Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/155


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/853

ze dne 30. května 2018,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 86/278/EHS (3) a 87/217/EHS (4) jsou založeny na článcích 100 a 235 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, nyní článcích 115 a 352 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Změny uvedených směrnic v tomto rozhodnutí souvisejí s politikou Unie v oblasti životního prostředí a jsou přímým důsledkem zrušení směrnice Rady 91/692/EHS (5) na základě čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Je proto vhodné, aby byly uvedené změny založeny na čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES (6) je založena na článku 100a Smlouvy o založení Evropského společenství, nyní článku 114 Smlouvy o fungování EU. Změna uvedené směrnice souvisí s politikou Unie v oblasti životního prostředí a je přímým důsledkem zrušení směrnice Rady 91/692/EHS na základě čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Je proto vhodné, aby uvedená změna byla založena na čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

(3)

Směrnice 91/692/EHS byla přijata, aby v rámci jednotlivých odvětví racionalizovala a zlepšila ustanovení o předávání informací a zveřejňování zpráv týkajících se některých směrnic o ochraně životního prostředí. Pro dosažení tohoto cíle změnila směrnice 91/692/EHS několik směrnic, aby se zavedly jednotné požadavky na podávání zpráv.

(4)

Provádění požadavků na podávání zpráv zavedených směrnicí 91/692/EHS se stalo obtížné a neúčinné. Řada aktů Unie pozměněných směrnicí 91/692/EHS byla navíc nahrazena a nadále již neobsahuje požadavky na podávání zpráv zavedené zmíněnou směrnicí. Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (7) zrušila sedm aktů Unie v oblasti vodní politiky a nepřevzala systém podávání zpráv zavedený směrnicí 91/692/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (8) kromě toho neobsahuje žádný odkaz na směrnici 91/692/EHS a stanoví místo toho odlišný systém podávání zpráv.

(5)

Směrnice 91/692/EHS zároveň neupravuje používání elektronických nástrojů. S úspěšným rozvojem sítě Reportnet Evropské agentury pro životní prostředí a odvětvových iniciativ v oblasti racionalizace podávání zpráv – např. Evropský systém informací o vodě – došlo k rostoucímu zpochybnění potřeby a účinnosti horizontálního nástroje pro podávání zpráv. Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (9) a souvisejícím rozvojem sdíleného informačního systému o životním prostředí nakonec došlo k zavedení modernějšího a účinnějšího horizontálního přístupu ke správě informací a podávání zpráv souvisejících s politikou Unie v oblasti životního prostředí.

(6)

Směrnice 91/692/EHS by proto měla být zrušena.

(7)

Většina směrnic pozměněných směrnicí 91/692/EHS již neplatí. Nicméně směrnice 86/278/EHS a 87/217/EHS jsou stále platné.

(8)

Směrnice 86/278/EHS požaduje po členských státech, aby podávaly zprávy o provádění této směrnice na základě dotazníku nebo osnovy vypracované Komisí v souladu s postupem stanoveným ve směrnici 91/692/EHS. Aby zrušením směrnice 91/692/EHS nedošlo ke vzniku právní mezery, je nutno nahradit odkaz na směrnici 91/692/EHS odkazem na postup uvedený ve směrnici 86/278/EHS.

(9)

Po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (10), které upravuje ukončení výroby a používání surového azbestu a produktů s jeho obsahem v Unii, není podávání zpráv členskými státy podle směrnice 87/217/EHS nadále nutné. Požadavky na podávání zpráv stanovené v uvedené směrnici je proto vhodné zrušit.

(10)

Po vstupu v platnost směrnice 91/692/EHS obsahovaly odkaz na uvedenou směrnici následující nařízení a směrnice: směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (11), směrnice 94/63/ES, směrnice Rady 1999/31/ES (12), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (13), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (14), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (15), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES (16) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 (17).

(11)

Jako součást akčního plánu EU pro oběhové hospodářství navrhla Komise změnit směrnice 94/62/ES, 1999/31/ES, 2000/53/ES a 2008/98/ES tak, aby se nahradil odkaz na směrnici 91/692/EHS.

(12)

Za účelem zajištění aktuálnosti některých ustanovení příloh směrnice 86/278/EHS, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o přizpůsobení těchto ustanovení technickému a vědeckému pokroku. Podobně za účelem zajištění aktuálnosti příloh směrnice 2009/31/ES, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o přizpůsobení těchto příloh technickému a vědeckému pokroku. Přizpůsobení příloh směrnice 2009/31/ES by nemělo vést ke snížení míry bezpečnosti nebo k oslabení zásad pro monitorování stanovených kritérii v těchto přílohách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (18). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(13)

Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1257/2013 odkazuje na směrnici 91/692/EHS, která má být zrušena. Podle tohoto ustanovení má být první období podávání zpráv zahájeno dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2013. Komise dne 19. prosince 2016 prostřednictvím prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2323 (19) vytvořila první verzi evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí („evropský seznam“). V souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1257/2013 mohou členské státy povolit recyklaci lodí v zařízeních na recyklaci lodí zařazených na evropský seznam přede dnem použitelnosti tohoto nařízení. V takových případech se nepoužije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (20). S cílem zabránit vzniku mezidobí, kdy by se informace neshromažďovaly ani podle nařízení (ES) č. 1013/2006, ani nařízení (EU) č. 1257/2013 je vhodné zavést přechodné období pro podávání zpráv mezi dnem prvního očekávaného povolení podle článku 26 nařízení (EU) č. 1257/2013 v určitém členském státě a dnem použitelnosti tohoto nařízení pro každý členský stát, který se rozhodne toto přechodné období uvedené v dotyčném článku využít. Aby se pro každý takový členský stát snížila s tím související administrativní zátěž, není nutné, aby se informace shromážděné během tohoto přechodného období staly předmětem samostatné zprávy. Namísto toho by mělo postačovat, aby tyto informace byly začleněny do první pravidelné zprávy týkající se tříletého období ode dne použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2013 nebo aby tvořily její část.

