Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0288

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce

OJ L 87, 22.3.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/288/oj

22.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 288/2014

ze dne 25. února 2014,

kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 96 odst. 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (2), a zejména na čl. 8 odst. 11 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro koordinaci Evropských strukturálních a investičních fondů zřízeným podle čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je zapotřebí stanovit dva vzory, jeden pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a jeden pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Každý vzor stanoví jednotné podmínky pro poskytování informací v jednotlivých oddílech operačních programů nebo programů spolupráce. To je nezbytné, aby se zajistila jednotnost a srovnatelnost informací a případně možnost jejich agregace.

(2)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se věnují obsahu programů v rámci politiky soudržnosti. Za účelem zajištění souladu mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a uceleného přístupu k nim pro všechny rezidenty Unie je žádoucí zahrnout úpravu vzorů pro programy v rámci politiky soudržnosti, které mají být stanoveny prostřednictvím prováděcích aktů požadovaných v nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1299/2013, do jednoho nařízení.

(3)

Vzory budou tvořit základ pro vývoj systému pro elektronickou výměnu dat podle čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o obsah a předkládání operačních programů a programů spolupráce. Měly by tudíž vymezit způsob, jakým budou údaje o operačních programech a programech spolupráce zadávány do systému elektronické výměny dat. To by však nemělo mít vliv na konečnou podobu prezentace operačních programů a programů spolupráce, včetně úpravy textu a tabulek, jelikož systém elektronické výměny dat má umožňovat různé strukturování a různou prezentaci údajů zadaných do tohoto systému.

(4)

Vzor pro operační programy by měl odpovídat struktuře operačního programu, která je stanovena v článku 96 nařízení (EU) č. 1303/2013 a vzor pro programy spolupráce by měl odpovídat struktuře programu spolupráce podle článku 8 nařízení (EU) č. 1299/2013. Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro zadávání údajů, měly by vzory definovat technické vlastnosti každého pole v systému pro elektronickou výměnu dat. Kromě strukturovaných údajů by vzory měly poskytovat možnost předkládat nestrukturované informace ve formě povinných či nepovinných příloh. Pro takové přílohy není nutné stanovovat technické vlastnosti.

(5)

Aby se zajistilo správné uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1299/2013, měly by vzory vymezit informace, na něž se vztahuje prováděcí rozhodnutí Komise o schválení programu. Mimo to by měl vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost určovat rovněž prvky, které lze uvádět podle čl. 96 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 pouze v dohodě o partnerství.

(6)

Je rovněž nutné upřesnit oddíly vzoru pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které by členské státy neměly vyplňovat v případě, že operační programy jsou zaměřeny výhradně na technickou pomoc nebo Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, jak je uvedeno v článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 (3). Vzhledem k tomu, že požadavky na obsah operačních programů zaměřených na společné neomezené záruky a sekuritizaci finančních nástrojů ve prospěch mikropodniků a malých a středních podniků, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES (4) a prováděny Evropskou investiční bankou, představují podsoubor požadavků na obsah pro další programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, je nezbytné identifikovat oddíly příslušného vzoru, jež mají být obsaženy v takto zaměřených programech.

(7)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování jím stanovených opatření by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vzor pro přípravu operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost je uveden v příloze I tohoto nařízení.

2.   Vzor pro přípravu programů spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470).

(4)  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).


PŘÍLOHA I

VZOR PRO OPERAČNÍ PROGRAMY V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST

CCI

<0.1 type=„S“ maxlength=„15“ input=„S“ “SME”>  (1)

Název

<0.2 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“ „SME“>

Verze

<0.3 type=„N“ input=„G“ „SME“>

První rok

<0.4 type=„N“ maxlength=„4“ input=„M“ „SME“>

Poslední rok

<0.5 type=„N“ maxlength=„4“ input=„M“ „SME“>

Způsobilý od

<0.6 type=„D“ input=„G“ „SME“>

Způsobilý do

<0.7 type=„D“ input=„G“ „SME“>

Číslo rozhodnutí EK

<0.8 type=„S“ input=„G“ „SME“>

Datum rozhodnutí EK

<0.9 type=„D“ input=„G“ „SME“>

Číslo pozměňujícího rozhodnutí členského státu

<0.10 type=„S“ maxlength=„20“ input=„M“„SME“ >

Datum pozměňujícího rozhodnutí členského státu

<0.11 type=„D“ input=„M“„SME“ >

Datum nabytí účinnosti pozměňujícího rozhodnutí členského státu

<0.12 type=„D“ input=„M“„SME“ >

Regiony NUTS zahrnuté do operačního programu

<0.12 type=„S“ input=„S“SME >

ODDÍL 1

STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ A K DOSAŽENÍ HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

(Odkaz: čl. 27 odst. 1 a čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013) (2)

1.1.   Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti

1.1.1.

Popis strategie programu, pokud jde o jeho příspěvek k plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

<1.1.1 type=„S“ maxlength=„70000“ input=„M“>

1.1.2.

Odůvodnění výběru tematických cílů a odpovídajících investičních priorit s ohledem na dohodu o partnerství na základě určení regionálních a případně vnitrostátních potřeb, včetně potřeby řešit výzvy vymezené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země, které byly přijaty v souladu s čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušnými doporučeními Rady přijatými v souladu s čl. 148 odst. 4 SFEU, s přihlédnutím k hodnocení ex ante.

Tabulka 1

Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit

Vybraný tematický cíl

Vybraná investiční priorita

Odůvodnění výběru

<1.1.2 type=„S“ input=„S“ PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type=„S“ input=„S“ PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type=„S“ maxlength=„1000“ input=„M“ PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Odůvodnění přidělení finančních prostředků

Odůvodnění přidělení finančních prostředků (podpora Unie) pro každý tematický cíl a případně investiční prioritu v souladu s požadavky na tematické zaměření, s přihlédnutím k hodnocení ex ante.

<1.2.1 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“ PA=Y TA=”NA”>

Tabulka 2

Přehled investiční strategie operačního programu

Prioritní osa

Fond (EFRR (3), Fond soudržnosti, ESF (4) nebo Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (5))

Podpora Unie (6)

(EUR)

Podíl celkové podpory Unie operačnímu programu (7)

Tematický cíl (8)

Investiční priority (9)

Specifické cíle odpovídající investiční prioritě

Společné a specifické programové ukazatele výsledků, pro které byl stanoven cíl

<1.2.1 type=„S“ input=„G“>

<1.2.2 type=„S“ input=„G“>

<1.2.3 type=„N“ input=„G“>

<1.2.4 type=„P“ input=„G“>

<1.2.5 type=„S“ input=„G“>

<1.2.6 type=„S“ input=„G“>

<1.2.7 type=„S“ input=„G“>

<1.2.8 type=„S“ input=„G“>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 2

PRIORITNÍ OSY

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) a c) nařízení (EU) č.1303/2013)

2.A   Popis prioritních os jiných než technická pomoc

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) nařízení (EU) č.1303/2013)

2.A.1    Prioritní osa (uvedeno opakovaně pro každou prioritní osu)

ID prioritní osy

<2A.1 type=„N“ input=„G“„SME“ >

Název prioritní osy

<2A.2 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“„SME“ >


Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů

<2A.3 type=„C“ input=„M“>

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů zřízených na úrovni Unie

<2A.4 type=„C“ input=„M“„SME“ >

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje

<2A.5 type=„C“ input=„M“>

Pro ESF: celá prioritní osa se zaměřuje na sociální inovace či nadnárodní spolupráci nebo obě tato témata

<2A.6 type=„C“ input=„M“>

2.A.2    Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jednu kategorii regionů nebo více než jeden tematický cíl či fond (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013)

<2A.0 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“>

2.A.3    Fond, kategorie regionů a základ pro výpočet podpory Unie

(Uvedeno opakovaně pro každou kombinaci v rámci prioritní osy)

Fond

<2A.7 type=„S“ input=„S“„SME“ >

Kategorie regionů

<2A.8 type=„S“ input=„S“„SME“ >

Základ pro výpočet (celkové způsobilé výdaje nebo způsobilé veřejné výdaje)

<2A.9 type=„S“ input=„S“„SME“ >

Kategorie regionů u nejvzdálenějších regionů a severních řídce osídlených regionů (použije-li se)

<2A.9 type=„S“ input=„S“ >

2.A.4    Investiční priorita

(Uvedeno opakovaně pro každou investiční prioritu v rámci prioritní osy)

Investiční priorita

<2A.10 type=„S“ input=„S““SME” >

2.A.5    Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky

(Uvedeno opakovaně pro každý specifický cíl v rámci investiční priority)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č.1303/2013)

ID

<2A.1.1 type=„N“ input=„G“„SME“ >

Specifický cíl

<2A.1.2 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“„SME“ >

Výsledky, kterých členské státy chtějí dosáhnout s podporou Unie

<2A.1.3 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“„SME“ >


Tabulka 3

Specifické programové ukazatele výsledků, podle specifického cíle (pro EFRR a Fond soudržnosti)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Kategorie regionů (je-li relevantní)

Výchozí hodnota

Výchozí rok

Cílová hodnota (10) (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

<2A.1.4 type=„S“ maxlength=„5“ input=„M““SME” >

<2A.1.5 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M““SME” >

<2A.1.6 type=„S“ input=„M“„SME“>

<2A.1.7 type=„S“ input=„S““SME” >

Kvantitativní <2A.1.8 type=„N“ input=„M““SME” >

Kvalitativní <2A.1.8 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M““SME”

