EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1974

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006 , kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 15–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 305–363 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 133 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 133 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 59 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32014R0807 . Latest consolidated version: 20/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1974/oj

23.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1974/2006

ze dne 15. prosince 2006,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č.1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na čl. 5 odst. 6, čl. 19 odst. 2 druhou větu, čl. 32 odst. 1 písm. b), čl. 66 odst. 3 třetí pododstavec, čl. 70 odst. 1 a článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanovilo jednotný právní rámec pro podporu rozvoje venkova v celém Společenství z EZFRV. Právní rámec by měl být doplněn o podrobná prováděcí pravidla.

(2)

Co se týče souladu s opatřeními financovanými jinými nástroji společné zemědělské politiky, měla by být stanovena podrobná pravidla pro výjimky z podpory pro rozvoj venkova, zejména pro ty, jež se týkají výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005. Investiční podpora rozvoje venkova by měla vzít v úvahu jakákoli odvětvová omezení nebo zákazy a zamezit vytvoření nadměrných kapacit v dotčených odvětvích.

(3)

Je třeba vytvořit pravidla pro aktualizaci národních strategických plánů v oblasti jejich obsahu, postupů a načasování.

(4)

Aby se členským státům a Komisi umožnilo zřizovat nový rámec programování rychle a účinně, měly by být stanoveny lhůty mezi podáním programů pro rozvoj venkova a jejich schválením Komisí.

(5)

Pro předkládání programů pro rozvoj venkova a jejich přezkum by měla být stanovena podrobná pravidla. Aby se usnadnilo vytvoření programů pro rozvoj venkova a jejich prozkoumání a schválení Komisí, měla by být vytvořena společná pravidla pro jejich strukturu a obsah, založená zejména na požadavcích uvedených v článku 16 nařízení (ES) č. 1698/2005. Mimo to by měla být vytvořena zvláštní pravidla pro celostátní rámce podle čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005.

(6)

Rozhodnutím Komise by měly být přijaty pouze změny zahrnující významné změny programů, posuny financování EZFRV mezi osami v rámci programu a změny sazeb spolufinancování z EZFRV. O dalších změnách by měly rozhodovat členské státy a oznamovat je Komisi. Měl by být vytvořen postup pro odsouhlasení takových oznámení.

(7)

K zajištění účinného a pravidelného monitorování by měly členské státy zpřístupnit Komisi konsolidovanou a aktualizovanou elektronickou verzi svých programových dokumentů.

(8)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví podmínky pro podporu mladým zemědělcům. Měla by být určena lhůta, ve které musí být podmínky splněny, včetně lhůty, kterou mohou členské státy poskytnout některým příjemcům pro dosažení souladu s podmínkami profesní dovednosti a schopnosti. Vzhledem k tomu, že podpora mladým zemědělcům je podmíněna tím, že mladý zemědělec předloží obchodní plán, měla by být stanovena podrobná pravidla týkající se obchodního plánu a dodržování jeho pravidel mladými zemědělci.

(9)

Co se týče podmínek pro podporu předčasného odchodu do důchodu, měly by být vyřešeny specifické problémy vzniklé v případě, kdy je hospodářství převedeno několika převodci nebo zemědělcem v nájmu. Podporu v rámci společné zemědělské politiky by nemělo být možno poskytnout na zemědělskou činnost pro neobchodní účely.

(10)

Měly by být stanoveny dovednosti a zdroje požadované od orgánů a subjektů vybraných pro zajištění poradenských služeb pro zemědělství způsobilých pro podporu.

(11)

Měla by být vytvořena metodika postupného snižování podpory pro zemědělce pokud jde o vytvoření řídicích, pomocných a poradenských služeb.

(12)

Co se týče investic do modernizace zemědělských hospodářství, aby splňovala nově přijaté normy Společenství, a v případě mladých zemědělců, aby splňovali stávající normy, měla by být stanovena lhůta pro splnění příslušných norem.

(13)

Pokud jde o investice do zvýšení hospodářské hodnoty lesů, měly by být vytvořeny lesní hospodářské plány a stanoveny typy způsobilých investic. Tyto plány by měly být připraveny v souladu s celoevropskými hlavními zásadami pro udržitelné hospodaření s lesy stanovenými v příloze 2 rezoluce L2 (celoevropská kritéria, ukazatele a hlavní zásady pro udržitelné hospodaření s lesy) třetí ministerské konference o ochraně lesů v Evropě pořádané v Lisabonu ve dnech 2. až 4. června 1998 (2).

(14)

Co se týče investic do přidané hodnoty zemědělských a lesnických produktů, aby splňovaly nově přijaté normy Společenství pro mikropodniky, měla by být stanovena lhůta pro splnění příslušných norem. Měla by být stanovena dělící čára mezi investicemi souvisejícími se dřevem, využívajícími sazeb podpory stanovené nařízením (ES) č. 1698/2005, a jinými investicemi v dřevařském odvětví.

(15)

Pokud jde o spolupráci na rozvoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství, potravinářském a dřevařském odvětví, měly by být stanoveny indikativní způsobilé náklady.

(16)

Pokud jde o plnění norem, měla by být úroveň podpory upravována členským státem podle normy, s ohledem na úroveň závazků plynoucích z provádění normy, přičemž investiční náklady by neměly být způsobilé pro podporu.

(17)

Co se týče podpory pro zemědělce, kteří se účastní programů jakosti potravin, měly by být stanoveny režimy Společenství a kritéria vnitrostátních režimů, produkty dotčené touto podporou a typy fixních nákladů, které lze brát v úvahu pro výpočet výše podpory.

(18)

K zajištění doplňkovosti mezi propagačními opatřeními uvedenými v článku 33 nařízení (ES) č. 1698/2005 a pravidly týkajícími se informačních a propagačních opatření uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu (3) by měly být stanoveny podrobné požadavky pro podporu propagace kvalitních produktů, zejména pokud jde o příjemce a způsobilé činnosti. Mimo to, aby se zamezilo riziku dvojího financování, neměla by být informační a propagační opatření podporovaná podle nařízení (ES) č. 2826/2000 způsobilá pro podporu rozvoje venkova.

(19)

Co se týče podpory pro částečně soběstačné hospodaření, měl by být stanoven obsah obchodních plánů a podmínky pro jejich provádění.

(20)

Pokud jde o podporu seskupení producentů na Maltě, měla by být stanovena zvláštní pravidla, která vezmou v úvahu zvláštní charakteristiky maltského odvětví zemědělství.

(21)

Co se týče podpory znevýhodněných oblastí, v souladu s článkem 93 nařízení (ES) č. 1698/2005 systém podpory zřízený nařízením Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (4) zůstane v platnosti do 31. prosince 2009, s výhradou přijetí aktu Rady postupem podle článku 37 Smlouvy. Proto by měl článek 11 nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (5), zůstat v platnosti až do přijetí takového aktu Radou.

(22)

Měla by být učiněna opatření, která zamezí překrývání mezi podporou na dodržování norem pro zemědělce na straně jedné a platbami z Natury 2000 na straně druhé.

(23)

Pokud jde o podporu pro zemědělské životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat, měly by minimální požadavky, které mají splnit příjemci podpory v souvislosti s různými agroenvironmentálními závazky a závazky týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat, zajistit vyrovnané používání podpory, které bere v úvahu stanovené cíle, a tudíž přispívá k udržitelném rozvoji venkova. V tomto ohledu by mělo být velmi důležité vytváření metodiky pro výpočet dodatečných nákladů, ušlých příjmů a pravděpodobných transakčních nákladů plynoucích z daných závazků. Pokud jsou závazky založeny na omezeních příjmů, měly by být podpora zaručena pouze v případě, že omezení mohou být zhodnocena tak, aby poskytla přiměřené ujištění o dodržování závazku.

(24)

Pokud jde o podporu ochrany genetických zdrojů v zemědělství, měly by být stanoveny podrobnosti o způsobilých operacích a příjemcích podpory. Měla by být učiněna opatření, která zamezí překrývání se zemědělským životním prostředím a vyloučí z podpory činnosti způsobilé podle rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

(25)

Měly by být určeny neproduktivní investice zaměřené na udržitelné využívání zemědělské půdy.

(26)

K zajištění stejnorodého přístupu k opatřením v lesnictví je nezbytné použít vhodnou společnou definici lesů a zalesněných oblastí. Tato definice by měla být v souladu s definicí užívanou Organizací OSN pro výživu a zemědělství a Eurostatem, jak ji užila aktualizace hodnocení globálních lesních zdrojů z roku 2005. Lesy a zalesněné oblasti nezpůsobilé pro podporu podle čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 by měly být určeny podrobněji.

(27)

Měly by být stanoveny podrobnější podmínky podpory prvního zalesnění zemědělské půdy, zejména v souvislosti s definicí půdy, která má být zalesněna, nákladů na založení, zemědělců a rychle rostoucích druhů.

(28)

Pokud jde o podporu zemědělské půdy, na níž jsou poprvé založeny zemědělsko-lesnické systémy, měly by členské státy s ohledem na určité parametry určit maximální hustotu výsadby lesních stromů.

(29)

Co se týče podpory na obnovu lesnického potenciálu a preventivních akcí v lesích zařazených do skupiny s vysokým nebo středním stupněm rizika vzniku lesního požáru, měla by být podmíněna souladem s plány na ochranu lesů stanovenými členskými státy. Společný přístup by měl být zajištěn pro stanovení definice preventivních akcí proti lesním požárům.

(30)

Pokud jde o oblasti určené v čl. 50 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1698/2005, měly by být specifikovány podmínky jejich určení. Je třeba věnovat pozornost tomu, aby se zamezilo škodlivým účinkům zalesnění na biologickou rozmanitost nebo jiným ekologickým škodám.

(31)

Aby bylo zaručeno řádné příjímání opatření k diverzifikaci činností nezemědělské povahy uvedených v čl. 52 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1698/2005, měl by být jasným způsobem definován pojem člena zemědělského hospodářství, uvedený v článku 53 uvedeného nařízení.

(32)

Podpora partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem podle čl. 59 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005 by měla být v souladu s určitými podrobnými podmínkami.

(33)

Pokud jde o osu Leader, postupy výběru místních akčních skupin by měly být transparentní a konkurenceschopné, aby bylo zajištěno, že pro podporu jsou vybrány přiměřené a vysoce kvalitní strategie rozvoje na místní úrovni. V závislosti na místních podmínkách by měly být stanoveny minimální a maximální prahové hodnoty jako obecné pravidlo pro populaci oblastí pokrytých místními akčními skupinami.

(34)

Aby bylo umožněno nejvyšší možné provádění strategií místního rozvoje, měla by být omezena podpora provozních nákladů místních akčních skupin.

(35)

Projekty spolupráce prováděné místními akčními skupinami by měly splňovat určité podmínky. Mezi Komisí a členskými státy by měl být vytvořen koordinovaný postup, který usnadní výběr nadnárodních projektů spolupráce.

(36)

Pokud jde o technickou pomoc, měla by být poskytnuta ujednání o spolufinancování programů rozvoje venkova pokrývající regiony způsobilé podle konvergenčního cíle a další regiony, stejně jako podrobné přijetí a termíny pro vytvoření vnitrostátní sítě v oblasti venkova.

(37)

Měla by být stanovena pravidla společná pro několik opatření týkající se zejména: provádění integrovaných opatření, investičních opatření, převodu zemědělského hospodářství během období, v němž je závazek dán jako podmínka poskytnutí podpory, zvětšení rozlohy hospodářství a definice různých kategorií vyšší moci nebo výjimečných okolností.

(38)

Členské státy by měly podniknout veškeré nezbytné kroky a zavést příslušná opatření k zajištění toho, aby všechna opatření pro rozvoj venkova byla ověřitelná a kontrolovatelná. Členské státy by měly zajistit, aby jejich kontrolní opatření poskytla rozumnou záruku, že budou dodržována kritéria způsobilosti a další závazky. Zejména pro výpočty plateb pro některá opatření by členské státy měly prostřednictvím příslušných odborných znalostí doložit přiměřenost a přesnost výpočtů.

(39)

Měla by být stanovena podrobná pravidla pro úrokové subvence pro půjčky a případně některé formy finančního inženýrství. Měly by být také stanoveny podmínky, za nichž mohou řídící orgány uplatnit standardní náklady a považovat příspěvky ve formě věcných plnění za způsobilé výdaje, aby bylo zajištěno účinné a stejnorodé řízení. Aby se zajistilo lepší zaměření investičních operací, měl by být k dispozici soubor společných pravidel pro definici způsobilých výdajů. Společná pravidla by také měla být nutná v případech, kdy se příslušné orgány členského státu rozhodnou vyplatit příjemci podpory investic zálohu.

(40)

K zajištění souladu s pravidly a postupy státní podpory by měla být stanovena zvláštní ustanovení pro některá opatření spolufinancovaná EZFRV a pro další vnitrostátní financování.

(41)

K zajištění informací a publicity o činnostech pro rozvoj venkova využívajících podpory EZFRV by měly programy rozvoje venkova zahrnovat plán komunikace, jehož obsah by měl být určen. Proto by měly být určeny závazky řídících orgánů a příjemců podpory, aby se zajistil nejsoudržnější přístup.

(42)

Aby se zvýšila transparentnost ve vztahu k poskytování podpory z EZFRV, měly by členské státy každoročně zveřejňovat elektronicky nebo jiným způsobem seznam příjemců podpory, názvy provedených operací a částku z veřejných finančních prostředků jim přidělenou. Cílem poskytování této informace veřejnosti je zvýšit transparentnost činnosti Společenství v oblasti rozvoje venkova, zvýšit úroveň správného finančního řízení veřejných prostředků a především posílit kontrolu nad přidělenými veřejnými finančními prostředky, a konečně zabránit narušení konkurenčního prostředí mezi příjemci podpory na rozvoj venkova. Tyto prvořadé cíle odůvodňují poskytování příslušných informací veřejnosti, přičemž je třeba vzít ohled na princip proporcionality a požadavek ochrany osobních dat, jelikož nelze překročit rámec toho, co je nezbytné v demokratické společnosti pro zabránění podvodům.

(43)

Pokud jde o monitorování, měly by být určeny podrobnosti výroční zprávy o pokroku uvedené v článku 82 nařízení (ES) č. 1698/2005 a rovněž podrobnosti společných ukazatelů, jež tvoří součást Společného rámce pro monitorování a hodnocení podle článku 80 uvedeného nařízení.

(44)

K zajištění bezpečné elektronické výměny údajů mezi Komisí a členskými státy by měl být vytvořen informační systém. Měl by být vymezen obsah a fungování systému a přístupová práva k systému.

(45)

Nová prováděcí pravidla by měla nahradit pravidla stanovená pro provádění nařízení (ES) č. 1257/1999. Proto by mělo být od 1. ledna 2007 zrušeno nařízení (ES) č. 817/2004.

(46)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Oblast působnosti

Článek 1

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud jde o zásady a obecná pravidla pro podporu rozvoje venkova, zvláštní a společná ustanovení pro opatření pro rozvoj venkova, předpisy o způsobilosti a správní předpisy, kromě ustanovení o kontrolách.

KAPITOLA II

Obecná pravidla

Oddíl 1

Doplňkovost, soudržnost a soulad

Článek 2

1.   Soudržnost uvedená v článku 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 je zajištěna:

a)

mezi opatřeními na podporu rozvoje venkova na straně jedné a opatřeními prováděnými podle jiných nástrojů podpory Společenství, a zejména opatřeními prováděnými podle přímých a jiných systémů podpory společné zemědělské politiky a opatření týkající se zdraví zvířat a rostlin na straně druhé;

b)

mezi různými opatřeními na podporu rozvoje venkova.

2.   V případech kdy lze podle nařízení (ES) č. 1698/2005 výjimečně udělit podporu v souladu s čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení, pro opatření spadající do působnosti režimů podpory uvedených v příloze I tohoto nařízení, členské státy zajistí, že příjemce může získat podporu pro danou operaci pouze podle jednoho režimu.

Za tímto účelem členské státy, když zahrnují do svých programů pro rozvoj venkova takové výjimky, popíší ve svých programech kritéria a správní předpisy, které budou používat na dotčené režimy podpory.

3.   Pokud organizace společného trhu, včetně režimů přímé podpory, financovaná Evropským zemědělským a záručním fondem uvalí omezení na produkci nebo na podporu Společenství na úrovni jednotlivých zemědělců, hospodářství nebo zpracovatelských podniků, nelze podle nařízení (ES) č. 1698/2005 podporovat žádné investice, které by zvýšily produkci nad tato omezení.

Oddíl 2

Strategie a programování

Článek 3

1.   Národní strategické plány mohou být aktualizovány v programovém období. Pro takové aktualizace se vezme v úvahu jeden nebo oba následující prvky:

a)

aktualizace ovlivňuje jeden nebo více prvků uvedených v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 a nebo jeden nebo více strategických směrů Společenství uvedených v článku 9 uvedeného nařízení;

b)

aktualizace zahrnuje změny jednoho nebo více programů pro rozvoj venkova, uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Ustanovení čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 se použijí obdobně na aktualizace národních strategických plánů.

3.   Aby se zajistil dostatečný čas na přizpůsobení programů pro rozvoj venkova, předloží členské státy Komisi poslední aktualizaci národního strategického plánu nejpozději 30. června 2013.

4.   Národní strategické plány jsou potvrzeny nebo aktualizovány po schválení programů pro rozvoj venkova zvláště ve světle stanovování cílů plynoucích z hodnocení ex ante těchto programů.

Článek 4

1.   Komise schválí programy pro rozvoj venkova předložené členskými státy do šesti měsíců ode dne, kdy tyto programy obdrží. V případě, že jsou programy pro rozvoj venkova předloženy před vstupem tohoto nařízení v platnost, začne šestiměsíční lhůta běžet ode dne jeho vstupu v platnost.

V případech použití druhého pododstavce čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 začne šestiměsíční lhůta stanovená v prvním pododstavci tohoto odstavce dnem, kdy jsou zrevidované navrhované programy v souladu s prvním pododstavcem čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Data pro určení období stanovených v odstavci 1 tohoto článku se případně stanoví v souladu s čl. 63 odst. 6 a 8.

Článek 5

1.   Obsah programů pro rozvoj venkova uvedených v článku 16 nařízení (ES) č. 1698/2005 je vytvořen v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Hodnocení ex ante uvedené v článku 85 nařízení (ES) č. 1698/2005 se přikládá ke každému programu pro rozvoj venkova.

2.   Celostátní rámce uvedené v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 obsahují informace společné pro několik opatření. Pro tato opatření mohou regionální programy pro rozvoj venkova obsahovat jen dodatečné informace za předpokladu, že informace obsažené společně v celostátním rámci a regionálních programech jsou v souladu s požadavky přílohy II tohoto nařízení.

3.   Členské státy předloží Komisi elektronickou verzi svých programů pro rozvoj venkova a případně celostátní rámce, aktualizované po každé změně, včetně standardních tabulek stanovených v příloze II tohoto nařízení odpovídajících informacím požadovaným v souladu s čl. 16 písm. d), e) a f) nařízení (ES) č. 1698/2005. Členské státy předají Komisi požadavky na změny programů a případně na změny celostátních rámců elektronicky v souladu s článkem 63 tohoto nařízení.

