EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0160

Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání

OJ L 31, 5.2.1976, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 108 - 114
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 139
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 139
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 9
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 32
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušeno 32006L0007 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/160/oj

31976L0160Úřední věstník L 031 , 05/02/1976 S. 0001 - 0007
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0108
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 1 S. 0133
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 15 Svazek 1 S. 0133
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 2 S. 0003
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 2 S. 0003


Směrnice Rady

ze dne 8. prosince 1975

o jakosti vod ke koupání

(76/160/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 100 a 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že za účelem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je nutné snížit znečištění vod ke koupání a chránit je před dalším zhoršováním jakosti;

vzhledem k tomu, že dohled nad vodami ke koupání je nutný k dosažení cílů Společenství v rámci fungování společného trhu, jedná-li se o zlepšení životních podmínek, harmonický vývoj hospodářských činností v celém Společenství a souvislý a vyvážený rozvoj;

vzhledem k tomu, že v této oblasti již v členských státech existují určité právní a správní předpisy, které přímo ovlivňují fungování společného trhu; že však Smlouva nestanoví všechny pravomoci potřebné k rozhodování v tomto směru;

vzhledem k tomu, že akční program Evropských společenství v oblasti životního prostředí [3] stanoví, že mají být společně navrženy jakostní cíle týkající se různých požadavků na podmínky, jimž musí životní prostředí vyhovovat, mimo jiné i vymezení ukazatelů vod, a to včetně vod ke koupání;

vzhledem k tomu, že pro dosažení těchto jakostních cílů musí členské státy stanovit mezní hodnoty odpovídající jednotlivým ukazatelům; že vody ke koupání musí těmto hodnotám vyhovovat do 10 let ode dne oznámení této směrnice;

vzhledem k tomu, že by mělo být stanoveno, že vody ke koupání se za určitých podmínek považují za vyhovující příslušným hodnotám ukazatelů, i když určité procento vzorků odebraných během koupací sezony neodpovídá mezním hodnotám uvedeným v příloze;

vzhledem k tomu, že členské státy musí mít, pro zajištění určitého stupně pružnosti při uplatňování této směrnice, pravomoc učinit odchylky; že takové odchylky však nesmějí být v rozporu se základními požadavky ochrany veřejného zdraví;

vzhledem k tomu, že technický pokrok nezbytně vyžaduje rychlé přizpůsobování technických požadavků uvedených v příloze; že pro snadnější zavádění opatření potřebných k tomuto účelu by měl být stanoven postup, jímž by byla založena úzká spolupráce členských států s Komisí v rámci výboru pro přizpůsobování technickému pokroku;

vzhledem k tomu, že roste veřejný zájem v oblasti životního prostředí a zlepšení jeho kvality; že veřejnost by tudíž z těchto důvodů měla dostávat objektivní informace o jakosti vod ke koupání,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se týká jakosti vod ke koupání s výjimkou vod určených pro léčebné účely a vody užívané v plaveckých bazénech.

2. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "vodami ke koupání" všechny tekoucí nebo stojaté sladké vody nebo jejich části a mořské vody, v nichž:

- koupání je výslovně povoleno příslušným orgánem členského státu nebo

- koupání není zakázáno a tradičně je zde provozuje velký počet koupajících se;

b) "oblastí koupání" jakékoli místo, kde se nacházejí vody ke koupání;

c) "koupací sezonou" období, během něhož se dá očekávat velký počet koupajících se s ohledem na místní zvyklosti a na veškerá případná místní pravidla týkající se koupání a povětrnostních podmínek.

Článek 2

Fyzikální, chemické a mikrobiologické ukazatele použitelné pro vody ke koupání jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy stanoví pro všechny oblasti koupání nebo pro každou jednotlivou oblast koupání hodnoty ukazatelů uvedených v příloze, uplatňované pro vody ke koupání.

V případě ukazatelů, jejichž hodnoty nejsou v příloze uvedeny, mohou členské státy upustit od stanovení hodnot ukazatelů podle prvního pododstavce, a to až do určení jejich číselných hodnot.

2. Hodnoty stanovené podle odstavce 1 nesmějí být stanoveny méně přísně, než jsou hodnoty uvedené ve sloupci I přílohy.

3. Pokud jsou uvedeny hodnoty ve sloupci G přílohy, musí je členské státy podle článku 7 považovat za směrné a usilovat o jejich dosažení, ať již je nebo není uvedena odpovídající hodnota ve sloupci I této přílohy.

Článek 4

1. Členské státy přijmou všechna opatření potřebná k tomu, aby do deseti let ode dne oznámení této směrnice odpovídala jakost vod ke koupání hodnotám stanoveným podle článku 3.

2. Členské státy zajistí, aby v oblastech koupání pro koupání zvláště vybavených, které hodlají příslušné orgány těchto států zřídit po dni oznámení této směrnice, bylo dosahováno hodnot I od doby, kdy bude koupání poprvé povoleno. Nicméně v oblastech koupání, které budou zřízeny do dvou let ode dne oznámení této směrnice, nemusí být těchto hodnot dosahováno až do konce uvedeného období.

