Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0610

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/610 ze dne 20. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Text s významem pro EHP. )

C/2016/8542

OJ L 86, 31.3.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/610/oj

31.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/610

ze dne 20. prosince 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 85 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ústřední protistrany vstupují mezi protistrany smluv obchodovaných na jednom či několika finančních trzích. Úvěrové riziko těchto protistran se zmírňuje složením zajištění, které se vypočítá tak, aby pokrylo veškeré možné ztráty při selhání. Ústřední protistrany přijímají jako zajištění pouze vysoce likvidní aktiva, obvykle hotovost, aby mohly dostát výzvám k úhradě variační marže, a tím umožnit rychlou likvidaci v případě selhání.

(2)

Složky penzijního systému v mnoha členských státech jsou aktivními účastníky trhu s OTC deriváty. Složky penzijního systému však obecně minimalizují svou hotovost a místo toho drží výnosnější investice, jako jsou cenné papíry, za účelem zajištění vysoké návratnosti pro důchodce. Subjekty provozující složky penzijního systému, jejichž primárním účelem je zabezpečovat dávky v důchodu, obvykle ve formě doživotních plateb, avšak také plateb vyplácených dočasně nebo jednorázově, obvykle minimalizují držbu prostředků v hotovosti, aby maximalizovaly efektivnost a návratnost pro své pojistníky. Stanovení požadavku, aby tyto subjekty prováděly clearing OTC derivátových smluv centrálně, by tak mělo za následek přesun významné části jejich aktiv do hotovosti, aby mohly plnit průběžné maržové požadavky ústředních protistran.

(3)

V ustanovení čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 je proto uvedeno, že po dobu tří let po vstupu uvedeného nařízení v platnost se povinnost clearingu stanovená v článku 4 nařízení (EU) č. 648/2012 nevztahuje na OTC derivátové smlouvy, které jsou objektivně měřitelné jako snižující investiční rizika přímo související s finanční solventností složek penzijního systému. Přechodné období se vztahuje rovněž na subjekty zřízené pro účely poskytování náhrady členům složek penzijního systému v případě selhání.

(4)

Ustanovení čl. 85 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby Komise připravila zprávu, jež posoudí, zda ústřední protistrany učinily nezbytné kroky k vypracování vhodných technických řešení pro převod nehotovostního kolaterálu složkami penzijního systému jako variačních marží. V zájmu provedení tohoto posouzení zadala Komise vypracování základní studie o řešeních pro převod nehotovostního kolaterálu složkami penzijního systému na ústřední protistrany, jakož i o dopadu v případě, že bude výjimka zrušena a nebude nalezeno jiné řešení, pokud jde o snížení důchodového příjmu pro příjemce důchodu dotčených složek penzijního systému. Na tomto základě přijala Komise dne 3. února 2015 svou zprávu (2).

(5)

V souladu se zjištěními své zprávy se Komise domnívala, že ústřední protistrany až dosud nevyvinuly dostatečné úsilí nezbytné k vypracování vhodných technických řešení a že se negativní dopad centrálně zúčtovaných OTC derivátových smluv na důchodové dávky budoucích důchodců nezměnil. Následně bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 (3), kterým se prodloužilo tříleté přechodné období uvedené v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 o další dva roky.

(6)

Od té doby Komise v souladu s čl. 85 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů uspořádala veřejnou konzultaci, která skončila v srpnu 2015, aby mohla vypracovat zprávu o provádění tohoto nařízení. Komise rovněž konzultovala veřejnost prostřednictvím výzvy ke sdělení skutečností o regulačním rámci EU pro finanční služby. Výsledky veřejné konzultace týkající se nařízení (EU) č. 648/2012 a odpovědi na výzvu ke sdělení skutečností v souladu se zprávou Komise potvrdily, že ústřední protistrany až dosud nevyvinuly dostatečné úsilí nezbytné k vypracování vhodných technických řešení a že se negativní dopad centrálně zúčtovaných OTC derivátových smluv na důchodové dávky budoucích důchodců nezměnil.

(7)

Tříleté přechodné období uvedené v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 by proto mělo být dále prodlouženo.

(8)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, aby k prodloužení stávajících přechodných období došlo před jejich uplynutím nebo co nejdříve poté. Pozdější vstup v platnost by mohl u složek penzijního systému vyvolat právní nejistotu ohledně skutečnosti, zda se musí začít připravovat na nadcházející povinnosti clearingu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Do 16. srpna 2018 se povinnost clearingu stanovená v článku 4 nevztahuje na OTC derivátové smlouvy, které jsou objektivně měřitelné jako snižující investiční rizika přímo související s finanční solventností složek penzijního systému ve smyslu čl. 2 bodu 10. Přechodné období se vztahuje rovněž na subjekty zřízené pro účely poskytování náhrady členům složek penzijního systému v případě selhání.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Zpráva komise evropskému parlamentu a radě podle čl. 85 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, která posuzuje pokrok a úsilí ústředních protistran při hledání technických řešení pro převod nehotovostního kolaterálu složkami penzijního systému jako variačních marží a nutnost přijmout opatření k usnadnění takového řešení (COM(2015) 39 final ze dne 3. února 2015).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 63).


Top