EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0609

Nařízení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele

OJ L 75, 20.3.1999, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 68 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; Zrušeno 32004R1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/609/oj

31999R0609Úřední věstník L 075 , 20/03/1999 S. 0020 - 0023


Nařízení Komise (ES) č. 609/1999

ze dne 19. března 1999

o poskytování podpory pro producenty chmele

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1554/97 [2], a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele [3], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 1350/72 ze dne 28. června 1972 o pravidlech pro poskytování podpory pro producenty chmele [4], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1136/98 [5], bylo vícekrát podstatným způsobem změněno; že je proto z důvodů jasnosti a přehlednosti vhodné uvedené nařízení v případě dalších změn nově přepracovat;

vzhledem k tomu, že článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 1037/72 ze dne 18. května 1972, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování a financování podpory pro producenty chmele [6], ve znění nařízení (EHS) č. 1604/91 [7], stanoví, že členské státy zavedou režim prohlášení o plochách chmelnice a jejich registrace; že je v zájmu zajištění souladu těchto režimů ve všech členských státech nutné stanovit, jaké údaje musí prohlášení producentů obsahovat;

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1098/98 stanoví pro plochy dočasně vyřazené z užívání a/nebo vyklučené poskytnutí vyrovnávací platby pro roky 1998 až 2002; že je proto nutné ohlásit tyto plochy stejným způsobem jako plochy pěstební;

vzhledem k tomu, že plochy chmelnic musí být ohlášeny nejpozději do 31. května sklizňového roku; že tento termín působí ve Spojeném království potíže, neboť v důsledku vývoje pěstitelských postupů mohou být rostliny vypěstované z řízků sklizeny již v roce výsadby; že výsadba nekončí v květnu, ale v červnu; že sklizeň chmele pěstovaného tímto pěstitelským postupem se týká jen malého procenta z celkové plochy chmelnic ve Spojeném království; že je však nutné zabránit tomu, aby producenti, kteří používají uvedený pěstitelský postup, ztratili nárok na podporu; že je proto nutné přijmout pro Spojené království odchylku a stanovit konečný termín pro ohlášení ploch na 30. červen sklizňového roku;

vzhledem k tomu, že se metody pro stanovení ploch chmelnic mohou lišit podle regionů; že je proto nutné definovat pojem "plocha chmelnice" na úrovni Společenství, aby se zajistil jednotný postup při výpočtu ploch, pro které je poskytována podpora pro produkci;

vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné zvýšit opatrnost při používání pesticidů, producenti by měli postřikovat vnější řady chmelnic směrem dovnitř, aby nedošlo k zasažení jiných rostlin; že je proto vhodné počítat s dodatečným pruhem půdy podél obou vnějších okrajů chmelnice; že je pěstování chmele mnohem snadnější, pokud je šíře obou pruhů půdy osm metrů, vzhledem k tomu, že jsou dnes zemědělské stroje delší a potřebují více manévrovacího prostoru;

vzhledem k tomu, že podpora se vztahuje výhradně na chmelové hlávky a nikoli na celé sazenice pěstované ve školkách;

vzhledem k tomu, že by poskytnutí podpory mělo být vázáno na určité podmínky, které zaručí, že podporu získají pouze ti producenti, kteří chmel pěstují a sklízejí náležitým způsobem;

vzhledem k tomu, že se za účelem zajistit oprávněné poskytování podpory a zamezit dvojím platbám zavádí účinný režim po vzoru nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství [8], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 820/97 [9], a po vzoru nařízení Komise (EHS) č. 3887/92 ze dne 23. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému pro některé režimy podpor Společenství [10], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1678/98 [11]; že je nutné provádět u reprezentativního vzorku žádostí kontroly na místě;

vzhledem k tomu, že Komise musí znát jména a adresy subjektů pověřených registrací ploch a opatření přijatá členskými státy pro uplatňování režimu podpor pro producenty chmele;