<2A.1.9 type=„N“ input=„M“„SME“>

Kvantitativní <2A.1.10 type=„N“ input=„M“>

Kvalitativní <2A.1.10 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M““SME” >

<2A.1.11 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M““SME”>

<2A.1.12 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M““SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 4

Společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a specifické programové ukazatele výsledků odpovídající specifickému cíli (podle investiční priority a kategorie regionů) (pro ESF)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

ID

Ukazatel

Kategorie regionů

Měrná jednotka pro ukazatel

Společný ukazatel pro výstup použitý jako základ pro stanovení cíle

Výchozí hodnota

Měrná jednotka pro výchozí a cílovou hodnotu

Výchozí rok

Cílová hodnota (11) (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

M

Ž

C

M

Ž

C

Specifický programový <2A.1.13 type=„S“ maxlength=„5“ input=„M“>

Společný <2A.1.13 type=„S“ input=„S“>

Specifický programový <2A.1.14 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

Společný <2A.1.14 type=„S“ input=„S“>

<2A.1.15 type=„S“ input=„S“>

Specifický programový <2A.1.16 type=„S“ input=„M“>

Společný <2A.1.16 type=„S“ input=„S“>

Specifický programový <2A.1.17 type=„S“ input=„M“>

Společný <2A.1.17 type=„S“ input=„S“>

Společné ukazatele výstupů <2A.1.18 type=„S“ input=„S“>

Kvantitativní <2A.1.19 type=„S“ input=„M“>

Společná <2A.1.19 type=„S“ input=„G“>

<2A.1.20 type=„N“ input=„M“>

Kvantitativní <2A.1.21 type=„N“ input=„M“>

Kvalitativní <2A.1.21 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“>

<2A.1.22 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M“>

<2A.1.23 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 4a

Ukazatele výsledků u Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a specifické programové ukazatele výsledků odpovídající specifickému cíli

(podle prioritní osy nebo části prioritní osy)

(Odkaz: čl. 19 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1304/2013 (12))

ID

Ukazatel

Měrná jednotka pro ukazatel

Společný ukazatel pro výstup použitý jako základ pro stanovení cíle

Výchozí hodnota

Měrná jednotka pro výchozí a cílovou hodnotu

Výchozí rok

Cílová hodnota (13) (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

M

Ž

C

M

Ž

C

Specifický programový <2A.1.24 type=„S“ maxlength=„5“ input=„M“>

Společný <2A.1.24 type=„S“ input=„S“>

Specifický programový <2A.1.25 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

Společný <2A.1.25 type=„S“ input=„S“>

Specifický programový <2A.1.26 type=„S“ input=„M“>

Společný <2A.1.26 type=„S“ input=„S“>

Specifický programový <2A.1.27 type=„S“ input=„M“>

Společný <2A.1.27 type=„S“ input=„S“>

Společné ukazatele výstupů <2A.1.28 type=„S“ input=„S“>

Kvantitativní <2A.1.29 type=„S“ input=„M“>

Společná <2A.1.29 type=„S“ input=„G“>

<2A.1.30 type=„N“ input=„M“>

Kvantitativní Quantitative <2A.1.31 type=„N“ input=„M“>

Kvalitativní <2A.1.31 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“>

<2A.1.32 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M“>

<2A.1.33 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Opatření, jež má být podpořeno v rámci investiční priority

(podle investiční priority)

2.A.6.1   Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Investiční priority

<2A.2.1.1 type=„S“ input=„S“>

<2A.2.1.2 type=„S“ maxlength=„17500“ input=„M“>

2.A.6.2   Hlavní zásady pro výběr operací

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Investiční priorita

<2A.2.2.1 type=„S“ input=„S“>

<2A.2.2.2 type=„S“ maxlength=„5000“ input=„M“>

2.A.6.3   Plánované využití finančních nástrojů (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Investiční priorita

<2A.2.3.1 type=„S“ input=„S“>

Plánované využití finančních nástrojů

<2A.2.3.2 type=„C“ input=„M“>

<2A.2.3.3 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“>

2.A.6.4   Plánované využití velkých projektů (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Investiční priorita

<2A.2.4.1 type=„S“ input=„S“>

<2A.2.4.2 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“>

2.A.6.5   Ukazatele výstupů podle investiční priority a případně podle kategorie regionů

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 5

Společné a specifické programové ukazatele výstupů

(podle investiční priority, rozdělené podle kategorie regionů pro účely ESF a případně EFRR)

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Fond

Kategorie regionů (je-li relevantní)

Cílová hodnota (2023) (14)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

M

Ž

C

<2A.2.5.1 type=„S“ input=„S“ SME >

<2A.2.5.2 type=„S“ input=„S“ SME >

<2A.2.5.3 type=„S“ input=„S“ SME >

<2A.2.5.4 type=„S“ input=„S“ SME >

<2A.2.5.5 type=„S“ input=„S“ SME >

<2A.2.5.6 type=„N“ input=„M“ SME >

<2A.2.5.7 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M“ SME >

<2A.2.5.8 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“ SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Sociální inovace, nadnárodní spolupráce a přínos k tematickým cílům 1 až 7  (15)

Případně specifická ustanovení pro ESF (16) (podle prioritní osy, a je-li to podstatné podle kategorie regionů): sociální inovace, nadnárodní spolupráce a přínos ESF k tematickým cílům 1 až 7.

Popis přínosu plánovaných opatření prioritní osy k:

sociálním inovacím (nejsou-li zahrnuty do vyčleněné prioritní osy),

nadnárodní spolupráci (není-li zahrnuta do vyčleněné prioritní osy),

tematickým cílům uvedeným v čl. 9 odst. 1 bodech 1 až 7 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Prioritní osa

<2A.3.1 type=„S“ input=„S“>

<2A.3.2 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“>

2.A.8    Výkonnostní rámec

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. b) bod v) a příloha II nařízení (EU) č.1303/2013)

Tabulka 6

Výkonnostní rámec prioritní osy

(podle fondu a pro EFRR a ESF podle kategorie regionů) (17)

Prioritní osa

Typ ukazatele

(klíčový krok provádění, finanční výstup nebo popřípadě ukazatel výsledků)

ID

Ukazatel nebo klíčový krok provádění

Měrná jednotka (použije-li se)

Fond

Kategorie regionů

Milník pro rok 2018 (18)

Konečný cíl (2023) (19)

Zdroj údajů

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele

M

Ž

C

M

Ž

C

<2A.4.1 type=„S“ input=„S“>

<2A.4.2 type=„S“ input=„S“>

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.4.3 type=„S“ maxlength=„5“ input=„M“>

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.4.3 type=„S“ input=„S“>

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.4.4 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.4.4 type=„S“ input=„G“ or “M”>

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.4.5 type=„S“ input=„M“>

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.4.5 type=„S“ input=„G“ or “M”>

<2A.4.6 type=„S“ input=„S“>

<2A.4.7 type=„S“ input=„S“>

<2A.4.8 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.4.9 type=„S“ input=„M“>

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.4.8 type=„S“ input=„M“>

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.4.10 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M“>

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.4.10 type=„S“ input=“M”>

<2A.4.11 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce

(nepovinné)

<2A.4.12 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“>

2.A.9    Kategorie zásahů

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 písm. b) bod vi) nařízení (EU) č.1303/2013)

Kategorie zásahů odpovídající obsahu prioritní osy na základě nomenklatury přijaté Komisí a orientační rozdělení podpory Unie.

Tabulky 7–11

Kategorie zásahů  (20)

(podle fondu a kategorie regionů, pokud prioritní osa zahrnuje více než jeden fond nebo jednu kategorii regionů)

Tabulka 7

Dimenze 1 – Oblast zásahu

Fond

<2A.5.1.1 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Kategorie regionů

<2A.5.1.2 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.5.1.3 type=„S“ input=„S“ Decision=N>

<2A.5.1.4 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

<2A.5.1.5 type=„N“ input=„M“ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 8

Dimenze 2 – Forma financování

Fond

<2A.5.2.1 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Kategorie regionů

<2A.5.2.2 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.5.2.3 type=„S“ input=„S“ Decision=N>

<2A.5.2.4 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

<2A.5.2.5 type=„N“ input=„M“ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 9

Dimenze 3 – Typ území

Fond

<2A.5.3.1 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Kategorie regionů

<2A.5.3.2 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.5.3..3 type=„S“ input=„S“ Decision=N>

<2A.5.3.4 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

<2A.5.3.5 type=„N“ input=„M“ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 10

Dimenze 4 – Mechanismus územního plnění

Fond

<2A.5.4.1 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Kategorie regionů

<2A.5.4.2 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.5.4.2 type=„S“ input=„S“ Decision=N>

<2A.5.4.4 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

<2A.5.4.5 type=„N“ input=„M“ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 11

Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF  (21) (pouze u ESF)

Fond

<2A.5.5.1 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Kategorie regionů

<2A.5.5.2 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.5.5.3 type=„S“ input=„S“ Decision=N>

<2A.5.5.4 type=„S“ input=„S“ Decision=N >

<2A.5.5.5 type=„N“ input=„M“ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Přehled plánovaného využití technické pomoci, je-li to nutné, včetně opatření na posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly programů a příjemců (použije-li se)

(podle prioritní osy)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 písm. b) bod vii) nařízení (EU) č.1303/2013)

