EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995D0553

Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 19. prosince 1995 o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení

OJ L 314, 28.12.1995, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2018; Zrušeno 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553Úřední věstník L 314 , 28/12/1995 S. 0073 - 0076


Rozhodnutí Zástupců Vlád ČLenských Států, Zasedajících V Radě,

ze dne 19. prosince 1995

o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení

(95/553/ES)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE, ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ,

rozhodnuti pokračovat v budování Evropské unie stále blíže jejím občanům,

s ohledem na pojem občanství Unie vytvořený Smlouvou o Evropské unii, pojem, který je odlišný od pojmu státní občanství a nijak je nenahrazuje,

přejíce si provádět povinnost stanovenou v článku 8c Smlouvy o založení Evropského společenství,

vzhledem k tomu, že společná ochranná opatření posílí identitu Unie vnímanou ve třetích zemích;

majíce na paměti, že zavedení společných ochranných opatření pro občany Evropské unie ve třetích zemích rovněž posílí myšlenku evropské solidarity vnímanou dotčenými občany,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Každý občan Evropské unie požívá konzulární ochrany u diplomatického nebo konzulárního zastoupení kteréhokoli členského státu, pokud na území, kde se nachází, není

- dostupné stálé zastoupení, ani

- dostupný a příslušný honorární konzul jeho vlastního členského státu nebo jiného státu, který jej trvale zastupuje.

Článek 2

1. Dožádaná diplomatická nebo konzulární zastoupení vyřizují žádost dotčené osoby o ochranu, prokáže-li předložením pasu nebo dokladu totožnosti, že je státním příslušníkem členského státu Evropské unie.

2. V případě ztráty nebo krádeže dokladů lze přijmout jakýkoli jiný doklad o státní příslušnosti, v případě nezbytnosti po ověření u ústředních orgánů členského státu, k jehož státní příslušnosti se dotčená osoba hlásí, nebo u nejbližšího diplomatického nebo konzulárního zastoupení tohoto státu.

Článek 3

Diplomatická a konzulární zastoupení, která poskytují ochranu, jednají s žadatelem jako se státním příslušníkem členského státu, který zastupují.

Článek 4

Aniž je dotčen článek 1, mohou diplomatická a konzulární zastoupení přijmout praktická ujednání umožňující účinné vyřizování žádostí o ochranu.

Článek 5

1. Ochrana uvedená v článku 1 zahrnuje:

a) pomoc v případě úmrtí;

b) pomoc v případě vážných nehod nebo onemocnění;

c) pomoc v případech zatčení nebo zadržení;

d) pomoc obětem násilných činů;

e) pomoc občanům Evropské unie a jejich navracení v nouzi.

2. Kromě toho mohou diplomatická nebo konzulární zastoupení členských států působící ve třetí zemi, je-li to v jejich pravomoci, pomoci občanům Evropské unie, kteří o to požádají, i v jiných případech.

Článek 6

1. Aniž je dotčen článek 3 a s výjimkou mimořádně naléhavých případů, nelze občanům Evropské unie poskytnout finanční zálohu nebo pomoc nebo převzít jejich výdaje bez povolení příslušných orgánů členského státu, jehož je občan státním příslušníkem, vydaným ministerstvem zahraničí nebo nejbližší diplomatickou misí.

2. Pokud se orgány členského státu, jehož je žadatel státním příslušníkem, tohoto požadavku výslovně nevzdají, musí se žadatel zavázat, že uhradí plnou výši finanční zálohy nebo pomoci, jakož i vzniklé výdaje a případný konzulární poplatek oznámený příslušnými orgány.

3. Závazek k úhradě má podobu dokumentu ukládajícího žadateli v nouzi uhradit vládě členského státu, jehož je státním příslušníkem, výdaje, které způsobil, nebo částku peněz, která mu byla vyplacena, zvýšenou o případné poplatky.

4. Vláda členského státu, jehož je žadatel státním příslušníkem, uhradí vládě členského státu, který poskytl pomoc, na její žádost veškeré náklady.

5. Společné vzory závazků k úhradě jsou uvedeny v příloze I a II.

Článek 7

Pět let po vstupu v platnost bude toto rozhodnutí přezkoumáno s ohledem na získané zkušenosti a na cíl článku 8c Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost poté, co všechny členské státy oznámí Generálnímu sekretariátu Rady, že postupy vyžadované jejich právními řády pro uplatňování tohoto rozhodnutí byly dokončeny.

Článek 9

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 19. prosince 1995.

Za Radu

předseda

L. Atienza Serna

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top