vzhledem k tomu, že v určitých případech může být podpora poskytnuta přímo uznaným seskupením producentů nebo jejich sdružením; že se v těchto případech jeví účelné, aby Komise byla informována buď o správě podpory, nebo o jejím využití pro opatření, která umožní uskutečnění určitých cílů uznaných seskupení producentů;

vzhledem k tomu, že se v rámci nové společné organizace trhu v odvětví chmele jeví datum 31. prosince jako nejvhodnější, aby členské státy sdělily, jak seskupení producentů spravují podporu;

vzhledem k tomu, že je nutné dbát na přesnost prohlášení o plochách; že je nutné přijmout ustanovení, která zabrání nesrovnalostem a podvodům a účinně je sankcionuje, přičemž tyto sankce jsou odstupňovány podle závažnosti nesrovnalostí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro chmel,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Nejpozději do 31. května – a ve Spojeném království nejpozději do 30. června – sklizňového roku předloží producenti chmele prohlášení o plochách chmelnic a plochách, na které se vztahují zvláštní opatření pro dočasné vyřazení z užívání a/nebo vyklučení chmelnic podle nařízení (ES) č. 1098/98.

2. Prohlášení musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) jméno a adresu producenta;

b) pro každou odrůdu nebo každý chmel z pokusných kmenů:

i) plochu chmelnice nebo plochy, na které se vztahují zvláštní opatření pro dočasné vyřazení z užívání a/nebo vyklučení,

ii) parcelní číslo katastru nemovitostí nebo záznam podle integrovaného administrativního a kontrolního systému stanoveného nařízením (EHS) č. 3887/92; pokud takový záznam o ploše neexistuje, jiný rovnocenný úřední záznam, a pokud je to nutné, další údaje umožňující zjistit umístění odrůdy nebo chmele z pokusných kmenů;

c) jméno uznaného seskupení producentů, pokud je producent členem takového seskupení.

3. "Plochou chmelnice" se rozumí:

a) aniž jsou dotčena ustanovení písmena b), pozemek ohraničený vnějšími kotvícími dráty nosných sloupů; pokud se na této vnější hranici nacházejí chmelové rostliny, přidá se na každou stranu pozemku dodatečný pruh půdy o šíři rovnající se průměrné šíři meziřadí na tomto pozemku; dodatečný pruh půdy nesmí zasahovat do veřejné cesty;

b) dva pozemky na okrajích řad chmele potřebné k manévrování zemědělských strojů, pokud ani jeden z nich není delší než osm metrů a pokud netvoří součást veřejné cesty.

Článek 2

1. Žádost o podporu nebo v případě členských států, které se rozhodnou uplatnit opatření pro dočasné vyřazení z užívání, žádost o vyrovnávací platbu podle článku 2 nařízení (ES) č. 1098/98 je podána samostatnými producenty nebo seskupeními producentů ve lhůtě stanovené příslušným členským státem, nejpozději však do 31. října sklizňového roku. V případě vyklučení se žádost o vyrovnávací platbu podá nejpozději do 31. října prvního roku, ve kterém je režim uplatněn.

2. Podpora se poskytuje pouze pro zaregistrované plochy uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. a), které pro příslušnou sklizeň:

a) byly vysázeny v rovnoměrné hustotě nejméně 1500 rostlin na hektar v případě dvojitého zavěšování/drátkování nebo 2000 rostlin na hektar v případě jednoduchého zavěšování/drátkování;

b) byly ohlášeny v souladu s článkem 1;

c) byly běžně vysázeny a sklizeny, přičemž jsou vyloučeny chmelové rostliny vypěstované převážně ve školkách.

Vyrovnávací platba se poskytuje pouze pro zaregistrované plochy, které:

a) byly pro příslušnou sklizeň ohlášeny v souladu s článkem 1;

b) byly v roce 1997 vysázeny a podléhají zvláštním opatřením pro dočasné vyřazení z užívání a/nebo vyklučení.

Článek 3

1. Žádost o podporu nebo vyrovnávací platbu obsahuje v případě ploch, pro které se podpora nebo vyrovnávací platba žádá, alespoň údaje uvedené v čl. 1 odst. 2, v případě ploch uvedených v čl. 2 odst. 2 prvním pododstavci ještě prohlášení, že plochy byly sklizeny.