Prioritní osa

<3A.6.1 type=„S“ input=„S“>

<2A.6.2 type=„S“ maxlength=„2000“ input=„M“>

2.B   Popis prioritních os pro technickou pomoc

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č.1303/2013)

2.B.1    Prioritní osa (uvedeno opakovaně pro každou prioritní osu technické pomoci)

ID prioritní osy

<2B.0.2 type=„N“ maxlength=„5“ input=„G“>

Název prioritní osy

<2B.0.3 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

2.B.2    Odůvodnění stanovení prioritní osy, jež zahrnuje více než jednu kategorii regionů (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 1 nařízení (EU) č.1303/2013)

<2B.0.1 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“>

2.B.3    Fond a kategorie regionů (uvedeno opakovaně pro každou kombinaci v rámci prioritní osy)

Fond

<2B.0.4 type=„S“ input=„S“>

Kategorie regionů

<2B.0.5 type=„S“ input=„S“>

Základ pro výpočet (celkové způsobilé výdaje nebo způsobilé veřejné výdaje)

<2B.0.6 type=„S“ input=„S“>

2.B.4    Specifické cíle a očekávané výsledky

(uvedeno opakovaně pro každý specifický cíl v rámci prioritní osy)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) body i) a ii) nařízení (EU) č.1303/2013)

ID

<2B.1.1 type=„N“ maxlength=„5“ input=„G“>

Specifický cíl

<2B.1.2 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“>

Výsledky, kterých členské státy chtějí dosáhnout s podporou Unie (22)

<2B.1.3 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“>

2.B.5    Ukazatele výsledků  (23)

Tabulka 12

Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)

(pro EFRR / ESF / Fond soudržnosti)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod ii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Výchozí rok

Cílová hodnota (24) (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

M

Ž

C

M

Ž

C

<2.B.2.1 type=„S“ maxlength=„5“ input=„M“>

<2.B.2.2 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

<2.B.2.3 type=„S“ input=„M“>

Kvantitativní <2.B.2.4 type=„N“ input=„M“>

<2.B.2.5 type=„N“ input=„M“>

Kvantitativní <2.B.2.6 type=„N“ input=„M“>

Kvalitativní <2.B.2.6 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“>

<2.B.2.7 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M“>

<2.B.2.8 type=„S“ maxlength=„100“ input=„M“>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Opatření, která mají být podpořena, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům (podle prioritní osy)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) body i) a iii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

2.B.6.1   Popis opatření, která mají bý podpořena, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) body i) a iii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Prioritní osa

<2.B.3.1.1 type=„S“ input=„S“>

<2.B.3.1.2 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“>

2.B.6.2   Ukazatele výstupů, které by podle očekávání měly přispět k dosažení výsledků (podle prioritní osy)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod iv) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 13

Ukazatele výstupů (podle prioritní osy)

(pro EFRR / ESF / Fond soudržnosti)

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Cílová hodnota (2023) (25)

(nepovinné)

Zdroj údajů

M

Ž

C

<2.B.3.2.1 type=„S“ maxlength=„5“ input=„M“>

<2.B.2.2.2 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“>

<2.B.3.2.3 type=„S“ input=„M“>

<2.B.3.2.4 type=„N“ input=„M“>

<2.B.3.2.5 type=„S“ maxlength=„200“ input=„M“>

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Kategorie zásahů (podle prioritní osy)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. c) bod v) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí a orientační rozdělení podpory Unie.

Tabulky 14–16

Kategorie zásahů  (26)

Tabulka 14

Dimenze 1 – Oblast zásahů

Kategorie regionů: <type=„S“ input=„S“>

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2B.4.1.1 type=„S“ input=„S“ > Decision=N>

<2B.4.1.2 type=„S“ input=„S“> Decision=N>

<2B.4.1.3 type=„N“ input=„M“> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabulka 15

Dimenze 2 – Forma finančních prostředků

Kategorie regionů: <type=„S“ input=„S“>

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2B.4.2.1 type=„S“ input=„S“ > Decision=N>

<2B.4.2.2 type=„S“ input=„S“> Decision=N>

<2B.4.2.3 type=„N“ input=„M“> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tabulka 16

Dimenze 3 – Typ území

Kategorie regionů: <type=„S“ input=„S“>

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2B.4.3.1 type=„S“ input=„S“ > Decision=N>

<2B.4.3.2 type=„S“ input=„S“> Decision=N>

<2B.4.3.3 type=„N“ input=„M“> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 3

PLÁN FINANCOVÁNÍ

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 písm. d) prvního pododstavce nařízení (EU) č.1303/2013)

3.1   Finanční podpora z každého fondu a částky týkající se výkonnostní rezervy

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 písm. d) bod i) prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 17

 

Fond

Kategorie regionů

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

 

 

 

Hlavní příděl (27)

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

Hlavní příděl

Výkonnostní rezerva

 

<3.1.1 type=„S“ input=„G““SME”>

<3.1.2 type=„S“ input=„G““SME” >

<3.1.3 type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.4 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.6 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.8 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.10 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.12 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.14 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type=„N“ input=„M“„SME“ >

<3.1.16 type=„N“ input=„M“

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.17 type=„N“ input=„G“„SME“ >

<3.1.18 type=„N“ input=„G”

TA - “NA” YEI –“NA”>

(1)

EFRR

V méně rozvinutých regionech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

V přechodových regionech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Ve více rozvinutých regionech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

ESF  (28)

V méně rozvinutých regionech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

V přechodových regionech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

Ve více rozvinutých regionech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Zvláštní příděl pro YEI

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

(10)

Fond soudržnosti

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

EFRR

Zvláštní příděl pro nejvzdálenější regiony nebo severní řídce osídlené regiony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování (v EUR)

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. d) bod ii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

1.

Finanční tabulka stanoví plán financování podle prioritní osy.

2.

Pokud prioritní osa zahrnuje více než jeden fond, podpora Unie a příspěvek členského státu jsou rozděleny podle fondu se samostatnou mírou spolufinancování v rámci prioritní osy pro každý fond.

3.

Pokud prioritní osa zahrnuje více než jednu kategorii regionů, podpora Unie a příspěvek členského státu jsou rozděleny podle kategorie regionů se samostatnou mírou spolufinancování v rámci prioritní osy pro každou kategorii regionů.

4.

Příspěvek EIB je uváděn na úrovni prioritní osy.

Tabulka 18a

Plán financování

Prioritní osa

Fond

Kategorie regionů

Základ pro výpočet podpory Unie

(celkové způsobilé výdaje nebo způsobilé veřejné výdaje)

Podpora Unie

Příspěvek členského státu

Orientační rozdělení příspěvku členského státu

Financování celkem

Míra spolufinancování

Pro informaci

Příspěvky EIB

Hlavní příděl (finanční prostředky celkem minus výkonnostní rezerva)

Výkonnostní rezerva

Podíl výkonnostní rezervy (podpora Unie) na celkové unijní podpoře

Financování z vnitrostátních veřejných zdrojů

Financování z vnitrostátních soukromých zdrojů (29)

Podpora Unie

Příspěvek členského státu

Podpora Unie

Příspěvek členského státu (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type=„S“ input=„G““SME” >

<3.2.A.2 type=„S“ input=„G““SME” >

<3.2.A.3 type=„S“ input=„G““SME” >

<3.2.A.4 type=„S“ input=„G““SME” >

<3.2.A.5 type=„N“ input=„M““SME” >

<3.2.A.6 type=„N“SME”„input=“G“>

<3.2.A.7 type=„N“ input=„M““SME” >

<3.2.A.8 type=„N“ input=„M““SME” >

<3.2.A.9 type=„N“ input=„ G“SME”“>

<3.2.A.10 type=„P“ input=„G““SME” >

<3.2.A.11 type=„N“ input=„M““SME” >

<3.2.A.12 type=„N“ input=„M“ TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type=„N“ input=„M“ TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type=„N“ input=„M“ TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.15 type=„N“ input=„M“ TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.16 type=„N“ input=„G” TA - “NA” YEI –“NA”>

Prioritní osa 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 3

YEI (32)

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Prioritní osa 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (33)

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Prioritní osa 5

Fond soudržnosti

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

EFRR

Méně rozvinuté

 

Rovná se celkové částce (1) v tabulce 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

EFRR

Přechodové regiony

 

Rovná se celkové částce (2) v tabulce 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

EFRR

Více rozvinuté regiony

 

Rovná se celkové částce (3) v tabulce 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

EFRR

Zvláštní příděl pro nejvzdálenější regiony nebo severní řídce osídlené regiony

 

Rovná se celkové částce (11) v tabulce 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

ESF (34)

Méně rozvinuté regiony

 

Nerovná se celkové částce (5) v tabulce 17, která zahrnuje odpovídající podporu z ESF pro YEI (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

ESF (36)

Přechodné regiony

 

Nerovná se celkové částce (6) v tabulce 17, která zahrnuje odpovídající podporu z ESF pro YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

ESF (37)

Více rozvinuté regiony

 

Nerovná se celkové částce (7) v tabulce 17, která zahrnuje odpovídající podporu z ESF pro YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

YEI (38)

Nepoužije se

 

Nerovná se celkové částce (9) v tabulce 17, která pouze zahrnuje zvláštní příděl pro YEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

FS

Nepoužije se

 

Rovná se celkové částce (10) v tabulce 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet

 

 

 

Rovná se celkové částce (12) v tabulce 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 18b

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – zvláštní příděly v případě ESF a YEI  (41) (použije-li se)

 

Fond (42)

Kategorie regionů

Základ pro výpočet podpory Unie

(celkové způsobilé výdaje nebo způsobilé veřejné výdaje)

Podpora Unie (a)

Příspěvek členského státu

Formula

Orientační rozdělení příspěvku členského státu

Financování celkem

Formula

Míra spolufinancování

Formula  (40)

Financování z vnitrostátních veřejných zdrojů

(c)

Financování z vnitrostátních soukromých zdrojů

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type=„S“ input=„G“>

<3.2.B.2 type=„S“ input=„G“>

<3.2.B.3 type=„S“ input=„G“>

<3.2.B.1 type=„N“ input=„M“>

<3.2.B.4 type=„N“ input=„G“>

<3.2.B.5 type=„N“ input=„M“>

<3.2.B.6 type=„N“ input=„M“>

<3.2.B.7 type=„N“ input=„G“>

<3.2.B.8 type=„P“ input=„G“>

1

Zvláštní příděl pro YEI

Nepoužije se

 

 

0

 

 

 

100 %

2

Odpovídající podpora z ESF

Méně rozvinuté regiony

 

 

 

 

 

 

 

3

Odpovídající podpora z ESF

Přechodové regiony

 

 

 

 

 

 

 

4

Odpovídající podpora z ESF

Více rozvinuté regiony

 

 

 

 

 

 

 

5.