Oddíl 3

Změny v programech pro rozvoj venkova

Článek 6

1.   Změny v programech pro rozvoj venkova spadají do následujících kategorií:

a)

přezkumy podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005;

b)

přezkumy plynoucí z koordinačních postupů pro čerpání finančních prostředků podle čl. 77 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005;

c)

další změny nespadající do písmen a) a b) tohoto odstavce.

2.   Změny v programech podle odst. 1 písm. a) a b) mohou být navrhovány až od druhého roku provádění programu.

3.   Návrhy na změny v programech pro rozvoj venkova musí být řádně podloženy, a musí uvádět zejména tyto informace:

a)

důvody a jakékoli prováděcí problémy odůvodňující změnu;

b)

očekávané účinky změny;

c)

vztah mezi změnou a celostátním strategickým plánem.

Článek 7

1.   Na žádost členského státu přijme Komise ve věci přezkumů programů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení rozhodnutí podle čl. 19 odst. 2 první věty nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud:

a)

přezkum jde nad práh pružnosti mezi osami uvedenými v čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení;

b)

přezkum mění sazby spolufinancování Společenství uvedené v článku 70 nařízení (ES) č. 1698/2005 schválené v programu pro rozvoj venkova;

c)

přezkum mění celkový příspěvek Společenství pro celé programové období a nebo jeho roční rozdělení, aniž by se měnily příspěvky za minulé roky;

d)

přezkum zavádí změny související s výjimkami podle čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Toto rozhodnutí je přijato do šesti měsíců ode dne, kdy Komise obdrží žádost členského státu.

2.   Kromě případů nouzových opatření v důsledku přírodních katastrof nejsou žádosti o přezkumy programů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) předkládány více než jednou ročně pro jeden program.

Žádosti o přezkumy podle odst. 1 písm. c) členské státy předloží nejpozději do 30. září každého roku.

Poslední žádosti o přezkumy uvedené v odstavci 1 členské státy předloží Komisi nejpozději do 30. června 2013.

Článek 8

1.   Členské státy s regionalizovaným programováním mohou předložit přezkumy programů podle čl. 6 odst. 1 písm. b), aby převedly příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) mezi regionálními programy pro konkrétní roky, pokud:

a)

se celkový příspěvek z EZFRV na program za celé programové období nezmění;

b)

se celkový příděl z EZFRV pro dotčený členský stát nezmění;

c)

se roční rozdělení programu pro roky předcházející roku revize nezmění;

d)

je dodržen roční příděl z EZFRV dotčenému členskému státu;

e)

případně není snížen rozpočet pro dosažení konvergenčního cíle uvedeného v národním strategickém plánu v souladu s čl. 11 odst. 3 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Finanční tabulky dotčených programů se upraví tak, aby odrážely převody uvedené v odstavci 1.

Zrevidované finanční tabulky se předloží Komisi nejpozději do 30. září kalendářního roku, v němž se provedla změna. Rok 2012 je posledním rokem, kdy lze tyto přezkumy předložit.

Komise přijme rozhodnutí schvalující nové finanční tabulky během tří měsíců ode dne kdy obdržela žádost členského státu. Postup uvedený v čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 se nepoužije.

3.   Žádosti o přezkum programů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) se nezasílají více než jednou za kalendářní rok.

Článek 9

1.   Změny v programech provedené členskými státy podle čl. 6 odst. 1 písm. c) mohou zahrnovat změny rozdělení financí podle opatření v rámci osy, stejně jako nefinanční změny týkající se zavedení nových opatření, stažení stávajících opatření nebo informace o stávajících opatřeních v programu a jejich popis.

2.   Členské státy jsou rovněž oprávněny činit změny uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) převodem v rámci jednoho kalendářního roku z kterékoli osy a do kterékoli osy až 1 % celkového příspěvku z EZFRV na program po celé programové období.

3.   Změny programů uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být učiněny nejpozději do 31. prosince 2015 za předpokladu, že členské státy tyto změny ohlásí nejpozději do 31. srpna 2015.

4.   Kromě případů nouzových opatření v důsledku přírodních katastrof se změny uvedené v odstavcích 1 a 2 pro jeden program oznamují nejvýše třikrát za kalendářní rok za předpokladu, že je v kalendářním roce, v němž jsou učiněna tři oznámení, dodržen 1 % strop uvedený v odstavci 2.

5.   Změny uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku jsou slučitelné se sazbami stanovenými v článku 17 nařízení (ES) č. 1698/2005.

6.   Změny uvedené v odstavcích 1 a 2 se oznamují Komisi. Komise je posoudí z hlediska:

a)

souladu s nařízením (ES) č. 1698/2005;

b)

soudržnosti s příslušným národním strategickým plánem;

c)

souladu s tímto nařízením.

Komise informuje členské státy o výsledcích tohoto posouzení do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržela žádost o změnu programu. Pokud změny nejsou v souladu s jedním nebo více hodnocenými parametry uvedenými v prvním pododstavci, je čtyřměsíční lhůta pozastavena, dokud Komise neobdrží změny programu, které jsou v souladu s parametry.

Pokud Komise neinformuje členský stát ve čtyřměsíční lhůtě uvedené v druhém pododstavci, považují se změny za schválené a vstoupí v platnost v okamžiku, kdy vyprší čtyřměsíční lhůta.

Článek 10

1.   Pro účely druhého pododstavce čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 nesou členské státy odpovědnost za výdaje ode dne, kdy jejich žádost o přezkum programu nebo jeho změny podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení obdrží Komise, do přijetí rozhodnutí Komise podle článků 7 a 8 tohoto nařízení nebo do dokončení posouzení souladu změn podle článku 9 tohoto nařízení.

2.   V případech nouzových opatření v důsledku přírodních katastrof může způsobilost výdajů souvisejících se změnami programu podle čl. 6 odst. 1 začít ode dne dřívějšího, než je den uvedený v druhém pododstavci čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 11

Změny celostátních rámců podle čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 spadají do působnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Ustanovení čl. 9 odst. 3 a 6 tohoto nařízení se použijí na takové změny obdobně.

Článek 12

Pokud jsou právní předpisy Společenství přijaty nebo pozměněny, změní se programy pro rozvoj venkova v souladu s čl. 6 odst. 1 podle těchto nových nebo pozměňujících předpisů. Takové změny se nezapočítávají do ročního počtu změn podle čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 4. Ustanovení čl. 6 odst. 2 se na tyto změny nepoužije.

KAPITOLA III

Opatření k rozvoji venkova

Oddíl 1

Opatření k rozvoji venkova po jednotlivých osách

Pododdíl 1

Osa 1

Článek 13

1.   Podmínky pro zahájení činnosti mladých zemědělců podle čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou splněny v okamžiku, kdy je předložena žádost o podporu.

Ode dne, kdy je přijato individuální rozhodnutí o poskytnutí podpory, lze poskytnout lhůtu nepřekračující 36 měsíců ke splnění podmínek souvisejících s profesními dovednostmi a schopnostmi podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud mladý zemědělec potřebuje období na přizpůsobení, v němž zahájí činnost nebo restrukturalizuje hospodářství, za předpokladu, že podnikatelský plán podle písmena c) uvedeného odstavce stanoví takovou potřebu.

2.   Podnikatelský plán podle čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 popisuje přinejmenším:

a)

počáteční situaci zemědělského hospodářství a specifické milníky a cíle pro rozvoj činností nového hospodářství;

b)

podrobnosti o investicích, vzdělání, poradenství nebo jakékoli další činnosti vyžadované pro rozvoj činností zemědělského hospodářství.

3.   Soulad s podnikatelským plánem posuzuje příslušný orgán nejpozději pět let od individuálního rozhodnutí o poskytnutí podpory. Členské státy berou v úvahu okolnosti, v nichž je podnikatelský plán prováděn, a určí podmínky pro navrácení již získané podpory, pokud mladý zemědělec nedosáhne v době posouzení souladu s ustanoveními podnikatelského plánu.

4.   Individuální rozhodnutí o poskytnutí podpory pro zahájení činnosti mladých zemědělců bude přijato nejpozději osmnáct měsíců od zahájení činnosti, jak je určeno platnými ustanoveními členských států. V případě podpory poskytované ve formě jednorázové prémie, stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005 a pro účely odstavce 3 tohoto článku, mohou členské státy rozdělit své platby do pěti splátek.

5.   Členské státy mohou rozhodnout, že pokud podnikatelský plán odkazuje na použití dalších opatření k rozvoji venkova uvedených v nařízení (ES) č. 1698/2005, schválení žádosti mladého zemědělce příslušným orgánem poskytuje přístup také k těmto dalším opatřením. V takovém případě musí být informace, které žadatel předloží, dostatečně podrobné, aby podpořily žádost o podporu podle těchto dalších opatření.

6.   V situaci, kdy mladý zemědělec není ustanoven jediným vedoucím zemědělského hospodářství, lze uplatnit zvláštní podmínky. Tyto podmínky musí být shodné s podmínkami požadovanými pro mladého zemědělce začínajícího činnost jako jediný vedoucí hospodářství.

Článek 14

1.   Pokud je zemědělský podnik převeden několika převodci, celková podpora pro předčasný odchod do důchodu podle článku 23 nařízení (ES) č. 1698/2005 je omezena na částku poskytovanou jednomu převodci.

2.   Neobchodní zemědělská činnost prováděná převodcem není způsobilá pro podporu v rámci společné zemědělské politiky.

3.   Zemědělec v nájmu může převést uvolněnou půdu majiteli za předpokladu, že nájem je ukončen a požadavky vztahující se na nabyvatele uvedené v čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou splněny.

4.   Členské státy mohou stanovit, že uvolněná půda je převzata orgánem, který na sebe vezme zodpovědnost převést ji později na nabyvatele, kteří splní podmínky uvedené v čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 15

1.   Poradenské služby, pro něž lze udělit podporu podle článku 24 nařízení (ES) č. 1698/2005, jsou v souladu s kapitolou 3 hlavy II nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (6) a jeho prováděcími předpisy.

2.   Orgány a subjekty vybrané, aby poskytovaly poradenské služby zemědělcům, mají vhodné zdroje ve formě kvalifikovaného personálu, správních a technických zařízení a poradenských zkušeností a spolehlivosti za dodržení požadavků, podmínek a norem uvedených v čl. 24 odst. 1 druhém pododstavci písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 16

V programech pro rozvoj venkova je vytvořena postupně se snižující míra podpory pro zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb podle článku 25 nařízení (ES) č. 1698/2005, která zajistí snižování podpory ve stejných částkách od prvního roku podpory takovým způsobem, že nejpozději v šestém roce od vytvoření těchto služeb bude podpora zcela vyčerpána.

Článek 17

1.   V případě podpory investic na modernizaci zemědělských hospodářství tak, aby splňovala nově přijaté normy Společenství stanovené v druhém pododstavci čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005, musí být příslušné normy splněny do uplynutí doby odkladu stanovené v uvedeném pododstavci.

2.   Pokud provádí investice mladí zemědělci získávající podporu uvedenou v článku 22 nařízení (ES) č. 1698/2005, aby splnili stávající normy Společenství, musí být příslušné normy splněny do uplynutí doby odkladu stanovené ve třetím pododstavci čl. 26 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 18

1.   Pro účely čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 se lesní hospodářské plány vhodné podle velikosti a použití zalesněné oblasti zakládají na příslušných vnitrostátních právních předpisech stejně jako na stávajících plánech na využití půdy a náležitě pokrývají lesní zdroje.

2.   Operace za zvýšení hospodářské hodnoty lesů, uvedené v článku 27 nařízení (ES) č. 1698/2005, se týkají investic na úrovni lesních podniků a mohou zahrnovat investice do zařízení pro sklizeň.

Činnosti související s regenerací po konečném vykácení jsou z podpory vyloučeny.

3.   Lesy uvedené v čl. 30 odst. 4 tohoto nařízení jsou vyňaty z oblasti působnosti první věty čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 19

1.   V případě podpory investic za účelem zvýšení hodnoty zemědělských a lesnických produktů tak, aby splňovaly nově přijaté normy Společenství stanovené v čl. 28 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005, musí být příslušné normy splněny do uplynutí doby odkladu stanovené v uvedeném pododstavci.

2.   V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických produktů jsou investice související s použitím dřeva jako suroviny omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním.

Článek 20

Náklady na spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví podle čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 se týkají přípravných operací, jako např. navrhování, produktu, procesu nebo technologického rozvoje a zkoušek a hmotných a nebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, procesů a technologií pro obchodní účely.

Článek 21

1.   Úroveň podpory pro splnění norem založených na právních předpisech Společenství podle článku 31 nařízení (ES) č. 1698/2005 upraví členské státy po jednotlivých normách s ohledem na úroveň závazků plynoucích z použití normy. Platby jsou rozloženy do období maximálně pěti let uvedeného v odstavci 2 uvedeného článku.

2.   Náklady související s investicemi se neberou při určování úrovně roční podpory pro splnění norem založených na právních předpisech Společenství podle článku 31 nařízení (ES) č. 1698/2005 v úvahu.

Článek 22

1.   Programy jakosti Společenství uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou ty, jež jsou vytvořeny podle těchto nařízení a ustanovení:

a)

nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (7);

b)

nařízení Rady (ES) č. 509/2006 (8);

c)

nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (9);

d)

hlava VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (10).

2.   Aby byly způsobilé pro podporu, musí programy jakosti potravin uznávané členskými státy podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005 splňovat tato kritéria:

a)

zvláštnost konečného produktu podle těchto programů se odvozuje z podrobných závazků pro zemědělské metody, které zaručují:

zvláštní vlastnosti včetně výrobního procesu, nebo

kvalitu konečného produktu, která významně překračuje normy pro obchodní komodity týkající se veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo ochrany životního prostředí;

b)

programy zahrnují závazné specifikace produktu a soulad s těmito specifikacemi ověří nezávislý kontrolní orgán;

c)

program je otevřený všem producentům;

d)

programy jsou transparentní a zajistí úplné zpětné vysledování produktů;

e)

programy odpovídají současným a předvídatelným příležitostem na trhu.

3.   Podporu lze zajistit zemědělcům, kteří se účastní programu jakosti potravin pouze v případě, že kvalita produktu nebo potraviny byla úředně uznána podle nařízení a ustanovení uvedených v odstavci 1, nebo v programu jakosti potravin uznaném členským státem podle odstavce 2.

Pokud jde o programy jakosti potravin uvedené v odst. 1 písm. b) a c), lze udělit podporu pouze pokud se týče produktů evidovaných v rejstříku Společenství.

4.   Pokud je podpora pro účast v programu jakosti potravin podle nařízení (EHS) č. 2092/91 pro specifický produkt začleněna do programu pro rozvoj venkova, fixní náklady plynoucí z účasti v programu jakosti se neberou v úvahu při výpočtu výše podpory pro stejný produkt v rámci agroenvironmentálního opatření na podporu ekologického zemědělství.

5.   Pro účely čl. 32 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 se „fixními náklady“ rozumí náklady vzniklé vstupem a ročními příspěvky na účast v podporovaném programu jakosti potravin, včetně, pokud je to nezbytné, výdajů na kontroly požadované pro ověření souladu se specifikacemi programu.

Článek 23

1.   Pro účely čl. 20 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 se „seskupením producentů“ rozumí organizace jakékoli právní formy, která seskupuje provozovatele aktivně se účastnící programu jakosti potravin podle článku 32 uvedeného nařízení pro specifický zemědělský produkt nebo potravinu. Profesní a nebo meziprofesní organizace zastupující jedno nebo více odvětví nemohou být hodnoceny jako „seskupení producentů“.

2.   Informační a propagační činnosti způsobilé pro podporu podle článku 33 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou činnostmi určenými k tomu, aby spotřebitele přiměly koupit produkty nebo potraviny spadající do programu jakosti potravin zapojených do programů pro rozvoj venkova podle článku 32 uvedeného nařízení.

Tyto činnosti přitáhnou pozornost ke specifickým rysům nebo výhodám dotčených produktů, zejména k jakosti, specifickým metodám produkce, vysokým standardům dobrých životních podmínek zvířat a respektování životního prostředí souvisejících s dotčeným programem jakosti, a mohou zahrnovat šíření vědeckých a technických znalostí o těchto produktech. Tyto činnosti zahrnují zejména organizaci veletrhů a výstav a účast na nich, další podobné vztahy s veřejností a reklamu prostřednictvím různých komunikačních kanálů nebo na místech prodeje.

3.   Pro podporu podle čl. 20 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou způsobilé pouze informační, propagační a reklamní činnosti na vnitřním trhu.

Takové činnosti nepodněcují spotřebitele ke koupi produktu kvůli jeho konkrétnímu původu, kromě produktů v rámci programu jakosti zavedeného nařízením (ES) č. 510/2006 a produktů podle nařízení (ES) č. 1493/1999. Původ produktu však může být vyznačen za předpokladu, že zmínka o původu je ve vztahu k hlavnímu sdělení podřadná.

Činnosti zahrnující propagaci obchodních značek nejsou způsobilé pro podporu.

4.   Pokud se činnosti podle odstavce 2 týkají produktu zahrnutého do programu jakosti potravin podle čl. 22 odst. 1 písm. a), b) nebo c), uvede se na informačních, propagačních a nebo reklamních materiálech logo Společenství stanovené pro tyto programy.

5.   Informační a propagační činnosti podporované podle nařízení (ES) č. 2826/2000 nemají nárok na podporu podle čl. 20 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1698/2005.

6.   Členské státy zajistí, aby všechny předlohy informačních, propagačních a reklamních materiálů navržených v souvislosti s podporovanou činností byly v souladu s právními předpisy Společenství. Za tímto účelem předloží příjemci podpory tyto navrhované materiály příslušnému orgánu členského státu.

Článek 24

1.   Podnikatelský plán podle článku 34 nařízení (ES) č. 1698/2005:

a)

poskytne důkaz, že zemědělský podnik se může stát hospodářsky životaschopným, případně včetně doplňkovosti dalších zdrojů příjmů zemědělského hospodářství;

b)

obsahuje podrobnosti o požadovaných investicích;

c)

popisuje specifické milníky a cíle.

2.   Pokud podnikatelský plán uvedený v článku 34 nařízení (ES) č. 1698/2005 obsahuje odkaz na jiná opatření k rozvoji venkova, musí být taková opatření uvedena dostatečně podrobně, aby podpořila žádosti o pomoc podle těchto dalších opatření.

3.   Pro účely čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 neposkytnou členské státy, za přihlédnutí k podmínkám, v nichž je podnikatelský plán prováděn, žádnou další platbu podpory, pokud částečně soběstačný zemědělec nesplňuje ustanovení podnikatelského plánu v době posouzení.

Článek 25

1.   V případě Malty, aby se stanovila minimální podpora pro produkční odvětví s mimořádně nízkým celkovým výnosem, v souladu s přílohou nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou pouze seskupení producentů skládající se z minimálního procenta producentů v dotčeném odvětví a představující minimální procento produkce v daném odvětví způsobilá pro tuto minimální podporu.

Minimální procento producentů a produkce stejně jako dotčená odvětví budou určena v maltském programu pro rozvoj venkova.

2.   Minimální výše podpory pro seskupení producentů na Maltě vypočítaná na základě nákladů nezbytných na vytvoření malého seskupení producentů je uvedena v příloze III.