3. Za výjimečných okolností mohou členské státy povolit odchylky od desetileté lhůty stanovené v odstavci 1. Komisi musí být co nejdříve oznámen důvod takových odchylek na základě plánu hospodaření s vodami v dotyčné oblasti, a to nejpozději do šesti let ode dne oznámení této směrnice. Komise tyto důvody podrobně prověří, a pokud to bude nutné, předloží Radě potřebné návrhy.

4. Pokud jde o mořské vody v blízkosti státních hranic a o přeshraniční vody, které ovlivňují jakost vod ke koupání jiného členského státu, stanoví se výsledné společné jakostní cíle ovlivněných oblastí na základě spolupráce dotyčných sousedících členských států.

Komise se může těchto porad zúčastnit.

Článek 5

1. Pro účely článku 4 se vody ke koupání považují za vyhovující příslušným ukazatelům:

pokud vzorky těchto vod odebrané na stejném místě vzorkování a v intervalech uvedených v příloze prokážou, že vyhovují hodnotám ukazatelů jakosti dotyčných vod, a to v případě, že:

- u 95 % vzorků ukazatele odpovídají ukazatelům uvedeným ve sloupci I přílohy,

- u 90 % vzorků ve všech ostatních případech, s výjimkou ukazatelů "veškeré koliformní bakterie" a "fekální koliformní bakterie", kde procento může činit 80 %,

a jestliže v těchto případech 5, 10 nebo 20 % vzorků nevyhoví:

- jakost vod se neodchyluje od stanovených hodnot ukazatelů o více než 50 %, s výjimkou mikrobiologických ukazatelů, pH a rozpuštěného kyslíku,

- následně odebrané vzorky vod ve statisticky vhodných intervalech se neodchylují od příslušných hodnot ukazatelů.

2. Při výpočtu procent podle odstavce 1 se nevezmou v úvahu odchylky od hodnot stanovených podle článku 3, pokud budou důsledkem povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo mimořádných povětrnostních podmínek.

Článek 6

1. Příslušné orgány členských států budou provádět vzorkování, jehož minimální četnost je stanovena v příloze.

2. Vzorky by se měly odebírat v místech s nejvyšší průměrnou denní hustotou koupajících se. Přednostně by se měly vzorky odebírat z hloubky 30 cm pod hladinou, kromě vzorků pro stanovení minerálních olejů, které se odebírají na úrovni hladiny. Vzorkování by mělo začít dva týdny před začátkem koupací sezóny.

3. Šetření místních podmínek, v případě sladkých tekoucích vod obvykle ve směru proti proudu a v případě sladkých stojatých a mořských vod v okolí, by se mělo provádět přesně a pravidelně tak, aby se získaly zeměpisné a topografické údaje a zjistil objem a povaha všech znečišťujících a možných znečišťujících vypouštění a jejich vliv v závislosti na vzdálenosti od oblasti koupání.

4. Pokud by dohled příslušného orgánu nebo provedené vzorkování odhalilo přítomnost vypouštění nebo pravděpodobného vypouštění, které by mohlo zhoršovat jakost vod ke koupání, musí být zavedeno dodatečné vzorkování. Dodatečné vzorkování musí být rovněž zavedeno, pokud se vyskytnou jiná důvodná podezření týkající se zhoršování jakosti vod.

5. Referenční metody rozborů pro příslušné ukazatele jsou uvedeny v příloze. Laboratoře, které používají jiné metody, se musí ujistit, že obdržené výsledky jsou srovnatelné nebo rovnocenné s metodami uvedenými v příloze.

Článek 7

1. Provádění opatření přijatých podle této směrnice nesmí v žádném případě vést k přímému nebo nepřímému zhoršení současné jakosti vod ke koupání.

2. Členské státy mohou kdykoli stanovit pro vody ke koupání hodnoty přísnější, než jsou hodnoty uvedené v této směrnici.

Článek 8

Od této směrnice se lze odchýlit v případě:

a) určitých ukazatelů v příloze označených indexem (0) týkajících se mimořádných povětrnostních nebo zeměpisných podmínek;

b) že u vod ke koupání dochází k přírodnímu obohacování určitými látkami, které způsobí odchylky od hodnot předepsaných v příloze.

Přírodním obohacováním se rozumí proces, při němž bez lidského zásahu přijímá daný vodní útvar z půdy a podloží určité látky v nich obsažené.

Odchylky podle tohoto článku nesmějí v žádném případě pominout požadavky nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.

Pokud se členský stát odchýlí od ustanovení této směrnice, neprodleně to oznámí Komisi, přičemž uvede důvody a očekávanou dobu trvání odchylek.

Článek 9

Změny, které vyžadují přizpůsobení této směrnice technickému pokroku, se týkají:

- analytických metod,

- hodnot ukazatelů G a I uvedených v příloze.

Změny se přijímají podle postupu stanoveného v článku 11.