CELKEM: Prioritní osa YEI [její část]

[Musí se rovnat prioritní ose [její části] 3]

 

Součet (1:4)

Součet (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

Poměr ESF pro méně rozvinuté regiony

2/součet (2:4)

<3.2.c.11 type=„P“ input=„G“>

 

 

 

 

 

7.

 

 

Poměr ESF pro přechodové regiony

3/součet (2:4)

<3.2.c.13 type=„P“ input=„G“>

 

 

 

 

 

8.

 

 

Poměr ESF pro vice rozvinuté regiony

4/součet (2:4)

<3.2.c.14 type=„P“ input=„G“>

 

 

 

 

 


Tabulka 18c

Rozdělení plánu financování podle prioritní osy, fondu, kategorie regionů a tematického cíle

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 první pododstavec písm. d) bod ii) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Prioritní osa

Fond (43)

Kategorie regionů

Tematický cíl

Podpora Unie

Příspěvek členského státu

Financování celkem

<3.2.C.1 type=„S“ input=„G“>

<3.2.C.2 type=„S“ input=„G“>

<3.2.C.3 type=„S“ input=„G“>

<3.2.C.4 type=„S“ input=„G“>

<3.2.C.5 type=„N“ input=„M“>

<3.2.C.6 type=„N“ input=„M“>

<3.2.C.7 type=„N“ input=„M“>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 


Tabulka 19

Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu

(Odkaz: čl. 27 odst. 6 nařízení (EU) č.1303/2013) (44)

Prioritní osa

Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu (v EUR)

Podíl celkového přídělu pro operační program (v %)

<3.2.C.8 type=„S“ input=„G“>

<3.2.C.9 type=„N“ input=„G“> Decision=N>

<3.2.C.10 type=„P“ input=„G“> Decision=N>

 

 

 

Celkem

 

 

ODDÍL 4

INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ÚZEMNÍMU ROZVOJI

(Odkaz: čl. 96 odst. 3 nařízení (EU) č.1303/2013)

Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji s přihlédnutím k obsahu a cílům operačního programu a s ohledem na dohodu o partnerství, který uvádí, jak přispívá k dosažení cílů a očekávaných výsledků

<4.0 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“>

4.1   Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č.1303/2013)

Případně přístup k využívání nástrojů k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje a zásady pro určení oblastí, v nichž bude tento přístup uplatňován.

<4.1 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“ PA=Y>

4.2   Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (45))

Orientační částka podpory z EFRR na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, která mají být prováděna v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1301/2013, a orientační příděl podpory z ESF na integrovaná opatření.

<4.2.1 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“>

Tabulka 20

Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst – orientační částky podpory z EFRR a ESF

Fond

Podpora z EFRR a ESF (orientačně)

(v EUR)

Podíl celkového přídělu fondu na operační program

<4.2.2 type=„S“ input=„G“>

<4.2.3 type=„N“ input=„M“>

<4.2.3 type=„P“ input=„G“>

EFRR celkem

 

 

ESF celkem

 

 

CELKEM EFRR + ESF

 

 

4.3   Integrované územní investice (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č.1303/2013)

Případně přístup k používání integrovaných územních investic (jak je definováno v článku 36 nařízení (EU) č. 1303/2013), jiných, než jsou případy uvedené v oddílu 4.2, a jejich orientační finanční příděl z každé prioritní osy

<4.3.1 type=„S“ maxlength=„5000“ input=„M PA=Y“>

Tabulka 21

Orientační finanční příděl pro integrované územní investice neuvedené v bodě 4.2

(souhrnná částka)

Prioritní osa

Fond

Orientační finanční příděl (podpora Unie) (v EUR)

<4.3.2 type=„S“ input=„G“ PA=Y>

<4.3.3 type=„S“ input=„G“ PA=Y >

<4.3.4 type=„N“ input=„M“ PA=Y >

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

4.4   Ujednání pro meziregionální a nadnárodní opatření v rámci operačního programu s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státu (použije-li se)

(Odkaz: čl. 96 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) č.1303/2013)

<4.4.1 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“ PA=Y>

4.5   Přínos plánovaných opatření programu k realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti v závislosti na potřebách programové oblasti určených příslušným členským státem (použije-li se)

(Pokud se členské státy a regiony účastní makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti)

(Odkaz: čl. 96 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

<4.4.2 type=„S“ maxlength=„3500“ input=„M“ >

ODDÍL 5

SPECIFICKÉ POTŘEBY ZEMĚPISNÝCH OBLASTÍ NEJVÍCE POSTIŽENÝCH CHUDOBOU NEBO CÍLOVÝCH SKUPIN, JIMŽ NEJVÍCE HROZÍ DISKRIMINACE NEBO SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ (POUŽIJE-LI SE)

(Odkaz: čl. 96 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

5.1   Zeměpisné oblasti nejvíce postižené chudobou / cílové skupiny, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení

<5.1.1 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“ Decision= N PA=Y>

5.2   Strategie pro řešení specifických potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou / cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení a případně přínos k integrovanému přístupu stanovenému za tímto účelem v dohodě o partnerství

<5.2.1 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“ Decision= N PA=Y>

Tabulka 22

Opatření pro řešení specifických potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou / cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení  (46)

Cílová skupina / zeměpisná oblast

Hlavní typy plánovaného opatření jakožto součást integrovaného přístupu

Prioritní osa

Fond

Kategorie regionů

Investiční priorita

<5.2.2 type=„S“ maxlength=„255“ input=„M“ Decision=N PA=Y >

<5.2.3type=„S“ maxlength= „1500“ input=„M“ Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type=„S“ input=„S“ Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type=„S“ input=„S“ Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type=„S“ input=„S“ Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type=„S“ input=„S“ PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 6

SPECIFICKÉ POTŘEBY ZEMĚPISNÝCH OBLASTÍ, KTERÉ JSOU ZÁVAŽNĚ A TRVALE ZNEVÝHODNĚNY PŘÍRODNÍMI NEBO DEMOGRAFICKÝMI PODMÍNKAMI (POUŽIJE-LI SE)

(ODKAZ: ČL. 96 ODST. 4 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013)

<6.1 type=„S“ maxlength=„5000“ input=„M“ Decisions=N PA=Y>

ODDÍL 7

ORGÁNY A SUBJEKTY ODPOVĚDNÉ ZA ŘÍZENÍ, KONTROLU A AUDIT A ÚLOHA PŘÍSLUŠNÝCH PARTNERŮ

(Odkaz: čl. 96 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

7.1   Příslušné orgány a subjekty

(Odkaz: čl. 96 odst. 5 písm. a) a b) nařízení (EU) č.1303/2013)

Tabulka 23

Příslušné orgány a subjekty

Orgán/subjekt

Název orgánu/subjektu a odboru či oddělení

Vedoucí orgánu/subjektu (pozice nebo funkce)

<7.1.1 type=„S“ input=„S“ Decision=N “SME” >

<7.1.2 type=„S“ maxlength= „255“ input=„M“ Decision=N “SME” >

<7.1.3 type=„S“ maxlength= „255“ input=„M“ Decision=N “SME” >

Řídicí orgán

 

 

Certifikační orgán (ve vhodných případech)

 

 

Auditní orgán

 

 

Subjekt, kterému má Komise poukazovat platby

 

 

7.2   Zapojení příslušných partnerů

(Odkaz: čl. 96 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č.1303/2013)

7.2.1    Opatření přijatá k zapojení příslušných partnerů do přípravy operačního programu a úlohy partnerů při provádění, monitorování a hodnocení operačního programu

<7.2.1 type=„S“ maxlength=„14000“ input=„M“ Decisions=N “SME”>

7.2.2    Globální granty (pro ESF, použije-li se)

(Odkaz: čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č.1304/2013)

<7.2.2 type=„S“ maxlength=„5000“ input=„M“ Decisions=N>

7.2.3    Přidělení částky na vytváření kapacit (pro ESF, použije-li se)

(Odkaz: čl. 6 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č.1304/2013)

<7.2.3 type=„S“ maxlength=„14000“ input=„M“ Decisions=N>

ODDÍL 8

KOORDINACE MEZI FONDY, EZFRV, ENRF A DALŠÍMI UNIJNÍMI A VNITROSTÁTNÍMI FINANČNÍMI NÁSTROJI A S EIB

(Odkaz: čl. 96 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Mechanismy, které zajistí koordinaci mezi fondy, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) a dalšími unijními a vnitrostátními finančními nástroji a s Evropskou investiční bankou (EIB), přičemž zohlední příslušná ustanovení Společného strategického rámce.