Pododdíl 2

Osa 2

Článek 26

Příjemci podpory podle článku 38 nařízení (ES) č. 1698/2005 nejsou způsobilí pro podporu podle článku 31 uvedeného nařízení, pokud jde o provádění směrnic Rady 79/409/EHS (11) a 92/43/EHS (12).

Článek 27

1.   Pro účely čl. 39 odst. 1 až 4 a článku 40 nařízení (ES) č. 1698/2005 se použijí odstavce 2 až 13 tohoto článku.

2.   Každý závazek rozšířit nebo jinak provozovat chov hospodářských zvířat musí splňovat alespoň tyto podmínky:

a)

je zachováno obhospodařování pastvin;

b)

je zachována celková plocha pastvin, a tím je zabráněno jak nadměrnému spásání, tak i nevyužívání pastvin;

c)

je určen stav hustoty hospodářských zvířat se zřetelem k celkovému počtu pásajících se hospodářských zvířat chovaných v zemědělském podniku, nebo, v případě závazku omezovat vylouhování živin, se zřetelem k celkovému počtu zvířat chovaných v daném zemědělském podniku, na která se vztahuje dotyčný závazek.

3.   Závazky na omezení používání hnojiv, přípravků na ochranu rostlin nebo jiných prostředků mohou být přijaty pouze tehdy, pokud mohou být tato omezení posouzena takovým způsobem, který zaručuje soulad s těmito závazky.

4.   Podpora se může vztahovat k těmto závazkům:

a)

chov hospodářských zvířat místních původních plemen ohrožených upuštěním od jejich využívání;

b)

zachování genetických zdrojů rostlin přirozeně přizpůsobených místním a regionálním podmínkám a ohrožených genetickým narušením.

Druhy hospodářských zvířat způsobilých pro podporu a kritéria pro stanovení prahové úrovně ohrožení hospodářského využívání místních plemen jsou vymezeny v příloze IV.

5.   Agroenvironmentální podpora a/nebo podpora dobrých životních podmínek zvířat pro stejnou produkci není vyloučena environmentálními opatřeními prováděnými v rámci organizací společného trhu nebo režimů přímé podpory uvedených v příloze I, opatřeními pro zdraví zvířat a rostlin nebo opatřeními k rozvoji venkova kromě opatření v rámci zemědělského životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, za předpokladu, že tato podpora je doplňující a slučitelná s dotyčnými opatřeními.

Lze kombinovat různé závazky v oblasti zemědělského životního prostředí a/nebo dobrých životních podmínek zvířat za předpokladu, že se doplňují a jsou vzájemně slučitelné.

V případě kombinování opatření a závazků uvedených v prvním a druhém pododstavci zohlední výše podpory ušlý příjem a zvláštní dodatečné náklady vyplývající z kombinování.

6.   Agroenvironmentální opatření pro půdu vyňatou z produkce podle článku 54 nebo 107 nařízení (ES) č. 1782/2003 má nárok na podporu pouze za předpokladu, že agroenvironmentální závazky přesahují hlavní požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení.

V případě podpory pro horské oblasti, oblasti jinak znevýhodněné, zemědělské oblasti Natury 2000 a zemědělské oblasti zahrnuté v plánech povodí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (13) vezmou případně agroenvironmentální závazky v úvahu podmínky stanovené pro podporu v dotčených oblastech.

7.   Každý závazek v oblasti dobrých životních podmínek zvířat uvedený v článku 40 nařízení (ES) č. 1698/2005 poskytne aktualizované normy v nejméně jedné z těchto oblastí:

a)

voda a krmivo bližší jejich přirozeným potřebám;

b)

podmínky ustájení, jako např. přidělený prostor, stelivo, přirozené světlo;

c)

přístup do venkovních prostor;

d)

nepřítomnost soustavného mrzačení, izolace nebo stálého uvazování;

e)

prevence patologií vymezená především zemědělskými postupy a/nebo podmínkami chovu.

8.   Referenční úrovní pro výpočet ušlého příjmu a dodatečných nákladů vyplývajících z daných závazků jsou příslušné normy a požadavky uvedené v čl. 39 odst. 3 a čl. 40 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005.

9.   Pokud jsou obvykle závazky vyjádřeny v jiných jednotkách než v těch, jež jsou uvedeny v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005, mohou členské státy vypočítat platby na základě těchto jiných jednotek. V těchto případech členské státy zajistí, aby byly splněny v příloze uvedené maximální roční částky způsobilé pro podporu Společenství. Za tímto účelem mohou členské státy:

a)

stanovit mezní hodnotu počtu jednotek na hektar zemědělského podniku, na niž se použije agroenvironmentální závazek, nebo

b)

určit celkovou maximální částku pro každý zúčastněný zemědělský podnik a zajistit, že platby pro každý zemědělský podnik jsou slučitelné s touto mezní hodnotou.

10.   Členské státy určí potřebu poskytnout náhradu pro transakční náklady uvedené v čl. 39 odst. 4 a čl. 40 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 na základě objektivních kritérií.

Pro účely čl. 39 odst. 4 a čl. 40 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 se „transakčními náklady“ rozumí náklady na umožnění transakce, nikoliv náklady přímo připisovatelné prováděcím nákladům závazku, k němuž se vztahují.

Prvky transakčních nákladů se vypočítají za dobu trvání období závazku a nepřekročí 20 % ušlých příjmů a dodatečných nákladů vzhledem k danému závazku.

11.   Členské státy mohou povolit převod jednoho závazku na druhý během jeho doby působnosti za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

jakýkoli takový převod je významným přínosem pro životní prostředí nebo dobré životní podmínky zvířat nebo pro obojí;

b)

stávající závazek je podstatně posílen; a

c)

schválený program rozvoje venkova zahrnuje dotčené závazky.

Agroenvironmentální závazek může být převeden na závazek prvního zalesnění zemědělské půdy podle článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 za podmínek stanovených v písmenech a) a b) prvního pododstavce tohoto odstavce. Agroenvironmentální závazek zanikne, aniž by byla požadována náhrada.

12.   Členské státy mohou umožnit, aby agroenvironmentální závazky nebo závazky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat byly v období jejich použitelnosti přizpůsobovány, za předpokladu, že program pro rozvoj venkova obsahuje prostor pro takové přizpůsobení a že toto přizpůsobení je řádně odůvodněno s ohledem na cíle závazku.

Toto přizpůsobení může mít také formu prodloužení trvání závazku.

13.   Převodní poměry zvířat na živočišnou jednotku jsou uvedeny v příloze V. Členské státy mohou odlišit tyto poměry v rámci limitů uvedených pro příslušné kategorie v uvedené příloze podle objektivních kritérií.

Článek 28

1.   Podpora podle čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 se může vztahovat na operace prováděné jinými příjemci podpory než těmi, kteří jsou uvedeni v čl. 39 odst. 2 uvedeného nařízení.

2.   Činnosti přijímající agroenvironmentální závazky uvedené v čl. 27 odst. 4 tohoto nařízení nejsou způsobilé pro podporu podle čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Podle čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 není pro činnosti způsobilé podle rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace udělena žádná podpora.

3.   Operace na záchranu genetických zdrojů v zemědělství způsobilé pro podporu podle čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 obsahují:

a)

cílené akce: činnosti propagující zachování ex situ a in situ, charakterizaci, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství, včetně inventářů genetických zdrojů v současnosti zachovaných in situ, včetně zachování in situ v hospodářství, a sbírek ex situ (genové banky) a databází;

b)

dohodnuté akce: akce propagující výměnu informací o zachování, charakterizaci, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství Společenství mezi příslušnými orgány členských států;

c)

doprovodné akce: informační, distribuční a poradenské akce zahrnující nevládní organizace a jiné příslušné zainteresované strany, vzdělávací kurzy a přípravu technických zpráv.

4.   Pro účely tohoto článku se použijí tyto definice:

a)

„zachováním in situ“ rozumí zachování genetického materiálu v ekosystémech a přirozených stanovištích a uchování a obnova životaschopných populací volně žijících druhů nebo plemen v jejich přirozeném prostředí a v případě domácích živočišných plemen nebo vyšlechtěných rostlinných druhů v zemědělsky využívaném prostředí, kde se vyvinuly jejich charakteristické vlastnosti;

b)

„zachováním in situ v hospodářství“ rozumí zachování a rozvoj na úrovni hospodářství;

c)

„zachováním ex situ“ rozumí zachování genetického materiálu pro zemědělství mimo jeho přírodní stanoviště;

d)

„sbírkou ex situ“ rozumí sbírka genetického materiálu pro zemědělství uchovávaného mimo jeho přírodní stanoviště.

Článek 29

Pro účely článků 41 a 49 nařízení (ES) č. 1698/2005 se „neproduktivními investicemi“ rozumí takové investice, které nevedou k podstatnému zvýšení hodnoty nebo ziskovosti zemědělského nebo lesnického podniku.

Článek 30

1.   Pro účely čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 se použijí definice v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, výjimky je třeba řádně odůvodnit v programech pro rozvoj venkova.

2.   „Lesem“ se rozumí půda o rozloze nejméně 0,5 hektaru se stromy vyššími než 5 metrů a porostem koruny tvořící nejméně 10 procent, nebo stromy schopné dosáhnout těchto limitů in situ. Nezahrnuje půdu, u níž převažuje zemědělské nebo městské použití.

Opětovně zalesňované oblasti, které dosud nedosáhly, ale očekává se, že dosáhnou porostu koruny 10 procent a výšky stromu nejméně 5 metrů, jsou zahrnuty jako dočasně nezásobní oblasti z důvodů lidského zásahu nebo přirozených příčin, u nichž se očekává regenerace.

Lesy zahrnují oblasti s bambusem a palmami, pokud jsou splněna kritéria výšky a porostu koruny.

Lesy zahrnují lesní cesty, protipožární průseky a jiné malé otevřené oblasti; lesy v národních parcích, přírodních rezervacích a jiných chráněných oblastech, jako jsou oblasti zvláštního vědeckého, historického, kulturního nebo duchovního zájmu.

Lesy zahrnují větrolamy, ochranné pásy a řady stromů s plochou větší než 0,5 hektaru a šířkou větší než 20 metrů.

Lesy zahrnují plantáže prvotně pro ochranné lesnické účely, jako např. gumovníkové plantáže a stanoviště korkových dubů. Stanoviště stromů v systémech zemědělské produkce, jako např. na ovocných plantážích, a zemědělsko-lesnické systémy jsou z definice „lesů“ vyloučeny. Stromy v městských parcích a zahradách jsou z této definice rovněž vyloučeny.

3.   „Zalesněnými oblastmi“ se rozumí půda nehodnocená jako „les“ s rozlohou více než 0,5 hektaru; se stromy vyššími než 5 metrů a porostem koruny 5 až 10 procent, nebo se stromy, které jsou schopné dosáhnout těchto limitů in situ; nebo s kombinovaným porostem zákrsků, keřů a stromů nad 10 procent. Termín nezahrnuje půdu, u níž převažuje zemědělské nebo městské použití.

4.   Z oblasti působnosti první věty čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou vyňaty tyto lesy a zalesněné oblasti:

a)

lesy a jiné zalesněné plochy, které jsou ve vlastnictví státu, regionu nebo veřejného podniku;

b)

lesy a jiné zalesněné plochy náležející Koruně;

c)

lesy ve vlastnictví právnických osob, jejichž kapitál drží nejméně z 50 % jeden ze subjektů uvedených v písmenech a) a b).

Článek 31

1.   Zemědělská půda způsobilá pro podporu na zalesňování podle článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 je vymezena členským státem a zahrnuje půdu, kde je zemědělská činnost prováděna pravidelně.

První zalesnění v oblasti Natury 2000 určené podle směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS bude v souladu s cíli hospodaření dotčené oblasti.

2.   Pro účely čl. 43 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 „náklady na založení“ zahrnují náklady na výsadbový materiál, náklady na výsadbu a náklady přímo spojené s výsadbou a pro ni nezbytné.

3.   Pro účely čl. 43 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 se „zemědělci“ rozumí osoby, které podstatnou část své pracovní doby věnují zemědělským činnostem a odvozují od nich významnou část svých příjmů podle kritérií, která určí členské státy.

4.   Pro účely čl. 43 odst. 3 a čl. 44 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 se „rychle rostoucími druhy s krátkou obmýtní dobou“ rozumí druhy, jejichž obmýtní doba, tj. období mezi dvěma mýtními těžbami na stejném místě, je kratší než 15 let.

Článek 32

Pro účely článku 44 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy s ohledem na místní podmínky, druhy v lesnickém zájmu a potřebu zajistit pokračování zemědělského využívání půdy určí maximální počet stromů vysazených na hektar.

Článek 33

1.   Pokud podpora podle článku 48 nařízení (ES) č. 1698/2005 pokrývá vytvoření protipožárních lesních průseků, mohou způsobilé náklady zahrnovat, nad rámec nákladů na založení, následné náklady na údržbu dotčené oblasti.

Podpora na údržbu protipožárních lesních průseků prostřednictvím zemědělských činností není udělena oblastem, které využívají agroenvironmentální podporu.

2.   Preventivní protipožární akce podle článku 48 nařízení (ES) č. 1698/2005 se mohou vztahovat na:

a)

vytvoření ochranné infrastruktury, jako např. lesních stezek a cest, míst pro dodávku vody, protipožárních průseků, vykácených a vymýcených oblastí, zahájení operací na údržbu protipožárních průseků a vykácených a vymýcených oblastí;

b)

preventivní lesnické praxe jako kontrola vegetace, jednocení, diverzifikace struktury vegetace;

c)

vytvoření nebo zlepšení stálého zařízení pro požární monitorování lesů a komunikačního vybavení.

Článek 34

1.   Zemědělské oblasti podle čl. 50 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005, které jsou zahrnuty do plánů povodí v souladu se směrnicí 2000/60/ES, jsou způsobilé pro platby podle článku 38 nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud je v těchto oblastech vytvořen a prováděn příslušný plán povodí.

2.   Oblasti vhodné pro zalesnění z hlediska životního prostředí podle čl. 50 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005 mohou zahrnovat prevenci eroze a/nebo přeměny v poušť, zvýšení biologické rozmanitosti, ochranu vodních zdrojů, prevenci záplav a zmírnění klimatických změn, za předpokladu, že prevence záplav a zmírnění klimatických změn nenaruší biologickou rozmanitost nebo nezpůsobí jiné ekologické škody.

Pododdíl 3

Osa 3

Článek 35

Pro účely článku 53 nařízení (ES) č. 1698/2005 se „členem zemědělského hospodářství“ rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo skupina fyzických či právnických osob, bez ohledu na právní status, který skupině nebo jejím členům uděluje vnitrostátní právo, s výjimkou zemědělských pracovníků. Pokud je „člen zemědělského hospodářství“ právnická osoba nebo skupina právnických osob, musí tento člen vykonávat zemědělskou činnost v tomto zemědělském podniku v době žádosti o podporu.

Článek 36

Partnerství veřejného a soukromého sektoru podle čl. 59 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005, která obdrží podporu pro provádění místních strategií rozvoje, dodržují tyto podmínky:

a)

vytvoří oblastní strategie místního rozvoje na subregionální úrovni;

b)

budou reprezentativní pro zjištěné veřejnoprávní a soukromoprávní aktéry geografické úrovně uvedené v písmenu a) tohoto článku;

c)

provozní náklady nepřesáhnou 15 % veřejných výdajů souvisejících se strategií místního rozvoje každého jednotlivého partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Pododdíl 4

Osa 4

Článek 37

1.   Pro provádění osy 4 uvedené v oddíle 4 kapitoly I hlavy IV nařízení (ES) č. 1698/2005 si mohou členské státy a regiony zvolit, zda se bude vztahovat buď na celé území, nebo na jeho část, tím, že příslušně přizpůsobí kritéria pro výběr místních akčních skupin a oblastí, které zastupují.

Postup pro výběr místních akčních skupin musí být otevřený dotčeným venkovským oblastem a musí zajistit soutěž mezi místními akčními skupinami předkládajícími strategie místního rozvoje.

2.   Výzvy k návrhům na výběr venkovských oblastí pro provádění strategií místního rozvoje podle čl. 62 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou organizovány nejpozději dva roky po schválení programů. Členské státy nebo regiony však mohou zorganizovat dodatečné výzvy k návrhům, zejména pokud je program Leader otevřený novým oblastem. V tom případě může být zapotřebí delší období.

3.   Počet obyvatel každé z oblastí uvedených v čl. 61 písm. a) a čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 musí být v rámci obecného pravidla vyšší než 5 000 obyvatel a nesmí překročit 150 000 obyvatel.

V řádně odůvodněných případech se však mohou limity 5 000 a 150 000 obyvatel případně snížit nebo zvýšit.

4.   Členské státy Společenství, v jeho složení ke 30. dubnu 2004, se snaží zajistit, aby byl upřednostněn výběr místních akčních skupin, které do svých strategií místního rozvoje podle čl. 62 odst. 4 nařízení 698/2005 začlenily spolupráci.

Článek 38

Provozní náklady místních akčních skupin podle čl. 63 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou způsobilé pro podporu Společenství v rámci limitu 20 % celkových veřejných výdajů na strategii místního rozvoje.

Článek 39

1.   Spolupráce podle článku 65 nařízení (ES) č. 1698/2005 zahrnuje nejméně jednu akční skupinu vybranou podle osy Leader. Je prováděna na zodpovědnost koordinační místní akční skupiny.

2.   Spolupráce je otevřená partnerství veřejného a soukromého sektoru podle čl. 59 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005 a dalším venkovským oblastem organizovaným s následujícími vlastnostmi:

a)

přítomnost místní skupiny na zeměpisném území, které je aktivní v oblasti rozvoje venkova, s kapacitou vytvořit pro toto území strategii rozvoje;

b)

organizace místní skupiny je založena na partnerství místních aktérů.

3.   Spolupráce zahrnuje provádění společné činnosti.

Pro podporu podle článku 65 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou způsobilé pouze výdaje pro společnou činnost, pro provozní a společné struktury a pro přípravnou technickou podporu.

Výdaje na propagaci mohou být způsobilé pro všechny oblasti dotčené spoluprací.

4.   Projekty spolupráce jsou vybrány příslušným orgánem členského státu, pokud nebyly takové projekty vytvořené místními akčními skupinami začleněny do jejich místní rozvojové strategie podle čl. 62 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005. V takovém případě mohou místní akční skupiny předložit projekty spolupráce příslušnému orgánu nejpozději do 31. prosince 2013.

5.   Členské státy sdělí Komisi schválené nadnárodní projekty spolupráce.

Pododdíl 5

Technická pomoc

Článek 40

V případě, že se programy pro rozvoj venkova vztahují jak na regiony způsobilé podle konvergenčního cíle, tak na regiony podle konvergenčního cíle nezpůsobilé, výše příspěvku z EZFRV pro technickou pomoc uvedenou v čl. 70 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 může být určena s ohledem na převládající typ regionů v programu a podle jejich počtu.

Článek 41

1.   Struktura potřebná pro provozování celostátní sítě pro venkov podle článku 68 nařízení (ES) č. 1698/2005 může být vytvořena buď v rámci příslušných vnitrostátních orgánů, nebo výběrem prostřednictvím výběrových řízení. Tato struktura musí být schopna vykonávat úkoly uvedené v odst. 2 písm. b) uvedeného článku.

