Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0979

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/979 ze dne 2. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )

C/2017/1324

OJ L 148, 10.6.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/979/oj

10.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/979

ze dne 2. března 2017,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 1 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výkon kompetencí v měnové oblasti a správa státního dluhu společně ovlivňují fungování úrokových trhů a měly by být koordinovány, aby se zajistilo, že tyto dvě funkce budou vykonávány efektivně. Z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012 jsou vyňaty centrální banky Unie a další veřejné subjekty Unie zabývající se správou veřejného dluhu, tak aby nebyla omezena jejich schopnost plnit úkoly ve společném zájmu; pokud by tedy byla na tyto funkce v případech, kdy je vykonávají subjekty ze třetích zemí, uplatňována odlišná pravidla, bylo by to na úkor jejich účinnosti. Aby se zajistilo, že centrální banky a další veřejné subjekty třetích zemí pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující budou moci své úkoly i nadále plnit řádným způsobem, měly by být i tyto veřejné subjekty z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012 vyňaty.

(2)

Komise posoudila způsob, jakým se ve vnitrostátních právních řádech určitých třetích zemí přistupuje k veřejným subjektům pověřeným správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujícím a k centrálním bankám, a své závěry předložila Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména provedla srovnávací analýzu uvedeného přístupu a standardů řízení rizik, které se použijí na derivátové transakce uzavírané těmito subjekty a centrálními bankami v uvedených jurisdikcích.

(3)

Komise ve své analýze dospěla k závěru, že by centrální banky a veřejné subjekty v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Mexiku, Singapuru a Švýcarsku, které jsou pověřeny správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahují, měly být osvobozeny od požadavků na clearing a od oznamovacích požadavků stanovených nařízením (EU) č. 648/2012.

(4)

Centrální banky a veřejné subjekty v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Mexiku, Singapuru a Švýcarsku, které jsou pověřeny správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahují, by tudíž měly být doplněny na seznam subjektů vyňatých z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012.

(5)

Komise bude i nadále průběžně sledovat, jak se k těmto centrálním bankám a veřejným subjektům osvobozeným od požadavků na clearing a od oznamovacích požadavků nařízení (EU) č. 648/2012 přistupuje. Tento seznam lze na základě vývoje regulatorních opatření v uvedených třetích zemích a s ohledem na relevantní nové zdroje informací aktualizovat. V důsledku takového opětovného posouzení by mohly být některé třetí země ze seznamu subjektů vyňatých z působnosti nařízení vyškrtnuty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012 se doplňují nové body, které znějí:

„iii)

Austrálie,

iv)

Kanada,

v)

Hongkong,

vi)

Mexiko,

vii)

Singapur,

viii)

Švýcarsko.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.


Top