání");

c) způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby. Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1:

a) stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení;

b) určí způsob správy, který se má použít;

c) zahrne případně záruky vztahující se na povahu produktu, místo, odkud byl dovezen, a jeho původ a, pokud je to vhodné, na zachování tradiční skladby obchodu;

d) upraví uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu c); a

e) upraví podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 17

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s produkty uvedenými v článku 1 tohoto nařízení může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku u produktů uvedených v článku 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane mimořádně naléhavou a pokud trh Společenství je narušen nebo hrozí, že bude narušen, režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která sdělí Radě a členským státům; tato opatření zůstávají v platnosti po dobu nejvýše šesti měsíců a jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise přijme rozhodnutí do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterých rozhodne Komise, může kterýkoliv členský stát do jednoho týdne od jejich sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit.

Pokud Rada nerozhodne do tří měsíců, považuje se rozhodnutí Komise za zrušené.

Článek 18

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje článek 1, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a prováděcí pravidla pro její používání. Celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo právní předpisy přijaté na jeho základě nestanoví jinak, je při obchodování s třetími zeměmi zakázáno:

a) vybírání jakýchkoliv poplatků s účinkem rovnocenným clu;

b) uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 19

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 tohoto nařízení vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 33 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada stanoví na návrh Komise kvalifikovanou většinou obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních. Tato opatření, která jsou okamžitě použitelná, sdělí členským státům. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise přijme rozhodnutí do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoliv členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky Společenství, včetně mezinárodních závazků.

HLAVA III OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Členské státy zjišťují ceny ovcí a skopového masa podle pravidel, která stanoví Komise postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 21

1. Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst nebo pokles cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata nezbytná opatření postupem podle čl. 25 odst. 2.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku stanoví Komise postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 22

Vzhledem k nutnosti brát v úvahu omezení volného pohybu, která mohou nastat v důsledku opatření na ochranu proti šíření chorob zvířat, mohou být postupem podle čl. 25 odst. 2 přijata mimořádná opatření na podporu jakéhokoliv trhu postiženého tímto omezením, ale tato opatření lze přijímat pouze v rozsahu a na dobu nezbytně nutné pro podporu takového trhu.

Článek 23

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, na produkci produktů uvedených v článku 1 tohoto nařízení, jakož i na obchodování s těmito produkty se vztahují články 87, 88 a 89 Smlouvy.

Článek 24

Členské státy a Komise si navzájem sdělují údaje nezbytné pro provádění tohoto nařízení.

Pravidla pro sdělování a šíření těchto údajů se přijmou postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 25

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro ovce a kozy složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. V případě odkazů na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Období uvedené v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 26

Opatření, která jsou nezbytná a řádně odůvodněná pro řešení praktických a zvláštních problémů v naléhavých případech, se přijmou postupem podle čl. 25 odst. 2.

Tato opatření se mohou odchýlit od některých ustanovení tohoto nařízení, ale pouze v rozsahu a na dobu, které jsou nezbytně nutné.

Článek 27

Na výdaje vynaložené členskými státy při plnění závazků vyplývajících z tohoto nařízení se vztahuje nařízení (ES) č. 1258/1999 a předpisy přijaté k jeho provádění.

Článek 28

Nejpozději do 31. prosince 2005 podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vlivu chovu ovcí a koz na životní prostředí v některých regionech Společenství, o dopadech režimu prémií, jakož i o fungování režimu dodatkových plateb, s ohledem na důsledky zlepšení označování a registrace ovcí a koz. V případě potřeby bude zpráva doplněna příslušnými návrhy. Zpráva bude vycházet zejména ze zpráv členských států o provádění opatření stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 1259/1999.

Článek 29

Zrušují se nařízení (EHS) č. 2644/80, (EHS) č. 3901/89, (EHS) č. 1323/90, (EHS) č. 3493/90, (EHS) č. 338/91 a (ES) č. 2467/98.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení a je nutno je číst v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 30

Postupem podle čl. 25 odst. 2 se přijmou opatření nezbytná k usnadnění přechodu od režimů, které jsou upraveny v nařízeních uvedených v článku 29, na režimy zavedené tímto nařízením.

Článek 31

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Použije se ode dne 1. ledna 2002.