2.   V případě že se jediný program pro rozvoj venkova vztahuje na celé území členského státu, je celostátní síť pro venkov součástí programové složky technické pomoci a rozlišuje se mezi plánovanými výdaji souvisejícími s prvky vztahujícími se k písmenům a) a b) čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005. Výdaje související s prvky vztahujícími se k písmenu a) však nepřesáhnou 25 % částky vyčleněné pro celostátní síť pro venkov.

3.   Pokud členské státy využijí příležitosti uvedené v druhém pododstavci čl. 66 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005, je zvláštní program pro vytvoření a provoz celostátní sítě pro venkov schválen v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

Článek 4, čl. 5 odst. 1 a 3 a článek 6 tohoto nařízení se obdobně použijí pro předložení, schválení a změny těchto specifických programů.

Specifický program a jeho finanční tabulka rozlišují mezi prvky, na něž se vztahují písmena a) a b) čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005. Výdaje související s prvky vztahujícími se k písmenu a) však nepřesáhnou 25 % celkové částky pro program.

4.   Celostátní sítě pro venkov budou vytvořeny nejpozději do 31. prosince 2008.

5.   Podrobná pravidla o vytvoření a organizaci celostátních sítí pro venkov jsou uvedeny v příloze II.

Oddíl 2

Společná ustanovení pro několik opatření

Článek 42

Pro účely čl. 70 odst. 7 nařízení (ES) č. 1698/2005, kdy integrované operace spadají pod více než jednu osu a/nebo opatření pro každou operaci jasně určenou jako spadající do působnosti opatření konkrétního plánu rozvoje venkova, se použijí podmínky uvedeného opatření.

Článek 43

Pro investiční opatření zajistí členské státy, aby byla podpora zaměřena na jasně určené cíle, které odráží zjištěné strukturální a územní potřeby a strukturální znevýhodnění.

Článek 44

1.   Pokud je celé příjemcovo hospodářství nebo jeho část převedeno na jinou osobu během období, pro které trvá závazek, jenž je podmínkou pro udělení pomoci, může tato osoba převzít závazek po zbytek tohoto období. Pokud není závazek převzat, příjemce získanou pomoc nahradí.

2.   Členské státy si mohou zvolit nevyžadovat náhradu uvedenou v odstavci 1 v těchto případech:

a)

pokud příjemce, který již splnil významnou část dotčeného závazku, s konečnou platností zastavil zemědělskou činnost a pro jeho nástupce není převzetí závazku proveditelné;

b)

pokud k převodu části příjemcova hospodářství dojde během období rozšíření závazku v souladu s druhým pododstavcem čl. 27 odst. 12 a pokud se tento převod netýká více než 50 % oblasti, na niž se vztahoval závazek před rozšířením.

3.   V případě malých změn v situaci hospodářství mohou členské státy přijmout zvláštní opatření, aby zajistily, že použití odstavce 1 nepovede k nepřiměřeným výsledkům, pokud jde o přijatý závazek.

Článek 45

1.   Pokud příjemce zvýší výměru hospodářství během období, pro nějž trvá závazek, jenž je podmínkou pro udělení pomoci, mohou členské státy zajistit rozšíření závazku tak, aby se po zbytek období vztahoval na dodatečnou rozlohu v souladu s odstavcem 2, nebo mohou nahradit původní závazek závazkem novým podle odstavce 3.

Lze také učinit opatření pro takové nahrazení v případech, kdy je rozšířena oblast, na niž se vztahuje závazek, v rámci hospodářství.

2.   Rozšíření uvedené v odstavci 1 může být umožněno pouze za těchto podmínek:

a)

je to ku prospěchu dotčeného opatření;

b)

je to oprávněné vzhledem k povaze závazku, délce zbývajícího období a velikosti dodatečné plochy;

c)

nebrání to účinnosti kontrol k zajištění souladu s podmínkami pro udělení pomoci.

3.   Nový závazek podle odstavce 1 se vztahuje na celou dotčenou oblast za podmínek přinejmenším stejně přísných jako podmínky původního závazku.

4.   Pokud příjemce není schopen nadále plnit dané závazky, protože hospodářství je rozděleno nebo je předmětem veřejných pozemkových úprav nebo pozemkových úprav schválených příslušnými veřejnými orgány, mohou členské státy přijmout opatření nezbytná k tomu, aby bylo umožněno přizpůsobit závazky nové situaci v hospodářství. Pokud se taková úprava ukáže jako nemožná, závazek vyprší a náhrada v souvislosti s obdobím, v němž byl závazek účinný, není vyžadována.

Článek 46

Pro závazky přijaté podle článků 39, 40 a 47 nařízení (ES) č. 1698/2005 by měla být poskytnuta doložka o přezkumu, aby se zajistilo jejich přizpůsobení v případě změny příslušných závazných norem nebo požadavků uvedených v čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení vytvořených podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 1782/2003 a jeho příloh III a IV, a rovněž minimálních požadavků na použití hnojiva a přípravků na ochranu rostlin a dalších příslušných závazných požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy, nad jejichž rámec jdou závazky stanovené v uvedených článcích.

Pokud se taková úprava ukáže jako pro příjemce nepřijatelná, závazek vyprší a náhrada v souvislosti s obdobím, v němž byl závazek účinný, není vyžadována.

Článek 47

1.   Členské státy mohou uznat zejména tyto kategorie zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, za kterých nebudou vyžadovat částečnou nebo úplnou náhradu podpory obdržené příjemcem:

a)

úmrtí příjemce;

b)

dlouhodobá pracovní neschopnost příjemce;

c)

vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku;

d)

vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělské plochy zemědělského podniku;

e)

náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;

f)

nákaza, která postihne část nebo všechna hospodářská zvířata zemědělce.

2.   Případy vyšší moci nebo výjimečné okolnosti oznámí zemědělec nebo jím pověřená osoba do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tak zemědělec nebo jím pověřená osoba může učinit, písemně příslušnému orgánu spolu s odpovídajícími důkazy jím uznávanými.

KAPITOLA IV

Způsobilost a správní ustanovení

Oddíl 1

Ověřitelnost a kontrolovatelnost opatření a pravidel způsobilosti

Pododdíl 1

Ověřitelnost a kontrolovatelnost opatření

Článek 48

1.   Pro účely čl. 74 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy zajistí, aby všechna opatření k rozvoji venkova, která hodlají provádět, byla ověřitelná a kontrolovatelná. Za tímto účelem členské státy určí kontrolní opatření, která jim poskytnou rozumné ujištění, že jsou dodržována kritéria způsobilosti a jiné závazky.

2.   Aby se podložila a potvrdila vhodnost a přesnost výpočtů plateb podle článků 31, 38, 39, 40 a 43 až 47 nařízení (ES) č. 1698/2005, zajistí členské státy, že vhodné odborné posouzení je poskytnuto orgány nebo útvary funkčně nezávislými na orgánech nebo útvarech, které jsou za tyto výpočty odpovědné. Ustanovení o tomto odborném posouzení se uvede v programu pro rozvoj venkova.

Pododdíl 2

Úrokové subvence

Článek 49

Úrokové subvence pro půjčky mohou být spolufinancovány z EZFRV podle čl. 71 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005. Při navrhování úrokových subvencí určí členské státy ve svých programech metodu výpočtu úrokových subvencí, která se použije.

Členské státy mohou vytvořit systém kapitalizace zbývajících ročních splátek úrokové subvence v kterémkoli okamžiku trvání půjčky. Jakákoli zbývající roční splátka po konečném dni plateb je kapitalizována a vyplacena nejpozději do 31. prosince 2015. S ohledem na platební žádosti ke Komisi se částky vyplacené zprostředkující finanční instituci provádějící platbu snížené hodnoty subvence považují za skutečně vzniklé výdaje.

Pro účely druhého pododstavce je zapotřebí dohody mezi platební agenturou členského státu a zprostředkující finanční instituce provádějící platbu snížené hodnoty subvence. Členské státy v programu určí metodu výpočtu a hypotézy budoucí hodnoty, jež se použije při výpočtu kapitalizované hodnoty výjimečné úrokové subvence, a rovněž opatření pro stálý přenos podpory k příjemcům.

Členské státy zůstávají odpovědné za správu plateb snížené hodnoty subvence za celé období půjčky finančnímu zprostředkovateli a za veškeré vymáhání neoprávněně vyplacených částek v souladu s článkem 33 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (14).

Pododdíl 3

Další činnosti finančního inženýrství

Článek 50

Podle čl. 71 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005, jako součást programu rozvoje venkova může EZFRV spolufinancovat výdaje s ohledem na operace zahrnující příspěvky na podporu rizikových kapitálových fondů, záručních fondů a půjčkových fondů (dále jen „fondů“), v souladu s články 51 a 52 tohoto nařízení.

Článek 51

1.   Ti, kdo částečně financují fondy, nebo jejich sponzoři předloží řídicímu orgánu podnikatelský plán, v němž se, mimo jiné, uvádí cílový trh nebo záruční portfolio, kritéria a podmínky financování, operační rozpočet fondu, vlastnictví a partneři částečného financování, požadavky na odbornost, způsobilost a nezávislost řízení, nařízení fondu, oprávnění a zamýšlené využití příspěvku z EZFRV, politiky ukončování investic a likvidační ustanovení fondu, včetně opětovného využití výnosů připsatelných příspěvku z EZFRV. Podnikatelský plán je odhadnut a jeho provádění monitorováno řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost.

2.   Fondy jsou vytvořeny jako nezávislé právní subjekty řízené dohodami mezi akcionáři, nebo jako oddělený blok financí v rámci stávající finanční instituce. V druhém případě se na fond vztahují zvláštní prováděcí pravidla stanovující zejména vedení oddělených účtů rozlišujících nové zdroje investované do fondu, včetně příspěvků z EZFRV, od těch, které byly původně k dispozici ve finanční instituci. Komise se ve fondu nemůže stát partnerem nebo akcionářem.

3.   Fondy investují do podniků nebo jim poskytují záruky při založení, během raných fází expanze a pouze při činnostech, které manažeři fondu shledají jako potenciálně životaschopné. Posouzení hospodářské životaschopnosti vezme v úvahu všechny zdroje příjmů daného podniku. Fondy neinvestují do podniků v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (15), ani jim neposkytují záruky.

4.   Řídicí orgány a fondy přijmou preventivní opatření, aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže v oblasti rizikového kapitálu nebo trhu s půjčkami. Zejména výnosy z ekvitních investic a půjček, počítáno v poměru podílů řídicích nákladů, mohou být přednostně přiděleny akcionářům ze soukromého sektoru až do výše náhrad stanovené v dohodě akcionářů a pak se rozdělí poměrně mezi všechny akcionáře a EZFRV.

5.   Řídící náklady fondů nesmí v ročním průměru během trvání programu přesáhnout 3 % spláceného kapitálu (2 % v případě záručních fondů), pokud se po soutěžním výběrovém řízení neukáže jako nezbytnost větší procentní podíl.

6.   Podmínky pro příspěvky do fondů z programů rozvoje venkova, včetně cílů, investiční strategie a plánování, politiky ukončování investic a ustanovení o likvidaci, se stanoví v dohodě o financování, kterou uzavře na jedné straně fond a na straně druhé členský stát nebo řídicí orgán.

7.   Příspěvky do fondů z EZFRV a dalších veřejných zdrojů a investice fondů do jednotlivých podniků nebo záruky těmto podnikům poskytované jsou předmětem ustanovení nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo pravidel Společenství o státní podpoře.

Článek 52

1.   Pokud jde o akce finančního inženýrství podle článku 51, výdaje uvedené Komisi v souladu s čl. 26 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1290/2005 jsou celkovými výdaji zaplacenými při vytváření těchto fondů nebo přispívání do nich.

Při platbě vyrovnání a uzavření programu rozvoje venkova podle článku 28 nařízení (ES) č. 1290/2005 jsou způsobilé výdaje součtem:

a)

všech plateb jako investic do podniků mimo všechny dotčené fondy, nebo všech poskytnutých záruk včetně částek poskytnutých jako záruky záručními fondy, a

b)

způsobilých řídicích nákladů.

Rozdíl mezi příspěvky z EZFRV skutečně zaplacených v rámci akcí finančního inženýrství a způsobilými výdaji podle písmen a) nebo b) druhého pododstavce bude odstraněn v rámci účetní závěrky posledního roku provádění programu.

2.   Úroky vzniklé platbami z programů rozvoje venkova do fondů jsou použity na financování akcí finančního inženýrství pro jednotlivé podniky.

3.   Zdroje navrácené do operace z investic vložených fondy nebo zbylých po zaplacení všech záruk jsou příslušnými orgány dotčených členských států opět použity ve prospěch jednotlivých podniků.

Pododdíl 4

Standardní náklady a předpoklady ušlých příjmů, příspěvky ve formě věcných plnění

Článek 53

1.   Členské státy mohou případně určit míru podpory stanovené v článcích 31, 37 až 41, a 43 až 49 nařízení (ES) č. 1698/2005 na základě standardních nákladů a standardního předpokladu ušlých příjmů.

2.   Členské státy zajistí pro výpočty a odpovídající podporu podle odstavce 1, aby:

a)

obsahovaly pouze ověřitelné prvky;

b)

byly založeny na hodnotách vytvořených odborným posouzením;

c)

jasně uváděly zdroj hodnot;

d)

byly odlišeny tak, aby případně braly v úvahu regionální nebo místní podmínky a využití půdy;

e)

pro opatření podle článků 31, 37 až 40 a 43 až 47 nařízení (ES) č. 1698/2005 neobsahovaly prvky spojené s fixními investičními náklady.

Článek 54

1.   Pro opatření zahrnující investice ve formě věcných plnění mohou být příspěvky veřejného nebo soukromého příjemce, zejména poskytování zboží nebo služeb, pro něž neexistuje platba v hotovosti podložená fakturami nebo podobnými dokumenty, způsobilými výdaji za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

a)

příspěvky spočívají v poskytnutí půdy nebo nemovitosti, vybavení nebo surovin, výzkumné nebo odborné práce nebo neplacené dobrovolné práce;

b)

nejsou učiněny vzhledem k činnostem finančního inženýrství podle článku 50;

c)

jejich hodnotu lze nezávisle posoudit a ověřit.

V případě poskytnutí půdy nebo nemovitosti je hodnota ověřena nezávislým kvalifikovaným odborníkem nebo náležitě oprávněným úředním orgánem.

V případě neplacené dobrovolné práce se hodnota této práce určuje s ohledem na strávený čas a hodinové a denní náhrady za obdobnou práci, případně na základě systému standardního oceňování vytvořeného ex ante, za předpokladu, že systém kontroly poskytuje rozumnou záruku, že práce byla provedena.

2.   Veřejné výdaje spolufinancované z EZFRV, přispívající k operacím, jež zahrnují příspěvky ve formě věcných plnění, nepřesáhnou celkové způsobilé výdaje na konci operace, kromě příspěvků ve formě věcného plnění.

Pododdíl 5

Investice

Článek 55

1.   V případě investic jsou způsobilé výdaje omezeny na:

a)

budování, získání, včetně prostřednictví leasingu, nebo vylepšení nemovitého majetku;

b)

nákup nebo nákup na splátky nových strojů a vybavení, včetně počítačového softwaru až do tržní ceny aktiv. Další náklady spojené s leasingovou smlouvou, jako např. zisk pronajímatele, náklady na refinancování úroků, režijní a pojistné náklady, nejsou způsobilými výdaji;

c)

obecné náklady spojené s výdaji podle písmen a) a b), jako poplatky za architekty, inženýry a konzultace, studie proveditelnosti, získání patentových práv a licencí.

V náležitě podložených případech a s výjimkou písmene b) prvního pododstavce mohou členské státy stanovit podmínky, za nichž lze nákup použitého vybavení považovat za způsobilé výdaje pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES (16).

2.   V případě zemědělských investic nákup zemědělských výrobních práv, zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování nejsou způsobilým výdajem.

V případech obnovy zemědělského potenciálu poškozeného přírodními katastrofami podle čl. 20 písm. b) bodu vi) nařízení (ES) č. 1698/2005 nákup zvířat však může být způsobilým výdajem.

Jednoduché náhradové investice nejsou způsobilým výdajem.

Pododdíl 6

Platba záloh na podporu investic

Článek 56

1.   Odchylně od čl. 26 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 (17), příjemci podpory investic mohou požádat příslušné platební agentury o vyplacení zálohy, pokud je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova. Pokud jde o veřejné příjemce, lze tuto zálohu poskytnout pouze obcím, jejich sdružením a veřejnoprávním subjektům.

2.   Částka zálohy nesmí překročit 20 % veřejné podpory související s investicí a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné jistoty ve výši 110 % částky zálohy.

V případě veřejných příjemců uvedených v odstavci 1 mohou platební agentury v souladu s ustanoveními platnými v členských státech přijmout od jejich orgánu písemnou záruku, která pokrývá částku odpovídající procentu uvedenému v prvním pododstavci, za předpokladu, že se tento orgán zaváže vyplatit tuto částku pokrytou zárukou, pokud není prokázán nárok na vyplacenou zálohu.

3.   Jistota se uvolní, jakmile příslušná platební agentura zjistí, že částka skutečných výdajů na investice, která se vztahuje k veřejné podpoře, přesahuje částku zálohy.

Oddíl 2

Státní podpora

Článek 57

1.   Programy rozvoje venkova se mohou vztahovat na státní podporu s účelem poskytnout dodatečné vnitrostátní financování v souladu s článkem 89 nařízení (ES) č. 1698/2005 ve prospěch opatření nebo operací spadajících do působnosti článku 36 Smlouvy, pouze pokud je státní podpora určena v souladu s bodem 9A přílohy II tohoto nařízení.

2.   Programy rozvoje venkova se mohou vztahovat na státní podporu s cílem poskytnout finanční příspěvky zajištěné členskými státy jako protějšek podpory Společenství v souladu s článkem 88 nařízení (ES) č. 1698/2005 ve prospěch opatření podle článků 25 a 52 uvedeného nařízení a operací podle opatření podle článků 28 a 29 uvedeného nařízení nebo doplňkového vnitrostátního financování v souladu s článkem 89 uvedeného nařízení ve prospěch opatření podle článků 25, 27 a 52 uvedeného nařízení a operací podle opatření uvedených v článcích 28 a 29 uvedeného nařízení, spadajících mimo působnost článku 36 Smlouvy, pouze pokud je státní podpora určena v souladu s bodem 9B přílohy II tohoto nařízení.

3.   Výdaje vzniklé pro opatření a operace podle odstavce 2 jsou způsobilé, pouze pokud základní podpora nevytváří v okamžiku udělení podpory nezákonnou podporu ve smyslu čl. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (18).

Řídicí orgán nebo kterýkoli jiný příslušný orgán členského státu zajistí, že pokud má být podpora udělena operacím podle opatření uvedených v odstavci 2 na základě stávajících režimů podpory ve smyslu čl. 1 písm. b) a d) nařízení (ES) č. 659/1999, jsou všechny použitelné oznamovací požadavky pro individuální podporu ve smyslu čl. 1 písm. e) uvedeného nařízení dodržovány, a že tyto operace jsou vybrány pouze po oznámení a schválení základní podpory Komisí ve smyslu čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

Oddíl 3

Informace a publicita

Článek 58

1.   Program rozvoje venkova obsahuje komunikační plán, který stanoví:

a)

cíle a cílové skupiny;

b)

obsah a strategii komunikace a informační opatření s uvedením opatření, která mají být přijata;

c)

svůj orientační rozpočet;

d)

správní oddělení nebo orgány odpovědné za provádění;

e)

kritéria, která se použijí pro vyhodnocení vlivu informací a opatření v oblasti publicity ve smyslu transparentnosti, povědomí o programu rozvoje venkova a úlohy, kterou hraje Společenství.

