Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0031R(02)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014)

OJ L 13, 20.1.2016, p. 61–61 (DE, NL)
OJ L 13, 20.1.2016, p. 58–58 (FR, SK)
OJ L 13, 20.1.2016, p. 65–65 (RO)
OJ L 13, 20.1.2016, p. 71–72 (CS)
OJ L 13, 20.1.2016, p. 60–62 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/corrigendum/2016-01-20/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/71


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh

( Úřední věstník Evropské unie L 96 ze dne 29. března 2014 )

Strana 127, příloha I, bod 4.1, první odstavec:

místo:

„Při použití postupů stanovených v článku 13 nesmí chyba indikace překročit největší povolenou chybu indikace uvedenou v tabulce 3. V případě digitální indikace se chyba koriguje na zaokrouhlovací chybu.“,

má být:

„Při použití postupů stanovených v článku 13 nesmí chyba indikace překročit největší dovolenou chybu indikace uvedenou v tabulce 3. V případě digitální indikace se chyba koriguje na zaokrouhlovací chybu.“

Strana 128, příloha I, bod 8.3, třetí odstavec:

místo:

„Elektronické váhy musí automatické odhalení významné trvalé chyby signalizovat vizuálně nebo zvukově, a to po dobu, než uživatel poruchu odstraní nebo než porucha pomine.“,

má být:

„Elektronické váhy musí automatické odhalení významné trvalé chyby signalizovat vizuálně nebo zvukově, a to po dobu, než uživatel chybu odstraní nebo než chyba pomine.“

Strana 129, příloha I, bod 9, poslední odstavec:

místo:

„Vedlejší zobrazení může být použito za předpokladu, že nemůže být zaměněno za hlavní zobrazení.“

má být:

„Sekundární indikace může být použita za předpokladu, že nemůže být zaměněna za primární indikaci.“

Strana 129, příloha I, bod 14, čtvrtý a pátý odstavec:

místo:

„Váhy s výpočtem ceny mohou zajišťovat i jiné funkce než jen vážení po jednom kusu zboží a výpočet ceny za předpokladu, že všechny údaje vztahující se k jednotlivým úkonům jsou vytištěny jasně, jednoznačně a jsou vhodným způsobem uspořádány na lístku nebo cenovém štítku pro zákazníka.

Váhy se nesmějí vyznačovat žádnými vlastnostmi, které mohou přímo nebo nepřímo vést k zobrazení údajů, jejichž interpretace není snadná nebo jednoznačná.“,

má být:

„Váhy s výpočtem ceny mohou zajišťovat i jiné funkce než jen vážení po jednom kusu zboží a výpočet ceny za předpokladu, že všechny údaje vztahující se k jednotlivým úkonům jsou vytištěny jasně, jednoznačně a jsou vhodným způsobem uspořádány na lístku nebo cenové etiketě pro zákazníka.

Váhy se nesmějí vyznačovat žádnými vlastnostmi, které mohou přímo nebo nepřímo vést k indikaci údajů, jejichž interpretace není snadná nebo jednoznačná.“

Strana 129, příloha I, bod 15:

místo:

„15.   Váhy pro tisk etiket s cenou

Váhy pro tisk etiket s cenou musí splňovat požadavky na váhy s indikací ceny používané pro přímý prodej veřejnosti, pokud se tyto požadavky na příslušné váhy vztahují. Nesmí být možný tisk cenových etiket pod dolní mezí váživosti.“,

má být:

„15.   Váhy pro tisk cenových etiket

Váhy pro tisk cenových etiket musí splňovat požadavky na váhy s indikací ceny používané pro přímý prodej veřejnosti, pokud se tyto požadavky na příslušné váhy vztahují. Nesmí být možný tisk cenových etiket pod dolní mezí váživosti.“

Strana 130, příloha II, bod 1.2, druhá a třetí odrážka:

místo:

„—

posouzení vhodnosti technického návrhu vah prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 1.3 a přezkoušení vzorků jedné podstatné části nebo více podstatných částí vah reprezentativních pro plánovanou výrobu (kombinace výrobního typu a typu návrhu),

posouzení vhodnosti technického návrhu vah prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 1.3 bez přezkoušení vzorku (typ návrhu).“,

má být:

„—

posouzení vhodnosti technického návrhu vah prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 1.3 a přezkoušení vzorků jedné podstatné části nebo více podstatných částí vah reprezentativních pro plánovanou výrobu (kombinace výrobního typu a konstrukčního typu),

posouzení vhodnosti technického návrhu vah prostřednictvím přezkoumání technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 1.3 bez přezkoušení vzorku (konstrukční typ).“

Strana 140, příloha II, body 7.1 a 7.2:

místo:

„7.1

Posouzení shody podle modulů D, D1, F, F1 nebo G může být provedeno u výrobce nebo na jakémkoliv jiném místě, pokud přeprava na místo používání nevyžaduje demontáž vah, pokud uvedení vah do provozu na místě používání nevyžaduje jejich montáž nebo jinou technickou instalační práci, která by mohla ovlivnit jejich provoz, a pokud je vzata v úvahu hodnota gravitačního zrychlení v místě uvedení do provozu nebo pokud tyto váhy nejsou citlivé na změny gravitačního zrychlení. Ve všech ostatních případech musí být toto posouzení provedeno na místě používání vah.

7.2

Pokud jsou váhy citlivé na změny gravitačního zrychlení, mohou být postupy uvedené v bodě 7.1 provedeny ve dvou stupních, přičemž druhý stupeň zahrnuje všechna přezkoumání a zkoušky, jejichž výsledek je závislý na gravitačním zrychlení, a první stupeň zahrnuje všechna ostatní přezkoumání a zkoušky. Druhý stupeň se provede na místě používání vah. Pokud členský stát stanovil na svém území gravitační zóny, pak výraz ‚na místě používání vah‘ může být chápán ve smyslu ‚v gravitační zóně, ve které jsou váhy používány‘.“,

má být:

„7.1

Posouzení shody podle modulů D, D1, F, F1 nebo G může být provedeno u výrobce nebo na jakémkoliv jiném místě, pokud přeprava na místo používání nevyžaduje demontáž vah, pokud uvedení vah do provozu na místě používání nevyžaduje jejich montáž nebo jinou technickou instalační práci, která by mohla ovlivnit jejich provoz, a pokud je vzata v úvahu hodnota tíhového zrychlení v místě uvedení do provozu nebo pokud tyto váhy nejsou citlivé na změny tíhového zrychlení. Ve všech ostatních případech musí být toto posouzení provedeno na místě používání vah.

7.2

Pokud jsou váhy citlivé na změny tíhového zrychlení, mohou být postupy uvedené v bodě 7.1 provedeny ve dvou stupních, přičemž druhý stupeň zahrnuje všechna přezkoumání a zkoušky, jejichž výsledek je závislý na tíhovém zrychlení, a první stupeň zahrnuje všechna ostatní přezkoumání a zkoušky. Druhý stupeň se provede na místě používání vah. Pokud členský stát stanovil na svém území zóny tíhového zrychlení, pak výraz ‚na místě používání vah‘ může být chápán ve smyslu ‚v zóně tíhového zrychlení, ve které jsou váhy používány‘.“


Top