<8.1 type=„S“ maxlength=„14000“ input=„M“ Decisions=N PA=Y>

ODDÍL 9

PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY

(Odkaz: čl. 96 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

9.1   Předběžné podmínky

Informace o uplatnitelnosti a splnění předběžných podmínek (nepovinné)

<9.0 type=„S“ maxlength=„14000“ input=„M“ PA=Y>

Tabulka 24

Určení příslušných předběžných podmínek a posouzení jejich plnění

Předběžná podmínka

Prioritní osy, kterých se podmínka týká

Předběžná podmínka splněna: ano/ne/částečně

Kritéria

Kritéria splněna ano/ne

Odkaz

(odkaz na strategie, právní akt nebo jiné relevantní dokumenty, včetně odkazů na příslušné oddíly, články či odstavce, doplněné o internetové odkazy nebo přístup k celému znění)

Vysvětlení

<9.1.1 type=„S“ maxlength=„500“ input=„S“ PA=Y“SME” >

<9.1.2 type=„S“ maxlength=„100“ input=„S“ PA=Y “SME” >

<9.1.3 type=„C“ input=„G“ PA=Y “SME” >

<9.1.4 type=„S“ maxlength=„500“ input=„S“ PA=Y “SME” >

<9.1.5 type=„B“ input=„S“ PA=Y “SME” >

<9.1.6 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“ PA=Y “SME” >

<9.1.7 type=„S“ maxlength=„1000“ input=„M“ PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Popis opatření ke splnění předběžných podmínek, odpovědných subjektů a harmonogramu  (47)

Tabulka 25

Opatření, která je třeba přijmout, aby byly splněny platné obecné předběžné podmínky

Obecné předběžné podmínky

Nesplněnákritéria

Opatření, která je třeba přijmout

Lhůta (datum)

Subjekty odpovědné za plnění

<9.2.1 type=„S“ maxlength=„500“ input=„G“ PA=Y “SME” >

<9.2.2 type=„S“ maxlength=„500“ input=„G“ PA=Y “SME” >

<9.2.3 type=„S“ maxlength=„1000“ input=„M“ PA=Y “SME” >

<9.2.4 type=„D“ input=„M“ PA=Y “SME” >

<9.2.5 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“ PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 26

Opatření, která je třeba přijmout, aby byly splněny tematické předběžné podmínky

Tematické předběžné podmínky

Nesplněnákritéria

Opatření, která je třeba přijmout

Lhůta (datum)

Subjekty odpovědné za plnění

<9.2.1 type=„S“ maxlength=„500“ input=„G“ PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type=„S“ maxlength=„500“ input=„G” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.3 type=„S“ maxlength=„1000“ input=„M“ PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.4 type=„D“ input=„M “ PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.5 type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“ PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Opatření 1

Lhůta pro opatření 1

 

 

Opatření 2

Lhůta pro opatření 2

 

ODDÍL 10

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PRO PŘÍJEMCE

(Odkaz: čl. 96 odst. 6 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Shrnutí posouzení administrativní zátěže pro příjemce a v případě potřeby plánovaná opatření na snížení administrativní zátěže doplněná orientačním časovým rámcem.

<10.0 type=„S“ maxlength=„7000“ input=„M“ ecision=N PA=Y>

ODDÍL 11

HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY

(Odkaz: čl. 96 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

11.1   Udržitelný rozvoj

Popis konkrétních opatření, jež mají zohlednit požadavky na ochranu životního prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, odolnost vůči katastrofám a předcházení rizikům a řešení rizik při výběru operací.

<13.1 type=„S“ maxlength=„5500“ input=„M“ decision=N>

11.2   Rovné příležitosti a zákaz diskriminace

Popis zvláštních opatření, jež mají podporovat rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v průběhu přípravy, koncipování a provádění operačního programu, a to zejména v souvislosti s přístupem k financování s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin ohrožených takovou diskriminací a zejména požadavky na zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

<13.2 type=„S“ maxlength=„5500“ input=„M“ decision=N>

11.3   Rovnost mezi muži a ženami

Popis přínosu operačního programu k prosazování rovnosti žen a mužů a případně opatření k začlenění hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni operačních programů a operací.

<13.2 type=„S“ maxlength=„5500“ input=„M“ decision=N>

ODDÍL 12

SAMOSTATNÉ PRVKY

12.1   Velké projekty, které mají být během programového období realizovány

(Odkaz: čl. 96 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 27

Seznam velkých projektů

Projekt

Plánované datum oznámení/podání žádosti

(rok, čtvrtletí)

Plánovaný začátek realizace

(rok, čtvrtletí)

Plánované datum dokončení realizace

(rok, čtvrtletí)

Prioritní osy / investiční priority

<12.1.1 type=„S“ maxlength=„500“ input=„S“ decision=N>

<12.1.2 type=„D“ input=„M“ decision=N >

<12.1.3 type=„D“ input=„M“ decision=N >

<12.1.4 type=„D“ input=„M“ decision=N >

<12.1.5 type=„S“ input=„S“ decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Výkonnostní rámec pro operační program

Tabulka 28

Výkonnostní rámec operačního programu rozdělený podle fondu a kategorie regionu (shrnující tabulka)

Prioritní osa

Fond

Kategorie regionů

Ukazatel nebo klíčový krok provádění

Měrná jednotka (použije-li se)

Milník pro rok 2018

Konečný cíl (2023) (48)

M

Ž

C

<12.2.1 type=„S“ input=„G“>

<12.2.2 type=„S“ input=„G“>

<12.2.3 type=„S“ input=„G“>

<12.2.4 type=„S“ input=„G“>

<12.2.5 type=„S“ input=„G“>

<12.2.6 type=„S“ input=„G“>

<12.2.7 type=„S“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Seznam příslušných partnerů zapojených do přípravy operačního programu

<12.3 type=„S“ maxlength=„10500“ input=„M“ decision=N>

PŘÍLOHY (nahrány do systému pro elektronickou výměnu dat jako samostatné soubory):

návrh zprávy o hodnocení ex ante a shrnutí (povinné)

(Odkaz: čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

dokumentace o posouzení použitelnosti a plnění předběžných podmínek (je-li žádoucí)

případně stanovisko vnitrostátních subjektů, jež se zabývají rovností žen a mužů, k oddílům 11.2 a 11.3 (je-li to vhodné) (Odkaz: čl. 96 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

shrnutí operačního programu pro veřejnost (je-li žádoucí)


(1)  Vysvětlivky:

typ:

N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta, B = booleovské pole

rozhodnutí:

N = není součástí rozhodnutí Komise o schválení operačního programu

vstup:

M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

„maxlength” =

maximální počet znaků včetně mezer

PA – Y =

prvek může zahrnovat výhradně dohoda o partnerství

TA – NA =

nepoužije se v případě operačních programů zaměřených výhradně na technickou pomoc

YEI – NA =

nepoužije se v případě operačních programů zaměřených výhradně na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

SME =

použije se rovněž na programy zaměřené na společné neomezené záruky a sekuritizaci finančních nástrojů ve prospěch malých a středních podniků, prováděné EIB

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Evropský fond pro regionální rozvoj.

(4)  Evropský sociální fond.

(5)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

(6)  Celková podpora Unie (včetně hlavního přidělení prostředků a výkonnostní rezervy).

(7)  Informace podle fondu a prioritní osy.

(8)  Název tematického cíle, nepoužije se pro technickou pomoc.

(9)  Název investiční priority, nepoužije se pro technickou pomoc.

(10)  V případě EFRR a Fondu soudržnosti mohou být cílové hodnoty kvalitativní nebo kvantitativní.

(11)  Tento seznam obsahuje společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a všechny specifické programové ukazatele výsledků. Cílové hodnoty pro společné ukazatele výsledků musí být kvantifikovány, přičemž v případě specifických programových ukazatelů výsledků mohou být tyto ukazatele kvalitativní nebo kvantitativní. Cílová hodnota může být uváděna buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví, přičemž výchozí hodnota může být odpovídajícím způsobem upravena. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C“ = celek.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.

(13)  Tento seznam obsahuje společné ukazatele výsledků, pro které byla stanovena cílová hodnota, a všechny specifické programové ukazatele výsledků. Cílové hodnoty pro společné ukazatele výsledků musí být kvantifikovány a v případě specifických programových ukazatelů výsledků mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. Všechny ukazatele výsledků stanovené v příloze II nařízení ESF použité ke sledování provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) musí být propojeny s kvantifikovanou cílovou hodnotou. Cílová hodnota může být prezentována buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví, výchozí hodnota může být příslušně upravena. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C“ = celek.

(14)  V případě ESF tento seznam obsahuje společné ukazatele pro výstup, pro které byla stanovena cílová hodnota. Cílová hodnota může být prezentována buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví. V případě EFRR a Fondu soudržnosti (FS) je rozdělení podle pohlaví ve většině případů irelevantní. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C“ = celek.

(15)  Pouze u programů podporovaných ESF.

(16)  V případě ESF tento seznam obsahuje společné ukazatele pro výstup, pro které byla stanovena cílová hodnota, a všechny specifické programové ukazatele pro výstup.

