Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0651

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/651 ze dne 5. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

C/2016/1934

OJ L 111, 27.4.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/651/oj

27.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/651

ze dne 5. dubna 2016,

kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na článek 160 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po vyhlášení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2) byly zjištěny dvě chyby.

(2)

První chyba se týká domněnky celního prohlášení podle článku 139 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 pro některé druhy zboží uvedené v čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Smyslem této domněnky bylo krýt stejné druhy zboží, jako podle aktuálně použitelného nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (3), a sice palety, kontejnery a dopravní prostředky a náhradní díly, příslušenství a vybavení pro tyto palety, kontejnery a dopravní prostředky, osobní potřeby cestujících a zboží ke sportovním účelům, předměty k uspokojování potřeb námořníků používané na palubě plavidla určeného pro mezinárodní námořní dopravu, lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení, zboží používané v rámci opatření přijatých k nápravě následků katastrof nebo podobných situací, ke kterým došlo na celním území Unie, přenosné hudební nástroje dočasně dovážené cestujícími se záměrem použít je jako zařízení k výkonu povolání. Po finalizaci nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 došlo ke změně pořadí zboží uvedeného v jeho článku 136, avšak odkazy na toto zboží v článku 139 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci omylem nebyly aktualizovány. Tyto odkazy by proto měly být opraveny.

(3)

Druhá chyba se týká čl. 141 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. V současnosti použitelná ustanovení čl. 233 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví možnost, aby v určitých omezených a velmi specifických případech mohlo být překročení hranice považováno za prohlášení o dočasném dovozu, vývozu nebo opětovném vývozu. Toto ustanovení omylem nebylo obsaženo v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a kvůli tomu neexistuje možnost proclít některé zboží prostým překročením hranice celního území Unie. V době přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 nebyla zamýšlena žádná změna ustanovení týkajícího se druhů aktů považovaných za celní prohlášení. Z tohoto důvodu by čl. 141 odst. 1 měl být opraven.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(5)

Aby bylo možné kodex plně uplatňovat, měla by se ustanovení tohoto nařízení použít ode dne 1. května 2016,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se opravuje takto:

1)

Článek 139 se nahrazuje tímto:

„Článek 139

1.   Není-li zboží uvedené v čl. 136 odst. 1 písm. a) až d) a v písm. h) a i) navrženo jiným způsobem, považuje se za navržené k dočasnému použití v souladu s článkem 141.

2.   Není-li zboží uvedené v čl. 136 odst. 1 písm. a) až d) a v písm. h) a i) navrženo jiným způsobem, považuje se za navržené ke zpětnému vývozu v souladu s článkem 141 po vyřízení režimu dočasného použití.“

2)

V čl. 141 odst. 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

prosté překročení zboží hranice celního území Unie v kterékoli z těchto situací:

i)

uplatní-li se zproštění povinnosti dopravit zboží na příslušné místo v souladu se zvláštními pravidly podle čl. 135 odst. 5 kodexu;

ii)

je-li zboží považováno za navržené ke zpětnému vývozu v souladu s čl. 139 odst. 2 tohoto nařízení;

iii)

je-li zboží považováno za navržené k vývozu v souladu s čl. 140 odst. 1 tohoto nařízení.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


Top