EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1788

Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

OJ L 243, 13.9.2001, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 221 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 173 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 173 - 183

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2008; Zrušeno 32008R0605 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1788/oj

32001R1788Úřední věstník L 243 , 13/09/2001 S. 0003 - 0014


Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001

ze dne 7. září 2001,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením týkajícím se osvědčení o kontrole při dovozu ze třetích zemí podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 436/2001 [2], a zejména na čl. 11 odst. 3 písm. b) a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je nezbytné stanovit postup, podle něhož by se na úrovni Společenství koordinovaly některé kontroly produktů dovážených ze třetích zemí vzhledem k tomu, že se tyto produkty uvádějí na trh s označeními, která poukazují na ekologickou metodu produkce.

(2) Pro produkty dovážené podle postupu, který je stanoven v čl. 11 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91, je obsah osvědčení o kontrole stanoven v uvedeném článku. Žádné takové ustanovení neexistuje pro produkty dovážené podle postupu, který je stanoven v čl. 11 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2092/91. Je tudíž nezbytné rozšířit používání uvedeného osvědčení na produkty dovážené podle čl. 11 odst. 6, aby se zajistilo, že tyto produkty byly vyprodukovány podle pravidel produkce, která jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v článku 6 nařízení (EHS) č. 2092/91, a že podléhaly kontrolním opatřením s rovnocennou účinností, jakou mají opatření uvedená v článcích 8 a 9, a že taková kontrolní opatření byla požívána stále a účinně v dotyčné třetí zemi.

(3) Nařízení Komise (EHS) č. 3457/92 [3] zavedlo osvědčení o kontrole pro produkty dovážené ze třetích zemí podle ustanovení v čl. 11 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91. V zájmu srozumitelnosti se uvedené nařízení (EHS) č. 3457/92 nahradí tímto nařízením.

(4) Toto nařízení se použije, aniž je dotčen kontrolní systém v článcích 8 a 9 nařízení (EHS) č. 2092/91 a v příloze III částech B a C uvedeného nařízení.

(5) Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena celní ustanovení Společenství a všechna jiná ustanovení, jimiž se řídí dovoz produktů uvedených v článku 1 nařízení (EHS) č. 2092/91 za účelem uvedení na trh ve Společenství.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru, který je uveden v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro osvědčení o kontrole požadované podle čl. 11 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 a pro předkládání tohoto osvědčení u dovozů, které se uskutečňují v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 6 téhož nařízení.

2. Toto nařízení se nepoužije u produktů, které:

- nejsou určeny k propuštění do volného oběhu ve Společenství v nezměněném stavu nebo po zpracování.

- se přijímají osvobozené od cla v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 918/83 [4] o systému Společenství pro osvobození od cla. Toto nařízení se však použije u produktů, které byly přijaty osvobozené od cla v souladu s články 39 a 43 nařízení (EHS) č. 918/83.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

1. "osvědčením o kontrole" rozumí osvědčení o kontrole, které se týká zásilky a je uvedeno v čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2092/91 a článcích 3, 4 a příloze I tohoto nařízení;

2. "zásilkou" rozumí množství produktů jednoho nebo více kódů kombinované nomenklatury, které je zahrnuto do jednoho osvědčení o kontrole, přepravováno stejným dopravním prostředkem a pochází ze stejné třetí země;

3. "ověřením zásilky" rozumí ověřování osvědčení o kontrole příslušnými orgány členských států tak, aby se vyhovělo čl. 4 odst. 2, a tam, kde to tyto orgány pokládají za vhodné, ověřování produktů ve vztahu k požadavkům nařízení (EHS) č. 2092/91;

4. "propuštěním do volného oběhu ve Společenství" rozumí odbavení celními orgány tak, aby se zásilce umožnil volný pohyb ve Společenství;

5. "orgány příslušných členských států" rozumějí celní orgány nebo jiné orgány určené členským státem.

Článek 3

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) ohledně požadavků na vydávání osvědčení o kontrole a čl. 11 odst. 3 nařízení č. 2092/91 se použijí u propouštění produktů, které jsou uvedeny v článku 1 nařízení (EHS) č. 2092/91, do volného oběhu, ať již se tyto produkty dovážejí za účelem uvedení na trh podle čl. 11 odst. 1 nebo odst. 6 uvedeného nařízení.

Článek 4

1. Propuštění zásilky produktů, které jsou uvedeny v článku 1 nařízení (EHS) č. 2092/91, do volného oběhu ve Společenství se podmiňuje:

a) předložením originálu osvědčení o kontrole příslušnému orgánu členského státu a

b) ověřením zásilky příslušným orgánem členského státu a podepsáním osvědčení o kontrole v souladu s odstavcem 11.

2. Originál osvědčení o kontrole se vystavuje v souladu s odstavci 3 až 10 tohoto článku a se vzorem a poznámkami v příloze I.