(17)  Pokud je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) prováděna jako součást prioritní osy, její milníky a cíle, které pro ni byly stanoveny, musí být odlišeny od ostatních milníků a cílů pro prioritní osu v souladu s prováděcími akty stanovenými na základě čl. 20 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních, jelikož zdroje přidělené této iniciativě (specifický příspěvek a odpovídající podpora ESF) jsou z výkonnostní rezervy vyloučeny.

(18)  Milníky mohou být prezentovány buď jako celek (muži + ženy), nebo mohou být rozděleny podle pohlaví. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C“ = celek

(19)  Cílová hodnota může být prezentována buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C“ = celek.

(20)  Částky zahrnují celkovou podporu Unie (prostředky v rámci hlavního přídělu a přídělu na výkonnostní rezervu).

(21)  Je-li to vhodné, uveďte kvantifikované informace o přínosu ESF tematickým cílům podle čl. 9 odst. 1 bodů 1 až 7 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(22)  Požadováno v případě, že podpora Unie technické pomoci v operačním programu přesáhne 15 milionů EUR.

(23)  Požadováno v případě, že je k tomu vzhledem k obsahu opatření objektivní důvod, a pokud podpora Unie technické pomoci v programu přesáhne 15 milionů EUR.

(24)  Cílové hodnoty mohou být kvalitativní nebo kvantitativní. Cílová hodnota může být prezentována buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví, výchozí hodnota může být příslušně upravena. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C” = celek.

(25)  Cílové hodnoty pro ukazatele pro výstup v rámci technické pomoci jsou volitelné. Cílová hodnota může být prezentována buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví. „M” = muži, „Ž” = ženy, „C” = celek.

(26)  Částky zahrnují celkovou podporu Unie (hlavní příděl a příděl z výkonnostní rezervy).

(27)  Celkový příděl (podpora Unie) minus příděl pro výkonnostní rezervu.

(28)  Celkový příděl z ESF, včetně odpovídající podpory ESF pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI). Sloupce pro výkonnostní rezervu nezahrnují odpovídající podporu z ESF pro YEI, jelikož ta je z výkonnostní rezervy vyloučena.

(29)  Vyplní se pouze v případě, že prioritní osy jsou vyjádřeny v celkových výdajích.

(30)  Tuto sazbu lze v tabulce zaokrouhlit na nejbližší celé číslo. Přesnou mírou použitou k úhradě plateb je poměr f).

(31)  Příspěvek členského státu by měl být rozdělen poměrně mezi hlavní příděl a výkonnostní rezervu v závislosti na výši podpory Unie.

(32)  Tato prioritní osa zahrnuje zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podporu z ESF.

(33)  Tato část prioritní osy zahrnuje zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podporu z ESF.

(34)  Příděl z ESF bez odpovídající podpory pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

(35)  Součet celkové podpory z ESF v méně rozvinutých, přechodových a více rozvinutých regionech a zdrojů přidělených na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v tabulce 18A se rovná součtu celkové podpory z ESF v takových regionech a specifického přídělu pro YEI v tabulce 17.

(36)  Příděl z ESF bez odpovídající podpory pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

(37)  Příděl z ESF bez odpovídající podpory pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

(38)  Obsahuje zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a odpovídající podporu z ESF.

(39)  Vyplní se pouze v případě, že prioritní osy jsou vyjádřeny v celkových výdajích.

(40)  Tuto sazbu lze v tabulce zaokrouhlit na nejbližší celé číslo. Přesnou mírou použitou k úhradě plateb je poměr f).

(41)  Vyplní se pro každou prioritní osu (její část), která provádí Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI).

(42)  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) (zvláštní příděl a odpovídající podpora z ESF) je považován za fond a uvádí se na samostatném řádku, i když je součástí prioritní osy.

(43)  Pro účely této tabulky je YEI (zvláštní příděl a odpovídající podpora ESF) považován za fond.

(44)  Tato tabulka je vytvořena automaticky na základě tabulek týkajících se kategorií zásahů v rámci každé prioritní osy.

(45)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289.

(46)  Zahrnuje-li operační program více než jednu kategorii regionů, může být nezbytné provést rozdělení podle kategorie regionů.

(47)  Tabulky 25 a 26 se vztahují pouze na použitelné obecné a tematické předběžné podmínky, které k okamžiku předložení programu nebyly splněny vůbec nebo jen částečně (viz tabulka 24).

(48)  Cílová hodnota může být prezentována buď jako celek (muži + ženy), nebo může být rozdělena podle pohlaví.


PŘÍLOHA II

VZOR PRO PROGRAMY SPOLUPRÁCE V RÁMCI CÍLE EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Název

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verze

<0.3 type="N" input="G">

První rok

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Poslední rok

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">>

Způsobilý od

<0.6 type="D" input="G">

Způsobilý do

<0.7 type="D" input="G">>

Číslo rozhodnutí EK

<0.8 type="S" input="G">>

Datum rozhodnutí EK

<0.9 type="D" input="G">>

Číslo pozměňujícího rozhodnutí členského státu

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M">>

Datum pozměňujícího rozhodnutí členského státu

<0.11 type="D" input="M">>

Datum nabytí účinnosti pozměňujícího rozhodnutí členského státu

<0.12 type="D" input="M">>

Regiony NUTS zahrnuté do operačního programu

<0.13 type="S" input="S">>

ODDÍL 1

STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ A PRO DOSAŽENÍ HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

(Odkaz: čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) a čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 (3))

1.1   Strategie, na jejímž základě bude program spolupráce přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti

1.1.1.

Popis strategie programu spolupráce, pokud jde o jeho příspěvek k plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Odůvodnění volby tematických cílů a odpovídajících investičních priorit, s ohledem na společný strategický rámec, které vychází z analýzy potřeb v rámci programové oblasti jako celku a strategie zvolené v návaznosti na tyto potřeby, a které se případně věnuje chybějícím prvkům v přeshraniční infrastruktuře a rovněž zohledňuje výsledky hodnocení ex ante

Tabulka 1

Odůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit

Vybraný tematický cíl

Vybraná investiční priorita

Odůvodnění výběru

<1.1.2 type="S" input="S" >

<1.1.3 type="S" input="S">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M">

1.2   Odůvodnění přidělení finančních prostředků

Odůvodnění přidělení finančních prostředků (tj. podpora Unie) pro každý tematický cíl a případně investiční prioritu v souladu s požadavky na tematické zaměření, s přihlédnutím k hodnocení ex ante.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" >

Tabulka 2

Přehled investiční strategie programu spolupráce

Prioritní osa

Podpora z EFRR (EUR)

Podíl (%) celkové podpory Unie pro program spolupráce (podle fondu) (4)

Tematický cíl (5)

Investiční priority (6)

Specifické cíle odpovídající investičním prioritám

Ukazatele výsledků odpovídající specifickému cíli

EFRR (7)

ENI (8) (použije-li se)

NPP (9) (použije-li se)

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3type="N" input="G">

<1.2.4 type="S" input="G"><1.2.9 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G"><1.2.1 0type="P" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

<1.2.9 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 2

PRIORITNÍ OSY

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

2.A.   Popis prioritních os jiných než technická pomoc

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)

2.A.1    Prioritní osa (uvedeno opakovaně pro každou prioritní osu)

ID prioritní osy

<2A.1 type="N" input="G">

Název prioritní osy

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M">


Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů

<2A.3 type="C" input="M">

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů zřízených na úrovni Unie

<2A.4 type="C" input="M">

Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje

<2A.5 type="C" input="M">

2.A.2    Odůvodnění pro vytvoření prioritní osy, která zahrnuje více než jeden tematický cíl (použije-li se)

(Odkaz: čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013)

<2.A.0 type="S" maxlength="3 500" input="M">

2.A.3    Fond a základ pro výpočet podpory Unie (uvedeno opakovaně pro každou kombinaci v rámci prioritní osy)

Fond

<2A.6 type="S" input="S">

Základ pro výpočet (celkové způsobilé výdaje nebo způsobilé veřejné výdaje)

<2A.8 type="S" input="S">

2.A.4    Investiční priorita (uvedeno opakovaně pro každou investiční prioritu v rámci prioritní osy)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

<2A.7 type="S" input="S">

2.A.5    Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky (uvedeno opakovaně pro každý specifický cíl v rámci investiční priority)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

<2A.1.1 type="N" input="G">

Specifický cíl

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Výsledky, kterých členské státy chtějí dosáhnout s podporou EU

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">


Tabulka 3

Specifické programové ukazatele výsledků (podle specifického cíle)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Výchozí rok

Cílová hodnota (2023) (10)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M">

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M">

<2A.1.6 type="S" input="M">

Kvantitativní <2A.1.8 type="N" input="M">

<2A.1.9 type="N" input="M">

Kvantitativní <2A.1.10 type="N" input="M">

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M">

Kvalitativní <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M"

Kvalitativní <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

2.A.6    Opatření, jež mají být podpořena v rámci investiční priority (podle investiční priority)

2.A.6.1   Popis druhu a příkladů opatření, jež mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos ke specifickým cílům, případně včetně stanovení hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="14000" input="M">

2.A.6.2   Hlavní zásady pro výběr operací

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.3   Plánované využití finančních nástrojů (použije-li se)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Plánované využití finančních nástrojů

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Plánované využití velkých projektů (použije-li se)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Investiční priorita

