Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0970

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

C/2018/2214

OJ L 174, 10.7.2018, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/970/oj

10.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/15


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/970

ze dne 18. dubna 2018,

kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (1), a zejména na čl. 31 odst. 1, 3 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2006/87/ES (2) se zrušuje s účinností ode dne 7. října 2018 směrnicí (EU) 2016/1629. Podle přílohy II směrnice (EU) 2016/1629 jsou platnými technickými požadavky na plavidla požadavky stanovené v normě ES-TRIN 2015/1.

(2)

Opatření Unie v odvětví vnitrozemské plavby by měla usilovat o to, aby se při vypracovávání technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby, které se budou uplatňovat v Unii, zajistila jednotnost.

(3)

Evropský výbor pro vypracování norem v oblasti vnitrozemské plavby (CESNI) byl zřízen dne 3. června 2015 v rámci Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) za účelem vypracování technických norem pro vnitrozemskou vodní dopravu v různých oblastech, zejména pokud jde o plavidla, informační technologie a posádky.

(4)

Výbor CESNI přijal na svém zasedání dne 6. července 2017 evropskou normu, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské vodní plavby – normu ES-TRIN 2017/1 (3).

(5)

Norma ES-TRIN stanoví jednotné technické požadavky, které jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti plavidel vnitrozemské plavby. Obsahuje ustanovení týkající se stavby lodí, zařízení a vybavení pro plavidla vnitrozemské plavby, zvláštní ustanovení týkající se konkrétních kategorií plavidel, jako jsou např. osobní plavidla, tlačné sestavy a kontejnerové lodě, ustanovení týkající se automatického systému zjišťování totožnosti lodí, identifikace plavidla, vzoru osvědčení a rejstříku, přechodná ustanovení i pokyny pro uplatňování technické normy.

(6)

CCNR změní svůj právní rámec (nařízení o inspekci plavidel na Rýně) tak, aby odkazoval na tuto novou normu a učinil ji závaznou v rámci uplatňování Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně.

(7)

Směrnice (EU) 2016/1629 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

V zájmu soudržnosti by se tato pozměněná ustanovení měla provádět a uplatňovat od stejného data, jak bylo původně stanoveno v případě provedení a uplatňování směrnice (EU) 2016/1629,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice (EU) 2016/1629 se mění takto:

1)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice;

2)

příloha III se mění v souladu s přílohou II této směrnice;

3)

příloha V se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 7. října 2018, přičemž tyto předpisy se použijí od uvedeného dne. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Usnesení CESNI 2017-II-1.


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLAVIDLA PROVOZOVANÁ NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH V ZÓNÁCH 1, 2, 3 A 4

Platnými technickými požadavky na plavidla jsou požadavky stanovené v normě ES-TRIN 2017/1.


PŘÍLOHA II

Příloha III směrnice (EU) 2016/1629 se mění takto:

1)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pevnost a stabilita

Zesílení konstrukce a posílení stability

Osvědčení nebo potvrzení uznané klasifikační společnosti“;

2)

doplňuje se nový bod 8, který zní:

„8.   Strojní zařízení

Systémy řízení

Vrtulové hřídele a příslušenství

Hnací motory, spojka a příslušenství

Přítomnost příďového dokormidlovacího zařízení

Čerpací systémy a protipožární zařízení

Nouzové zdroje elektrické energie a elektrická zařízení

Osvědčení nebo potvrzení uznané klasifikační společnosti“.


PŘÍLOHA III

V příloze V směrnice (EU) 2016/1629 se bod 2 článku 2.01 mění takto:

1)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

odborník v oblasti plavby, který je držitelem osvědčení vůdce plavidla pro vnitrozemské vodní cesty, které držitele opravňuje vést plavidlo, jež má být podrobeno kontrole;“;

2)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

odborník v oblasti tradičních plavidel a provádění prohlídek tradičních plavidel.“

Top