2.   Částka přidělená na informace a publicitu může být součástí složky technické podpory programu rozvoje venkova.

3.   Podrobná pravidla o informacích a publicitě jsou uvedena v příloze VI.

Článek 59

Na schůzích monitorovacího výboru zřízeného v souladu s článkem 77 nařízení (ES) č. 1698/2005 přednese předseda zprávu o pokroku v provádění informačních opatření a opatření v oblasti publicity a poskytne členům výboru příklady takových opatření.

Oddíl 4

Monitorování a hodnocení

Článek 60

Struktura a prvky výroční zprávy o pokroku podle článku 82 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou stanoveny v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 61

Střednědobé hodnocení a hodnocení ex post v souladu s čl. 86 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 se zasílají Komisi podle případu nejpozději do 31. prosince 2010 a do 31. prosince 2015.

Pokud členské státy nezašlou zprávy o střednědobém hodnocení a hodnocení ex post ve lhůtách uvedených v prvním pododstavci tohoto článku, může Komise použít postupu dočasného pozastavení přechodných plateb podle čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005, dokud tyto hodnotící zprávy neobdrží.

Článek 62

1.   Společný soubor ukazatelů výchozích situací, výsledků a dopadů programů pro rozvoj venkova je uveden v příloze VIII tohoto nařízení. Tento seznam ukazatelů tvoří společný rámec pro monitorování a hodnocení (CMEF) podle článku 80 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Tyto ukazatele mohou být případně rozděleny podle věku a pohlaví příjemců, stejně jako podle toho, zda jsou opatření prováděna ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech, na něž se vztahuje konvergenční cíl.

2.   Pokrok v ukazatelích výsledků je součástí výroční zprávy o pokroku. Tato zpráva zahrnuje jak společné, tak doplňkové ukazatele.

K měření pokroku při plnění cílů programu pro rozvoj venkova se stanoví pro období provádění programu předběžné cíle pro ukazatele výsledků a dopadů, včetně doplňkového vnitrostátního financování podle článku 89 nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.   Pokyny pro CMEF určí Komise prostřednictvím společného přístupu s členskými státy. Pokyny obsahují alespoň:

a)

požadavky na monitorování;

b)

organizaci hodnocení ex ante, střednědobého a ex post hodnocení a otázky pro společné hodnocení každého opatření pro rozvoj venkova;

c)

pokyny pro systém podávání zpráv o hodnocení pokroku s ohledem na ukazatele;

d)

informační listy pro každé opatření obsahující intervenční logiku a různé ukazatele;

e)

informační listy popisující ukazatele výchozích situací, výsledků a dopadů.

Oddíl 5

Elektronická výměna informací a dokumentů

Článek 63

1.   Komise ve spolupráci s členskými státy vytvoří informační systém (dále jen „systém“), který umožní bezpečnou výměnu údajů společného zájmu mezi Komisí a jednotlivými členskými státy. Tyto údaje se vztahují jak na správní a provozní aspekty, tak na aspekty finanční, na něž se vztahuje článek 18 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (19).

Systém vytvoří a aktualizuje Komise prostřednictvím společného přístupu s členskými státy.

2.   Pokud jde o správní a provozní řízení, systém obsahuje dokumentační aspekty společného zájmu, které umožní provádění monitorování, a zejména: národní strategické plány a jejich aktualizace, souhrnné zprávy, programy a jejich úpravy, rozhodnutí Komise, výroční zprávy o pokroku, včetně kodifikace opatření v souladu tabulkou v bodu 7 přílohy II a ukazatelů pro monitorování a hodnocení stanovených v příloze VIII.

3.   Řídicí orgán a Komise do systému vloží a aktualizují dokumenty v požadovaném formátu, za něž jsou odpovědné.

4.   Systém je přístupný členským státům a Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím rozhraní pro automatickou synchronizaci a vkládání údajů s vnitrostátními a regionálními počítačovými řídicími systémy.

Členské státy zašlou Komisi centralizovaně žádost o přístupová práva k systému.

5.   Výměny údajů se podepíší elektronicky v souladu s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (20). Členské státy a Komise uznají právní účinnost a přípustnost elektronického podpisu používaného v systému jako důkaz v právních řízeních.

6.   Den, který je třeba brát v úvahu pro zasílání dokumentů Komisi, je den, kdy členský stát odešle dokumenty poté, co je vloží do systému.

Dokument je považován za odeslaný Komisi v okamžiku, kdy již není pro členský stát možné jej změnit či vyjmout ze systému.

7.   Náklady na rozvoj a aktualizaci společných prvků systému jsou financovány z rozpočtu Společenství v souladu s čl. 66 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Jakékoli náklady na rozhraní mezi vnitrostátními a místními systémy na straně jedné a systémem na straně druhé a jakékoli náklady na přizpůsobení vnitrostátních a místních systémů mohou být způsobilé podle čl. 66 odst. 2 uvedeného nařízení.

8.   V případech zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, a zejména v případě poruchy systému nebo nedostatku trvalého spojení, mohou členské státy zaslat Komisi dokumenty v tištěné podobě. Toto odeslání v tištěné podobě nelze provádět bez předchozího formálního souhlasu Komise.

V okamžiku, kdy zásah vyšší moci nebo výjimečné okolnosti zamezující použití systému pomine, vloží členské státy dotčené dokumenty do systému. V tomto případě se dnem odeslání rozumí den odeslání tištěné podoby dokumentu.

KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 64

Nařízení (ES) č. 817/2004 se od 1. ledna 2007 zrušuje.

Použije se i nadále pro opatření schválená před 1. lednem 2007 podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

Článek 11 nařízení (ES) č. 817/2004 a body 9.3.V.A. odst. 1, 9.3.V.B. odst. 1, 2 a 3 a druhá odrážka bodu 9.3.V.B. přílohy II uvedeného nařízení se použijí do 31. prosince 2009 podle čl. 94 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 65

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podporu Společenství pro programové období, které začíná 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1463/2006 (Úř. věst. L 277, 9.10.2006, s. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2060/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1698/2005.

(5)  Úř. věst. L 153, 30.4.2004, s. 30. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1360/2005 (Úř. věst. L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(10)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

(13)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(15)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(16)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(17)  Viz strana 74 v tomto čísle Úředního věstníku.

(18)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.


PŘÍLOHA I

REŽIMY PODPORY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 2

Ovoce a zelenina (čl. 14 odst. 2 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 2200/96 (1))

Víno (hlava II kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1493/1999)

Tabák (čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 (2))

Olivový olej (čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 865/2004 (3)

Chmel (článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 (4))

Hovězí a telecí maso (článek 132 nařízení (ES) č. 1782/2003)

Skopové a kozí maso (čl. 114 odst. 1 a článek 119 nařízení (ES) č. 1782/2003)

Včelařství (článek 2 nařízení Rady (ES) č. 797/2004 (5))

Cukr (nařízení Rady (ES) č. 320/2006 (6))

Zvláštní opatření pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech (hlava III nařízení Rady č. 247/2006 (7)) a menší ostrovy v Egejském moři (Kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (8))

Přímé platby (čl. 42 odst. 5 a článek 69 nařízení (ES) č. 1782/2003).


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97.

(4)  Úř. věst. L 314, 30.11.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(7)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.


PŘÍLOHA II

A.   OBSAH PROGRAMU PRO ROZVOJ VENKOVA (ČLÁNEK 5)

1.   Název programu pro rozvoj venkova

2.   Členský stát a (případně) správní region

2.1   Zeměpisná oblast, na kterou se plán vztahuje

(čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005)

2.2   Regiony označené jako „konvergenční“ cíle

(čl. 16 písm. d) a článek 69 nařízení (ES) č. 1698/2005)

Je třeba určit:

konvergenční regiony.

3.   Analýza situace s ohledem na silné a slabé stránky, strategie zvolená k jejich splnění a hodnocení ex ante

(čl. 16 písm. a) a článek 85 nařízení (ES) č. 1698/2005)

3.1   Analýza situace s ohledem na silné a slabé stránky

Popis stávající situace zeměpisné oblasti na základě kvantifikovaných údajů s důrazem na silné a slabé stránky, rozdíly, potřeby, nedostatky a možnosti v oblasti rozvoje venkova na základě základních ukazatelů určených v příloze VIII a dalších příslušných doplňkových ukazatelů. Tento popis se týká:

—   Obecných socioekonomických souvislostí zeměpisné oblasti: definice venkovské oblasti s ohledem na bod 2.4 přílohy rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES (1); demografická situace včetně analýzy struktury populace podle věku a pohlaví, přistěhování a vystěhování a problémů plynoucích z příměstských tlaků a odlehlosti; ekonomických hybných sil, produktivity a růstu, pracovního trhu včetně struktury zaměstnanosti, nezaměstnanosti a úrovně schopností, včetně analýzy situace v zaměstnanosti podle věku a pohlaví; obecné využití půdy a využití zemědělské/lesní půdy a struktury vlastnictví, průměrná velikost hospodářství.

—   Výkon zemědělského, lesnického a potravinářského odvětví: konkurenceschopnost zemědělského, lesnického a potravinářského odvětví, analýza strukturálních nevýhod a určení potřeb restrukturalizace a modernizace; lidský kapitál a podnikatelství; potenciál pro inovace a předávání znalostí; jakost a soulad s normami Společenství.

—   Životní prostředí a hospodaření s půdou: znevýhodnění, jimž čelí zemědělské podniky v oblastech s rizikem opuštění a okrajového přístupu, celkový popis biologické rozmanitosti se zaměřením na souvislost se zemědělstvím a lesnictvím, včetně systémů zemědělství a lesnictví s vysokou přírodní hodnotou, situace s ohledem na provádění směrnic Natury 2000 v zemědělských podnicích a v lesích; popis jakosti a kvantity vody, úloha zemědělství při využívání/znečišťování vody a provádění směrnice Rady 91/676/EHS (2) a směrnice 2000/60/ES (dusičnany a rámcová směrnice v oblasti vodní politiky); znečištění ovzduší a klimatické změny a jejich souvislost se zemědělstvím: skleníkový plyn a emise amoniaku a souvislost s různými akčními plány/iniciativami přijatými členským státem/regionem ve snaze přispět k dosažení mezinárodních cílů, včetně kodexu správné praxe na snížení emisí amoniaku (Úmluva o přeshraničním znečištění na velkou vzdálenost); využití bioenergie, popis jakosti půdy (vodní a větrná eroze, organické záležitosti, kontaminace) a ochrana, použití pesticidů, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat; rozloha ochranných a chráněných lesních oblastí, lesní oblasti s vysokou/střední mírou rizika vzniku požárů, průměrná roční změna v pokrytí lesy. Výše uvedené popisy jsou podloženy kvantifikovanými údaji.

—   Ekonomika venkova a kvalita života: struktura ekonomiky venkova, překážky tvorby alternativních pracovních příležitostí, tvorba mikropodniků a cestovní ruch; popis a analýza mezer v poskytování služeb ve venkovské oblasti, včetně přístupu ke službám online a širší infrastruktuře; potřeby infrastruktury, kulturní dědictví a prostředí vesnických staveb; lidský potenciál a místní kapacita pro rozvoj, včetně správy.

—   Leader: populace a území členského státu, na nějž se vztahují zdola integrované strategie rozvoje venkova (Leader+ a další programy spolufinancované ze Společenství a vnitrostátně) během programového období 2000–2006.

3.2   Strategie zvolená k řešení silných a slabých stránek

Popis výběru a hierarchie opatření k rozvoji venkova, která mají řešit situaci venkovských oblastí a finanční zátěž vzhledem k různým osám a opatřením odůvodněným analýzou silných a slabých stránek.

3.3   Hodnocení ex ante

Zahrnout toto hodnocení, které určí a odhadne prvky obsažené v článku 85 nařízení (ES) č. 698/2005: střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých se má dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikované cíle, zejména pokud se týká dopadu v souvislosti se základní situací, přidaná hodnota Společenství, rozsah, v němž byly vzaty v úvahu priority Společenství, ponaučení z předchozího programování a kvalita postupů pro provádění, monitorování, hodnocení a finanční řízení.

Hodnocení ex ante se rovněž zabývá požadavky na hodnocení životního prostředí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (3) („směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí“).

Úplné hodnocení ex ante bude předloženo jako příloha programu pro rozvoj venkova.

3.4   Účinek předchozího programového období a další informace

Popis účinku finančních prostředků přidělených v rámci opatření EZOZF pro rozvoj venkova během předchozího programového období ve stejné oblasti programování. Předložení výsledků hodnocení.

Případný popis doplňujících opatření, která byla provedena spolu s opatřeními Společenství pro rozvoj venkova a s doprovodnými opatřeními a měla dopad na dotyčnou oblast programování.

4.   Odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické směry Společenství a národní strategický plán a očekávaný účinek podle hodnocení ex ante

(čl. 16 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005)

4.1   Odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické směry Společenství a národní strategický plán

Popis toho, jak zvolená opatření programu rozvoje venkova a finanční zátěž uložená na čtyři osy odráží národní strategický plán a konkrétní vnitrostátní situaci.

4.2   Očekávané účinky odvozené z hodnocení ex ante s ohledem na zvolené priority

Program rozvoje venkova bude obsahovat souhrn hodnocení ex ante (odvozený z úplného hodnocení ex ante přiloženého k programu) a jak řídicí orgány vzaly v úvahu výsledky tohoto hodnocení. Tato část bude také obsahovat komentář k očekávaným účinkům synergií mezi osami a opatřeními a jak mohou integrované akce napříč osami a opatřeními přispět k pozitivním výsledkům a všeobecné prospěšným situacím.

5.   Informace o osách a opatřeních navrhovaných pro každou osu a jejich popis

(čl. 16 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005)

Tato informace bude obsahovat popis os a navrhovaných opatření, stejně jako specifické ověřitelné cíle a ukazatele podle článku 81 nařízení (ES) č. 1698/2005, které umožňují pokrok programu a jeho měřitelnou účinnost. Tyto ukazatele obsahují společné ukazatele obsažené v CMEF (příloha VIII tohoto nařízení) a dodatečné ukazatele specifické pro program.

5.1   Obecné požadavky

Určit konkrétní článek (případně odstavec), který se vztahuje na každé opatření rozvoje venkova. Pokud jsou citovány dva nebo více článků (pro integrované operace), bude platba přidělena dominujícímu opatření a jeho prostřednictvím dominující ose (čl. 70 odst. 7 nařízení (ES) č. 1698/2005), ale každá část bude prováděna v souladu s pravidly vztahujícími se na jednotlivá opatření.

Určit odůvodnění pro intervence, cíle, oblast působnosti a činnosti, ukazatele, kvantifikované cíle a případně příjemce.

5.2   Požadavky týkající se všech nebo několika opatření

Odkazy na všechny probíhající operace/smlouvy z předchozího období, včetně finančních podmínek, a postupů / pravidel (včetně přechodných), která se na ně použijí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1320/2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu rozvoje venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (4). Pokud jsou v programu navrženy odchylky od srovnávací tabulky podle přílohy II uvedeného nařízení, musí být tyto odchylky vysvětleny v této odrážce. Pro operace náležející do opatření, jež nebudou opětovně prováděna v programovém období 2007–2013, může být popis omezen pouze na požadavky podle této odrážky.

Potvrzení, že pro opatření podle článků 25 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a pro operace podle opatření podle článků 28 a 29 uvedeného nařízení, jež spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy, je zajištěno dodržování postupů státní podpory a kritérií věcné slučitelnosti, zejména stropů podpory a celkové veřejné podpory podle článků 87 až 89 Smlouvy.

Potvrzení, že ekologicky podmíněné požadavky, které ovlivní provádění několika opatření rozvoje venkova, jsou totožné s požadavky podle nařízení (ES) č. 1782/2003.

Důkaz, že podpora investičních opatření je zaměřena na jasně definované cíle odrážející určené územní potřeby a strukturální znevýhodnění.

Kritéria a správní pravidla zajišťující, že operace mající prospěch výhradně z podpory rozvoje venkova v režimech podpory uvedených v příloze I tohoto nařízení nejsou zároveň podporovány jinými příslušnými nástroji společné zemědělské politiky.

Důkaz podle čl. 48 odst. 2 tohoto nařízení umožňující Komisi kontrolovat soudržnost a věrohodnost výpočtů.

V případě použití úrokových subvencí a systémů kapitalizace, stejně jako akcí finančního inženýrství, opatření v souladu s články 49 až 52 tohoto nařízení.

5.3   Informace požadované pro osy a opatření

Pro opatření jsou požadovány tyto specifické informace:

5.3.1   Osa 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického odvětví

Společné pro některá opatření související s lesnictvím

Propojení navrhovaných opatření s národními nebo regionálními programy pro lesnictví nebo srovnatelnými nástroji a se strategií Společenství pro lesnictví.

5.3.1.1   Opatření zaměřená na propagaci vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

5.3.1.1.1   Odborné vzdělávání a informační akce, včetně šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů, pro osoby činné v zemědělském, lesnickém a potravinářském odvětví

popis operací (včetně typů školení) a typů příjemců,

podrobnosti o pokrytí podpory.

5.3.1.1.2   Zahájení činnosti mladých zemědělců

definice „zahájení činnosti“ používaná členským státem/regionem,

souhrn požadavků na podnikatelský plán, včetně, v případě investic, souladu se stávajícími normami Společenství během 36měsíčního období odkladu, a podrobností o četnosti a nakládání s přezkumy podnikatelského plánu,

využití možnosti těžit z období odkladu, aby bylo dosaženo odborných dovedností a požadavků na způsobilost,

využití možnosti kombinovat různá opatření prostřednictvím podnikatelského plánu, který mladým zemědělcům umožní přístup k těmto opatřením,

výše podpory a výběr platby (jednorázová prémie v až pěti splátkách, úroková subvence nebo kombinace obou).

5.3.1.1.3   Předčasný odchod zemědělců a zemědělských pracovníků do důchodu

popis návaznosti na národní důchodové systémy,

popis návaznosti na opatření zahájení činnosti mladých zemědělců (pokud byla zvolena tato možnost),

trvání podpory,

využití možnosti převést uvolněnou půdu na subjekt, který se zaváže ji později opětovně převést,

výše plateb.

5.3.1.1.4   Využití poradenských služeb pro lesnictví a zemědělství

popis poradenských služeb pro zemědělství/lesnictví zavedených členským státem, včetně postupu pro výběr subjektů odpovědných za poskytování těchto služeb zemědělcům/držitelům lesů,

výše a míra podpory.

5.3.1.1.5   Zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb

popis postupu zřizování, status poskytovatele služby, typ obsažených služeb,

popis typů způsobilých výdajů, úrovně podpory, včetně jejího postupného snižování.

