EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0103

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníkůText s významem pro EHP.

OJ L 326, 13.12.2003, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 14 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 14 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2008; Implicitně zrušeno 32008L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/103/oj

32003L0103Úřední věstník L 326 , 13/12/2003 S. 0028 - 0031


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/103/ES

ze dne 17. listopadu 2003,

kterou se mění směrnice 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků [3] stanoví minimální normy výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků sloužících na lodích Společenství. Tyto normy jsou založeny na normách schválených Úmluvou Mezinárodní námořní organizace (IMO) o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978, v pozměněném znění (úmluva STCW).

(2) K udržení a rozvoji úrovně znalostí a dovedností námořníků v Evropské unii je důležité věnovat náležitou pozornost námořnímu výcviku a postavení námořníků v Evropské unii.

(3) Je nezbytné zajistit, aby námořníci mající průkazy způsobilosti vydané třetími zeměmi a sloužící na lodích Společenství měli úroveň způsobilosti rovnocennou té, která je požadována úmluvou STCW. Směrnice 2001/25/ES stanoví postupy a společná kritéria, na jejichž základě členské státy uznávají průkazy způsobilosti vydané třetími zeměmi.

(4) Směrnice 2001/25/ES stanoví, že postupy a kritéria pro uznávání průkazů vydaných třetími zeměmi a pro schvalování námořních výcvikových zařízení a námořních výcvikových programů a kurzů budou přezkoumány s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování uvedené směrnice.

(5) Praktické provádění směrnice 2001/25/ES ukázalo, že některé úpravy těchto postupů a kritérii by mohly značně přispět ke spolehlivosti systému uznávání, přičemž by zjednodušovaly povinnosti sledování a oznamování uložené členským státům.

(6) Dodržování úmluvy STCW třetími zeměmi, které poskytují výcvik, může být harmonizovaným způsobem posuzováno účinněji. Komise by proto měla být pověřena prováděním tohoto úkolu jménem celého Společenství.

(7) Aby bylo zajištěno, že země, která je uznána, nadále plně dodržuje požadavky úmluvy STCW, mělo by být toto uznání pravidelně přezkoumáváno a případně prodlužováno. Uznání třetí země, která nedodržuje požadavky úmluvy STCW, by mělo být odvoláno, dokud nedostatky nebudou odstraněny.

(8) Rozhodnutí prodloužit nebo odvolat uznání mohou být harmonizovaným způsobem na úrovni Společenství přijímána mnohem účinněji. Komise by proto měla být pověřena prováděním tohoto úkolu jménem celého Společenství.

(9) Trvalé sledování toho, jak třetí země dodržují požadavky, může být účinněji prováděno harmonizovaným a centralizovaným způsobem.

(10) Jedním z úkolů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen "agentura") je pomáhat Komisi při plnění každého úkolu, který jí je uložen právními předpisy Společenství o výcviku, kvalifikaci a strážní službě posádek lodí.

(11) Agentura by proto měla být Komisi nápomocna při plnění jejich úkolů týkajících se udělování, prodlužování a odvolávání uznání třetím zemím. Měla by rovněž pomáhat Komisi při sledování toho, jak třetí země dodržují požadavky úmluvy STCW.

(12) Úmluva STCW přesně vymezuje jazykové požadavky na průkazy způsobilosti a na potvrzení ověřující vydání průkazu. Dosavadní ustanovení směrnice 2001/25/ES mají být uvedena do souladu s odpovídajícími požadavky úmluvy.

(13) Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v pozměněném znění (dále jen "úmluva SOLAS") stanoví jazykové požadavky na bezpečnostní komunikaci mezi lodí a pobřežím. Směrnice 2001/25/ES by proto měla být aktualizována v souladu s posledními změnami úmluvy SOLAS, které vstoupily v platnost 1. července 2002.

(14) Je nezbytné stanovit postupy pro přizpůsobování směrnice 2001/25/ES budoucím změnám v právu Společenství.

