EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0623

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

OJ L 103, 22.4.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/623/oj

22.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2015/623

ze dne 21. dubna 2015,

kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 312 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (1) stanoví, že v případě přijetí nových pravidel nebo programů v rámci sdíleného řízení strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního a rybářského fondu, Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost po 1. lednu 2014 je třeba víceletý finanční rámec pozměnit tak, aby byly prostředky, které nebyly využity v roce 2014, převedeny do následujících let nad rámec příslušných výdajových stropů. Podle uvedeného článku má být revize týkající se převodu přidělených částek nečerpaných v roce 2014 přijata před 1. květnem 2015.

(2)

V důsledku nastalého opoždění při přijetí uvedených pravidel a programů nebylo možné přidělit v roce 2014 na závazky ani přenést do roku 2015 prostředky v objemu 11 216 187 326 EUR v běžných cenách vyčleněné na strukturální fondy a Fond soudržnosti, dále prostředky v objemu 9 446 050 652 EUR v běžných cenách vyčleněné na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond a konečně prostředky v objemu 442 319 096 EUR vyčleněné na Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost.

(3)

Příloha nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 by tedy měla být revidována tím způsobem, že budou prostředky na závazky v podokruhu 1b a okruhu 2 a 3, jež nebyly využity v roce 2014, převedeny do následujících let. Pro tyto účely by měly být číselné údaje uvedené v běžných cenách přepočteny na ceny roku 2011.

(4)

Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 se nahrazuje zněním stanoveným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 21. dubna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


PŘÍLOHA

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (EU-28)

(v milionech EUR - v cenách roku 2011)

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem 2014-2020

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

49 713

72 047

62 771

64 277

65 528

67 214

69 004

450 554

1a:

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

34 108

55 726

46 045

46 584

47 038

47 514

47 925

324 940

2.

Udržitelný růst: Přírodní zdroje

46 981

59 765

58 204

53 448

52 466

51 503

50 558

372 925

z toho: výdaje související s trhem a přímé platby

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3.

Bezpečnost a občanství

1 637

2 269

2 306

2 289

2 312

2 391

2 469

15 673

4.

Globální Evropa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Správa

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

z toho: správní výdaje orgánů

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Náhrady

27

0

0

0

0

0

0

27

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

114 430

150 549

140 151

137 196

137 866

139 078

140 242

959 512

v procentech HND

0,88 %

1,13 %

1,03 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

v procentech HND

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Dostupné rozpětí

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Strop vlastních zdrojů jako procento HND

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


Top