5.3.1.2   Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického potenciálu a propagující inovaci

5.3.1.2.1   Modernizace zemědělských hospodářství

popis požadavků a cílů s ohledem na zlepšení celkového výkonu zemědělských hospodářství,

typy investic (hmotné–nehmotné),

typy příjemců,

určení nově zavedených norem Společenství (a stávajících norem v případě mladých zemědělců, kteří získávají podporu při zahájení činnosti), pro něž lze získat podporu, odůvodnění související se specifickými problémy při dosahování souladu s těmito normami a trvání a odůvodnění období odkladu podle dotčených norem,

typ podpory a intenzita podpory.

5.3.1.2.2   Zvyšování hospodářské hodnoty lesů

typy dotčených investic a příjemců,

typ podpory a intenzita podpory.

5.3.1.2.3   Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům

popis požadavků a cílů s ohledem na celkový výkon podniků,

odvětví primární produkce a typy investic (hmotné–nehmotné),

typy a velikost přijímajících podniků,

určení norem, pro něž lze zajistit období odkladu pro mikropodniky, aby dosáhly souladu s nově zavedenou normou Společenství,

typ podpory a intenzita podpory.

5.3.1.2.4   Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví

obsažená odvětví a typy partnerů zapojených do projektů spolupráce,

popis jakýchkoli rozlišení mezi projekty spolupráce v oblasti nových produktů/nových postupů/nových technologií,

typy způsobilých nákladů a úrovně podpory.

5.3.1.2.5   Infrastruktura související s rozvojem a přizpůsobováním zemědělství a lesnictví

popis typů operací.

5.3.1.2.6   Obnovy potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a zavádění vhodných preventivních akcí

Pokud se takový případ vyskytne, ujištění, že se vztahuje pouze na investiční výdaje.

5.3.1.3   Opatření zaměřená na zlepšení kvality zemědělské produkce a produktů

5.3.1.3.1   Plnění norem založených na právních předpisech Společenství

seznam norem založený na právních předpisech Společenství způsobilých pro podporu podle čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005, den, od nějž je každá norma závazná v souladu s právními předpisy Společenství a odůvodnění výběru,

popis významného dopadu na provozní náklady zemědělského podniku plynoucího ze závazků nebo omezení uložených novou normou,

výše podpory na způsobilou normu a metoda použitá k určení této částky.

5.3.1.3.2   Účast zemědělců v programech jakosti potravin

seznam programů jakosti způsobilých pro podporu ve Společenství a v členských státech, včetně seznamu produktů s nárokem na podporu podle vybraných programů jakosti. Pro vnitrostátní programy popis programu ohledně kritérií podle čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení,

uvedení úředního orgánu nebo orgánů odpovědných za dohled nad fungováním programu jakosti a popis organizačních opatření pro dohled,

výše podpory na způsobilou normu a odůvodnění fixních nákladů.

5.3.1.3.3   Informační a propagační akce

seznam produktů způsobilých pro podporu podle programu jakosti zvoleného v opatření „účast zemědělců v programech jakosti potravin“,

postup pro zajištění toho, že akce využívající podpory rozvoje venkova nejsou také podporovány podle nařízení (ES) č. 2826/2000,

postup pro kontroly informačních, propagačních a reklamních materiálů ex ante (čl. 26 odst. 3 tohoto nařízení),

souhrnný popis typů způsobilých nákladů a míry podpory.

5.3.1.4   Přechodná opatření pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko

5.3.1.4.1   Podpora částečně soběstačných zemědělských hospodářství procházejících restrukturalizací

definice částečně soběstačného zemědělského hospodářství s ohledem na maximální/minimální velikost zemědělského podniku, poměr produkce uváděné na trh a/nebo úroveň příjmů způsobilého zemědělského podniku;

definice budoucí hospodářské životaschopnosti;

shrnutí požadavků na podnikatelský plán;

výše a trvání podpory.

5.3.1.4.2   Zřizování seskupení producentů

popis úředního postupu pro uznání seskupení, včetně výběrových kritérií;

dotčená odvětví;

pouze pro Maltu: určení odvětví, která využívají výjimek s odůvodněním souvisejícím s nesmírně malou celkovou produkcí, a podmínky způsobilosti pro výjimku: minimální procentní podíl produkce seskupení ve srovnání s celkovou produkcí v odvětví, minimální počet producentů v odvětví, kteří jsou členy seskupení;

pouze pro Maltu: odůvodnění ročních částek.

5.3.2   Osa 2: Zlepšování životního prostředí a krajiny

5.3.2.1   Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Společné pro některá opatření

Podrobný popis vnitrostátního provádění:

pro zvláštní účely čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a jiné příslušné závazné požadavky; minimální požadavky na použití hnojiv musí obsahovat, mimo jiné, kodex správné praxe zavedený v rámci směrnice 91/676/EHS pro zemědělské podniky mimo zóny náchylné k poškození nitráty, a požadavky ohledně znečištění fosforem; minimální požadavky pro přípravky na ochranu rostlin musí obsahovat, mimo jiné, požadavky na vlastnictví oprávnění používat přípravky a splnění závazky ohledně školení, požadavky na bezpečné skladování, kontrolu aplikačního zařízení a pravidla pro použití pesticidů v blízkosti vody a jiných citlivých lokalit, jak je to stanoveno vnitrostátními právními předpisy;

pro zvláštní účely čl. 40 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 další závazné požadavky vytvořené vnitrostátními právními předpisy.

5.3.2.1.1   Platby za přírodní znevýhodnění poskytované zemědělcům v horských oblastech

Ustanovení bodů 9.3.V.A. odst. 1, 9.3.V.B. odst. 1, 2 a 3 a druhé odrážky bodu 9.3.V.B přílohy II nařízení (ES) č. 817/2004 se použijí do 31. prosince 2009. Rozdíl mezi A a B, hlavními charakteristickými znaky/jinými údaji se však ruší.

5.3.2.1.2   Platby zemědělcům ve znevýhodněných oblastech jiných než horských

Použije se bod 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3   Platby v rámci Natury 2000 a platby související se směrnicí 2000/60/ES

oblasti určené k provádění směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS a závazky pro zemědělce plynoucí z odpovídajících vnitrostátních/regionálních řídicích ustanovení;

popis metodiky a agronomických odhadů, které se používají jako referenční bod pro výpočty odůvodňující dodatečné náklady a ušlé příjmy plynoucí ze znevýhodnění dotčené oblasti v souvislosti s prováděním směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS (5);

výše podpory.

5.3.2.1.4   Agroenvironmentální platby

popis a odůvodnění různých typů závazků založený na jejich očekávaných ekologických dopadech ve vztahu k environmentálním potřebám a prioritám,

popis metodiky a agronomických odhadů a parametrů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005, které jsou příslušné pro každý konkrétní typ závazku), které se používají jako referenční bod pro výpočty odůvodňující: a) dodatečné náklady, b) ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku a c) úroveň transakčních poplatků; tato metodika bere případně v úvahu účetní podporu přidělenou podle nařízení (ES) č. 1782/2003; případně metodu přepočtu používanou pro jiné jednotky v souladu s čl. 27 odst. 9 tohoto nařízení,

výše podpory,

opatření, cíle a kritéria používaná v případě výběru příjemců ve výběrovém řízení v souladu s druhým pododstavcem čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005,

seznam místních plemen, jejichž hospodářské využívání je ohroženo, a počet chovných samic v daných oblastech. Tento počet musí být osvědčen úředně uznaným technickým subjektem – nebo chovatelskou organizací/sdružením – která/které musí vést a aktualizovat plemennou knihu. Tento subjekt musí mít nezbytné odborné a praktické znalosti, aby byl schopen identifikovat zvířata příslušných plemen,

pro genetické zdroje rostlin ohrožené genetickou erozí důkaz genetické eroze založený na vědeckých výsledcích a ukazatelích výskytu planých forem/původních (místních) odrůd, rozmanitosti jejich populace a převládajících zemědělských praktik na místní úrovni,

pro záchranu genetických zdrojů v zemědělství (čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005): typy příjemců, operací a podrobnosti způsobilých nákladů.

5.3.2.1.5   Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat

popis a odůvodnění různých typů závazků nejméně v jedné oblasti určené v čl. 27 odst. 7 tohoto nařízení, založený na jejich očekávaném dopadu,

popis metodiky a agronomických/zootechnických odhadů a parametrů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 40 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005, které jsou příslušné pro každý konkrétní typ závazku), které se používají jako referenční bod pro výpočty odůvodňující: a) dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku a b) úroveň transakčních poplatků,

výše podpory.

5.3.2.1.6   Podpora neproduktivních investic

definice podporovaných operací,

popis návaznosti na závazky uvedené v čl. 36 písm. a) bod iv) nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo na jiné agroenvironmentální cíle,

popis společenské hodnoty oblasti Natura 2000 nebo jiné oblasti s vysokou přírodní hodnotou, která bude zvýšena.

5.3.2.2   Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Společné pro všechna opatření:

návaznost navrhovaných opatření na celostátní nebo regionální programy pro lesnictví nebo obdobné nástroje a na strategii Společenství pro lesnictví,

odkaz na plány na ochranu lesů pro oblasti klasifikované jako oblasti s vysokým nebo středním nebezpečím vzniku požáru a prvky zajišťující soulad navrhovaných opatření s těmito plány na ochranu.

5.3.2.2.1   První zalesnění zemědělské půdy

definice „zemědělské půdy“,

definice „zemědělce“,

ustanovení a kritéria pro výběr oblastí k zalesnění, která zajišťují, že plánovaná opatření jsou vhodná pro místní podmínky a odpovídají environmentálním požadavkům, zejména pokud jde o biologickou rozmanitost, v souladu s čl. 50 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005 a čl. 34 odst. 2 tohoto nařízení,

popis metodiky pro výpočet nákladů na založení a údržbu, stejně jako ušlých příjmů, které budou kompenzovány. Tato metodika ve druhém případě případně bere v úvahu podporu poskytovanou podle nařízení (ES) č. 1782/2003,

intenzita podpory pro vytvoření podpory, množství a trvání ročních prémií přispívajících k pokrytí nákladů na údržbu a ztráty příjmů.

5.3.2.2.2   První zavádění zemědělsko-lesnických systémů na zemědělské půdě

definice podporovaných zemědělsko-lesnických systémů,

lesnické využití,

zemědělské využití,

hustota výsadby,

popis metodiky výpočtů nákladů na založení,

intenzita podpory pro podporu vytvoření.

5.3.2.2.3   První zalesnění nezemědělské půdy

ustanovení a kritéria pro určené oblastí, které budou zalesněny,

ustanovení, která zajišťují, že plánovaná opatření jsou vhodná pro místní podmínky a odpovídají environmentálním požadavkům, zejména pokud jde o biologickou rozmanitost,

popis metodiky výpočtů nákladů na založení a údržbu,

intenzita podpory pro podporu vytvoření.

5.3.2.2.4   Platby v rámci Natury 2000

oblasti určené k provádění směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS stejně jako závazky pro majitele lesů, jež plynou z odpovídajících vnitrostátních/regionálních řídicích ustanovení,

popis metodiky pro výpočty odůvodňující vzniklé náklady a ušlé příjmy plynoucí z omezení využití lesů a jiných zalesněných oblastí vzhledem k provádění směrnic 79/409/EHS a 92/43/EHS v dotčené oblasti,

výše podpory.

5.3.2.2.5   Lesnicko-environmentální platby

odůvodnění závazků, založené na jejich očekávaném ekologickém dopadu ve vztahu k environmentálním potřebám a prioritám,

popis použité metodiky a odhadů a parametrů, které se používají jako referenční bod pro výpočet odůvodňující dodatečné náklady a ušlé příjmy z daného závazku,

výše podpory.

5.3.2.2.6   Obnova potenciálu lesního podniku a zavádění preventivních opatření

povaha činností, jež budou prováděny, a plány prevence.

5.3.2.2.7   Podpora neproduktivních investic

definice podporovaných opatření,

popis souvislosti se závazkem podle čl. 36 písm. b) bod v) nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo jiného environmentálního cíle,

popis společenských hodnot, které budou posíleny.

5.3.3   Osa 3: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

5.3.3.1   Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

5.3.3.1.1   Diverzifikace činností nezemědělské povahy

domény, na něž se vztahuje diverzifikace,

intenzita podpory.

5.3.3.1.2   Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

typy přijímajících podniků,

popis typů operací,

intenzita podpory.

5.3.3.1.3   Podpora cestovního ruchu

popis typů operací, na něž se vzahuje podpora, podle článku 55 nařízení (ES) č. 1698/2005,

intenzita podpory.

5.3.3.2   Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

5.3.3.2.1   Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova

typy podporovaných služeb,

typy pokrytých nákladů.

5.3.3.2.2   Obnova a rozvoj vesnic

typy podporovaných akcí,

typy pokrytých nákladů.

5.3.3.2.3   Ochrana a rozvoj dědictví venkova

popis typů operací, na něž se vztahuje podpora, podle článku 57 nařízení (ES) č. 1698/2005.

5.3.3.3   Vzdělávání a informace

oblasti, na něž se vztahuje vzdělávání a informace,

typ hospodářských aktérů využívajících dané akce.

5.3.3.4   Získávání dovedností, propagace a provádění

získávání dovedností a propagace: popis typu operací, na něž se vztahuje,

partnerství veřejného a soukromého sektoru podle čl. 59 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005 jiná než uvedená v čl. 62 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, která budou provádět strategie místního rozvoje: popis typu (zastoupení partneři, procentní podíl zastoupených soukromých partnerů, rozhodovací pravomoc), předběžný odhad pokrytých partnerství veřejného a soukromého sektoru a oblast a populace; určení opatření osy 3 prováděných těmito partnerstvími veřejného a soukromého sektoru; ustanovení zajišťující, aby provozní náklady těchto partnerství nepřekročily 15 % strop veřejných výdajů jejich strategie místního rozvoje.

5.3.4   Osa 4: Provádění přístupu Leader

5.3.4.1   Strategie místního rozvoje

postup a harmonogram výběru místních akčních skupin (MAS), včetně výběrových kritérií a plánovaného předběžného počtu místních akčních skupin a plánovaného procenta venkovských území, na něž se vztahují strategie místního rozvoje,

odůvodnění výběru oblastí, jejichž populace spadá mimo hodnoty stanovené v čl. 37 odst. 3,

postup pro výběr operací místními akčními skupinami,

popis finančních toků použitelných pro místní akční skupiny.

5.3.4.2   Spolupráce mezi územími a nadnárodní spolupráce

Postup, harmonogram a objektivní kritéria pro výběr projektů spolupráce mezi územími a nadnárodní spolupráce.

5.3.4.3   Provozování místních akčních skupin, získávání dovedností a oživení daného území

omezení, která se použijí na podíl rozpočtu místních akčních skupin na jejich provoz,

předběžný odhad výdajů podle čl. 59 písm. a) až d) nařízení (ES) č. 1698/2005, které budou použity na získávání dovedností a propagaci pro osu Leader.

6.   Finanční plán obsahující dvě tabulky

(čl. 16 písm. d) nařízení (ES) č. 1698/2005)

6.1   Roční příspěvek z EZFRV (v EUR)

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem z EZFRV

 

 

 

 

 

 

 

Konvergenční regiony (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2   Finanční plán po osách (v EUR za celé období) (7)

Osa

Veřejné finanční příspěvky

Veřejné příspěvky celkem

Příspěvková míra z EZFRV

(%)

Částka z EAFRD

Osa 1

 

 

 

Osa 2

 

 

 

Osa 3

 

 

 

Osa 4

 

 

 

Technická pomoc

 

 

 

Celkem

 

 

 

Pozn.: Přechodné výdaje podle první odrážky bodu 5.2 této přílohy budou zapracovány do tabulek v bodech 6.1, 6.2 a 7. Pro určení takových výdajů použijí členské státy srovnávací tabulku v příloze II nařízení (ES) č. 1320/2006.

7   Předběžné rozdělení podle opatření pro rozvoj venkova (v EUR, celé období)

Opatření/osa

Veřejné výdaje

Soukromé výdaje

Celkové náklady

Opatření 111

 

 

 

Opatření 112

 

 

 

Opatření 121

 

 

 

Opatření 1 …

 

 

 

Osa 1 celkem

 

 

 

Opatření 211

 

 

 

Opatření 212

 

 

 

Opatření 221

 

 

 

Opatření 2 …

 

 

 

Osa 2 celkem

 

 

 

Opatření 311

 

 

 

Opatření 312

 

 

 

Opatření 321

 

 

 

Opatření 3 …

 

 

 

Osa 3 celkem

 

 

 

4.1

Strategie místního rozvoje:

411.

Konkurenceschopnost

412.

Životní prostředí/hospodaření s půdou

413.

Kvalita života/diverzifikace

 

 

 

421.

Spolupráce:

 

 

 

431.

Provozní náklady, získávání dovedností, propagace

 

 

 

Osa 4 celkem (8)

 

 

 

Osy 1, 2, 3 a 4 celkem

 

 

 

511.

Technická pomoc

z níž případně částka na celostátní síť pro venkov):

a)

provozní náklady

b)

akční plán

 

 

 

Celkem

 

 

 

Konsolidovaná finanční tabulka a tabulka předběžných počátečních opatření musí sledovat strukturu tabulek v bodech 6.1, 6.2 a 7 a pořadí tohoto seznamu:

Různá opatření jsou kodifikována následovně:

(111)

odborné vzdělávání, informační akce, včetně šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů pro osoby činné v zemědělství, potravinářství a lesnictví;

(112)

zahájení činnosti mladých zemědělců;

(113)

předčasný odchod zemědělců a zemědělských pracovníků do důchodu;

(114)

využívání poradenských služeb zemědělci a držiteli lesů;

(115)

zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb pro zemědělství a poradenských služeb pro lesnictví;

(121)

modernizace zemědělských podniků;

(122)

zvyšování hospodářské hodnoty lesů;

(123)

přidání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům;

(124)

spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví;

(125)

zdokonalení a rozvoj infrastruktury související s rozvojem a přizpůsobováním zemědělství a lesnictví;

(126)

obnova potenciálu zemědělské produkce poškozené přírodními katastrofami a zavádění vhodných preventivních opatření;

(131)

pomoc zemědělcům přizpůsobit se náročným normám založeným na právních předpisech Společenství;

(132)

podpora zemědělců, kteří se účastní programů jakosti potravin;

(133)

podpora seskupení producentů pro informační a propagační akce týkající se produktů v rámci programů jakosti potravin;

(141)

podpora pro částečně soběstačná zemědělská hospodářství procházející restrukturalizací;

(142)

zřizování seskupení producentů;

(211)

platby za přírodní znevýhodnění poskytované zemědělcům v horských oblastech;

(212)

platby zemědělcům ve znevýhodněných oblastech jiných než horských;

(213)

platby v rámci Natury 2000 a platby souvisejících se směrnicí 2000/60/ES;

(214)

agroenvironmentální platby;

(215)

platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat;

(216)

podpora neproduktivních investic;

(221)

první zalesnění zemědělské půdy;

(222)

první zavádění zemědělsko-lesnických systémů na zemědělské půdě;

(223)

první zalesnění nezemědělské půdy;

(224)

platby v rámci Natury 2000;

(225)

lesnicko-environmentálních platby;

(226)

obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření;

(227)

podpora neproduktivních investic;

(311)

diverzifikace činností nezemědělské povahy;

(312)

podpora zakládaní a rozvoje mikropodniků;

(313)

podpora cestovního ruchu;

(321)

základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova;

(322)

obnova a rozvoj vesnic;

(323)

ochrana a rozvoj dědictví venkova;

(331)

opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa 3;

(341)

opatření týkající se získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění strategie místního rozvoje;

(410)

strategie místního rozvoje;

(411)

konkurenceschopnost;

(412)

životní prostředí/hospodaření s půdou;

(413)

kvalita života/diverzifikace;

(421)

nadnárodní spolupráce a spolupráce mezi územími;

(431)

provozování místních akčních skupin, získávání dovedností a oživení oblasti;

(511)

technická pomoc.