(15) Směrnice 2001/25/ES by proto měla být změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2001/25/ES se mění takto:

1. Článek 5 se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Průkazy způsobilosti jsou vydávány podle oddílu I/2 odst. 1 úmluvy STCW.";

b) v odstavci 5 se doplňuje nová věta, která zní:

"Potvrzení se vydává v souladu s článkem VI odst. 2 úmluvy STCW."

2. V článku 17 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"e) mezi lodí a orgány na pobřeží byly dostatečné prostředky pro komunikaci. Tato komunikace musí být prováděna v souladu s kapitolou V oddílem 14 odst. 4 úmluvy SOLAS."

3. V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Námořníkům, kteří nejsou držiteli průkazů způsobilosti uvedených v článku 4, může být povoleno sloužit na lodích plujících pod vlajku členského státu, pokud rozhodnutí o uznání jejich náležitých průkazů způsobilosti bylo přijato tímto postupem:

a) Členský stát, který má v úmyslu vydáním potvrzení uznat náležité průkazy způsobilosti, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radistovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou odůvodněnou žádost o uznání této třetí země.

Komise za pomoci Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen "agentura") a s možným zapojením dotčeného členského státu shromáždí informace uvedené v příloze II a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů, s cílem ověřit, zda tato země vyhovuje všem požadavkům úmluvy STCW a zda jsou přijata vhodná opatření k zabránění podvodům s průkazy způsobilosti.

b) Do tří měsíců ode dne podání žádosti o uznání přijme Komise rozhodnutí o uznání třetí země postupem podle čl. 23 odst. 2. Uznání je platné s výhradou článku 18a.

c) Jestliže rozhodnutí o uznání dotčené třetí země není přijato ve lhůtě stanovené v písmenu b), může členský stát podávající žádost rozhodnout, že uzná třetí zemi jednostranně, dokud není rozhodnutí přijato postupem podle čl. 23 odst. 2.

d) Členský stát může s ohledem na lodě plující pod jeho vlajkou rozhodnout, zda potvrdí průkazy způsobilosti vydané třetími zeměmi uznanými Komisí, přičemž bere zřetel na ustanovení obsažená v příloze II bodech 4 a 5.

e) Uznání průkazů, které jsou vydány uznanými třetími zeměmi a které jsou před (…) [*] 18 měsíců po datu vstupu směrnice v platnost. zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, zůstávají v platnosti. Tato uznání mohou být využita všemi členskými státy, jestliže je Komise následně neodvolá podle článku 18a.

f) Komise sestaví a aktualizuje seznam třetích zemí, které byly uznány. Seznam je zveřejňován v řadě C Úředního věstníku Evropské unie."

4. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 18a

1. Jestliže členský stát dojde k závěru, že uznaná třetí země již neplní požadavky úmluvy STCW, uvědomí o tom bez ohledu na kritéria uvedená v příloze II neprodleně Komisi s udáním důvodů. Komise tuto věc neprodleně předloží výboru uvedenému v článku 23.

2. Jestliže Komise dojde k závěru, že uznaná třetí země již neplní požadavky úmluvy STCW, uvědomí o tom bez ohledu na kritéria uvedená v příloze II neprodleně členské státy s udáním důvodů. Komise tuto věc neprodleně předloží výboru uvedenému v článku 23.

3. Jestliže členský stát zamýšlí odvolat potvrzení všech průkazů vydaných třetí zemí, neprodleně o svém úmyslu uvědomí Komisi a ostatní členské státy a uvede důvody.

4. Komise za pomoci agentury přehodnotí uznání dotčené třetí země s cílem ověřit, zda tato země nepřestala dodržovat požadavky úmluvy STCW.

5. Pokud jsou náznaky, že určité námořní výcvikové zařízení nadále neplní požadavky úmluvy STCW, Komise dotčené zemi oznámí, že uznání průkazů této země bude do dvou měsíců odvoláno, jestliže nebudou přijata opatření k zajištění souladu se všemi požadavky úmluvy STCW.