3. Nařízení (EHS) č. 2644/80, (EHS) č. 3901/89, (EHS) č. 1323/90, (EHS) č. 3493/90, (EHS) č. 338/91 a nařízení (ES) č. 2467/98 se nadále použijí pro hospodářský rok 2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2001.

Za Radu

předsedkyně

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] Úř. věst. C 213 E, 31.7.2001, s. 275.

[2] Stanovisko ze dne 25. října 2001 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 17. října 2001 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 275, 18.10.1980, s. 8.

[5] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 4. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1266/95 (Úř. věst. L 123, 3.6.1995, s. 3).

[6] Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 193/98 (Úř. věst. L 20, 27.1.1998, s. 18).

[7] Úř. věst. L 337, 4.12.1990, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2825/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 1).

[8] Úř. věst. L 41, 14.2.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2356/97 (Úř. věst. L 347, 18.12.1997, s. 6).

[9] Úř. věst. L 312, 20.11. 1998, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1669/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 8).

[10] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

[11] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[12] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

[13] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 495/2001 (Úř. věst. L 72, 14.3.2001, s. 6).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA NA PRÉMII NA BAHNICI A KOZU

Členský stát | Práva (x 1 000) |

Belgie | 70 |

Dánsko | 104 |

Německo | 2432 |

Řecko | 11023 |

Španělsko | 19580 |

Francie | 7842 |

Irsko | 4956 |

Itálie | 9575 |

Lucembursko | 4 |

Nizozemsko | 930 |

Rakousko | 206 |

Portugalsko | 2690 |

Finsko | 80 |

Švédsko | 180 |

Spojené království | 19492 |

Celkem | 79164 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

CELKOVÉ ČÁSTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 11

(v tisících eur) |

Belgie | 64 |

Dánsko | 79 |

Německo | 1793 |

Řecko | 8767 |

Španělsko | 18827 |

Francie | 7083 |

Irsko | 4875 |

Itálie | 6920 |

Lucembursko | 4 |

Nizozemsko | 743 |

Rakousko | 185 |

Portugalsko | 2275 |

Finsko | 61 |

Švédsko | 162 |

Spojené království | 20162 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 1323/90 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 5 |

Nařízení (EHS) č. 3493/90 | Toto nařízení |

Čl. 1 odst. 1 | —– |

Čl. 1 odst. 2 | —– |

Čl. 1 odst. 3 | —– |

Čl. 1 odst. 4 | Čl. 3 písm. a) |

Čl. 1 odst. 5 | Čl. 3 písm. b) |

Článek 2 | Článek 5 |

Článek 3 | —– |

Článek 4 | —– |

Nařízení (EHS) č. 2467/98 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Článek 2 | Článek 2 |

Článek 3 | —– |

Článek 4 | Článek 20 |

Čl. 5 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |

Čl. 5 odst. 2 a 3 | Čl. 4 odst. 4 |

Čl. 5 odst. 4 | —– |

Čl. 5 odst. 5 | Čl. 4 odst. 2 |

Čl. 5 odst. 6 | Článek 6 |

Čl. 5 odst. 7, 8, 9 a 10 | —– |

Čl. 6 odst. 1, 2 a 3 | —– |

Čl. 6 odst. 4 písm. a) | —– |

Čl. 6 odst. 4 písm. b) | Čl. 9 odst. 1 a 2 |

Čl. 6 odst. 4 písm. c) | Čl. 9 odst. 2 a 3 |

Čl. 6 odst. 4 písm. d) | Čl. 9 odst. 4 |

Čl. 6 odst. 4 písm. e) | —– |

Čl. 6 odst. 4 písm. f) | Čl. 9 odst. 5 |

Čl. 6 odst. 5 | —– |

Čl. 6 odst. 6 | —– |

Článek 7 | Článek 10 |

Článek 8 | —– |

Článek 9 | —– |

Článek 10 | Čl. 8 odst. 2 |

Článek 11 | —– |

Článek 12 | Článek 12 |

Článek 13 | —– |

Článek 14 | Článek 13 |

Článek 15 | Článek 14 |

Článek 16 | Článek 15 |

Článek 17 | Článek 16 |

Článek 18 | Článek 17 |

Článek 19 | Článek 18 |

Článek 20 | Článek 19 |

Článek 21 | Článek 22 |

Článek 22 | Článek 23 |

Článek 23 | Článek 24 |

Článek 25 | Článek 25 |

Článek 26 | —– |

Článek 27 | —– |

Článek 28 | —– |

--------------------------------------------------

Top