8.   Případně tabulka doplňkového vnitrostátního financování po osách, rozlišující dotčená opatření, jak jsou určena v nařízení (ES) č. 1698/2005

Tabulka

Doplňkové vnitrostátní financování (čl. 16 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005)

(v EUR, celé období)

Osa 1

 

Opatření 111

 

 

Osa 1 celkem

 

Osa 2

 

Opatření 211

 

 

Osa 2 celkem

 

Osa 3

 

Opatření 311

 

 

Osa 3 celkem

 

Osa 4

 

Opatření 411

 

 

Osa 4 celkem

 

Osa 1, osa 2, osa 3 a osa 4 celkem

 

9.   Prvky potřebné ke schválení podle pravidel hospodářské soutěže a případně seznam režimů podpory schválený podle článků 87, 88 a 89 Smlouvy, které budou použity pro provádění programů

(čl. 16 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005)

Níže uvedené prvky pod body A a B pro pravidla a postupy státní podpory jsou v platnosti po celou dobu trvání programu a vztahují se jak na počáteční předložení, tak na jeho následné změny.

A.   Pro opatření a operace spadající do působnosti článku 36 Smlouvy:

určit, zda bude podpora udělena vzhledem k nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 (9) o podpoře de minimis v zemědělství, nebo vzhledem k jakémukoli nařízení, jež ho nahrazuje; nebo

poskytnout registrační číslo a odkaz na výjimečné nařízení Komise přijaté na základě nařízení Rady (ES) č. 994/98 (10), podle nějž bylo opatření zavedeno; nebo

poskytnout jednací číslo a referenční číslo, pod nímž bylo opatření prohlášeno Komisí za slučitelné se Smlouvou; nebo

zaslat příslušný informační dokument přiložený k nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (11).

B.   Pro opatření podle článků 25, 27 (ve druhém případě pouze pro doplňkové vnitrostátní financování podle článku 89 nařízení (ES) č. 1698/2005) a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operace podle opatření uvedených v článcích 28 a 29 uvedeného nařízení, která spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy:

určit, zda bude podpora udělena vzhledem k nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o podpoře de minimis  (12), nebo

poskytnout registrační číslo a odkaz na výjimečné nařízení Komise přijaté na základě nařízení Rady (ES) č. 994/98, podle nějž bylo opatření zavedeno; nebo

poskytnout jednací číslo a referenční číslo, pod nímž bylo opatření prohlášeno Komisí za slučitelné se Smlouvou; nebo

určit, z jakých jiných důvodů by měl dotčený režim podpory tvořit stávající podporu ve smyslu čl. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se začleňují stávající opatření podpory do přístupových smluv.

Uvedená opatření musí být předložena ve formátu tabulky pro státní podporu, jak je uvedena níže.

C.   Formát tabulky státní podpory, která musí být připojena ke každému programu rozvoje venkova

Kód opatření

Název režimu podpory

Určení právoplatnosti režimu (13)

Trvání režimu podpory

 

 

 

 

Tabulka státní podpory je doplněna závazkem členského státu, že všechny případy použití režimů vyjmenovaných v bodu B, pro něž jsou podle pravidel státní podpory nebo podle podmínek a závazků stanovených v rozhodnutích o státní podpoře požadována jednotlivá oznámení, jsou jednotlivě oznamovány podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

10.   Informace o doplňkovosti s opatřeními financovanými z jiných nástrojů společné zemědělské politiky, prostřednictvím politiky soudržnosti a rovněž podporou Evropského rybářského fondu

(článek 5, čl. 16 písm. h) a článek 60 nařízení (ES) č. 1698/2005)

10.1   Posouzení a prostředky doplňkovosti s:

činnostmi, politikami a prioritami Společenství, zejména s cíli hospodářské a sociální soudržnosti a s cíli Evropského rybářského fondu,

opatřeními financovanými z EZOZF nebo jiných nástrojů v odvětvích uvedených v příloze I tohoto nařízení.

10.2   V souvislosti s osami 1, 2 a 3 opatření:

Demarkační kritéria pro opatření, která mají za cíl operace rovněž způsobilé podle jiného nástroje podpory Společenství, zejména strukturální fondy a Evropského rybářského fondu.

10.3   V souvislosti s osou 4 opatření:

Demarkační kritéria pro strategie místního rozvoje spadající pod osu 4 v souvislosti se strategiemi místního rozvoje prováděnými „skupinami“ podle Evropského rybářského fondu a pro spolupráci v souvislosti s cílem spolupráce podle strukturálních fondů.

10.4   Případně jsou doplněny informace o doplňkovosti s dalšími finančními nástroji Společenství.

11.   Určení příslušných orgánů a odpovědných subjektů

(čl. 16 písm. i) bod i) nařízení (ES) č. 1698/2005)

určení všech orgánů podle čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 členskými státy a souhrnný popis jejich řídicí a kontrolní struktury pro informaci.

12.   Popis systémů monitorování a hodnocení, stejně jako navrhované složení monitorovacího výboru

(čl. 16 písm. i) bod ii) a článek 77 nařízení (ES) č. 1698/2005)

12.1.   Popis systémů monitorování a hodnocení

Budou vytvořeny na základě společného seznamu ukazatelů výsledků, základních situací a dopadů programu pro rozvoj venkova, obsažených v CMEF v příloze VIII a dalších článků podle čl. 62 odst. 3. Každý program rozvoje venkova si určí doplňkové ukazatele odrážející celostátní a/nebo regionální potřeby, podmínky a cíle specifické pro programovou oblast. Údaje sbírané pro ukazatele mohou být inspirovány normami vytvořenými pro Globální systém systémů pozorování země (GEOSS) nebo projektů Společenství jako Globální monitorování a bezpečnost (GMES).

12.2   Navrhované složení monitorovacího výboru

13.   Opatření zajišťující, že program bude publikován

(článek 76 nařízení (ES) č. 1698/2005)

Popis komunikačního plánu a prvků vložených do článku 58 tohoto nařízení a jeho přílohy VI:

13.1   Akce zaměřené na informování možných příjemců, profesních organizací, hospodářských, sociálních a environmentálních partnerů, subjektů zapojených do podpory rovnosti mužů a žen a nevládních organizací o možnostech nabízených programem a o pravidlech pro získání přístupu k financování programem.

13.2   Akce zaměřené na informování příjemců o příspěvku Společenství.

13.3   Akce na informování široké veřejnosti o roli, kterou hraje v programech Společenství, a o jejich výsledcích.

14.   Určení konzultovaných partnerů a výsledky konzultací

(článek 6 a čl. 16 písm. j) nařízení (ES) č. 1698/2005)

14.1   Určení konzultovaných partnerů

Seznam konzultovaných příslušných regionálních, místních a jiných veřejných orgánů, hospodářských a sociálních partnerů a dalších vhodných subjektů zastupujících občanskou společnost, nevládních organizací včetně organizací ekologických, a subjektů odpovědných za podporu rovnosti mužů a žen.

14.2   Výsledky konzultací

Předložení souhrnu výsledků konzultací, včetně dne konzultací a času poskytnutého na komentáře a příspěvky k přípravě programu a určení rozsahu, v němž budou brány v úvahu obdržené názory a rady.

15.   Rovnost mužů a žen a nediskriminace

(článek 8 nařízení (ES) č. 1698/2005)

15.1   Popis toho, jak bude podporována rovnost mužů a žen na různých stupních provádění programu (návrh, provádění, monitorování a hodnocení).

15.2   Popis toho, jak je během různých stupňů provádění programu předcházeno každé diskriminaci založené na pohlaví, rasovém nebo etnickém původu, náboženství nebo víře, postižení, věku nebo sexuální orientaci.

16.   Operace technické pomoci

(čl. 66 odst. 2 a článek 68 nařízení (ES) č. 1698/2005)

16.1   Popis přípravných, řídicích, monitorovacích, hodnotících, informačních a kontrolních aktivit programové pomoci financované technickou pomocí.

16.2   Celostátní síť pro venkov

seznam organizací a státních správ zapojených do rozvoje venkova, jež budou tvořit část celostátní sítě pro venkov;

postup a harmonogram vytvoření celostátní sítě pro venkov;

souhrnný postup hlavních kategorií činnosti, které bude provádět celostátní síť pro venkov. Tyto činnosti budou tvořit základ akčního plánu, který vytvoří řídicí orgán, a budou podporovány podle čl. 68 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005;

částka vyhrazená pro vytvoření a fungování celostátní sítě pro venkov a provádění akčního plánu podle čl. 68 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1698/2005. V rámci této částky musí být rozlišováno mezi částí vztahující se na strukturu potřebnou k provozování sítě a strukturou vztahující se na akční plán. Program musí obsahovat ustanovení o tom, že ta část částky podle písmene a) se nebude časem nenáležitě zvyšovat.

B.   ZVLÁŠTNÍ PROGRAMY PRO CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV (PODLE ČL. 41 ODST. 3 A 5)

Pokud v souladu s druhým pododstavcem čl. 66 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 členské státy spolu s regionálními programy zašlou ke schválení zvláštní programy pro vytvoření a provoz celostátní sítě pro venkov, musí tyto programy obsahovat tyto prvky:

a)

seznam organizací a státních správ zapojených do rozvoje venkova, které budou součástí celostátní sítě pro venkov;

b)

postup a harmonogram pro vytvoření celostátní sítě pro venkov;

c)

souhrnný popis hlavních kategorií činnosti, které bude vykonávat celostátní síť pro venkov. Tyto činnosti budou tvořit základ akčního plánu, který vytvoří řídicí orgán a bude podpořen podle čl. 68 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005;

d)

částku vyhrazenou pro vytvoření a provoz celostátní sítě pro venkov a pro provádění akčního plánu podle čl. 68 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1698/2005 a roční rozdělení příspěvku z EZFRV, které musí být v souladu s čl. 69 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005;

e)

finanční tabulku pro celé programové období v následujícím formátu (současné ceny v EUR):

Typy výdajů pro celostátní síť pro venkov

Celkové veřejné výdaje

Příspěvek z EZFRV

a)

na provoz struktury celostátní sítě pro venkov

 

 

b)

na provádění akčního plánu celostátní sítě pro venkov, včetně jeho hodnocení

 

 

Celkem

 

 

f)

určení příslušných orgánů a odpovědných subjektů;

e)

popis systému monitorování a hodnocení, stejně jako navrhované složení monitorovacího výboru.


(1)  Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.

(4)  Úř. věst. L 243, 6.9.2006, s. 6.

(5)  Podrobnosti pro směrnici 2000/60/ES budou zveřejněny v pozdější fázi.

(6)  Pro členské státy s kovergenčními a nekonvergenčními regiony.

(7)  Pokud se programy pro rozvoj venkova vztahují na různé typy regionů a míry spolufinancování z EZFRV se liší, je třeba zopakovat tabulku 6.2 pro každý typ regionu: regiony konvergenčního cíle, nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři, další regiony.

(8)  Aby se ověřil soulad s článkem 17 nařízení (ES) č. 1698/2005, bude pro celkové přidělení osy 4 použit klíč pro rozdělení mezi osami plynoucí ze strategií místního rozvoje.

(9)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 4.

(10)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.

(13)  Případně se určí:

Pro opatření v rámci nařízení de minimis: „Každá podpora poskytnutá podle tohoto opatření bude v souladu s nařízením de minimis.. (ES) č. (…)“

Pro schválené režimy podpory: odkazy na schvalující rozhodnutí Komise o státní podpoře, včetně čísla státní podpory a odkazu na schvalující dopis.

Pro blokově vyňatou podporu: odkaz na jednotlivé nařízení o blokové výjimce a registrační číslo.

Pro ostatní stávající opatření podpory:

a)

v případě členských států, které vstoupily do Společenství 1. května 2004 a 1. ledna 2007„nové členské státy“: (1) „žádná“ pro podporu před rokem 1995; (2) odkazy na čísla opatření seznamu Smlouvy o přistoupení, (3) odkaz na „prozatímní postup“ bez dopisu s námitkami,

b)

pro jiné případy stávající podpory: laskavě uveďte použitelné příslušné odůvodnění.


PŘÍLOHA III

PODPORA SESKUPENÍM PRODUCENTŮ NA MALTĚ

Podpora pro založení seskupení producentů (Minimální výše uvedená v čl. 25 odst. 2)

EUR

Rok

63 000

1. rok

63 000

2. rok

63 000

3. rok

60 000

4. rok

50 000

5. rok


PŘÍLOHA IV

PRAHOVÉ HODNOTY PRO OHROŽENÁ PLEMENA (UVEDENÉ V ČL. 27 ODST. 4)

Způsobilý druh zemědělského zvířete

Prahové hodnoty, pod jejichž úrovní jsou místní plemena považována za ohrožená pro využití v zemědělství (počet chovných samic (1))

Skot

7 500

Ovce

10 000

Kozy

10 000

Koňovití

5 000

Prasata

15 000

Ptáci

25 000


(1)  Počet, vypočítaný pro všechny členské státy, chovných samic stejného plemene vhodných pro čistokrevnou plemenitbu registrovanou v plemenné knize uchovávané u schválené chovatelské organizace uznané členským státem v souladu se zootechnickými právními předpisy Společenství.


PŘÍLOHA V

PŘEVODNÍ TABULKA ZVÍŘAT NA ŽIVOČIŠNÉ JEDNOTKY (UVEDENÉ V ČL. 27 ODST. 13)

Býci, krávy a jiný skot starší dvou let, koně starší šesti měsíců

1,0 ŽJ

Skot od šesti měsíců do dvou let

0,6 ŽJ

Skot mladší šesti měsíců

0,4 ŽJ

Ovce

0,15 ŽJ

Kozy

0,15 ŽJ

Chovné prasnice > 50 kg

0,5 ŽJ

Jiná prasata

0,3 ŽJ

Nosnice

0,014 ŽJ

Jiná drůbež

0,003 ŽJ


PŘÍLOHA VI

INFORMACE A PUBLICITA O POMOCI Z EZFRV (PODLE ČL. 58 ODST. 3)

1.   Informační opatření pro potenciální příjemce a pro příjemce

1.1.   Informační opatření pro potenciální příjemce

S ohledem na transparentnost rozešle řídicí orgán co nejkomplexnější informace o možnostech financování nabízených společnou podporou od Společenství a členských států v programu rozvoje venkova.

Za tímto účelem zajistí řídicí orgán, aby byl program rozvoje venkova hojně publikován, s podrobnostmi o finančních příspěvcích z EZFRV, a aby byl předán všem zájemcům.

Řídicí orgán poskytne potenciálním příjemcům jasné, podrobné a aktualizované informace o:

a)

správních postupech, které je třeba dodržet pro dosažení nároku na financování podle programu rozvoje venkova;

b)

popisu postupů prozkoumání žádosti o financování;

c)

podmínkách/kritériích způsobilosti pro výběr a hodnocení projektů, které budou financovány;

d)

jménech osob nebo kontaktech na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které mohou vysvětlit způsob, jakým fungují programy rozvoje venkova a kritéria pro výběr a hodnocení operací.

Řídicí orgán zajistí, aby subjekty, které mohou fungovat jako přenašeči, byly zapojeny do informačních opatření pro potenciální příjemce, a zejména:

a)

místní a regionální orgány;

b)

profesní organizace;

c)

hospodářští a sociální partneři;

d)

nevládní organizace, zejména subjekty propagující rovnost mužů a žen a subjekty pracující v oblasti ochrany přírody;

e)

informační centra o Evropě;

f)

zastoupení Komise v členských státech.

Řídicí orgán informuje potenciální příjemce o publikaci podle bodu 2.1.

1.2.   Informační opatření pro příjemce

Řídicí orgán zajistí, aby oznámení o udělení podpory informovalo příjemce o tom, že akce je financována z programu částečně financovaného z EZFRV a prioritní osy dotčeného programu rozvoje venkova.

2.   Informační a publikační opatření pro veřejnost

Řídicí orgán pro program rozvoje venkova a příjemci podniknou všechny kroky k tomu, aby poskytli veřejnosti informace a publicitu o opatřeních financovaných podle programu rozvoje venkova v souladu s tímto nařízením.

2.1.   Odpovědnosti řídicích orgánů

Řídicí orgán informuje veřejnost o přijetí programu rozvoje venkova Komisí a o jeho aktualizacích, o hlavních úspěších v provádění programu a o jeho ukončení.

Počínaje rokem 2008, řídicí orgán zveřejní alespoň jednou ročně elektronicky nebo jiným způsobem seznam příjemců podpory z programů rozvoje venkova, názvy operací a výši veřejných příspěvků přidělených těmto operacím.

Informační opatření budou prováděna řídicím orgánem s použitím všech médií na příslušné územní úrovni. Budou zahrnovat také informační kampaně, tištěné i elektronické publikace a další vhodná média.

Opatření na informování veřejnosti budou obsahovat prvky stanovené v bodu 3.1.

2.2.   Odpovědnosti příjemců

Pokud operace podle programu pro rozvoj venkova vede k investici (např. v zemědělském nebo potravinářském podniku), jejíž celkové náklady překročí 50 000 EUR, umístí příjemce tabulku s vysvětlením.

V lokalitách s infrastrukturou, jejíž náklady přesáhly 500 000 EUR, bude postaven billboard.

Tabulka s vysvětlením bude také umístěna tam, kde je místní akční skupina financována osou 4.

Uvedené billboardy a tabulky ponesou popis projektu/operace a prvky uvedené v bodu 3.1. Tyto informace budou zabírat nejméně 25 % plochy billboardu nebo tabulky.

3.   Technické charakteristiky informačních a publikačních akcí

3.1.   Slogan a logo

Každá informační a publikační akce bude obsahovat tyto prvky:

Evropskou vlajku v souladu s grafickými normami podle bodu 4, spolu s vysvětlením úlohy Společenství prostřednictvím tohoto sdělení:

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

Pro akce a opatření financovaná osou Leader se použije také logo Leader.

3.2.   Informační a komunikační materiál

Publikace (jako např. brožurky, letáky a zpravodaje) a plakáty o opatřeních a akcích částečně financovaných z EZFRV budou na titulní stránce obsahovat jasné uvedení účasti Společenství, stejně jako znak Společenství, pokud je použit také státní znak nebo znak regionu. Publikace bude obsahovat odkazy na subjekt odpovědný za informační obsah a na řídicí orgán určený k provádění uvedeného balíčku pomoci.

Pokud jsou informace zveřejňovány elektronicky (webové stránky, databáze pro potenciální příjemce) nebo jako audiovizuální materiály, použije se analogicky první odrážka. Při přípravě komunikačního plánu musí být brán náležitý ohled na nové technologie, které umožňují rychlou a účinnou distribuci informací a usnadňují dialog se širokou veřejností.

Webové stránky týkající se EZFRV obsahují:

Zmínku o příspěvku z EZFRV alespoň na hlavní stránce;

odkaz na stránky Komise týkající se EZFRV.