3. Osvědčení o kontrole vydává:

a) orgán nebo subjekt ve třetí zemi uvedený pro dotyčnou třetí zemi v příloze nařízení Komise (EHS) č. 94/92 [5] nebo

b) orgán nebo subjekt, který byl schválen k vydávání osvědčení o kontrole postupem stanoveným v čl. 11 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2092/91.

4. Orgán nebo subjekt, který osvědčení vydává:

a) vydá osvědčení o kontrole a podepíše prohlášení v poli 15 pouze poté, co provede dokumentační kontrolu na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují zejména plán produkce pro dotyčné produkty, přepravní doklady a obchodní doklady, a poté, co orgán nebo subjekt buď fyzicky zkontroluje dotyčnou zásilku před jejím vyexpedováním ze třetí země odeslání, nebo poté, co obdrží výslovné prohlášení vývozce, v němž se prohlašuje, že dotyčná zásilka byla vyrobena nebo připravena v souladu s ustanoveními, které uplatňuje dotyčný orgán nebo subjekt pro dovoz a uvádění produktů uvedených v článku 1 nařízení (EHS) č. 2092/91 na trh v souladu s čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení;

b) uvede výrobní číslo u každého vydaného osvědčení a vede seznam vydaných osvědčení.

5. Osvědčení o kontrole se vypracovává v jednom z úředních jazyků Společenství a vyplňuje se, s výjimkou razítek a podpisů, buď celé tiskacími písmeny, nebo celé na stroji.

Osvědčení o kontrole se pokud možno vypracovává v jednom z úředních jazyků členského státu určení. Orgány příslušného členského státu si mohou v případě potřeby vyžádat překlad osvědčení o kontrole v jednom z jeho úředních jazyků.

Nepotvrzené změny nebo vymazání činí osvědčení neplatným.

6. Osvědčení o kontrole se vypracovává v jednom vyhotovení.

První příjemce nebo případně dovozce může udělat kopii za účelem informování kontrolního orgánu nebo subjektu v souladu s přílohou III částí C bodem 3 nařízení (EHS) č. 2092/91. Každá taková kopie nese označení "KOPIE" nebo "DUPLIKÁT", které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

7. Osvědčení o kontrole v odst. 3 písm. b) v době předložení v souladu s odstavcem 1 obsahuje v poli 16 prohlášení příslušného orgánu v členském státě, který udělil povolení postupem podle čl. 11 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2092/91.

8. Příslušný orgán v členském státě, který udělil povolení, může svěřit pravomoc ohledně prohlášení v poli 16 kontrolnímu orgánu nebo subjektu, který kontroluje dovozce v souladu s články 8 a 9 nařízení (EHS) č. 2092/91, nebo orgánům určeným jako příslušné orgány členského státu.

9. Prohlášení v poli 16 se nevyžaduje:

a) pokud dovozce předloží originál dokladu, který vydal příslušný orgán členského státu, jenž udělil povolení v souladu s čl. 11 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2092/91, a který prokazuje, že se toto povolení týká dané zásilky, nebo

b) pokud orgán členské státu, jenž udělil povolení podle čl. 11 odst. 6, podal přímo orgánu, který je zodpovědný za ověřování zásilky, dostatečný důkaz o tom, že se toto povolení týká této zásilky. Tento postup přímého informování je nepovinný pro členský stát, který udělil povolení.

10. Dokument podávající důkaz požadovaný v odst. 9 písm. a) a b) obsahuje:

- referenční číslo dovozního povolení a den jeho skončení jeho platnosti,

- jméno a adresu dovozce,

- třetí zemi původu,

- podrobné informace o kontrolním subjektu nebo orgánu a v případě, že se liší, podrobné informace o kontrolním subjektu nebo orgánu ve třetí zemi,

- názvy dotyčných produktů.

11. Při ověřování zásilky produktů uvedených v článku 1 nařízení (EHS) č. 2092/91 se příslušné orgány členského státu podepisují v poli 17 originálu osvědčení o kontrole, které se vrací osobě, jež osvědčení předložila.

12. První příjemce při přijetí zásilky vyplní pole 18 originálu osvědčení o kontrole, aby potvrdil, že přijetí zásilky bylo provedeno v souladu s přílohou III částí C bodem 7 nařízení (EHS) č. 2092/91.

První příjemce poté zašle originál osvědčení o kontrole dovozci uvedenému v poli 11 osvědčení, a to za účelem požadavku čl. 11 odst. 3 písm. a) nařízení (EHS) č. 2092/91, pokud osvědčení nemusí dále doprovázet zásilku pro přípravu uvedenou v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 5

1. Zásilka musí před provedením první přípravy podléhat opatřením uvedeným v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, pokud je na základě podmíněného celního režimu podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [6], kterým se vydává celní kodex Společenství, zásilka pocházející ze třetí země určena k tomu, aby se v členském státě před propuštěním do volného oběhu ve Společenství podrobila jedné nebo více přípravám, jak je definováno v čl. 4 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2092/91, které lze provádět podle čl. 522 odst. 1 a čl. 552 odst. 1 písm. a) bodu iv) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [7], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92.