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Ukazatele výstupů (podle investiční priority)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 4

Společné a programově specifické ukazatele výstupů

ID

Ukazatel (název ukazatele)

Měrná jednotka

Cílová hodnota (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

<2A.2.5.1 type="S" input="S">

<2A.2.5.2 type="S" input="S">

<2A.2.5.3 type="S" input="S">

<2A.2.5.6 type="N" input="M">

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Výkonnostní rámec

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013 a příloha II nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 5

Výkonnostní rámec prioritní osy

Prioritní osa

Typ ukazatele

(klíčový krok provádění, finanční výstup, nebo popřípadě ukazatel výsledků)

ID

Ukazatel nebo klíčový krok provádění

Měrná jednotka (použije-li se)

Milník pro rok 2018

Konečný cíl (2023)

Zdroj údajů

Popřípadě vysvětlení relevantnosti ukazatele

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" input="S">

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.3.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.3.3 type="S" input="S">

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.3.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Krok provádění nebo finanční ukazatel <2A.3.5 type="S" input="M">

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.3.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.3.7 type="S" maxlength="255" input="M">

<2A.3.8 type="S" input="M">

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.3.8 type="S" input="M">

<2A.3.9 type="S" maxlength="200" input="M">

Ukazatel výstupů nebo výsledků <2A.3.9 type="S" input="M">

<2A.3.10 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další kvalitativní informace o stanovení výkonnostního rámce

(nepovinné)

<2A.3.11 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Kategorie zásahů

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Kategorie zásahů odpovídající obsahu prioritní osy vycházející z nomenklatury přijaté Komisí a orientační rozdělení podpory Unie

Tabulky 6–9

Kategorie zásahů

Tabulka 6

Dimenze 1 – Oblast zásahu

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.3 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 7

Dimenze 2 – Forma financování

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.4.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.5 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.6 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 8

Dimenze 3 – Typ území

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.4.1.7 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.8 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.9 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 9

Dimenze 6 – Mechanismus územního plnění

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2A.4.1.10 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.4.1.11 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.4.1.12 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9    Shrnutí plánovaného využití technické pomoci, jež v případě nutnosti zahrnuje i kroky k posílení správní kapacity orgánů zapojených do řízení a kontroly programů a příjemců a v nezbytném případě také opatření k posílení správní kapacity příslušných partnerů, aby se mohli podílet na provádění programů (v případě potřeby)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. b) bod vi) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Prioritní osa

<3A.5.1 type="S" input="S">

<2A.5.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Popis prioritních os týkajících se technické pomoci

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

2.B.1    Prioritní osa

ID

<2B.0.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Název

<2B.0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Fond a základ pro výpočet podpory Unie (uvedeno opakovaně pro každý fond v rámci prioritní osy)

Fond

<2B.0.3 type="S" input="S">

Základ pro výpočet (celkové způsobilé výdaje nebo způsobilé veřejné výdaje)

<2B.0.4 type="S" input="S">

2.B.3    Specifické cíle a očekávané výsledky

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) body i) a ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Specifický cíl (uvedeno opakovaně pro každý specifický cíl)

ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Specifický cíl

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Výsledky, kterých členské státy chtějí dosáhnout s podporou EU  (11)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.4    Ukazatele výsledků  (12)

Tabulka 10

Programově specifické ukazatele výsledků (podle specifického cíle)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Výchozí rok

Cílová hodnota (13) (2023)

Zdroj údajů

Četnost podávání zpráv

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kvantitativní <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Kvantitativní <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitativní <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5    Kroky, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů (podle prioritní osy)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

2.B.5.1   Popis kroků, které mají být podporovány, a jejich očekávaný přínos k plnění specifických cílů

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Prioritní osa

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.5.2   Ukazatele výstupů, které by podle očekávání měly přispět k dosažení výsledků (podle prioritní osy)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 11

Ukazatele výstupů

ID

Ukazatel

Měrná jednotka

Cílová hodnota (2023)

(nepovinné)

Zdroj údajů

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

2.B.6    Kategorie zásahů

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. c) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Odpovídající kategorie zásahů vycházející z nomenklatury přijaté Komisí a orientační rozdělení podpory Unie.

Tabulky 12–14

Kategorie zásahů

Tabulka 12

Dimenze 1 – Oblast zásahů

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.1.3 type="N" input="M Decision=N ">

 

 

 

 

 

 


Tabulka 13

Dimenze 2 – Forma finančních prostředků

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

<2B.4.2.3 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tabulka 14

Dimenze 3 – Typ území

Prioritní osa

Kód

Částka (v EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input= "Decision=N S">

<2B.4.3.3 type="N" input="M Decision=N">

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 3

FINANČNÍ PLÁN

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013)

3.1   Finanční příspěvek z EFRR (v EUR)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 15

Fond

<3.1.1 type="S" input="G">

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

EFRR

<3.1.3 type="N" input="M">

<3.1.4 type="N" input="M">

<3.1.5 type="N" input="M">

<3.1.6 type="N" input="M">

<3.1.7 type="N" input="M">

<3.1.8 type="N" input="M">

<3.1.9 type="N" input="M">

<3.1.10 type="N" input= "G">

Částky z nástroje předvstupní pomoci (NPP) (použije-li se)

 

 

 

 

 

 

 

 

Částky z evropského nástroje sousedství (ENI) (použije-li se)

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A    Celkový finanční příspěvek podpory z EFRR a spolufinancování jednotlivých států (v EUR)

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

1.

Finanční tabulka stanoví finanční plán programu spolupráce podle prioritní osy. Pokud programy pro nejvzdálenější regiony kombinují přeshraniční a nadnárodní příděly, stanoví se pro každý z nich samostatné prioritní osy.

2.

Ve finanční tabulce se pro informaci uvede jakýkoli příspěvek ze třetích zemí, které se programu účastní, (jiný než příspěvky z nástroje předvstupní pomoci (NPP) a evropského nástroje sousedství (ENI)).

3.

Příspěvek EIB (14) je uveden na úrovni prioritní osy.

Tabulka 16

Finanční plán

Prioritní osa

Fond

Základ pro výpočet podpory Unie

(celkové způsobilé výdaje nebo veřejné způsobilé výdaje)

Podpora Unie (a)

Příspěvek členského státu

Formula

Orientační rozdělení příspěvku členského státu

Financování celkem

Formula

Míra spolufinancování

Formula  (16)

Pro informaci

 

 

 

 

Financování z vnitrostátních veřejných zdrojů (c)

Financování z vnitrostátních soukromých zdrojů (d) (15)

 

 

Příspěvky třetích zemí

Příspěvky EIB

<3.2.A.1 type="S" input="G">

<3.2.A.2 type="S" input="G">

<3.2.A.3 type="S" input="G">

<3.2.A.4 type="N" input="M">

<3.2.A.5 type="N" input="G">

<3.2.A.6 type="N" input="M">

<3.2.A.7 type="N" input="M">

<3.2.A.8 type="N" input="G">

<3.2.A.9 type="P" input="G">

<3.2.A.10 type="N" input="M">

<3.2.A.11 type="N" input="M">

Prioritní osa 1

EFRR (případně včetně částek převedených z NPP a ENI) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa N

EFRR (případně včetně částek převedených z NPP a ENI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

Všechny fondy celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B    Rozdělení podle prioritní osy a tematického cíle

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. d) bod ii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 17

Prioritní osa

Tematický cíl

Podpora Unie

Příspěvek členského státu

Financování celkem

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="M">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 


Tabulka 18

Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu

(Odkaz: čl. 27 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013) (18)

Prioritní osa

Orientační částka podpory, jež má být použita na cíle v oblasti změny klimatu (v EUR)

Podíl celkového přídělu pro program spolupráce (v %)

<3.2.B.8 type="S" input="G">

<3.2.B.9 type="N" input="G" Decision=N >

<3.2.B.10 type="P" input="G" Decision=N >

 

 

 

Celkem

 

 

ODDÍL 4

INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ÚZEMNÍMU ROZVOJI

(Odkaz: čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, a to i pokud jde o regiony a oblasti uvedené v čl. 174 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, přičemž se uvede, jak tento program spolupráce přispívá k dosažení jejích cílů a očekávaných výsledků

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Komunitně vedený místní rozvoj (použije-li se)

Přístup k využívání nástrojů komunitně vedeného místního rozvoje a zásady pro určení oblastí, v nichž bude tento přístup uplatňován

(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013)

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" >

4.2   Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst (použije-li se)

Zásady pro určení městských oblastí, kde budou přijata integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a předběžný příspěvek podpory z EFRR na tato opatření

(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Tabulka 19

Integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst – orientační výše podpory z EFRR

Fond

Orientační výše podpory z EFRR

(v EUR)

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

EFRR

 

4.3   Integrované územní investice (použije-li se)

Přístup k používání integrovaných územních investic (jak je definováno v článku 36 nařízení (EU) č. 1303/2013), jiných než případy uvedené v bodě 4.2, a jejich orientační finanční příděl z každé prioritní osy

(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M ">

Tabulka 20

Orientační finanční příděl pro integrované územní investice neuvedené v bodě 4.2 (souhrnná částka)

Prioritní osa

Orientační finanční příděl (podpora Unie) (v EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" >

<4.3.3 type="N" input="M">

 

 

 

 

Celkem

 

4.4   Přínos plánovaných zásahů v rámci programu spolupráce pro tyto strategie v závislosti na potřebách programové oblasti, jak je určily příslušné členské státy, a případně s ohledem na strategicky významné projekty určené v těchto strategiích (použije-li se)