4.   Instrukce pro vytvoření znaku a definice standardních barev

4.1.   Evropská vlajka

Symbolický popis

Na pozadí modrého nebe tvoří dvanáct hvězd kruh představující jednotu evropských národů. Počet hvězd je pevně stanoven, dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

V projektech financovaných z EZFRV se jméno tohoto fondu objeví pod evropskou vlajkou.

Heraldický popis

Na azurovém poli kruh dvanácti zlatých cípalů, jejichž cípy se nedotýkají.

Geometrický popis

Image

Znak má formu modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. Dvanáct zlatých hvězd v pravidelných vzdálenostech tvoří neviditelný kruh, jehož střed leží na průsečíků úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná jedné třetině výšky kratší strany obdélníku. Každá hvězda má pět vrcholků, které jsou umístěny na obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky kratší strany obdélníku. Všechny hvězdy jsou svisle, tj. jeden vrcholek směřuje vertikálně a dva jsou na přímce kolmé ke stožáru. Kruh je uspořádán tak, aby se hvězdy jevily na místech hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Předepsané barvy

Image

Emblém je v těchto barvách:

PANTONE REFLEX BLUE pro plochu obdélníku; PANTONE YELLOW pro hvězdy. Mezinárodní škála PANTONE je široce dostupná a snadno ji získá i neprofesionál.

Image

Postup míchání ze čtyř barev:

Pokud se používá postup míchání ze čtyř barev, nelze použít dvě standardní barvy. Musí být proto znovu vytvořeny s použitím systému čtyř barev. PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % „Process Yellow“. Smíchání 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“ vytvoří barvu velmi podobnou PANTONE REFLEX BLUE.

Internet

V paletě webu odpovídá PANTONE REFLEX BLUE barva RGB:0/0/153 (hexadecimálně: 000099) a PANTONE YELLOW barvě RGB:255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).


Postup monochromatické reprodukce

Pokud je k dispozici pouze černá, je obrys obdélníku černý a hvězdy jsou vytištěny černobíle.

Image

Pokud je k dispozici pouze modrá barva (pochopitelně to musí být Reflex Blue), použije se 100 % s hvězdami reprodukovanými v negativní bílé a pole bude 100 % modré.

Image

Reprodukce na barevné pozadí

Emblém by měl být přednostně reprodukován na bílém pozadí. Vyhněte se pozadí různých barev a v každém případě barvě, která neladí s modrou. Pokud neexistuje alternativa k barevnému pozadí, použijte kolem obdélníku bílý rámeček, jehož šíře tvoří 1/25 výšky obdélníku.

Image

4.2.   Logo Leader

Image


PŘÍLOHA VII

A.   STRUKTURA A OBSAH VÝROČNÍCH ZPRÁV O POKROKU PROGRAMŮ ROZVOJE VENKOVA (ČLÁNEK 60)

1.   Změny všeobecných podmínek (čl. 82 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005):

změny všeobecných podmínek mající přímý vliv na podmínky provádění programu (tj. změny právních předpisů nebo neočekávaný socioekonomický vývoj),

změny politik Společenství a vnitrostátních politik ovlivňující soulad EZFRV a dalších finančních nástrojů.

2.   Pokrok programu ve vztahu ke stanoveným cílům, na základě ukazatelů výsledků (čl. 82 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005):

Měla by být předložena analýza výsledků měřená monitorovacími ukazateli, včetně kvalitativní analýzy dosaženého pokroku ve vztahu k původně stanoveným cílům. Bude použit seznam ukazatelů (výsledků) uvedený v příloze VIII tohoto nařízení. Kromě těchto ukazatelů, které tvoří součást CMEF, mohou být zapojeny ukazatele specifické pro program, aby účinně měřily pokrok k dosažení cílů.

3.   Finanční provádění programu udávající pro každé opatření stav výdajů zaplacených příjemci; pokud se program vztahuje na regiony způsobilé podle konvergenčních cílů, budou výdaje určeny odděleně (čl. 82 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005).

Tabulka shrnující finanční provádění bude obsahovat přinejmenším následující informace:

V eurech

Osy/opatření

Roční platby – rok N

Kumulativní platby od roku 2007 do roku N

Osa 1

Opatření 111

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatření …

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 1 celkem

z níž přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 2

Opatření 211

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatření …

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 2 celkem

z níž přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 3

Opatření 311

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatření …

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 3 celkem

z níž přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 4

Opatření 411

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Opatření 4…

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Osa 4 celkem

z níž přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Technická pomoc

z níž přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Program celkem

z něhož přechodné výdaje podle nařízení (ES) č. 1320/2006

 

 

Pro regiony v působnosti konvergenčního cíle bude vytvořena zvláštní tabulka přinejmenším se stejnými informacemi, stejně jako společná tabulka na úrovni programu vztahující se jak na konvergenční, tak na nekonvergenční regiony.

4.   Souhrn probíhajících hodnotících akcí v souladu s čl. 86 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 (čl. 82 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1698/2005)

Souhrn probíhajících hodnotících činností vytvořených na základě ohlašování monitorovacímu výboru v souladu s čl. 86 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005, včetně činností souvisejících zejména s prvky podle čl. 84 odst. 5 a čl. 86 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení.

5.   Kroky přijaté řídicím orgánem a monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění programu (čl. 82 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1698/2005), zejména:

i)

opatření pro monitorování a hodnocení

ii)

souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 1698/2005

iii)

využití technické pomoci

V případě, že se na vytvoření a fungování celostátní sítě pro venkov bude vztahovat program technické pomoci, popíše výroční zpráva o pokroku postupy pro vytvoření a provoz sítě a momentální stav provádění akčního plánu. Uvede také, jak byly prováděny výdaje (rozlišení mezi prvky pokrytými písmeny a) a b) čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005).

vi)

kroky přijaté k zajištění publikace programu v souladu s článkem 76 nařízení (ES) č. 1698/2005

Zpráva bude obsahovat souhrnný popis informačních a publikačních opatření přijatých k poskytnutí informací o programu rozvoje venkova v souladu s článkem 58 tohoto nařízení a jeho přílohy VI.

6.   Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich řešení (čl. 82 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005)

Tento soulad s právem Společenství se bude vztahovat zejména na dodržování pravidel hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a jeho zlepšení a podporu rovnosti pohlaví a nediskriminace.

7.   Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) č. 1290/2005 (čl. 82 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005)

B.   FORMÁT VÝROČNÍ ZPRÁVY O POKROKU PRO ZVLÁŠTNÍ PROGRAMY VZTAHUJÍCÍ SE NA CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV („CSV“) (ČLÁNEK 60)

Pokud členské státy využijí možnosti uvedené v druhém pododstavci čl. 66 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005, výroční zprávy o pokroku pro zvláštní programy obsahují:

a)

popis postupů pro vytvoření a provoz sítě,

b)

momentální stav provádění akčního plánu,

c)

finanční tabulku ukazující provádění programu a rozlišení mezi prvky pokrytými písmeny a) a b) čl. 68 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005:

Typ výdajů pro CSV

Roční platby – rok N

Kumulativní platby od roku 2007 do roku N

a)

pro provoz struktury celostátní sítě pro venkov (CSV)

 

 

b)

pro provádění akčního plánu celostátní sítě pro venkov

 

 

Celkem

 

 

d)

případně informace, na něž se vztahují body 4 až 7 části A této přílohy.


PŘÍLOHA VIII

SEZNAM SPOLEČNÝCH UKAZATELŮ ZÁKLADNÍCH SITUACÍ, VÝSLEDKŮ A DOPADŮ

I.   SPOLEČNÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH SITUACÍ

1.   Ukazatele základních situací souvisejících s cíli

OSA

 

Ukazatel

Horizontálně

 (1) 1

Hospodářský rozvoj

 (1) 2

Míra zaměstnanosti

 (1) 3

Nezaměstnanost

OSA 1,

Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

 (1) 4

Školení a vzdělávání v zemědělství

5

Věková struktura v zemědělství

 (1) 6

Produktivita práce v zemědělství

7

Tvorba hrubého fixního kapitálu v zemědělství

8

Vývoj zaměstnanosti primárního sektoru

9

Hospodářský vývoj primárního sektoru

 (1) 10

Produktivita práce v potravinářství

11

Tvorba hrubého fixního kapitálu v potravinářství

12

Vývoj zaměstnanosti v potravinářství

13

Hospodářský vývoj potravinářství

 (1) 14

Produktivita práce v lesnictví

15

Tvorba hrubého fixního kapitálu v lesnictví

16

Význam částečně soběstačného zemědělství v nových členských státech

OSA 2,

Zlepšování životního prostředí a krajiny prostřednictvím hospodaření s půdou

 (1) 17

Biologická rozmanitost: populace ptáků žijících na zemědělské půdě

 (1) 18

Biologická rozmanitost: zemědělská a lesní půda s vysokou přírodní hodnotou

19

Biologická rozmanitost: druhová skladba stromů

 (1) 20

Kvalita vody: celková nutriční bilance

21

Kvalita vody: znečištění nitráty a pesticidy

22

Půda: oblasti s rizikem půdní eroze

23

Půda: ekologické zemědělství

 (1) 24

Klimatické změny: produkce obnovitelné energie v zemědělství a lesnictví

25

Klimatické změny: ZVP věnovaná obnovitelné energii

26

Klimatické změny/kvalita ovzduší: emise plynů ze zemědělství

OSA 3,

Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářské činnosti

 (1) 27

Zemědělci s jinou výdělečnou činností

 (1) 28

Vývoj zaměstnanosti v nezemědělském odvětví

 (1) 29

Hospodářský vývoj nezemědělského odvětví

 (1) 30

Rozvoj samostatné výdělečné činnosti

31

Infrastruktura pro cestovní ruch ve venkovské oblasti

 (1) 32

Pokrytí venkovských oblastí internetem

 (1) 33

Rozvoj odvětví služeb

34

Čistá migrace

 (1) 35

Celoživotní vzdělávání v zemědělských oblastech

Leader

 (1) 36

Rozvoj místních akčních skupin


2.   Základní ukazatele související s kontextem

OSA

 

Ukazatel

Horizontálně

1

Určení venkovských oblastí

2

Důležitost venkovských oblastí

OSA 1,

Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického odvětví

3

Využití zemědělské půdy

4

Struktura zemědělského podniku

5

Struktura lesnictví

6

Produktivita lesa

OSA 2,

Zlepšování životního prostředí a krajiny prostřednictvím hospodaření s půdou

7

Pokrytí půdy

8

Znevýhodněné oblasti

9

Oblasti extenzivního zemědělství

10

Oblast Natury 2000

11

Biologická rozmanitost: chráněné lesy

12

Rozvoj lesních oblastí

13

Zdraví lesního ekosystému

14

Kvalita vody

15

Použití vody

16

Ochranné lesy týkající se zejména půdy a vody

OSA 3,

Zlepšování kvality života venkovských oblastí a podpora diverzifikace hospodářské činnosti

17

Hustota populace

18

Věková struktura

19

Struktura hospodářství

20

Struktura zaměstnanosti

21

Dlouhodobá nezaměstnanost

22

Dosažení vzdělání

23

Internetová infrastruktura

II.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ

OSA 1   ZLEPŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Kód

Opatření

Ukazatele výsledků (2)

111

Odborné vzdělávání a informační akce

Počet účastníků školení

Počet dnů školení

112

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Počet mladých zemědělců, kterým se dostalo podpory

Celkový objem investic

113

Předčasný odchod do důchodu

Počet zemědělců předčasně odešlých do důchodu

Počet zemědělských pracovníků předčasně odešlých do důchodu

Počet uvolněných hektarů

114

Využívání poradenských služeb

Počet podporovaných zemědělců

Počet podporovaných držitelů lesů

115

Zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb

Počet nově zřízených řídicích, pomocných nebo poradenských služeb

121

Modernizace zemědělských hospodářství

Počet zemědělských hospodářství, která obdržela investiční podporu

Celkový objem investic

122

Zvýšení hospodářské hodnoty lesů

Počet lesních majetků, které obdržely investiční podporu

Celkový objem investic

123

Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům

Počet podporovaných podniků

Celkový objem investic

124

Spolupráce při vývoji nových produktů, procesů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví

Počet podporovaných iniciativ spolupráce

125

Infrastruktura související s rozvojem a přizpůsobením zemědělství a lesnictví

Počet podporovaných operací

Celkový objem investic

126

Obnova zemědělského produkčního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami a zavedení vhodných preventivních opatření

Podporovaná rozloha poškozené zemědělské půdy

Celkový objem investic

131

Dodržování norem založených na právních předpisech Společenství

Počet příjemců

132

Účast zemědělců v programech jakosti potravin

Počet podporovaných zemědělských hospodářství účastnících se programu jakosti

133

Informační a propagační akce

Počet podporovaných akcí

141

Částečně soběstačné zemědělství

Počet podporovaných částečně soběstačných hospodářství

142

Seskupení producentů

Počet podporovaných seskupení producentů

Obrat podporovaných seskupení producentů


OSA 2   ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY PROSTŘEDNICTVÍM HOSPODAŘENÍ S PŮDOU

Kód

Opatření

Ukazatele výsledků (3)

211

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované zemědělcům v horských oblastech

Počet podporovaných hospodářství v horských oblastech

Podporovaná zemědělská půda v horských oblastech

212

Platby zemědělcům ve znevýhodněných oblastech jiných než horských

Počet podporovaných hospodářství ve znevýhodněných oblastech jiných než horských

Rozloha podporované zemědělské půdy ve znevýhodněných oblastech jiných než horských

213

Platby v rámci Natury 2000 a platby související se směrnicí 2000/60/ES („rámcová směrnice o vodě“)

Počet podporovaných hospodářství v rámci Natury 2000/v rámci rámcové směrnice o vodě

Podporovaná zemědělská půda v rámci Natury 2000/rámci rámcové směrnice o vodě

214

Agroenvironmentální platby

Počet zemědělských hospodářství a hospodářství s jiným hospodařením s půdou majících podporu

Celková rozloha v rámci agroenvironmentální podpory

Fyzická rozloha v rámci agroenvironmentální podpory podle tohoto opatření

Celkový počet smluv

Počet akcí souvisejících s genetickými zdroji

215

Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat

Počet zemědělských podniků získávajících podporu

Počet smluv v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

216

Neproduktivní investice

Počet zemědělských hospodářství a hospodářství s jiným hospodařením s půdou majících podporu

Celkový objem investic

221

První zalesnění zemědělské půdy

Počet příjemců podpory zalesňování

Počet hektarů zalesněné půdy

222

První založení zemědělsko-lesnických systémů na zemědělské půdě

Počet příjemců

Počet hektarů v nových zemědělsko-lesnických systémech

223

První zalesnění nezemědělské půdy

Počet příjemců podpory zalesňování

Počet hektarů zalesněné půdy

224

Platby v rámci Natury 2000

Počet lesních majetků majících podporu v oblasti Natury 2000

Podporovaná lesní půda (ha) v oblasti Natury 2000

225

Lesnicko-environmentální platby

Počet lesních majetků mající podporu

Celková rozloha lesů v rámci lesnicko-environmentální podpory

Fyzická rozloha lesů v rámci lesnicko-environmentální podpory

Počet smluv

226

Obnova lesnického potenciálu a zavedení preventivních opatření

Počet preventivních/obnovovacích akcí

Podporovaná rozloha poškozených lesů

Celkový objem investic

227

Neproduktivní investice

Počet podporovaných držitelů lesů

Celkový objem investic


OSA 3   ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A PODPORA DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ

Kód

Opatření

Ukazatele výsledků (4)

311

Diverzifikace nezemědělských činností

Počet příjemců

Celkový objem investic

312

Vytváření a rozvoj podniku

Počet podporovaných/vytvořených mikropodniků

313

Podpora cestovního ruchu

Počet podporovaných nových turistických akcí

Celkový objem investic

321

Základní služby pro hospodářství a obyvatele venkova

Počet podporovaných akcí

Celkový objem investic

322

Obnova a rozvoj vesnic

Počet vesnic, v nichž se konaly akce

Celkový objem investic

323

Záchrana a rozvoj dědictví venkova

Počet podporovaných akcí dědictví venkova

Celkový objem investic

331

Vzdělávání a informace

Počet hospodářských subjektů účastnících se podporovaných akcí

Počet dnů školení, kterého se dostalo účastníkům

341

Získávání dovedností, propagace a provádění strategií místního rozvoje

Počet akcí na získání dovedností a propagace

Počet účastníků akcí

Počet podporovaných partnerství veřejného a soukromého sektoru


OSA 4   LEADER

Kód

Opatření

Ukazatele výsledků (5)

41

Provádění strategií místního rozvoje

411

konkurenceschopnost

412

životní prostředí/hospodaření s půdou

413

kvalita života/diverzifikace

Počet místních akčních skupin („MAS“)

Celková rozloha oblasti MAS (km2)

Celková populace v oblasti MAS

Počet projektů financovaných MAS

Počet podporovaných příjemců

421

Provádění projektů spolupráce

Počet projektů spolupráce

Počet spolupracujících MAS

431

Provozování místní akční skupiny, získávání dovedností a oživování území podle článku 59

Počet podpořených akcí

III.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ

Osa/cíl

Ukazatel

Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

(1)

Počet účastníků úspěšně končících vzdělávací činnost související se zemědělstvím a/nebo lesnictvím

(2)

Nárůst hrubé přidané hodnoty v podporovaných hospodářstvích/podnicích

(3)

Počet hospodářství/podniků zavádějících nové produkty a/nebo nové technologie

(4)

Hodnota zemědělské produkce podle uznávaných značek jakosti/norem

(5)

Počet zemědělských podniků vstupujících na trh

Zlepšování životního prostředí a krajiny prostřednictvím hospodaření s půdou

(6)

Oblast s úspěšným hospodařením s půdou přispívající k:

a)

biologické rozmanitosti a zemědělství/lesnictví s vysokou přírodní hodnotou

b)

kvalitě vody

c)

klimatickým změnám

d)

kvalitě půdy

e)

zamezení marginalizaci a opuštění půdy

Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti

(7)

Zvýšení nezemědělské hrubé přidané hodnoty v podporovaných podnicích

(8)

Hrubý počet vytvořených pracovních míst

(9)

Dodatečný počet turistů

(10)

Populace venkovských oblastí, která má prospěch ze zlepšených služeb

(11)

Zvýšení průniku internetu do venkovských oblastí

(12)

Počet účastníků, kteří úspěšně zakončili vzdělávací činnost

IV.   SPOLEČNÉ UKAZATELE DOPADU

 

Ukazatel

1

Hospodářský růst

2

Tvorba zaměstnanosti

3

Produktivita práce

4

Zamezení snížení biologické rozmanitosti

5

Udržování vysoké přírodní hodnoty zemědělské a lesní půdy

6

Zlepšení kvality vody

7

Přispívání k boji s klimatickými změnami


(1)  Odkazuje na ukazatele LEAD v rámci národní strategie a strategického monitorování stanoveného v čl. 11 odst. 3 písm. c) a čl. 13 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005.

(2)  Pro každé opatření se uvede počet obdržených žádostí a počet schválených žádostí.

(3)  Pro každé opatření se uvede počet obdržených žádostí a počet schválených žádostí.

(4)  Pro každé opatření se uvede počet obdržených žádostí a počet schválených žádostí.

(5)  Pro každé opatření se uvede počet obdržených žádostí a počet schválených žádostí.


Top