(14)

Požadavek na podávání zpráv stanovený ve směrnici 94/63/ES není nadále nutný pro účely sledování provádění uvedené směrnice. Příslušné ustanovení by proto mělo být zrušeno.

(15)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž pozměnit či zrušit právní akty Unie v oblasti podávání environmentálních zpráv, které již nejsou použitelné či relevantní, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho povahy, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(16)

Nařízení (EU) č. 1257/2013 a směrnice 94/63/ES, 2009/31/ES, 86/278/EHS a 87/217/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny směrnice 2009/31/ES

Směrnice 2009/31/ES se mění takto:

1)

V čl. 27 se odst. 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy předloží Komisi každé tři roky zprávu o provádění této směrnice, včetně rejstříku podle čl. 25 odst. 1 písm. b). První zprávu zašlou Komisi do 30. června 2011. Zpráva se vypracuje na základě dotazníku nebo osnovy přijatých Komisí formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 2. Dotazník nebo osnova se členským státům zašlou nejpozději šest měsíců před uplynutím lhůty pro předložení zprávy.“.

2)

Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a s cílem pozměnit přílohy za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku. Toto přizpůsobení nesmí vést ke snížení míry bezpečnosti stanovené kritérii v příloze I nebo k oslabení zásad pro monitorování stanovených v příloze II.“.

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 29a

Výkon přenesených pravomocí

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 4 července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 29 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (*1).

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 29 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(*1)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“."

4)

Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (*2). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (*3).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“."

Článek 2

Změny směrnice 86/278/EHS

Směrnice 86/278/EHS se mění takto:

1)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a s cílem pozměnit přílohy, aby je přizpůsobila technickému a vědeckému pokroku.

První odstavec se nevztahuje na ukazatele a hodnoty uvedené v přílohách I A, I B a I C, jakékoli faktory, které mohou ovlivnit hodnocení těchto hodnot, a ukazatele rozborů uvedené v přílohách II A a II B.“.

2)

Článek 14 se zrušuje.

3)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (*4). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (*5).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3)."

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“."

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 4 července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (*6).

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(*6)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“."

5)

V článku 17 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy podávají v tříletých intervalech Komisi informace o provádění této směrnice, a to v podobě zprávy za příslušný úsek péče o životní prostředí, která pojedná i o dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Zprávy za příslušný úsek se vypracují na základě dotazníku nebo osnovy přijatých Komisí formou prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Dotazník nebo osnova se členským státům zašlou nejpozději šest měsíců před uplynutím lhůty pro předložení zprávy. Komisi se zpráva odešle do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.“.

Článek 3

Změna směrnice 87/217/EHS

V článku 13 směrnice 87/217/EHS se zrušuje odstavec 1.

Článek 4

Změna nařízení (EU) č. 1257/2013

V článku 21 nařízení (EU) č. 1257/2013 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Každá zpráva zahrnuje tři roky a zasílá se Komisi elektronickou cestou do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.

První elektronická zpráva se týká tříletého období počínajícího dnem použitelnosti tohoto nařízení stanoveným v čl. 32 odst. 1. Pokud členský stát povolí v souladu s článkem 26 recyklaci lodí v zařízeních na recyklaci lodí zařazených na evropský seznam přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, týká se elektronická zpráva tohoto členského státu i období ode dne vydání tohoto povolení až do data použitelnosti tohoto nařízení.

Komise zveřejní zprávu o uplatňování tohoto nařízení do devíti měsíců od obdržení zpráv členských států.“.

Článek 5

Změny směrnice 94/63/ES

Směrnice 94/63/ES se mění takto:

1)

V článku 4 se odst. 4 druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy uvědomí Komisi o terminálech, jichž se taková odchylka týká.“.

2)

V článku 6 se odst. 4 druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy informují podrobně Komisi o oblastech, kterým chtějí povolit takovou odchylku, a následně o všech změnách týkajících se těchto oblastí.“.

3)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Monitorování a předkládání zpráv

Komise se vyzývá, aby v případě potřeby připojila ke svým zprávám návrhy na změnu této směrnice, včetně zejména rozšíření oblasti působnosti i na systémy řízení a rekuperace par pro plnicí zařízení a plavidla.“.

Článek 6

Zrušení směrnice 91/692/EHS

Směrnice 91/692/EHS se zrušuje.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 30. května 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

L. PAVLOVA


(1)  Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 82.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2018.

(3)  Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

(4)  Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (Úř. věst. L 85, 28.3.1987, s. 40).

(5)  Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/ES ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

(12)  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 114).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1).

(18)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(19)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 ze dne 19. prosince 2016 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 119).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).


Top