Článek 10

1. Zřizuje se výbor pro přizpůsobování technickému pokroku (dále jen "výbor"). Je složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k těmto opatřením ve lhůtě, kterou stanoví předseda podle naléhavosti věci. Stanoviska se přijímají většinou 41 hlasů, přičemž hlasům členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise navrhovaná opatření přijme, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise neprodleně Radě návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

c) Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 12

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnici do dvou let ode dne jejího oznámení. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Členské státy předloží Komisi souhrnnou zprávu o svých vodách ke koupání a jejich nejvýznamnějších charakteristikách čtyři roky po dni oznámení této směrnice a dále v pravidelných intervalech.

Komise smí zveřejňovat obdržené informace po předchozím souhlasu dotyčného členského státu.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 1975.

Za Radu

předseda

M. Pedini

[1] Úř. věst. C 128, 9.6.1975, s. 13.

[2] Úř. věst. C 286, 15.12.1975, s. 5.

[3] Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA JAKOST VOD KE KOUPÁNÍ

G = směrné

I = závazné

| Ukazatele | G | I | Minimální četnost vzorkování | Metody rozboru a kontroly |

| |

Mikrobiologické:

1 | Veškeré koliformní bakterie | KTJ/100 ml | 500 | 10000 | 14 dní | Fermentace ve více zkumavkách. Subkultivace pozitivní kultury na ověřovacím médiu. Počítání podle MPN (nejpravděpodobnější počet) nebo filtrací membránou a kultivací na odpovídajícím médiu (Tergitol laktosový agar, Endo agar, 0,4 % Teepol bujón, subkultivace a identifikace podezřelých kolonií. Teplota inkubace je pro ukazatele 1 a 2 různá podle toho, jsou-li vyšetřovány veškeré nebo jen fekální koliformní bakterie. |

2 | Fekální koliformní bakterie | KTJ/100 ml | 100 | 2000 | 14 dní |

3 | Enterokoky | KTJ/100 ml | 100 | – | | Metoda podle Litského. Počítání podle MPN (nejpravděpodobnější počet) nebo filtrací membránou. Kultivace na vhodném médiu. |

4 | Salmonely | KTJ/1 l | – | 0 | | Koncentrace filtrací membránou. Očkování na standardní médium. Obohacení — kultivace vedlejší kultury na odděleném agaru — identifikace. |

5 | Enteroviry | PFU/10 l | – | 0 | | Koncentrace filtrací, srážení nebo odstředění a potvrzení. |

Fyzikálně-chemické:

6 | Reakce vody (pH) | | – | 6 až 9 | | Elektrometrické měření s kalibrací při pH 7 až 9 |

7 | Barva | | – | Žádné nenormální změny barvy | 14 dní | Vizuální zkouška nebo fotometrie podle stupnice Pt/Co. |

| | | – | – | | |

8 | Minerální oleje | mg/l | – | Žádný viditelný povlak na hladině ani zápach | 14 dní | Vizuální a čichová zkouška nebo extrakce za použití adekvátního objemu a vážení odparku. |

| | | ≤ 0,3 | – | | |

9 | Povrchově aktivní látky reagující s metylenovou modří | mg/l (lauryl-sulfát) | — | Žádná trvalá pěna | 14 dní | Vizuální zkouška nebo absorpční spektrofotometrie s metylenovou modří. |

| | | ≤ 0,3 | – | | |

10 | Fenoly (fenolové číslo) | mg/l C6H5OH | – | žádný specifický zápach | 14 dní | Ověření nepřítomnosti specifického zápachu fenolů nebo absorpční spektrofotometrie, metoda s 4-amino-antipyrinem (4 AAP). |

| | | ≤ 0,005 | < 0,05 | | |

11 | Průhlednost | m | 2 | 1 | 14 dní | Secchiho kotouč. |

12 | Rozpuštěný kyslík | % na- sycení O2 | 80-120 | – | | Winklerova metoda nebo elektro-metrické měření. |

13 | Zbytky dehtu a plovoucí materiály jako dřevo, plasty, láhve, obaly z plastů, skla, gumy a jiné látky. Odpadky, odštěpky. | žádné | | 14 dní | Vizuální zkouška. |

14 | Amoniakální dusík | mg NH4/l | | | | Absorpční spektrofotometrie podle Nesslera nebo s indofenolovou modří. |

15 | Dusík podle Kjeldahla | mg N/l | | | | Kjeldahlova metoda. |

Další látky považované za indikátory znečištění:

16 | Pesticidy (HCH, parathion, dieldrin) | mg/l | | | | Extrakce odpovídajícím rozpouštědlem a chromatografické stanovení. |

17 | Těžké kovy: | | | | |

| —arzen | As mg Me/l | | | | Atomová absorpční spektrometrie, popřípadě po předchozí extrakci. |

| —kadmium | Cd | | | |

| — chromVI | Cr VI | | | |

| —olovo | Pb | | | |

| —rtuť | Hg | | | |

18 | Kyanidy | mg CN/l | | | | Absorpční spektrofotometrie za použití specifického činidla |

19 | Dusičnany Fosforečnany | mg NO3/l mg PO4/l | | | | Absorpční spektrofotometrie za použití specifického činidla |

--------------------------------------------------

Top