2. Členské státy mohou stanovit, že žádost o podporu nebo vyrovnávací platbu obsahuje duplikát prohlášení podle článku 1, doplněný o prohlášení, že plochy, pro které se podpora žádá, byly sklizeny.

Článek 4

Administrativní kontroly a kontroly na místě jsou prováděny za účelem ověření, zda jsou dodržovány podmínky pro poskytnutí podpory a vyrovnávací platby.

Administrativní kontroly také zahrnují křížové kontroly pozemků ohlášených jako plocha chmelnice a kontroly prostřednictvím databáze podle článku 2 nařízení (EHS) č. 3508/92.

Kontroly na místě se provádějí po analýze rizik a týkají se reprezentativního vzorku prohlášení a žádostí, který zahrnuje alespoň 5 % prohlášení o plochách a 5 % žádostí o podporu nebo vyrovnávací platbu.

Článek 5

1. Každý členský stát sdělí Komisi jména a adresy subjektů stanovených v souladu s čl. 13 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EHS) č. 1696/71 a opatření, která přijal za účelem uplatnění režimu podpor a vyrovnávacích plateb pro producenty chmele.

2. Členské státy sdělí každoročně Komisi všechny příslušné údaje o podmínkách, za kterých uznaná seskupení producentů usazená na jejich území spravovala poskytnutou podporu a vyrovnávací platbu, a případně i podrobnosti o opatřeních přijatých v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (EHS) č. 1696/71. Tato sdělení se uskuteční nejpozději do 31. prosince roku následujícího po sklizňovém roce.

Článek 6

1. Pokud je zjištěná plocha větší než plocha ohlášená, podpora nebo vyrovnávací platba se vypočítá na základě ohlášené plochy.

2. Pokud je ohlášená plocha větší než plocha zjištěná, podpora a vyrovnávací platba se vypočítají na základě plochy zjištěné při kontrole. S výjimkou případu vyšší moci se však zjištěná plocha sníží o dvojnásobek rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje 3 % nebo 2 hektary zjištěné plochy a není větší než 20 % zjištěné plochy.

Pokud rozdíl přesahuje 20 % zjištěné plochy, neposkytuje se žádná podpora ani vyrovnávací platba.

Uvedená snížení nejsou použita, pokud producent prokáže, že ve svém prohlášení řádně řídil pokyny podle příslušného orgánu.

3. V případě předložení nepravdivého prohlášení učiněného v důsledku hrubé nedbalosti pozbývá příslušný producent nárok na poskytnutí podpory a vyrovnávací platby pro období příslušné sklizně.

V případě úmyslného předložení nepravdivého prohlášení pozbývá příslušný producent nárok na poskytnutí podpory a vyrovnávací platby pro období příslušné sklizně a pro období sklizně následující.

Článek 7

Tato ustanovení nařízení (EHS) č. 3887/92 se použijí obdobně:

a) čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec pro případ zjištění závažných nesrovnalostí v regionu nebo v jeho části;

b) čl. 8 odst. 1 první pododstavec pro případ opožděného předložení prohlášení o pěstebních plochách a/nebo žádosti o podporu nebo vyrovnávací platbu;

c) článek 11 pro případ vyšší moci;

d) článek 12 pro inspekční zprávu;

e) článek 13 pro nemožnost vykonat kontrolu na místě;

f) článek 14 pro neprávem vyplacené částky.

Článek 8

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 1350/72.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 1999.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1.

[2] Úř. věst. L 208, 2.8.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 7.

[4] Úř. věst. L 148, 30.6.1972, s. 11.

[5] Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 104.

[6] Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 19.

[7] Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 13.

[8] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1.

[9] Úř. věst. L 117, 7.5.1997, s. 1.

[10] Úř. věst. L 391, 31.12.1992, s. 36.

[11] Úř. věst. L 212, 30.7.1998, s. 23.

--------------------------------------------------

Top