6. Rozhodnutí o odvolání uznání se přijímají postupem podle čl. 23 odst. 2 do dvou měsíců ode dne, kdy členský stát učinil oznámení. Dotčené členské státy přijmou vhodná opatření k provedení rozhodnutí.

7. Potvrzení ověřující uznání průkazů způsobilosti vydaná v souladu s čl. 5 odst. 6 přede dnem, kdy bylo rozhodnutí o odvolání uznání třetí země přijato, zůstávají v platnosti. Námořníci, kteří jsou držitelé tohoto potvrzení, však nemají nárok na potvrzení uznávající vyšší kvalifikaci, ledaže je takový vyšší stupeň založen výlučně na dodatečné zkušenosti s námořní službou.

Článek 18b

1. Třetí země, které byly uznány postupem podle čl. 18 odst. 3 písm. b), včetně zemí uvedených v čl. 18 odst. 3 písm. f), Komise za pomoci agentury pravidelně, nejméně však každých pět let, přehodnocuje s cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná opatření k zabránění podvodům s průkazy způsobilosti.

2. Komise stanoví prioritní kritéria pro hodnocení třetích zemí na základě údajů o plnění požadavků zjištěných státní přístavní inspekcí podle článku 20 a rovněž na základě informací týkajících se zpráv o nezávislých hodnoceních předaných třetími zeměmi ve shodě s oddílem A-1/7 předpisu STCW.

3. Komise předá členským státům zprávu o výsledcích hodnocení."

5. V čl. 22 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

"Tato směrnice může být rovněž měněna stejným postupem s cílem uplatnit pro účely této směrnice všechny odpovídající změny právních předpisů Společenství."

6. Příloha II se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 14. května 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Nejpozději 14. prosince 2008 předá Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu, která bude vycházet z podrobné analýzy a hodnocení ustanovení úmluvy IMO, z jejich provádění a z nových poznatků o vztahu mezi bezpečností a úrovní výcviku posádek lodí.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. listopadu 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 133, 6.6.2003, s. 23.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. listopadu 2003.

[3] Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17. Směrnice ve znění směrnice 2002/84/ES (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 53).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2001/25/ES se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA II

KRITÉRIA PRO UZNÁVÁNÍ TŘETÍCH ZEMÍ, KTERÉ PODLE ČL. 18 ODST. 3 PÍSM. a) VYDALY PRŮKAZ NEBO NA ZÁKLADĚ JEJICHŽ OPRÁVNĚNÍ BYL PRŮKAZ VYDÁN

1. Třetí země musí být smluvní stranou úmluvy STCW.

2. Třetí zemi musí Výbor pro námořní bezpečnost potvrdit, že prokázala neomezené a úplné uplatňování ustanovení úmluvy STCW.

3. Komise za pomoci agentury a za případného zapojení dotčeného členského státu musí potvrdit pomocí všech nezbytných prostředků, která mohou zahrnovat kontrolu zařízení a postupů, že požadavky týkající se úrovně způsobilosti, vydávání a potvrzování průkazů a vedení záznamů jsou plně dodržovány a že byl zaveden systém zajišťování kvality v souladu s oddílem I/8 úmluvy STCW.

4. Členský stát v současné době jedná s dotčenou třetí zemí o dohodě, která bude třetí zemi zavazovat k tomu, aby okamžitě ohlásila podstatné změny pravidel pro výcvik a vydávání průkazů v souladu s úmluvou STCW.

5. Členský stát zavedl opatření zajišťující, aby námořníci, kteří předkládají k uznání průkazy způsobilosti pro řídící úkoly, měli odpovídající znalosti námořních právních předpisů členského státu vztahujících se k úkolům, jejichž plnění je jim povoleno.

6. Jestliže si členský stát přeje, aby bylo posouzení o plnění předpisů třetí zemí doplněno o hodnocení určitých námořních výcvikových zařízení, potom postupuje podle oddílu A-I/6 předpisu STCW.

"

--------------------------------------------------

Top