Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0987

Nařízení Komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V (Text s významem pro EHP)

OJ L 268, 9.10.2008, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 216 - 221

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/oj

9.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 987/2008

ze dne 8. října 2008,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví povinnost registrace pro výrobce Společenství nebo dovozce látek samotných, obsažených v přípravcích nebo předmětech, jakož i ustanovení týkající se hodnocení látek a povinnosti následných uživatelů. Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) uvedeného nařízení stanoví, že na látky zahrnuté do přílohy IV se nevztahují hlavy II, V a VI stejného nařízení, neboť je o nich znám dostatek informací a jejich míra rizika z důvodu jejich podstatných vlastností je považována za minimální. Navíc čl. 2 odst. 7 písm. b) stejného nařízení stanoví, že na látky zahrnuté do přílohy V se nevztahují uvedené hlavy stejného nařízení, neboť se u nich registrace považuje za nevhodnou nebo zbytečnou a jejich vynětím z těchto hlav nejsou dotčeny cíle nařízení.

(2)

Ustanovení čl. 138 odst. 4 uvedeného nařízení požaduje, aby Komise přezkoumala přílohy IV a V do 1. června 2008 s cílem navrhnout případně jejich změny.

(3)

Z přezkumu provedeného Komisí podle čl. 138 odst. 4 vyplynulo, že tři látky uvedené v příloze IV by měly být z přílohy odstraněny, neboť o těchto látkách není znám dostatek informací, aby byla jejich míra rizika z důvodu jejich podstatných vlastností považována za minimální. To je případ vitaminu A, jelikož uvedená látka může představovat významná rizika reprodukční toxicity. To je také případ uhlíku a grafitu, zejména díky skutečnosti, že příslušná čísla EINECS a/nebo CAS se používají ke zjištění forem uhlíku nebo grafitu na nanoúrovni, což nesplňuje kritéria pro zahrnutí do této přílohy.

(4)

Dále tři netečné plyny (helium, neon a xenon) splňují kritéria pro zahrnutí do přílohy IV a měly by tam proto být přesunuty z přílohy V. Další netečný plyn – krypton, který splňuje kritéria pro zahrnutí do přílohy IV, by měl být do přílohy zahrnut z důvodů soudržnosti. Tři další látky (fruktosa, galaktosa a laktosa) by měly být přidány, jelikož byly identifikovány jako látky, které splňují kritéria pro zahrnutí do přílohy IV. Vápenec by měl být vymazán z přílohy IV, neboť je to minerál a vztahuje se na něj již výjimka v příloze V. Některé stávající položky olejů, tuků, vosků, mastných kyselin a jejich solí by měly být vymazány, protože ne všechny tyto látky splňují kritéria pro zahrnutí do přílohy IV a je soudržnější zahrnout je do skupinové položky v příloze V a použít formulaci, aby se omezila výjimka na látky s menším profilem nebezpečnosti.

(5)

Přezkum provedený Komisí podle čl. 138 odst. 4 nařízení ukázal, že by měly být učiněny rovněž některé změny přílohy V. Měla by se přidat magnézie, jelikož byla identifikována jako látka splňující kritéria pro zahrnutí do přílohy V. Navíc je vhodné přidat některé druhy skla a keramických fritů, které nesplňují klasifikační kritéria uvedená ve směrnici Rady 67/548/EHS (2) a které kromě toho neobsahují nebezpečné složky nad příslušné koncentrační limity, ledaže existují vědecké údaje prokazující, že tyto složky nejsou dostupné. Některé rostlinné oleje, tuky a vosky a živočišné oleje, tuky a vosky, jakož i glycerol, které jsou získané z přírodních zdrojů, nejsou chemicky upravované a nemají nebezpečné vlastnosti mimo hořlavost a kožní nebo oční dráždivost, by měly být přidány do přílohy V, aby bylo se srovnatelnými látkami zacházeno soudržnějším způsobem a aby se výjimka omezila na látky s menším profilem nebezpečnosti. Totéž se vztahuje na některé mastné kyseliny, které jsou získané z přírodních zdrojů, nejsou chemicky upravované a nemají nebezpečné vlastnosti mimo hořlavost a kožní nebo oční dráždivost. Přidání olejů, tuků, vosků a mastných kyselin do přílohy V odpovídá vymazání některých jednotlivých látek z těchto skupin uvedených v příloze IV.

(6)

Změnami stanovenými tímto nařízením, zejména s ohledem na kompost a bioplyn, nejsou dotčeny právní předpisy Společenství o odpadech.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha V nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. října 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IV

VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a)

Číslo EINECS

Název/skupina

Číslo CAS

200-061-5

D-glucitol C6H14O6

50-70-4

200-066-2

Kyselina askorbová C6H8O6

50-81-7

200-075-1

Glukosa C6H12O6

50-99-7

200-233-3

Fruktosa C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lysin C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

Sacharosa, čistá C12H22O11

57-50-1

200-405-4

α-tokoferol acetát C31H52O3

58-95-7

200-416-4

Galaktosa C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-methionin C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

Laktosa C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannitol C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorbosa C6H12O6

87-79-6

204-664-4

Glycerol stearát, čistý C21H42O4

123-94-4

204-696-9

Oxid uhličitý CO2

124-38-9

205-278-9

Pantothenan vápenatý, D-forma C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-fenylalanin C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