(V případě, že se členské státy a regiony podílejí na strategiích pro makroregiony a přímořské oblasti)

(Odkaz: čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013)

. <4.4.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M" >

ODDÍL 5

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ PRO PROGRAM SPOLUPRÁCE

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)

5.1   Příslušné orgány a subjekty

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 21

Identifikace programových orgánů

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod i) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Orgán/subjekt

Název orgánu/subjektu a odboru či oddělení

Vedoucí orgánu/subjektu (pozice nebo funkce)

Řídicí orgán

. <5.1.1 type="S" maxlength="255" input="M" decision=”N” >

. <5.1.2 type="S" maxlength="255" input="M" decision=”N” >

Certifikační orgán (v příslušných případech)

. <5.1.3type="S" maxlength="255" input="M" decision=”N” >

. <5.1.4 t decision=”N” ype="S" maxlength="255" input="M" >

Auditní orgán

. <5.1.5 type="S" maxlength="255" input="M" decision=”N” >

. <5.1.6 type="S" maxlength="255" input="M" decision=”N” >

Subjekt, kterému má Komise poukazovat platby:

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)

řídicí orgán

<5.1.7 type type="C" input="M">

certifikační orgán

<5.1.8 type type="C" input="M">


Tabulka 22

Subjekt nebo subjekty pověřené kontrolou a odpovědné za audit

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod ii) a iii) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Orgán/subjekt

Název orgánu/subjektu a odboru či oddělení

Vedoucí orgánu/subjektu (pozice nebo funkce)

Subjekt nebo subjekty pověřené kontrolou

<5.1.9 type="S" maxlength="255" input="M" >

<5.1.10 type="S" maxlength="255" input="M" >

Subjekt nebo subjekty odpovědné za audit

<5.1.11 type="S" maxlength="255" input="M" >

<5.1.12 type="S" maxlength="255" input="M" >

5.2   Postup zřízení společného sekretariátu

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod iv) nařízení (EU) č. 1299/2013)

<5.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

5.3   Souhrnný popis ustanovení o řízení a kontrole

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod v) nařízení (EU) č. 1299/2013)

<5.3. type="S" maxlength="35000" input="M" >

5.4   Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy v případě finančních oprav uložených řídicím orgánem nebo Komisí

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. a) bod vi) nařízení (EU) č. 1299/2013)

<5.4 type="S" maxlength="10500" input="M" >

5.5   Použití eura (ve vhodných případech)

(Odkaz: článek 28 nařízení (EU) č. 1299/2013)

Metoda zvolená pro převod výdajů vzniklých v jiné měně než v eurech

<5.5. type="S" maxlength="2000" input="M" >

5.6   Zapojení partnerů

(Odkaz: čl. 8 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Opatření přijatá s cílem zapojit partnery podle článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 do přípravy programu spolupráce a úloha těchto partnerů při přípravě a provádění programu spolupráce, včetně jejich zapojení do monitorovacího výboru nařízení

<5.6 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

ODDÍL 6

KOORDINACE

(Odkaz: čl. 8 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Mechanismy zajišťující účinnou koordinaci mezi EFRR, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, Evropským námořním a rybářským fondem a dalšími unijními a vnitrostátními nástroji financování, včetně koordinace a možné kombinace s nástrojem pro propojení Evropy, evropským nástrojem sousedství, Evropským rozvojovým fondem (ERF), NPP a EIB, a to s ohledem na společný strategický rámec uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud se členské státy a třetí země účastní programů spolupráce, které zahrnují využívání prostředků z EFRR pro nejvzdálenější regiony a zdrojů z ERF, koordinačních mechanismů na příslušné úrovni, aby byla usnadněna účinná koordinace při využívání těchto zdrojů

<6.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N >

ODDÍL 7

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PRO PŘÍJEMCE

(Odkaz: čl. 8 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013 (19))

Souhrn posouzení administrativní zátěže pro příjemce a případně plánovaná opatření, včetně orientačního harmonogramu, za účelem snížení správní zátěže.

<7..0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N >

ODDÍL 8

HORIZONTÁLNÍ ZÁSADY

(Odkaz: čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 1299/2013)

8.1   Udržitelný rozvoj  (20)

Popis konkrétních opatření, jež ve výběru operací zohledňují požadavky na ochranu životního prostředí, účinnost zdrojů, zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí, odolnost vůči katastrofám, předcházení rizikům a jejich řízení.

<7.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

8.2.   Rovné příležitosti a nediskriminace  (21)

Popis konkrétních opatření, jež během přípravy, vytváření a provádění programu spolupráce podporují rovné příležitosti a předcházejí diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, a to zejména pokud jde o přístup k finančním prostředkům, přičemž se zohlední rovněž potřeby různých cílových skupin ohrožených diskriminací, a zejména popis požadavků zajišťujících přístup k finančním prostředkům pro osoby se zdravotním postižením.

<7.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

8.3   Rovnost mezi muži a ženami

Popis přínosu programu spolupráce k prosazování rovnosti žen a mužů a případně opatření k začlenění genderového hlediska na úrovni programů a operací.

<7.3 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

ODDÍL 9

SAMOSTATNÉ PRVKY

9.1   Velké projekty, které mají být během programového období realizovány

(Odkaz: čl. 8 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1299/2013)

Tabulka 23

Seznam velkých projektů (22)

Název

Plánované datum oznámení/podání žádosti Komisi

(rok, čtvrtletí)

Plánovaný začátek provádění

(rok, čtvrtletí)

Plánované datum dokončení provádění

(rok, čtvrtletí)

Prioritní osy / investiční priority

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<9.1.2 type="D" input="M" decision=”N” >

<9.1.3 type="D" input="M" decision=”N” >

<9.1.4 type="D" input="M" decision=”N” >

<9.1.5 type="S" input="S decision=”N” ">

 

 

 

 

 

9.2   Výkonnostní rámec pro program spolupráce

Tabulka 24

Výkonnostní rámec (souhrnná tabulka)

Prioritní osa

Ukazatel nebo klíčový krok provádění

Měrná jednotka (použije-li se)

Milník pro rok 2018

Konečný cíl (2023)

<9.2.1 type="S" input="G">

<9.2.3 type="S" input="G">

<9.2.4 type="S" input="G">

<9.2.5 type="S" input="G">

<9.2.6 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

9.3   Příslušní partneři zapojení do přípravy programu spolupráce

<9.3 type="S" maxlength="15000" input="M" decision=N>

9.4   Použitelné podmínky provádění programů, kterými se řídí finanční řízení a programování, monitorování, hodnocení a kontrola účasti třetích zemí v nadnárodních či meziregionálních programech prostřednictvím příspěvku ze zdrojů evropského nástroje sousedství a NPP

(Odkaz: článek 26 nařízení (EU) č. 1299/2013)

<9,4 type="S" maxlength="14000" input="S">

PŘÍLOHY (nahrány do systému pro elektronickou výměnu dat jako samostatné soubory):

návrh zprávy o hodnocení ex ante a shrnutí (povinné)

(Odkaz: čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

písemné potvrzení souhlasu s programem spolupráce

(Odkaz: čl. 8 odst. 9 nařízení (EU) č. 1299/2013)

mapa oblasti, na níž se vztahuje program spolupráce (je-li žádoucí)

shrnutí operačního programu pro veřejnost (je-li žádoucí)


(1)  Vysvětlivky:

typ:

N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta, B = booleovské pole

rozhodnutí: N = není součástí rozhodnutí Komise o schválení programu spolupráce

vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

“maxlength”= maximální počet znaků včetně mezer’

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(4)  Uvedení podílů odpovídajících výši příspěvků z evropského nástroje sousedství a nástroje předvstupní pomoci závisí na zvolené možnosti řízení.

(5)  Název tematického cíle, nepoužije se pro technickou pomoc.

(6)  Název investiční priority, nepoužije se pro technickou pomoc.

(7)  Evropský fond pro regionální rozvoj.

(8)  Evropský nástroj sousedství.

(9)  Nástroj předvstupní pomoci.

(10)  Cílové hodnoty kvalitativní nebo kvantitativní.

(11)  Požadováno, pokud Unijní podpora technické pomoci v programu spolupráce přesáhne 15 milionů EUR.

(12)  Požadováno v případě, že je k tomu vzhledem k obsahu opatření objektivní důvod, a pokud podpora Unie technické pomoci v programu spolupráce přesáhne 15 milionů EUR.

(13)  Cílové hodnoty mohou být kvalitativní nebo kvantitativní.

(14)  Evropská investiční banka.

(15)  Vyplní se pouze v případě, že prioritní osy jsou vyjádřeny v celkových výdajích.

(16)  Tuto sazbu lze zaokrouhlit na nejbližší celé číslo v tabulce. Přesnou mírou použitou k úhradě plateb je poměr f).

(17)  Uvedení částek převedených z evropského nástroje sousedství (ENI) a nástroje předvstupní pomoci (NPP) závisí na zvolené možnosti řízení.

(18)  Tato tabulka je vytvořena automaticky na základě tabulek týkajících se kategorií zásahů v rámci každé prioritní osy.

(19)  Nevyžaduje se pro INTERACT a ESPON.

(20)  Nepoužije se pro URBACT, INTERACT a ESPON.

(21)  Nepoužije se pro URBACT, INTERACT a ESPON.

(22)  Nepoužije se pro INTERACT a ESPON.


Top