Příprava může zahrnovat operace jako:

- balení nebo přebalování nebo

- označování, které odkazuje na ekologické metody produkce.

Po této přípravě doprovází podepsaný originál osvědčení o kontrole zásilku a předloží se příslušnému orgánu členského státu, aby bylo dosaženo souladu s čl. 4 odst. 1 s ohledem na propuštění zásilky do volného oběhu.

Po tomto postupu se originál osvědčení o kontrole v případě potřeby vrací dovozci zásilky, který je uveden v poli 11 osvědčení, aby byl splněn požadavek čl. 11 odst. 3 písm. a) nařízení (EHS) č. 2092/91.

2. Pokud je, na základě podmíněného celního režimu podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, zásilka pocházející ze třetí země určena k tomu, aby se před propuštěním do volného oběhu ve Společenství podrobila v členském státě rozdělení na různé partie, potom zásilka musí předtím, než dojde k rozdělení, podléhat opatřením uvedeným v čl. 4 odst. 1.

Příslušnému orgánu členského státu se ohledně každé partie, která vyplynula z rozdělení, předloží výpis z osvědčení o kontrole, a to v souladu se vzorem a poznámkami v příloze II. Výpis z osvědčení o kontrole podepisují příslušné orgány členských států v poli 14.

Kopii každého podepsaného výpisu z osvědčení o kontrole uchovává společně s originálem osvědčení o kontrole osoba, která je označena jako původní dovozce zásilky a která je uvedena v poli 11 osvědčení o kontrole. Taková kopie nese označení "KOPIE" nebo "DUPLIKÁT", které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

Po rozdělení doprovází podepsaný originál každého výpisu z osvědčení o kontrole dotyčnou partii a předkládá se příslušnému orgánu členského státu, aby bylo dosaženo souladu s čl. 4 odst. 1 s ohledem na propuštění dotyčné partie do volného oběhu.

Příjemce partie při jejím přijetí vyplní originál výpisu z osvědčení o kontrole v poli 15, aby potvrdil, že přijetí partie bylo provedeno v souladu s přílohou III částí B bodem 6 nařízení (EHS) č. 2092/91.

Příjemce partie uchovává výpis z osvědčení o kontrole, aby byl k dispozici pro kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nejméně po dva roky.

3. Operace související s přípravou a rozdělováním uvedené v odstavcích 1 a 2 se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními článků 8 a 9 nařízení (EHS) č. 2092/91, jakož i v souladu s přílohou III částmi B a C uvedeného nařízení, a zejména body 3 a 7 části C. Operace se provádějí podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2092/91.

Článek 6

Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky přijaté v souladu s čl. 9 odst. 9 nebo článkem 10a nařízení (EHS) č. 2092/91, propuštění produktů nevyhovujících požadavkům uvedeného nařízení do volného oběhu ve Společenství je podmíněno odstraněním odkazů na ekologickou metodu produkce z označení, propagace a doprovodných dokumentů.

Článek 7

Příslušné orgány členského státu a orgány v členských státech, které jsou odpovědné za uplatňování nařízení (EHS) č. 2092/91, jakož i kontrolní orgány a kontrolní subjekty, si při uplatňování tohoto nařízení navzájem pomáhají.

Členské státy do 31. března 2002 uvědomí ostatní členské státy a Komisi o orgánech, které určily v souvislosti s čl. 2 odst. 5, jakož i o pověřeních, které učinily za účelem uplatňování čl. 4 odst. 8 a o postupech, jsou-li nějaké, prováděných podle čl. 4 odst. 9 písm. b). Tyto informace členské státy aktualizují podle toho, jak a kdy dojde ke změnám.

Článek 8

Nařízení Komise (EHS) č. 3457/92 se dnem 1. července 2002 zrušuje.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství a použije se ode dne 1. července 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 16.

[3] Úř. věst. L 350, 1.12.1992, s. 56.

[4] Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1.

[5] Úř. věst. L 11, 17.1.1992, s. 14.

[6] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[7] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VZOR OSVĚDČENÍ O KONTROLE PRO DOVOZ PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Vzor osvědčení o kontrole se stanoví s ohledem na:

- text,

- formát, na jediném listu papíru,

- rozložení a rozměry polí.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VZOR VÝPISU Z OSVĚDČENÍ O KONTROLE

Vzor výpisu se stanoví s ohledem na:

- text,

- formát,

- rozložení a rozměry polí.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top