Glukonát sodný C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

Sorbitan-oleát C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

Krypton Kr

7439-90-9

231-110-9

Neon Ne

7440-01-9

231-147-0

Argon Ar

7440-37-1

231-168-5

Helium He

7440-59-7

231-172-7

Xenon Xe

7440-63-3

231-783-9

Dusík N2

7727-37-9

231-791-2

Voda, destilovaná, vodivostní nebo podobné čistoty H2O

7732-18-5

232-307-2

Lecithiny

Komplexní směs diglyceridů mastných kyselin vázaných na cholin-fosfát

8002-43-5

232-436-4

Sirupy, hydrolyzovaný škrob

Komplexní směs získávaná hydrolýzou kukuřičného škrobu působením kyselin nebo enzymů. Obsahuje převážně D-glukózu, maltózu a maltodextriny

8029-43-4

232-442-7

Hydrogenovaný lůj

8030-12-4

232-675-4

Dextrin

9004-53-9

232-679-6

Škrob

Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný z obilných zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, a z kořenů a hlíz, např. z brambor a tapioky. Obsahuje škrob, který byl předželatinizovaný zahřátím v přítomnosti vody.

9005-25-8

232-940-4

Maltodextrin

9050-36-6

238-976-7

D-glukonát sodný C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

D-glucitol monostearát C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

Methylestery kokosových mastných kyselin

61788-59-8

265-995-8

Celulózová vláknina

65996-61-4

266-948-4

Glyceridy, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 nenasycený trialkylglycerid a číslem SDA: 11-001-00.

67701-30-8

268-616-4

Dehydratované kukuřičné sirupy

68131-37-3

269-658-6

Hydrogenované mono-, di- a triglyceridy lojových mastných kyselin

68308-54-3

270-312-1

Mono a diglyceridy, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 nenasycený alkyl a C16-C18 a C18 nenasycený dialkylglycerid a číslem SDA: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8

Glyceridy, C10-18

85665-33-4“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA V

VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. B)

1.

Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází náhodně v důsledku expozice jiné látky nebo předmětu environmentálním faktorům jako vzduch, vlhkost, mikroorganismy nebo sluneční záření.

2.

Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází náhodně v důsledku skladování jiné látky, přípravku nebo předmětu.

3.

Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází při konečném použití jiných látek, přípravků nebo předmětů a které nejsou samy vyráběny, dováženy nebo uváděny na trh.

4.

Látky, které nejsou samy vyráběny, dováženy nebo uváděny na trh a které vznikají chemickou reakcí, ke které dochází, když:

a)

stabilizátor, barvivo, aromatická přísada, antioxidant, plnidlo, rozpouštědlo, nosič, povrchově aktivní činidlo, změkčovadlo, inhibitor koroze, činidlo zabraňující pěnění nebo odpěňovač, disperzant, inhibitor srážení, sušidlo, pojivo, emulgátor, deemulgátor, odvodňovací činidlo, aglomerační činidlo, povlak zlepšující adhezi, modifikátor toku, neutralizátor pH, maskovací činidlo, koagulační činidlo, zpomalovač hoření, mazivo, chelatační činidlo nebo činidlo používané pro kontrolu jakosti fungují v souladu se svým účelem nebo

b)

látka určená výhradně k docílení určité fyzikálně-chemické vlastnosti funguje v souladu se svým účelem.

5.

Vedlejší produkty, pokud nejsou samy dovezeny nebo uvedeny na trh.

6.

Hydráty látek nebo hydratované ionty vzniklé spojením látky s vodou, pokud byla látka výrobcem nebo dovozcem registrovaná při použití této výjimky.

7.

Tyto látky, které se vyskytují v přírodě, nejsou-li chemicky upravené:

minerály, rudy, koncentráty rud, surový a zpracovaný zemní plyn, ropa, uhlí.

8.

Látky, které se vyskytují v přírodě a nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li chemicky upravované, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS nebo ledaže jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní v souladu s kritérii stanovenými v příloze XIII nebo ledaže byly identifikovány podle čl. 59 odst. 1 alespoň dva roky předem jako látky, které vzbuzují stejné obavy, jak je uvedeno v čl. 57 písm. f).

9.

Následující látky, které jsou získané z přírodních zdrojů, nejsou-li chemicky upravované, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS, s výjimkou látek pouze klasifikovaných jako hořlavé (R10), dráždící kůži (R38) nebo dráždící oči (R36) nebo ledaže jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní v souladu s kritérii stanovenými v příloze XIII nebo ledaže byly identifikovány podle čl. 59 odst. 1 alespoň dva roky předem jako látky, které vzbuzují stejné obavy, jak je uvedeno v čl. 57 písm. f):

rostlinné tuky, rostlinné oleje, rostlinné vosky; živočišné tuky, živočišné oleje, živočišné vosky; mastné kyseliny od C6 do C24 a jejich draselné, sodné, vápenaté a hořečnaté soli; glycerol.

10.

Tyto látky, nejsou-li chemicky upravené:

zkapalněný ropný plyn, kondenzáty zemního plynu, plyny ze zpracování a jejich složky, koks, cementový slínek, zemní plyn, magnézie.

11.

Tyto látky, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS a pokud neobsahují složky splňující kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu se směrnicí 67/548/EHS, přítomné v koncentracích nad minimum použitelných koncentračních limitů uvedených ve směrnici 1999/45/ES nebo koncentračních limitů uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS, ledaže z průkazných vědeckých experimentálních údajů vyplyne, že dané složky nejsou dostupné v celém životním cyklu látky, a pokud jsou tyto údaje shledány přiměřenými a spolehlivými:

sklo, keramické frity.

12.

Kompost a bioplyn.

13.

Vodík a kyslík.“


Top